Följ Bibelfrågan på Facebook

Fanns döden före synden?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse.

Fråga: Paulus säger ju i Rom 5:12 och 1 Kor 15:22 att synden (död, sjukdomar osv) kom in i världen först med Adam. Men enligt Bibelfrågan ska det ha funnits djur och växter miljontals år innan Gud skapade Adam. Menar du då att djuren som fanns före Adam blev miljoner år gamla? Eller menar du att döden fanns innan Adam? Isåfall säger du att Paulus har fel och därmed att Bibeln inte är sann. Utan Adam-synd-Jesus-frälsning stupar ju hela konceptet kristendom. Hur ställer du dig i förhållande till skapelseteorin? (J.F.)

Jag undrar om du inte har missförstått Paulus lite. Han talar inte om döden som allmän företeelse, utan om människans död och människans uppståndelse till evigt liv.

Död och synd är nämligen inte några synonyma begrepp. Döden har funnits så länge det har funnits organismer med liv. Men döden beror inte på synd. Djur kan nämligen inte synda. Växter kan inte heller synda. Likväl dör de. Och det gjorde även de djur och växter som levde före Adam. Det har de gjort ända sedan den första lilla amöban såg dagens ljus. Men de har inte dött på grund av någon synd.

(Eller enkelt uttryckt: Syndens lön är döden - men döden är inte alltid ett resultat av synd.)

Döden existerade alltså innan människan skapades. Däremot kom synden in i världen med de första människorna. Och syndens lön är döden. Därför kom också döden in i människans tillvaro. Om inte människan syndat skulle hon aldrig ha behövt drabbas av döden.

Djuren har däremot alltid varit underkastade sjukdom och död även före Adams synd. För ingen tror väl ändå att fjärilarna som fladdrade omkring i Sydamerika eller maskarna på den nordliga tundran hade evigt liv innan Adam syndade någonstans nere i Mellanöstern - för att då plötsligt, i samma ögonblick, bli dödliga?

Nej, inga djur har evigt liv. Inga djur har någonsin haft evigt liv. Av den enkla anledningen att ingen fysisk varelse kan ha evigt liv. Alla fysiska organismer består av materia, av celler som bryts ner. Och Guds syfte har heller aldrig varit att djur och växter ska ha evigt liv. Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är just att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse. Inte längre fysisk och dödlig utan andlig och odödlig.

Adam (som liksom alla andra organismer på jorden var en fysisk varelse) skulle ha fått evigt liv och aldrig behövt ”smaka döden” - hans fysiska liv skulle ha övergått i evigt, andligt liv - om han inte hade syndat. Men han syndade - och syndens lön var döden. När människan valt att gå emot Guds vilja kunde inte Gud ge henne evigt liv, utan stängde vägen till ”livets träd”. Därmed blev människans öde detsamma som djurens och växternas.

Men liksom synden och döden kom genom en människa - Adam - kommer också det eviga livet genom en människa - Jesus. Det är exakt vad Paulus säger både i Rom 5:12 och 1 Kor 15:22. Det handlar naturligtvis inte om döden som sådan utan om människans död genom Adam och människans uppståndelse och liv genom Kristus. Inte kaninernas eller sengångarnas död och uppståndelse. Inte blåsippornas eller tallarnas död och uppståndelse. Varken djur eller växter dör ”genom Adam” och får inte heller evigt liv ”genom Kristus”.

Sammanfattningsvis: Döden har funnits så länge det funnits liv. Men synden kom in i världen genom människan. Och genom sin synd kom också människan - hela människosläktet - att underkastas sjukdom, förfall och död. Adams synd stängde vägen till det eviga livet, men Kristus har öppnat den igen. Och på samma sätt som Adam skulle ha förvandlats till evigt liv om han inte syndat, kommer de som sagt ja till Kristus att förvandlas - eller uppstå - till evigt, andligt liv.

Slutligen måste jag understryka att människors olika uppfattningar om världsalltets tillkomst inte har någon som helst betydelse för vår frälsning. Att använda sig av synen på universums och livets uppkomst som något slags kriterium för vem som är eller inte är kristen, är bara att främja dens intressen som vill förhindra människor från att nå det mål som Gud avsett.

Den judiska synen på världens skapelse var inte densamma som den grekiska, och den grekiska var inte densamma som den romerska. Men ingenstans har vi några upgifter om att någon enda av de tusentals människor, som redan under den kristna församlingens första tid kom till tro på att Jesus var Messias, förväntades ha en viss uppfattning om världens skapelse för att tillhöra den kristna skaran.

Gud har lovat evigt liv till var och en som tror på att Jesus är den utlovade Messias som föddes, levde, dog och uppstod för vår skull - var och en som accepterar Jesus som sin Herre och beslutar sig för att följa honom. Han har aldrig satt upp som villkor att vi ska ha den ena eller andra uppfattningen om när han skapade människan, hur han skapade människan, vilka metoder han använde när han skapade livet ur den döda materian, eller vilka organismer som har existerat på jorden innan människan kom till. Det må vara intressant att fundera över, att studera, spekulera kring och diskutera om, men ur frälsningssynpunkt är det totalt ointressant om vi tror att Gud använde miljarder år eller 144 timmar för att skapa universum och forma förutsättningarna för sitt främsta verk, den varelse som en dag ska bli hans egen avbild. Människan.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?

Död före syndaafallet?
Har alla sjukdomar och katastrofer på jorden sitt ursprung i synden eller existerade det sjukdomar och död även före Adams och Evas val att bryta mot Guds vilja?

Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.