Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är kristen etik?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Man behöver inte vara kristen för att försöka leva enligt den kristna etiken - det kan även en muslim, hindu eller ateist göra.

Fråga: Det talas ofta om kristen etik, men vad innebär det egentligen? (I.F.)

Först av allt: vad innebär begreppet "kristen" enligt bibeln?

Själva ordet "kristen" uppstod under det första århundradet i Antiokia som beteckning på Jesu efterföljare, dem som "tillhör Kristus". (Ordet måste ha myntats av ickejudar, dels därför att ordet härstammar från det grekiska ordet för "Messias", Chrestos, dels därför att judarna i gemen inte trodde att Jesus var Messias, den efterlängtade befriaren och gudakonungen som profeterna i århundraden lovat skulle komma, och följaktligen knappast skulle ha använt den beteckningen på anhängarna till en oäkta Messiaspretendent). Själva började inte Jesu efterföljare kalla sig för "kristna" förrän under det andra århundradet.

Om vi då ser till innebörden i uttrycket "kristen etik", så står det följaktligen för en etik som tillhör, eller är knuten till, Kristus - dvs en "sedelära" som antingen direkt framställts av Jesus eller finns uttalad i bibeln, eftersom Jesus uttryckligen sagt att människan ska leva efter VARJE ORD som utgår ur Guds mun (Matt 4:4).

Den plats i bibeln där vi i första hand finner sådana uttalanden av Jesus samlade är i "bergspredikan", i Matt 5-7, (som i själva verket inte alls är någon predikan riktad till "allmänheten", utan ett privat samtal som Jesus hade med sina lärjungar).

Här presenterar Jesus en del av det som vi kan kalla "den kristna etiken", en etik som har sin utgångspunkt i Guds lag (Matt 5:17), i kärleken till Gud och till medmänniskan (Mark 12:29-31). Han lovordar de människor som är ödmjuka, vänliga, barmhärtiga och strävar efter rättvisa. Han hyllar dem som verkar för fred och inte möter våld med våld, utan älskar sina fiender och ber för sina förföljare. Och han fördömer sådant som otrohet, dråp, hat, dömande och hyckleri.

I "bergspredikan" talar Jesus alltså främst om relationer mellan människor, men andra ord av Jesus, liksom bibeln i övrigt, visar att med kärleken till Gud också följer en aktning och en respekt för Hans skapelse, för den värld han gett oss att vårda, för naturen och djuren både på land och i luften och vattnet. Gud skapade människan till sin avbild och när han gav henne i uppgift att råda över jorden, var det för att vårda den med vördnad och kärlek på samma sätt som Gud har omsorg om hela sin väldiga skapelse (Läs t ex Ps 104:21, 25, 27 och Ords 12:10).

Skyldigheten att vårda Guds verk hänger också samman med ansvaret gentemot våra medmänniskor. Det är vår plikt att ta hand om den miljö vi alla delar, att inte fördärva jorden för vår nästa och för våra efterkommande, på samma sätt som det är vår plikt att arbeta för en fördelning av jordens resurser så att inte våra medmänniskor behöver svälta, att verka mot förhållanden som leder till krig och lidande, att göra vad vi kan för att inte människor ska leva utstötta, hemlösa och förnedrade.

I grund och botten handlar det alltså om detta som Jesus sammanfattar i orden:

"Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem"

Att i alla avseenden behandla andra så som vi själva vill bli behandlade (och så som Gud behandlar oss) - att alltid låta kärlek, barmhärtighet, medkänsla, ansvar, omtanke, respekt och rättvisa komma till uttryck i allt vi tänker och gör mot vår omgivning, mot naturen, mot djur och människor, mot föräldrar och kamrater, i skolan och på arbetsplatser, att aldrig utnyttja eller skada för det egna nöjets, den egna tillfredsställelsen eller ekonomisk vinnings skull - det är "den kristna etiken".

Med tanke på att somliga i skolsammanhang har uttryckt farhågor för att en kristen etisk grundval skulle kunna vara stötande exempelvis för invandrarbarn av annan religion, är det för övrigt viktigt att komma ihåg att även om en etik vilar på en religös grund, så innefattar den inte något religionsutövande och förutsätter således inte heller någon viss religiös tro.

Man behöver alltså inte vara kristen för att försöka leva enligt den kristna etiken - det kan även en muslim, hindu eller ateist göra. Däremot kan man inte vara en kristen utan att sträva efter att göra det...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Kristendomens grundregler
De 'yttersta' grundreglerna för kristendomen är de tio budord som Gud gav till Israels barn genom deras ledare Mose vid berget Sinai.

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Vad innebär det att vara en troende, praktiserande kristen? Vad gör man?

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.