Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför är inte bibeln vetenskapligt korrekt

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Om Gud är allsmäktig, då borde han väl kunnat skriva en bibel som var vetenskapligt korrekt? Eller? Han sägs ju ha skapat det själv menar jag. Det var extremt dumt, som det stod i ett svar om kristendomen och naturvetenskapen, att om Gud hade gett en korrekt bild i bibeln av hur världen är uppbyggd så hade den bilden ändå ändrats om 3000 år. Om Gud är allsmäktig borde han väl kunnat ge en korrekt förklaring direkt som inte ändras efter 3000 år. (J.P.)

För det första: Bibeln är Guds ord - men den är varken ordagrant dikterad av Gud eller skriven av någon osynlig gudomlig hand, utan den är Guds ord formulerat och förmedlat av människor för människor.

För det andra: Att kritisera något för att inte vara vad det aldrig har varit avsett att vara - det är extremt dumt. Det är ungefär som att kritisera en lärobok i psykologi för att den inte beskriver hur en bil fungerar. Och bibeln har aldrig någonsin varit avsedd att vara någon redogörelse för hur universum, jorden och livet och människan blev till.

Syftet med bibeln är ett helt annat, nämligen att berätta om Guds avsikt med skapelsen och mänskligheten. Inte att förklara hur det hela skedde (det är vetenskapsmännens sak att göra), utan varför - det som ingen vetenskap kan svara på! Inte hur jorden och livet skapades, utan varför! Inte hur den mänskliga organismen utvecklades, utan varför. Vad som var och är meningen med vår existens. Vilka möjligheter vi har som människor. Vad som är nästa steg! Hur vi ska göra för att uppnå vår fulla potential och fullborda vårt syfte.

Och uppgiften att förmedla svaret på de frågorna till människor i alla delar av världen, i alla tider, lades på ett litet ursprungligen nomadiskt herdefolk i Mellanöstern som Gud för flera tusen år sedan utsåg att bli ett exempel - både en förebild och ett varnande exempel - för hela mänskligheten och visa människan fram mot det som hela tiden varit hennes mål. Inspirerade av Gud skildrade de, på sin tids språk, med utgångspunkt från sin tids världsbild och på ett sätt som var begripligt inte bara för den tidens människor utan för människor i alla tider, hur Gud varit verksam i människans tillvaro från första stund.

Under en tidsperiod av mer än tusen år beskrev människor från helt olika samhällsskikt, herdar, kungar, fiskare, skriftlärda etc, alla med olika utgångspunkter, olika sätt att skriva, i dikter, sånger, ordspråk, historiska skildringar, fiktion, framtidsvisioner etc, hur de upplevt Guds roll i sin tillvaro. Och dessa författare valde att inleda sin skildring på det mest tidlösa sätt man kan tänka sig, i ord som förblir lika giltiga i dag som de var då, i form av en poetisk beskrivning av alltings tillkomst som börjar med orden "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord" och leder fram till det fascinerande och oerhörda svaret på alla frågor om meningen med vår tillvaro: "Och Gud skapade människan till sin avbild."

Någon vetenskaplig beskrivning av denna skapelse har bibeln aldrig gjort anspråk på att framställa och aldrig haft till syfte att presentera. Och hur en sådan "förklaring av hur världen är uppbyggd", som du efterlyser skulle ha sett ut, begriper jag inte. Vilken "vetenskapligt korrekta" beskrivning av världens uppkomst skulle bibelns författare ha redovisat? Medeltidens? Vår tids? 2500-talets? 5000-talets? På medeltiden ansåg man att den tidens världsbild var den rätta. På antiken var det den tidens världsbild som gällde. Vi tänker likadant i dag. Men i själva verket är det höjden av naivitet att inbilla sig att just vår tid har den rätta bilden av världens uppkomst. I själva verket är det ju så att om tusen år kommer man att skratta åt det som vi i dag kallar "vetenskapligt rätt" - på samma sätt som vi i dag skrattar åt antikens vetenskap. Och vi som lever nu skulle inte förstå någonting av framtidens "vetenskapligt korrekta" beskrivning av universums tillkomst.

Hur skulle då Gud ha inspirerat bibelns författare att beskriva världens uppkomst för att denna beskrivning skulle vara giltig i alla tider? Framtidens "vetenskapligt korrekta" beskrivning av universums tillkomst skulle inte ens våra mest avancerade forskare i dag förstå. Så sent som för 100 år sedan skulle ingen ha begripit dagens vetenskapliga beskrivningar av vår tillvaro. Hur skulle bibelns författare då ha beskrivit detta för antikens människor? Vilket "språk" skulle man ha använt för att de skulle förstå? Vilka termer skulle man ha använt?

Jag är helt övertygad om att om bibelns författare för 3000 år sedan skulle ha tagit med en beskrivning av universum som uttryckt dagens vetenskapliga syn på kosmos, skulle den ha förkastats direkt av den tidens läsare som ju faktiskt såg jorden som alltings centrum. Och därmed skulle de också ha förkastat huvudbudskapet i skriften.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomen och naturvetenskapen
Religionerna innehåller föreställningar om verkligheten som är problematiska för den som tillägnat sig en naturvetenskaplig världsbild. Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Vem eller vad skapade Gud?
Man brukar ju säga att det måste finnas en Gud eftersom allt som existerar måste ha en orsak eller ett upphov. Men då måste ju någonting ha gett upphov till Gud också, eller hur? En ännu större gud, eller...?

Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Arkeologin och människans ålder
Vad anser ni om skelett av tidiga homo (habilis, erectus etc) som har hittats.

Bibeln, en evighetsbok
Varför har bibeln lyckats överleva som litterär text i 2000 år? Hur kan den fortfarande engagera människor?

Darwin, evolutionsläran och kristendomen
Hur betraktar ni som kristna Darwins och hela den moderna vetenskapens utvecklingslära? Hur kan ni förena den och bibelns historier?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.