BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift. Dess andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den galileiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam i Palestina åren 27-30 och av många ansågs vara den väntade kung ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) som de israelitiska profeterna för längesedan lovat skulle komma för att instifta ett nytt förbund mellan Gud och hans folk och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden. Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till den judiska bibeln. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)

Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet
Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken

Evangeliet enligt Lukas

 • Omfattar tiden: Ca 8 f Kr-30.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Lukas.

  Lukas var en grekisk-syrisk läkare som ursprungligen kom från Antiokia i Syrien. När och hur han blev omvänd till tron på att Jesus från Nasaret var den Messias de gammaltestamentliga profetiorna lovat skulle komma vet vi ingenting om, men redan på 40-talet växte det fram en betydande Jesustroende församling i Antiokia.

  Omkring år 50 lärde han känna aposteln Paulus. Lukas, som var ogift, kom att följa med aposteln på några av hans missionsresor. Genom Paulus blev han också bekant med ledarna för den unga jesustroende församlingen i Jerusalem, bland annat Petrus, Barnabas och Stefanus. Han fortsatte att resa med Paulus och fanns kvar vid hans sida ända tills aposteln avrättades i Rom i mitten av 60-talet. Enligt 200-talshistorikern Sextus Julius Africanus dog Lukas i Boiotien i mellersta Grekland, 74 år gammal.

  Förutom evangeliet är Lukas författare till Apostlagärningarna, berättelsen om den tidiga kristna församlings uppkomst och utveckling.

 • Tillkomsttid: Ca år 62.

  Kopia från 100-talet av Lukas evangelium
  Lukas påpekar i inledningen till evangeliet att han inte själv var vittne till några av de händelser han beskriver, utan att han baserar sin redogörelse på uppgifter från ögonvittnen (sannolikt Jesu mor och bröder, som tillhörde församlingen i Jerusalem, Petrus och andra av Jesu lärjungar) och andra källor, som han sedan sammanställt i kronologisk ordning, kanske med utgångspunkt från Markus evangelium. Han kan även ha använt sig av en nedtecknad eller muntligt traderad samling av Jesusord. Sextus Julius Africanus uppger att han författade evangeliet i grekiska Achaia.

 • Innehåll:

  Detta är Lukas framställning av Jesu liv och verksamhet i Galileen, Judeen och angränsande palestinska landskap, hans undervisning, rättegången mot honom i Jerusalem, dödsdomen och avrättningen på Golgata samt flera lärjungars möten med Jesus levande efter hans död. Evangeliet är liksom Apostlagärningarna författat på uppdrag av en för oss okänd person vid namn Theofilos.

  Lukas är noga med att återge alla händelser på ett noggrant sätt, och hans mycket detaljrika berättelse börjar redan året före Jesu födelse i Betlehem. Han ägnar mycket utrymme åt Jesu undervisning liksom åt skildringen av Jesu sista vandring till Jerusalem. Här finns också berättelser om möten med den uppståndne Jesus och hans himmelsefärd.

  Lukas presenterar Jesus som den utlovade Messias, men understryker att Messias inte bara är Israels utan hela mänsklighetens frälsare. Och när han återger Jesu verksamhet understryker han att Jesus ofta vänder sig till ickejudar, kvinnor, fattiga och sjuka.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln