BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift. Dess andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den galileiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam i Palestina åren 27-30 och av många ansågs vara den väntade kung ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) som de israelitiska profeterna för längesedan lovat skulle komma för att instifta ett nytt förbund mellan Gud och hans folk och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden. Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till den judiska bibeln. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)

Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet
Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken

Evangeliet enligt Johannes

 • Omfattar tiden: 27-30.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Johannes bar Sebedaios.

  Johannes föddes i den lilla staden Bethsaida i Galileen, som son till en fiskare vid namn Sebedaios. Hans mor, Salome, var moster till Jesus vilket innebar att Jesus och Johannes var kusiner. Johannes hade en äldre bror som hette Jakob och de var tillsammans med sin far delägare i en fiskerirörelse i Kafarnaum.

  Johannes och Jakob tillhörde först vildmarkspredikanten Johannes döparens lärjungar, men anslöt sig sedan till Jesus. Johannes blev den yngste av Jesu följeslagare och även den som stod honom närmast. Innan Jesus avrättades bad han kusinen ta hand om Maria, vilket Johannes också gjorde.

  Johannes (detalj av målning av Cavallino)
  Johannes blev en av ledarna för den tidiga messianska urförsamlingen i Jerualem tillsammans med Simon Petrus och Jesu bror Jakob, och han tillhörde sannolikt de troende som lämnade Jerusalem tre år före dess förstörelse. Efter Jerusalems förstörelse blev Efesos i nuvarande Turkiet centrum för den kristna kyrkan. Enligt traditionen blev Johannes biskop med säte i Efesos och därifrån bedrev han en omfattande verksamhet i Mindre Asien.

  Omkring år 95 förvisades Johannes till ön Patmos i Egeiska havet av den romerske kejsaren Domitianus som straff för att han "talat om Gud och vittnat om Jesus". Ett par år senare tilläts Johannes återvända hem till sitt biskopsstift i Efesos. Johannes elev Polykarpos, berättar att Johannes bodde kvar i Efesos och levde ända "till Trajanus dagar". Trajanus blev kejsare år 98.

  Förutom detta evangelium finns tre brev skrivna av Johannes bevarade samt Uppenbarelseboken, en redogörelse för de framtidsvisioner om "ändens tid" som han hade under vistelsen på Patmos.

 • Tillkomsttid: Ca 90-95.

  Johannes evangelium författades enligt de äldsta uppgifterna långt efter Jerusalems förstöring (år 70), troligen strax före det första sekelskiftet då Johannes bodde i Efesus. Där fanns också hans originalskrift länge bevarad.

 • Innehåll:

  Detta är Johannes framställning av Jesu liv och verksamhet i Galileen, Judeen och angränsande palestinska landskap, hans undervisning, rättegången mot honom i Jerusalem, dödsdomen och avrättningen på Golgata samt flera lärjungars möten med Jesus levande efter hans död.

  Johannes evangelium skiljer sig påtagligt från Matteus, Markus och Lukas berättelser. Medan de alla på likartat sätt ger en biografisk skildring av Jesu liv och undervisning, är Johannes klart uttalade huvudsyfte att visa att Jesus är Guds son som sändes till världen och föddes som människa för att återföra mänskligheten till Gud. Han beskriver Jesus som "Ordet" som blir människa - det sanna ljuset, vägen, sanningen och livet. Jesus uppenbarar vem Gud är och Johannes betraktar Jesu underverk som tecken som ska väcka tro.

  Johannes har sannolikt använt sig av material från de tidigare skrifterna som stöd för minnet, men kompletterat med sina egna minnen av tiden tillsammans med Jesus. Han återger utförligt Jesu samtal med sina lärjungar om sig själv och sin gudomliga roll och uppgift.

  Att Johannes skriver huvudsakligen för ickejudiska läsare framgår klart av alla de förklaringar av hebreiska ord som förekommer i evangeliet.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln