Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför skulle profeten Hosea gifta sig med en hora

Bibelfrågan: Frågor och svar

På samma sätt som Israel svek sin Gud och förkastades, svek Hoseas hustru honom, och när det visade sig att hustrun var otrogen lämnade han henne.

Fråga: Varför befallde Gud profeten Hosea i Gamla testamentet att gifta sig med en "horkvinna"? (S.I.)

Hosea var profet i Israels rike på Jerobeam II:s tid och var ungefär samtida med Amos. Han härstammade troligen från Nordriket och det innebär att han var den ende skriftprofet som kom därifrån.

Vid det här laget hade Israel kommit långt från Gud. Israels folk hade svikit sin Gud och beblandat sig med avgudarna. I socialt, moraliskt och religiöst hänseende var förhållandena dåliga. Moralen höll på att lösas upp, folket bedrev en alltmer tilltagande avgudadyrkan och hängav sig åt olika främmande riter. Allt detta kom att karakterisera hela deras leverne.

Gud har alltid liknat det utvalda folket vid sin "brud", sin "hustru", och därför liknade han nu israeliterna vid en otrogen hustru, en trolös, otuktig kvinna som svek sitt löfte till den som älskade henne.

Som vid så många andra tillfällen lät Gud en människas personliga erfarenhet bli till en bild av relationen mellan Gud och hans utvalda folk. Därför befallde Gud Hosea att ta sig en kvinna som var känd för att vara "lätt på foten" och kanske promiskuös, "horaktig" till sin karaktär - en kvinna som Gud visste skulle svika honom på samma sätt som Israel svikit Gud:

"Herren sade till Hosea: 'Gå och skaffa dig en horkvinna och horungar, ty landet horar sig bort från Herren.' Då tog han Gomer, Divlajims dotter" (Hosea 1:2-3)

Genom sin egen upplevelse skulle profeten kunna sätta sig in i hur Gud upplevde det att ha svikits av sitt folk. På så sätt skulle han kunna förkunna sitt budskap till Israels barn på ett helt annat sätt.

Hosea lydde och gifte sig med Gomer, en kvinna med tvivelaktigt rykte. Hon hade inte varit gift och varit otrogen mot sin make, för isåfall skulle hon ha avrättats medelst stening, men däremot hade hon troligen levt otuktigt som ensamstående (även om hon inte behöver ha varit prostituerad). Att gifta sig med en sådan var visserligen inte någon synd i sig självt, men däremot var det osedligt, olämpligt, och följaktligen förbjudet för prästerna (3 Mos 21:7) och en skam för en profet.

Men nu skedde det på Guds befallning för ett visst, gudomlig, syfte, och därmed var det Hoseas skyldighet att lyda. Så kom Hosea att kunna bära fram sitt budskap till Nordrikets invånare inte bara i ord, utan genom sina egna personliga upplevelser, sitt eget liv och öde.

Och äktenskapet blev av naturliga skäl olyckligt. På samma sätt som Israel svek sin Gud och förkastades, svek Hoseas hustru honom, och när det visade sig att hustrun var otrogen lämnade han henne.

Men liksom Hosea inte kunde överge sin otrogna hustru för gott, så kunde inte heller Gud överge sitt folk. När folket ödmjukade sig och ångrade sitt svek skulle han ta det tillbaka och älska det av hela sitt hjärta, på samma sätt som Hosea tog tillbaka Gomer.

Detta var budskapet som Gud gav till Hosea på det mest verkningsfulla och påtagliga sätt - i hans eget liv - och det var det budskap som Hosea med kraft i en rad lidelsefulla tal förkunnade för Israels folk: "Om ni fortsätter att svika Gud kommer landet att gå under - men om ni vänder om, ångrar er och ber Gud om förlåtelse, så tar han er tillbaka och ni kommer att få ta del av alla de välsigner som han en gång har utlovat."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Dyrkade Israels kung David avgudar?
I Israel förekom avgudadyrkan såväl under domartiden som konungatiden - trots Herrens förbud mot att dyrka andra gudar.

Avgudadyrkan i bibeln
Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd.

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.