Följ Bibelfrågan på Facebook

Offer till Melkisedek?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Varför offrade Abraham till Melkisedek? (C.S.)

Abraham offrade inte till Melkisedek, men däremot gav han honom tionde av allt. Det gjorde han därför att Melkisedek (förutom att han var kung av Salem) var "präst åt Gud den högste".

Grundtanken bakom tiondet är att allting ytterst tillhör Gud:

"Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och all som bor i den" (Ps 24:1)

Vi har alltså Gud att tacka för allt. När Gud införde tiondesystemet var det bland annat ett sätt att ge människan möjlighet att i praktisk handling uttrycka sin tacksamhet gentemot Skaparen för sin existens och för allt han ger.

Abraham såg tiondet som ett naturligt sätt att tjäna och ära Gud med sina materiella ägodelar. Jakob följde sin farfar Abrahams exempel. När Gud upprepade och bekräftade de löften han gett till Abraham, lovade Jakob i sin tur att ge Gud en tiondel av allt som Gud välsignade honom med.

När Gud ingick sitt förbund med Israel blev tiondegivandet för första gången en skriven lag. Israels barn skulle ge tio procent av allt som marken och boskapen gav, och detta tionde som Israels barn offrade som gåva åt Herren överlät Gud enligt 4 Mos 18:21 till Levi ättlingar, leviterna, för deras arbete i tabernaklet. (Leviterna gav sedan i sin tur en tiondel av vad de fått till Arons prästerliga familj.)

I och med att Jesus Kristus övertog rollen som den kristna församlingens "överstepräst" blev den självklara konsekvensen att Jesu apostlar ersatte leviterna och blev de som fick motta tiondet för att kunna bedriva Guds fortsatta verk. I dag betalar kristna tionde (tiondelen av sin lön) till sin församling och liksom i alla tider är syftet med tiondet att möjliggöra församlingens arbete i Guds tjänst.

Och liksom på Abrahams tid grundar sig vårt tionde på insikten att allting tillhör Gud. Tiondet är ett erkännande av Gud som vår Skapare, alltings källa och ursprung, den som hela universum tillhör. När vi ger en tiondel av vår inkomst till Gud visar vi vår tacksamhet gentemot honom för allt vi får - i första hand vårt liv och vår möjlighet till evigt liv - samtidigt som vi blir aktivt delaktiga i den viktigaste uppgiften här på jorden för en kristen - att genomföra det uppdrag Kristus gav sina efterföljare: att förkunna evangelium och undervisa församlingen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Präster och kungar
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
Jesus lärjungar trodde ju uppenbarligen att han skulle uppfylla Messias uppgift där och då. Varför sa han inte att Gudsriket var något som hörde framtiden till i stället för att säga att det väntade 'precis runt knuten'?

Vem var prästkonungen Melkisedek?
Vem var/är Melkisedek? Vilka olika teorier finns om honom? Är Melkisedek en speciell budbärare från Gud eller bara Jesu föregångare eller kanske rent av Jesus själv?

Präst - ett framtidsjobb?
Kommer det att finnas något behov av präster i framtiden?

Hur kom kristendomen till?
Det enda som skilde de första 'kristna' från alla andra judar var att de var fullkomligt övertygade om att 'kristus' ('messias' på hebreiska) som alla judar väntade på äntligen hade kommit.

Tiondet
Ska man som kristen betala tionde?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.