Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur kan det finnas fel i bibeln?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln skulle kunna betraktas som Skaparens 'Manual för människan'.

Fråga: Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud? (P.T.)

Ja, visst finns det fel i bibeln. Även om den är inspirerad av Gud så är den inte dikterad av Gud!

Gud inspirerade den kaldéiske herden Abrahams fysiska ättlingar att på sitt språk och med utgångspunkt från sin kultur, med sin tids sätt att berätta, med uttryck, liknelser och bilder som deras landsmän använde och förstod, beskriva syftet med människans skapelse och målet för hennes existens.

Han inspirerade dem att skriva ner sitt folks historia för att den skulle bevaras och visa såväl samtida folk som kommande generationer vad konsekvenserna blir av att agera i enlighet med Guds vilja och i strid mot den.

Han inspirerade dem att teckna ner och bevara de lagar och föreskrifter som detta folk fick som en del av sitt förbund med Gud.

Han inspirerade dem att skriva ner profetiorna om den kommande gudakonungen, Messias, som skulle utvidga förbundet att omfatta hela mänskligheten...

Många sekler senare inspirerade han Abrahams andliga ättlingar att berätta om Messias ankomst, om hans efterföljare, om vägen till evigt liv och om mänsklighetens framtid...

Med ett nutida uttryck skulle Bibeln kunna betraktas som Skaparens "Manual för människan" - avsedd dels att förklara meningen med vår existens, dels att visa hur vi ska gå till väga för att uppnå vår maximala potential. Men den är inte bara ett upprabblande av Guds budskap eller en lång serie levnadsregler och visdomsord. Den är i allra högsta grad en mänsklig beskrivning av hur människor upplevt att Gud har verkat genom historien och hur tron och tvivlet satt sin prägel på människors tillvaro - hur människors lydnad och svek lett till välsignelser och förbannelser - en samling böcker inspirerade av Gud i syfte att människor skulle läsa, känna igen sig och förstå att allt detta verkligen angick dem och utgjorde kunskaper som var helt avgörande för deras liv då och i framtiden.

Dessa inspirerade ”författare” var dock människor - människor av sin tid - liksom de som kopierade de gamla skriftrullarna och de som senare översatte dem. Oavsett den vördnad israeliterna hyste för de skrifter som så småningom skulle komma att utgöra Gamla testamentet, trots all omsorg man lade ner på att åstadkomma exakta kopior av de gamla skriftrullarna, så är det ofrånkomligt att det under seklernas lopp smög sig in ett antal felskrivningar. Om varenda liten siffra och stavning, vartenda personnamn och ortsnamn hade bevarats hundraprocentigt korrekt från de dagar för 3000-4000 år sedan då de olika händelserna i det hebreiska folkets tidiga historia ägde rum, så skulle människan ha varit fullkomlig - och det är hon inte.

Men att bibeln innehåller variationer i fråga om siffror, stavningar, ortsnamn, ordval etc, liksom att händelseförlopp beskrivs med olika ord och med språkliga och personliga skillnader beroende på att olika författare hållit i pennan (eller översättare har gjort sina blundrar), påverkar inte i något enda fall kärnbudskapet i bibeln: de "instruktioner" Gud har gett oss för att vi ska kunna bli vad vi är avsedda att slutligen bli, nämligen vår Skapares avbilder. Den informationen förändras inte ett dugg av om det har ramlat bort några bokstäver eller ord eller om några siffror har blivit omkastade i bibelmanuskripten under årtusendenas lopp. Det förändrar inte någonting i bibelns redogörelse för Guds syfte med mänskligheten som helhet.

Bibelns beskrivning av vägen till Gud är och förblir intakt. Och det är trots allt det som är det viktiga.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Fel och motsägelser i bibeln
Visar inte motsägelserna i bibeln att den bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord?

Har man ändrat i Guds ord?
De äldsta bevarade hebreiska manuskripten utgör fortfarande utgångspunkten för alla översättningar, och det är följaktligen helt omöjligt att göra några ändringar i bibeln.

Bibeln, en evighetsbok
Bibelns budskap är tidlöst och berör varje människas innersta väsen samtidigt som det berör och påverkar vårt samhälle som helhet.

Hade Adam och Eva någon navel?
Om Adam skapades av jordens stoft och Eva skapades av Adams revben - innebär det att de saknade navel?

Hur kan någon tro på bibeln?
Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så?

Kristendomen och naturvetenskapen
Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Jordens ålder enligt bibeln
Hur gammal är vår jord enligt bibeln? Var står det? Finns det några vetenskapliga dokument som styrker bibelns ord i denna fråga?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.