BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift. Dess andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den galileiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam i Palestina åren 27-30 och av många ansågs vara den väntade kung ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) som de israelitiska profeterna för längesedan lovat skulle komma för att instifta ett nytt förbund mellan Gud och hans folk och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden. Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till den judiska bibeln. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)

Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet
Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken

Andra Petrusbrevet

 • Författare: Simon (Petrus) bar Jona.

  Simon var fiskare, född i fiskebyn Bethsaida men sedan bosatt i Kafarnaum. Han kom i kontakt med Jesus genom sin bror Andreas, som tidigare varit anhängare till Johannes döparen men sedan blivit Jesu första lärjunge. Petrus blev övertygad om att Jesus var den väntade Messias, som skulle upprätta Guds rike, och tillhörde därefter den innersta kretsen av lärjungar under hela Jesu verksamhetstid.

  Jesus gav honom det nya namnet Petrus och efter Jesu himmelsfärd fick han en mycket framträdande ställning inom den messiastroende urförsamlingen i Jerusalem.

  Petrus (detalj ur målning av Rembrandt)
  Han gjorde flera missionsresor för att sprida budskapet att Messias hade kommit och grundade församlingar bland judarna på många håll. Efter att ha grundat en församling i den judiska kolonin i grekiska Antiokia, där han stannade som biskop under sju år, predikade han bland judar och hedningar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Mindre Asien och Bithynia.

  Slutligen kom han till Rom där han blev en av de många kristna som kejsar Nero omkring år 65-66 lät avrätta anklagade för att vara skyldiga till att ha anlagt den förhärjande brand som drabbade Rom år 64.

  Simon Petrus grekiska kunskaper var begränsade, varför han använde sig av både tolk och sekreterare. De två av Petrus brev som finns bevarade och ingår i Nya testamentet dikterade han för sin medarbetare Silvanus (Silas) som även var medförfattare till Paulus brev till församlingen i Tessaloniki. Petrus försåg också sin lärjunge och tolk Markus med material till den redogörelse för Jesu liv och verksamhet som denne författade (Markusevangeliet).

 • Tillkomsttid: Ca 60.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Brevet riktar sig inte till någon enskild person eller församling, utan till de troende i allmänhet. Syftet med brevet är att varna dem för villoläror som har uppstått delvis därför att Jesu förväntade återkomst inte ägt rum. Huvudsyftet är därför att besvara frågan om varför Jesus dröjer, vilket Petrus förklarar med att Gud vill ge fler människor möjligheter att omvända sig. Men han betonar att slutet likväl är nära och att det kommer att innebära en ny värld, varför han uppmanar de troende att studera skrifterna och vänta tålmodigt på Herrens återkomst.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln