Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur dog aposteln Paulus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

I egenskap av romersk medborgare vädjade Paulus om att få komma till Rom och få sin sak prövad av kejsaren.

Fråga: Står det någonstans i bibeln om hur Paulus dog, och i så fall hur? Har hört att hans sista resa gick till Rom, men vad hände egentligen med Paulus i Rom? (B.H.)

Paulus hade skaffat sig bittra fiender i Jerusalem. Hans förkunnelse i de judiska bosättningarna runtom i Medelhavsområdet, om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit, hade orsakat åtskillig splittring. När de judiska ledarna i Jerusalem fick kännedom om den oro som denne kände farisé och tidigare benhårde motståndare till de kristna åstadkom i synagogorna utomlands med sin förkunnelse, beslutade de sig för att han måste stoppas.

För att visa att han fortfarande var en troende jude – även om han blivit övertygad om att Messias hade kommit - gick Paulus en dag in i templet, tillsammans med fyra grekiska vänner, för att genomgå en ceremoniell rening. Där blev han överfallen och anklagad för att ha vanhelgat platsen genom att ta med sig hedningar dit trots att det var förbjudet för ickejudar att beträda den inre tempelgården. Den romerska garnisonen som var förlagd i fästningen Antonia grep "bråkmakaren" och kommendanten tog honom till Cesarea för förhör.

Han placerades i skyddshäkte där den romerske landshövdingen höll kvar honom i två år. De judiska myndigheterna i Jerusalem anklagade honom inför romarna, och det framgår klart att de betraktade den framväxande kristendomen som en farligt radikal rörelse:

"Vi har funnit att den här mannen är en smitthärd som sprider oro bland judarna på alla håll i världen och att han är ledare för nasareernas sekt" (Apg 24:5)

Judarna ville få honom utlämnad till Jerusalem - sannolikt i hopp om att på det viset kunna röja honom ur vägen. Men Paulus genomskådade detta och i egenskap av romersk medborgare vädjade han om att få komma till Rom och få sin sak prövad av kejsaren. Härigenom såg han också en möjlighet att få sin önskan att komma till Rom uppfylld.

På egen begäran skickades han nu till Rom för att ställas inför rätta där. Hans sista resa gick följaktligen till Rom.

Under två år levde Paulus i husarrest i Rom medan han väntade på att få sin sak prövad av kejsar Nero.

Det fanns inflytelserika personer som försökte göra hans vistelse i Rom så dräglig som möjligt. Historieskrivaren Josefos, som själv var jude och farisé, besökte Rom i samma veva och inledde då en aktion för att försöka få Paulus frigiven. Sannolikt var de bekanta sedan tidigare.

I sin bok om judarnas historia skrev Josefos senare om "vissa präster inom min bekantskapskrets, mycket förträffliga personer, som Felix prokuratorn över Judéen låtit slå i järn och sända till Rom för att inför Caesar svara för en anklagelse för ett mycket obetydligt brott".

Efter två år i husarrest blev Paulus troligen frigiven igen. Tydligen kom målet mot honom aldrig upp inför Nero. Ända sedan kejsar Klaudius tid fanns det en romersk lag som stadgade att om ett brottsmål inte togs upp inför den kejserliga domstolen inom ett och ett halvt år, så skulle det avskrivas. Kanske var det tillämpandet av den lagen som gjorde att Paulus blev fri igen.

Många år tidigare hade Paulus uttryckt sin önskan att få resa till Spanien och predika evangeliet där. Uppgifter i en skrift av Klemens, författad trettio år senare, tyder på att hans dröm gick i uppfyllelse. Men efter ett par års verksamhet i frihet satt han på nytt fängslad i Rom. Han visste att han kunde bli dömd till döden, men han oroade sig inte för sitt eget liv. Däremot var han bekymrad över hur de små församlingar han grundat skulle kunna leva vidare. Därför organiserade han nu ett utbrett kontaktnät och skickade sina budbärare Markus och Tykikus, Epafroditus och Timoteus med en lång rad brev. Han skrev för att uppmuntra och trösta, men främst av allt för att förkunna, förtydliga och förklara evangeliet och Jesu frälsningsverk.

Så småningom kom så den dag då Paulus ställdes inför sina domare och dömdes till döden. År 67 avrättades han i Rom genom halshuggning.

I ett av sina sista brev skrev han:

"Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen" (2 Tim 4:7)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Paulus soldat?
Det var i egenskap av farisé Paulus blev en av de drivande krafterna i förföljelserna av de första kristna i Jerusalem och städerna runt omkring.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Hur gammal var Paulus när han blev omvänd?
Kan man med hjälp av uppgifterna i bibeln räkna ut vid vilken ålder Paulus började som en Jesu efterföljare?

Paulus möte med Jesus
Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus blev avgörande för kristendomens fortsatta utveckling till världsreligion.

Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Speciella kläder för kristna?
När Paulus skrev till församlingen i Korint utgick han från vad som var passande respektive opassande på den tiden och i den kulturen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.