Följ Bibelfrågan på Facebook

Paulus 'arkonter'

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det grekiska ordet 'arkont' förekommer på mängder av ställen i Nya testamentet.

Fråga: I 1 Kor 2:8 skriver Paulus att "denna eons arkonter - hängt upp härlighetens herre på en påle". Arkonter var gnostikernas benämning på de icke-gudomliga andeväsen som är världens verkliga härskare. (R.G.)

Ordet "arkont" (grekiska archan) betyder kort och gott "härskare", "befälhavare", "ämbetsman", "kommendant", "ledare" etc.

Enligt Nationalencyklopedin användes benämningen "arkont" på det högsta ämbetet i vissa grekiska stadsstater:

"Ämbetet är bäst känt från Athen, där det från 683/682 f.Kr. besattes årligen. Det splittrades snart upp, så att man varje år tillsatte nio arkonter med olika uppgifter. Den främste, ibland kallad archon eponymos, handlade rättsärenden om familje- och arvsfrågor; efter hans namn namngavs året. Han blev senare ansvarig för uppförandet av tragedier, komedier och dityramber vid de stora dionysiska festspelen. Archon basileus ledde mordrättegångar och fullgjorde kultiska funktioner som ursprungligen åvilat kungen. Archon polemarchos hade det högsta militära kommandot och ansvarade för ärenden som berörde metoiker ("invandrare") eller athenska medborgares relationer till andra stater. De övriga sex arkonterna kallades alla thesmothetai ("lagstiftare") och fungerade som juridiska funktionärer utan speciell inriktning. Arkonterna tillsattes av adelsrådet, Areopagen, och blev efter ämbetsårets slut själva medlemmar av detta."

Ordet, som alltså är ett vanligt grekiskt ord för "härskare", förekommer på mängder av ställen i Nya testamentet och används alltid på en person i ledande eller styrande ställning, en myndighetsperson el likn.

I Matt 9:18 används ordet "arkont" för synagogsföreståndaren, i Matt 20:25 står det för andra länders furstar, i Luk 11:15 åsyftas Satan, i Luk 12:58 syftar det på domaren, i Luk 14:1 avses en fariseisk ledare osv osv.

Att gnostikerna använde ordet "arkonter" även när de talade om "andliga härskare" var helt naturligt eftersom ordet ju helt enkelt står för "härskare" (oavsett sort), men det har inget med Paulus eller Petrus uttalanden att göra.

När Petrus använde ordet i Apg 3:17 avsåg han medlemmarna av det judiska Stora rådet (Sanhedrin). Och när Paulus talade om "arkonter" i 1 Kor 2:8 syftade han på de romerska och judiska makthavarna som lät avrätta Jesus. Någon anknytning till den gnostiska användningen av ordet finns inte.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och gnosticism
Gnosticismen är ett samlingsnamn för en rad vishetsläror som florerade i länderna runt Medelhavet och i Mellanöstern århundradena före Kristi födelse.

Antikristliga apokryfer
Skälet till att apokryferna inte togs med i Nya testamentet var att man någonstans måste dra gränsen för vilken litteratur som skulle användas i undervisningen inom församlingen.

Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning - exempelvis berättelser där Jesus på något sätt utgjorde centralgestalten.

Petrusevangeliet och Nya testamentets apokryfer
Vad handlar Petrusevangeliet och de andra s.k. nytestamentliga apokryferna om?

Varför accepterar inte kyrkan Thomasevangeliet?
Varför tog inte kyrkan med lärjungen Thomas evangelium när man bestämde vilka böcker som skulle finnas med i Nya testamentet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.