Följ Bibelfrågan på Facebook

Ska man hedra eller hata sina föräldrar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det ord vi översätter med 'hat' har många betydelser, många nyanser, i bibeln.

Fråga: Varför säger Jesus att man måste hata sina föräldrar för att kunna följa honom, samtidigt som de tio budorden säger att man ska hedra sina föräldrar? (S.L.)

Du syftar på Jesu ord i Lukas 14:26:

"Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge"

Vad menade Jesus?

För det första är det naturligtvis helt uppenbart att han inte menade att hans efterföljare skulle bokstavligen hata, känna fientlighet eller avsky gentemot sina familjer - och till och med mot sig själva - eftersom det skulle stå helt i strid med resten av bibeln och med hans egna ord vid en mängd andra tillfällen...

"Älska din nästa som dig själv" (Matt 5:43)

"På samma sätt är mannen skyldig att älska kvinnan som sin egen kropp" (Ef 5:28)

"Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen" (Rom 13:8)

"Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret" (1 Joh 2:9)

Och Jesus uppmanar lärjungarna att till och med älska sina ovänner:

"Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er" (Matt 5:44)

Och om just relationen till våra föräldrar säger han:

"Hedra din far och din mor" (Matt 15:4)

Hat i den betydelse vi i allmänhet lägger i ordet - ren fiendskap - tillhör helt enkelt det som gör att vi inte har någon plats i Guds rike (Gal 5:21). Vad menar då Jesus med att säga att den som vill bli hans lärjunge måste hata sina anhöriga?

Svaret är att det ord vi översätter med "hat" har många betydelser, många nyanser, i bibeln. Det kan stå för en intensiv fientlighet, en ihållande illvilja som ofta åtföljs av skadeglädje, en önskan att göra illa den man hatar.

Det kan också beteckna en stark avsky men utan någon som helst avsikt att skada föremålet, utan i stället en strävan att undvika det. I den betydelsen används ordet till exempel då det står att Gud hatar avguderi (5 Mos 12:31), ogudaktighet (Ps 11:5), hycklande religiositet (Amos 5:21-23) och orättfärdighet (Sak 8:17), eller då människor uppmanas att hata det onda (Ps 97:10).

Men bibeln använder också ordet "hata" (hebr sene och grek misein) i betydelsen "älska mindre". Så används det i 1 Mos 29:31-33 där det berättas om hur Jakob "försmådde", avvisade, sin hustru Lea.

Det ord som här översatts med "försmå" är just det hebreiska ordet "sene" som också kan översättas med "hata". Men att det här inte handlar om något hat i betydelsen fientlighet eller avsky framgår klart av versen innan:

"Så gick Jakob in till Rakel också, och han älskade Rakel mer än Lea" (1 Mos 29:30)

Det är exakt så Jesus använder ordet när han i Luk 14:26 säger att den som "inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv" inte kan vara hans lärjunge.

Den definitiva bekräftelsen på det får vi i Matt 10:37 där Jesus säger samma sak, när han talar med sina lärjungar, men i stället använder uttrycket "älska mer" i stället för "hata":

"Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig" (Matt 10:37)

Det handlar alltså inte alls om att förakta någon. Det handlar inte om att vilja någon något ont. Det handlar inte om att avsky och ta avstånd från någon. Det handlar om att älska någonting mindre än någonting annat.

Och det är i grunden precis samma sak som han svarade när han blev tillfrågad om vilka som var de största buden i lagen:

"Det största är detta: Hör Israel! Herre, vår Gud Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv" (Mark 12:29-31)

Den som vill bli Jesu lärjunge och följa honom måste med andra ord sätta honom främst - älska Gud mer än allt annat - och därav följer automatiskt att han måste älska allt annat mindre.

Vad Jesus säger är följaktligen: Älska din nästa som dig själv - älska din familj som dig själv - älska din far och mor och dina syskon som dig själv - och älska Gud mest av allt!

Att älska Gud före allt annat innebär ofrånkomligen att inte låta någonting komma emellan oss och den uppgift vi har att utföra. Om våra anhöriga - eller våra egna intressen, vårt eget liv - blir till ett hinder för oss och gör det omöjligt för oss att följa i Jesu fotspår, måste vi välja. För att kunna bli Kristi lärjunge måste vi vara beredda att avstå från allt som förhindrar en full gemenskap med honom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Kristendomens grundregler
Jesu ’gyllene regel’ är något långt mer än ett förbud mot att göra onda gärningar.

Tro, hopp och kärlek
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken...

Kristet miljöansvar
Bibeln visar klart att med kärleken till Gud följer en aktning och en respekt för hans skapelse, för den värld han gett oss att vårda, för naturen och djuren.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.