Följ Bibelfrågan på Facebook

Var hämtade Matteus sitt Jeremia-citat?

Bibelfrågan: Frågor och svar

På Jesu tid förekom ett antal Jeremia-apokryfer som skilde sig mer eller mindre från den kanoniska Jeremias bok i Gamla testamentet.

Fråga: I Matteus 27:9 finns ett citat av en profetia av Jeremia, men texten finns inte i Jeremias bok i Gamla testamentet. Många menar att Matteus misstagit sig och att det skulle vara Sakarja som han citerar och inte Jeremia. Andra menar att Matteus citat är hämtat från något som kallas "Jeremias profetia till Pashur" och som stämmer nästan ordagrant med Matteus citat. (J.A.)

Texten i Matteusevangeliet lyder så här:

"Så uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: 'De tog de trettio silvermynten, priset på den prissatte, honom som några israeliter bestämde priset på, och gav dem i betalning för Krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig.'" (Matt 27:9)

För det första är det viktigt att notera att Matteus inte hänvisar till något som Jeremia skrivit - han citerar alltså inte ur Jeremias bok i Gamla testamentet - utan till vad som sagts genom Jeremia.

Vi vet att man i den unga kristna församlingen inte bara läste Gamla testamentet utan även böcker som inte ingick i den heliga skriften. Paulus, Petrus och Jakob citerar eller anspelar på flera olika apokryfiska skrifter i sina brev, och det gör även Hebreerbrevets författare. Det är därför inte alls omöjligt att det är en text ur någon apokryfisk Jeremia-skrift Matteus citerar, uppenbarligen ur minnet, när han hänvisar till vad som sagts genom Jeremia.

Att det på Jesu tid förekom ett antal Jeremia-apokryfer som skilde sig mer eller mindre från den kanoniska Jeremias bok i Gamla testamentet är känt. Fragment av en sådan apokryfisk Jeremiaskrift hittades i grotta 4 i Qumran och den härrör således från seklet före Jesus. Och kyrkofadern Hieronymus nämner i sin kommentar till Matteusevangeliet år 398 att han läst en hebreisk Jeremia-apokryf som en kristen jude visat honom. Den innehöll bland annat ett stycke som enligt Hieronymus stämde "ord för ord" med det uttalande av Jeremia som Matteus återger i Matt 27:9 (och vars källa var föremål för diskussioner redan då).

Den "Jeremias profetia till Pashur" som du nämner finns i flera olika versioner. Följande version, som läses i de koptiska och etiopiska kyrkorna som en autentisk profetia uttalad av Jeremia, påminner delvis mycket om Matteus Jeremia-citat:

"Jeremia sade åter till Pashur: 'Ni och era förfäder har alltid motsatt er sanningen. Och era barn, som kommer efter er, de skall utöva laglöshet som överträffar er. De skall sälja honom för vilken det inte finns något pris. Och de skall skada honom som helar från sjukdomar och förlåter synd. Och de skall erhålla trettio silvermynt i betalning för honom som Israels barn skall överlämna. De gav det i betalning för krukmakarens åker, så som Herren befallt. Och därför skall det sägas: "En dom av evig förgörelse ska drabba dem och deras barn därför att de dömde oskyldigt blod."'"

Den här texten finns bara i medeltida och senare manuskript som stammar från koptisk, etiopisk och arabisk kristenhet. Den finns också med i en arabisk översättning av Gamla testamentets profeter som gjordes på 800-talet av en Pethion ibn Ayyub al-Sahhar. Där följer den direkt efter Jeremia 20:3.

Det är mycket troligt att "profetian till Pashur" i någon form ingick i någon hebreisk Jeremia-apokryf som lästes på Jesu tid (exempelvis den som man påträffat fragment av i Qumran) och att det är från denna skrift Matteus har hämtat sitt citat. Den version som Matteus citerade hade dock sannolikt en kortare och enklare utformning än den ovan citerade texten och innehöll troligen inte meningen "Och de skall skada honom som helar från sjukdomar och förlåter synd" som Matteus i så fall med största säkerhet skulle ha sett som en tydlig profetia om Jesus och därför tagit med.

Ovanstående version av "profetian till Pashur" torde snarare vara en senare - kristen - bearbetning av den ursprungliga hebreiska Jeremia-text som Matteus kan antas ha citerat. Det finns även ännu senare kristna versioner av profetian som i ännu högre grad är skrivna för att stämma in på Jesus. Ett etiopiskt manuskript från medeltiden har till exempel inte meningen "Och de skall skada honom som helar från sjukdomar och förlåter synd", utan i stället:

"Och de skall förneka honom som återupprättar de sjuka och helar de kranka. Och de skall förkasta honom som förlåter överträdelser och synd och orättfärdighet. Och de skall förakta honom får de blinda att se och de döva att höra och de stumma att tala och de spetälska att bli rena, honom som skall driva ut orena andar ur människor, honom som skall få de lama och dem med brutna lemmar att springa, honom som skall gå på sjön så som man går på torrt land, honom som skall betvinga havets vågor och vindar, och de skall förneka och förkasta honom som gör allt detta bland dem."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Matteus arameiska evangelium
I ett svar uppges att det finns (fanns?) en arameisk version av Matteusevangeliet som skulle ha tillkommit redan på 40-talet, medan den allmänna uppfattningen ju är att evangeliet i sin grekiska version tillkom först efter år 75. Det vore intressant att få veta mer om dokumentationen bakom den arameiska versionen.

Profetian om 'nasaréen'
Matteus citerade gång på gång profetior ur de hebreiska skrifterna för att visa att Jesus verkligen var den utlovade Messias.

Tog Matteus fel på profet?
I Matteus 27:9 citeras vad som sägs vara en profetia av Jeremia, men en närmare granskning visar att Sakarja var profeten bakom de ord som citeras i Matteusevangeliet. Vill ha en förklaring till detta misstag.

När skrevs Matteus evangelium?
Efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45.

Bibeln tullindrivare
Tullindrivarna, publikanerna, betraktades som förrädare och konspiratörer som stod i nära kontakt med ’orena’ hedningar.

Evangelisten Matteus
Levi Matteus - tullaren som blev en av världens mest lästa författare med sin bok om Jesus från Nasaret.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.