Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad menar Judas med 'barmhärtighet med fruktan'

Bibelfrågan: Frågor och svar

För att understryka hur farlig 'syndens smitta' var och hur man måste akta sig för att bli smittade, använde Judas sig av ett drastiskt uttryck.

Fråga: Vad är innebörden i den barmhärtighet som nämns i Judas 1:23: "Mot de andra mån I också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att I avskyn till och med deras livklädnad, den av köttet befläckade." (J.K.)

Det bibelställe du avser lyder i sin helhet (Jud 1:17-23) så här, i ett par modernare översättningar:

"Kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär." Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet." (Folkbibeln)

"Men ni, mina kära, skall komma ihåg vad som förutsades av vår herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: ”I den sista tiden skall det uppträda hädare som drivs av sina gudlösa begär.” Det är just de som vållar splittring, dessa som är alltigenom jordiska, utan ande. Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv. Somliga, sådana som tvivlar, skall ni ha förbarmande med och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för deras av kroppen nersölade kläder." (Bibel 2000)

Judas vänder sig här till de kristna mottagarna av brevet för att varna dem för vissa personer som kommit in i församlingen och levde "efter köttet" (dvs de följde och tillfredsställde sina personliga, fysiska, egoistiska begär och behov utan hänsyn till andra) under hänvisning till att de som kristna var fria att leva som de ville och alltid kunde åberopa Guds nåd och förlåtelse, vad de än gjorde. Och Judas ger följande uppmaning till dem som håller fast vid tron:

a) Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och rädda genom att rycka dem ur elden.
b) Andra ska ni också vara barmhärtiga mot, men med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är orenad av köttet.

De som tvivlar är de kristna som på grund av villolärarnas påverkan har börjat tvivla på sanningen i den kristna tron, att Jesus är Messias. Judas liknar dem vid människor som befinner sig i ett brinnande hus. Därför uppmanar han de troende att inte lämna dem åt sitt öde, som om de redan vore förlorade, utan göra allt för att övertyga dem om sanningen och på så sätt "rycka dem ur elden" innan det är försent, så att de inte går miste om det eviga livet.

Sedan fanns det sådana som inte bara lockats av villolärarnas argument utan fallit för dem och dragits in i deras synd. Även dessa måste man förbarma sig över, men här måste det ske med stor försiktighet så att man inte själva lät sig påverkas och "smittades" då man strävade efter att föra dem tillbaka till tron och den rätta vägen.

För att understryka hur farlig "syndens smitta" var och hur man måste akta sig för att bli smittade, använde Judas sig av ett drastiskt uttryck - att de till och med måste hata syndarnas livklädnader. Bakgrunden till uttrycket var att livklädnaden var det plagg som bars närmast kroppen, så om den satt på en kropp som var smutsig eller bar på någonting smittsamt så var även klädnaden smutsig eller smittobärande.

Lika försiktiga som man måste vara då man förbarmade sig över en sjuk och oren/smittsam person, lika försiktig måste man vara då man förbarmade sig över dem som fallit i synd. Judas gör däremot ingen skillnad på de båda kategorierna i fråga om hur mycket barmhärtighet man ska visa dem. Man ska visa lika mycket barmhärtighet mot alla som lockats av villolärarna och göra allt för att få dem tillbaka till den rätta vägen. Men i fråga om dem som fallit för frestelserna och accepterat villolärarnas argument måste man vara mycket försiktigare för att inte själv påverkas av deras inflytande. Det problemet har man inte då det gäller dem som bara börjat tvivla.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judasbrevet
Judasbrevets författare, tillkomsttid och innehåll.

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Kristendom och gnosticism
Varför upplever ni kristna gnosticismen som så hotfull?

Antikristliga apokryfer
Varför anses apokryferna som antikristliga?

Är några förutbestämda att dömas?
I Jud 1:4 står det att "några människor hava nämligen innästlat sig hos eder - några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen - ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus". Var står det skrivet och innebär det att det är förutbestämt av Gud att de ska dömas?

Jesu syskon
Hade Jesus några syskon och hur ställde de sig isåfall till hans anspråk på att vara Messias?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.