PERSONER I BIBELN

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln. Många nämns enbart i förbigående på något enstaka ställe. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Det har inneburit att de bibliska personernas namn kommit att stavas på olika sätt i olika översättningar av bibeln. Här anges därför alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.O
Obadja
Kung Ahabs överhovmästare. I hemlighet motståndare till drottning Isebels religionspolitik. Räddade Herrens profeter när Isebel försökte utrota dem. (1 Kung 18)

Obed / Oved / Jobed
Son till Rut och Boas. Kung Davids farfar. (Matt 1)

Obed-Edom / Oved-Edom
En man från Gat som var bosatt nära Jerusalem. När förbundsarken skulle föras från Kirjat-Jearim till Jerusalem placerades den under tre månader i Obed-Edoms hus. (2 Sam 6)

Obil / Ovil
En ismaelit som hade ansvaret för kung Davids kameler. (1 Krön 27)

Og
Den siste kungen i Basan öster om Jordan. Tillhörde rafaiternas jättesläkt. När Og besegrats av israeliterna gavs hans land till den östra hälften av Manasses stam. (5 Mos 3)

Oholiab / Oholiav
En man av Dans stam som på grund av sina kunskaper i trässnideri och konstvävnad anlitades vid inredningen av tabernaklet. ( 2 Mos 31)

Omri
Kung av Israel ca 878-871 f Kr. Grep makten och erkändes som kung sedan den mördade kung Elas efterträdare Tibni dött. Gjorde Samaria till Israels huvudstad. (1 Kung 16)

Onan
En av Juda söner som av rädsla att själv gå miste om sin avlidne broders arv vägrade uppfylla sin plikt att göra dennes hustru gravid. I stället avbröt han samlaget och "spillde sin säd på marken". (1 Mos 38)

Onesifaros / Onesiforos
En kristen som gjorde Paulus stora tjänster både i Efesos och Rom. (2 Tim 1)

Onesimus / Onesimos
En slav som tillhörde Filemon, en kristen i Kolosse. Rymde till Rom och blev kristen genom Paulus påverkan. (Filemon)

Ornan / Arauna
En jebusé bosatt i Jerusalem som sålde en tröskplats norr om Sion till kung David. Denne byggde ett altare där och senare uppförde Salomo Jerusalems tempel på denna plats.

Otniel
Israels förste "domare", vilket var benämningen på israeliternas ledare från invasionen och bosättningen i Kanaan fram till dess att kungadömet infördes. Förbjöd israeliterna att dyrka avgudar.
Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.