Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför följer inte judarna Mose lag?

Efter kung Salomos död blev det problem. Stammarna Juda och Benjamin, som båda hade sina områden i södra Palestina, bröt sig loss från kungariket Israel och grundade ett eget rike som kom att kallas Juda rike, eftersom Juda stam var den dominerande.

Fråga: Hur kommer det sig att judarna inte följer Mose lag helt? De offrar till exempel inga djur. Vad det är som gör att de håller fast vid vissa delar av lagen men inte andra. Jag har precis läst igenom hela Bibeln, men hittar inget som förklarar. Förutom ovanstående, så undrar jag när och hur Israels folk blev bara judar. Plötsligt i Ester läser jag om judar i stället för Israels barn och flera olika stammar. Jag får inte några svar i böckerna som ligger nära i tid där. (N.)

Svar: Israeliterna (även kallade Israels barn eller Israels folk) bestod ursprungligen av 12 stammar, ättlingarna till den hebreiske fårägaren Israels 12 söner. Efter att ha vistats många år i Egypten, dit man begett sig på grund av missväxt och svält i Kanaan, återvände man ledda av Mose, och på vägen dit fick man en lagsamling som innehöll bestämmelser både för religionsutövningen och det israelitiska samhället i övrigt: renhetslagar, en familjelag, en strafflag etc.

När israeliterna invaderat och erövrat Kanaan delade man upp landet mellan stammarna. Omkring år 1000 f Kr fick man sin första gemensamma kung, David, och hans rike omfattade alltså hela det område som israeliterna ockuperat. David efterträddes som kung av sin son Salomo men efter dennes död blev det problem. Stammarna Juda och Benjamin, som båda hade sina områden i södra Palestina, bröt sig loss från kungariket Israel och grundade ett eget rike som kom att kallas Juda rike, eftersom Juda stam var den dominerande.

Men år 722 f Kr, när kungariket Israel existerat i knappt 300 år, intogs detta av assyriska styrkor och de tio stammarna deporterades. De återvände aldrig utan spreds över världen. De enda israeliter som fanns kvar i Palestina var nu judarna och benjaminiterna som levde i Juda rike (och därför gemensamt kallades för judar). Det är skälet till att det fortsättningsvis bara talas om judarna i Bibeln. Vad som hände de övriga israelitiska stammarna vet vi inget om. De assimilerades av olika folk och försvann ur historien.

Judarna fortsatte att leva efter Mose lag och offra i templet i Jerusalem. År 587 intogs Juda rike av Babylonien. Invånarna fördes bort i fångenskap till Babylon och riket blev en babylonisk provins. Drygt 50 år senare besegrades babylonierna av perserna som lät judarna återvända till vad som nu blev den persiska provinsen Juda. Alla judar återvände dock inte utan många stannade kvar i Persien. En av dem var judinnan Esther (egentligen var hon benjaminit) som blev den persiske kungen Ahasveros hustru. Esthers bok, som du ju har läst, handlar om hur hon räddade sina landsmän undan folkmord.

Den persiska provinsen Juda kom snart att erövras av grekerna under Alexander den store. Sedan följde romarna som gjorde Juda till en romersk provins med namnet Judaea. Judarna fortsatte att leva enligt den mosaiska lagen. Man följde renhetslagarna och utövade sin religion med djuroffer och allt i templet i Jerusalem. Man hade även egen rättsskipning när det gällde mindre brott och religiösa överträdelser, men ytterst var det romersk lag som gällde. År 70 förstördes så Jerusalem och templet av romarna - och därmed upphörde också djuroffren.

Nu spreds även judarna åt olika håll. Det fanns inte längre något judiskt rike med egna lagar. Det fanns inget tempel. De judar som bosatte sig runtom i världen följde sina nya hemländers lagar. Däremot kunde man fortsätta att hålla fast vid principerna om ren och oren föda, omskärelse etc. Så gör man fortfarande.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många bud finns det i Gamla testamentet?
Hur många bud finns i GT i det gamla förbundet? Hur många bud har judendomen?

Vem väljer vilka bibliska lagar som gäller?
Som lärare får jag ständigt frågan varför man inom vissa samfund håller stenhårt på vissa saker i bibeln, t ex att kvinnor inte får vara präster eller att homosexualitet är en synd, medan man inte alls tycker att andra saker som står i bibeln är viktiga - det står t ex väldigt tydligt att vissa straff skall utdömas för vissa brott. Ingen propagerar för att sådana straff skall införas. Vem/vilka avgör vad som skall betonas och vad som skall tystas ner? Varför hålla stenhårt på vissa saker men inte på andra?

De kristna och Bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret.

Varför hänvisar Nya testamentet till Mose lag?RUBRIK
I Hebreerbrevet 10:28 står det att "Den som överger Moses lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom." Men Nya Testamentet innebär det nya förbundet som den kristna läran lär ut? Varför finner man en sån här vers då i NT?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.