BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift. Dess andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den galileiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam i Palestina åren 27-30 och av många ansågs vara den väntade kung ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) som de israelitiska profeterna för längesedan lovat skulle komma för att instifta ett nytt förbund mellan Gud och hans folk och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden. Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till den judiska bibeln. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)

Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet
Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken

Första Petrusbrevet

 • Författare: Simon (Petrus) bar Jona.

  Simon var fiskare, född i fiskebyn Bethsaida men sedan bosatt i Kafarnaum. Han kom i kontakt med Jesus genom sin bror Andreas, som tidigare varit anhängare till Johannes döparen men sedan blivit Jesu första lärjunge. Simon blev övertygad om att Jesus var den väntade Messias, som skulle upprätta Guds rike, och tillhörde därefter den innersta kretsen av lärjungar under hela Jesu verksamhetstid.

  Petrus (detalj av målning av Rubens)
  Jesus gav honom det nya namnet Petrus och han fick en mycket framträdande ställning inom den messiastroende urförsamlingen i Jerusalem.

  Han gjorde flera missionsresor för att sprida budskapet att Messias hade kommit och grundade församlingar bland judarna på många håll. Efter att ha grundat en församling i den judiska kolonin i grekiska Antiokia, där han stannade som biskop under sju år, predikade han bland judar och hedningar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Mindre Asien och Bithynia.

  Slutligen kom han till Rom där han blev en av de många kristna som kejsar Nero omkring år 65-66 lät avrätta anklagade för att vara skyldiga till att ha anlagt den förhärjande brand som drabbade Rom år 64.

  Simon Petrus grekiska kunskaper var begränsade, varför han använde sig av både tolk och sekreterare. De två av Petrus brev som finns bevarade och ingår i Nya testamentet dikterade han för sin medarbetare Silvanus (Silas) som även var medförfattare till Paulus brev till församlingen i Tessaloniki. Petrus försåg också sin lärjunge och tolk Markus med material till den redogörelse för Jesu liv och verksamhet, (Markusevangeliet), som denne författade.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca 60-65.

 • Innehåll:

  Den galileiske fiskaren Simon Petrus dikterade detta brev för sin medarbetare Silvanus (Silas), som skrev det på grekiska och även reste med det till dess mottagare. Brevet riktar sig inte till någon särskild församling utan till spridda messiastroende judar här och där i de mindreasiatiska provinserna Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bithynia som är utsatta för förföljelser och blir förtalade och hånade för sin tros skull. Han tröstar dem och uppmanar dem att härda ut och hålla fast vid sin tro på Jesus även om de förföljs av omgivningen. Han vill övertyga mottagarna om att tron blir stärkt genom lidande och prövningar. Han pekar på Jesus som förebild och mönster och uppmanar dem att förbli lojala både mot sin tro och mot riket - utstå lidandet för Kristi skull och samtidigt göra det som är rätt mot samhället.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln