Följ Bibelfrågan på Facebook

Var finns förbundsarken?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Exakt när och under vilka omständigheter förbundsarken försvann har man inte kunnat fastställa.

Fråga: Vad hände med förbundsarken som israeliterna bar med sig under hela ökenvandringen efter flykten från Egypten? (T.C.)

Förbundsarken var det viktigaste föremålet i tabernaklet, denna "tälthelgedom" som Israels barn använde för sin gudstjänst under den långa vandringen genom öknen på väg mot Kanaans land efter flykten från slaveriet i Egypten.

Ordet "ark" kommer av latinets arca, dvs låda. Förbundsarken var 120 cm lång och 72 cm bred och hög, tillverkad av akacieträd och in- och utvändigt överdragen med rent guld. På arken fanns ett lock av rent guld, som kallades nådastolen (hebr kapporät). På nådastolen fanns två keruber av drivet guld. De var vända mot varandra och de hade vingarna utbredda och uppåtsträckta, så att de betäckte nådastolen.

Vid vardera hörnet av arken fanns ringar av guld, och när man bar arken använde man fyra stänger av akacieträ, även de överdragna med rent guld.

Arken var symbolen för Guds närvaro bland sitt folk. Den var hans tron mitt i Israels församling - han uppenbarade sig från platsen mellan keruberna, förkunnade sin vilja i helgedomen och mötte där folkets representant.

I arken förvarades lagens tavlor, som innehöll Guds bud (2 Mos 25:21, 31:18). Den hade sin plats i det allra heligaste (2 Mos 26:34). Senare fanns i arken också en kruka med manna, Arons grönskande stav och lagboken (2 Mos 16:34, 4 Mos 17:10, 5 Mos 31:26 och Hebr 9:4), men de måste ha försvunnit därifrån under en tid av förfall (1 Kon 8:9).

Under ökenvandringen skulle arken bäras av kehatiterna, som tillhörde Levi stam (Jos 3:3, 6:6 och 8:33). I sju dagar bars den runt Jeriko, tills stadens murar föll. Den flyttades sedermera från Gilgal nära Jeriko till Silo. Kung David förde den sedan till Jerusalem (2 Sam 6:12-13), där den till en början ställdes i ett tält som inrättats just för detta ändamål (2 Sam 6:17). Men när kung Salomos tempel var färdigbyggt, placerades arken där, i det allra heligaste. Där blev den kvar tills templet och Jerusalem år 586 f Kr förstördes av den babyloniske kungen Nebukadnessar, som tog israeliterna som fångar och förde dem till Babylon där de tvingades stanna i 70 år (2 Krön 36:14-21).

Exakt när och under vilka omständigheter förbundsarken försvann har man inte kunnat fastställa. Det finns inga uppgifter om att den skulle ha tagits med till Babylon, och varken Serubbabels tempel, som byggdes sedan Israels barn tillåtits återvända från fångenskapen i Babylon, eller det herodianska templet, som byggdes på Jesu tid, hade någon förbundsark. I stället för arken hade man endast en sten där, och för övrigt var det allra heligaste tomt.

Däremot berättas det i 2 Mackabeerboken - en av de 12 böcker som utgör Gamla testamentets apokryfer och som finns med i Bibel 2000 - om hur profeten Jeremia fick en uppenbarelse från Gud där han uppmanades att ta förbundsarken och det gyllene rökelsealtaret och gömma dem i en grotta:

"Profeten... befallde att tältet och arken skulle bäras efter honom, och... han... gick ut till det berg som Mose besteg för att få se Guds eget land. När Jeremia kom dit fann han ett utrymme i en grotta; han lät bära in tältet, arken och rökelsealtaret och spärrade sedan ingången.

      Några av dem som hade varit med honom gick för att märka ut vägen, men de kunde inte finna den. Då Jeremia fick veta detta tillrättavisade han dem" (2 Mack 2:5-6)

Var finns då arken i dag?

Det enkla svaret är att ingen vet. Många arkeologer och andra forskare har försökt finna den. Den allmänna uppfattningen är att den fortfarande finns begravd någonstans i det Heliga landet. Några menar att arken finns i Etiopien. Och sedan finns det naturligtvis ett antal personer som påstår sig ha hittat den...

The Institute for Restoring Ancient History säger t ex att man har påträffat förbundsarken i en grotta på berget Nebo i oktober 1981, men att de jordanska myndigheterna vägrar låta någon flytta fyndet från grottan. Följaktligen kan ingen oberoende forskare vare sig bekräfta eller vederlägga påståendet...

Den numera bortgångne amatörarkeologen Ron Wyatt (som även hävdade att han hittat den exakta platsen för Jesu korsfästelse, det "äkta" berget Sinai, platsen för israeliternas flykt över Röda havet, vagnshjul från Faraos dränkta armé, klippan som Mose slog på för att få fram vatten, Noas ark, Noas grav, Noas hus, Noas hustrus grav, Moses stentavlor med de tio budorden etc etc) påstod sig ha hittat och fotograferat förbundsarken 1982. Tyvärr hade den på något mystiskt sätt blivit osynlig på de framkallade bilderna...

Osv, osv.

Vad Ron Wyatt och de övriga "arkfinnarna" tydligen missat är vad Gud sa genom Jeremia sedan han låtit profeten gömma arken:

'Platsen skall vara okänd', sade han, 'till dess Gud åter samlar folket och låter barmhärtigheten komma [dvs då Messias kommer för att upprätta Guds rike och hela Israels folk, alla de 12 stammarna, ska församlas igen]. skall Herren låta dessa ting komma i dagen, och Herrens härlighet skall visa sig i molnet, liksom den uppenbarades på Moses tid och när Salomo bad att templet skulle helgas på ett överväldigande sätt'" (2 Mack 2:7-8)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad var Urim och Tummim?
I Gamla testamentet nämns någonting som kallas Urim och Tummim och som tydligen användes när man drog lott eller något i den stilen.

Var finns stentavlorna med tio Guds bud?
Har man hittat stentavlorna med de tio budorden och var de i så fall finns förvarade någonstans?

Vem eller vad är 'dotter Sion'?
Ursprungligen var Sion beteckningen på ett berg där den kanaaneiska staden Jebus låg.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.