Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Quirinius (Kvirinius) ståthållare i Syrien vid Jesu födelse?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Under perioden mellan 12 f Kr och 16 e Kr innehade Quirinius olika styrande befattningar i Syrien - först över den syriska provinsen Cilicien under åren kring Herodes död och sedan över hela Syrien åren 6-9 e Kr.

Fråga: Var Quirinius (Kvirinius) verkligen ståthållare i Syrien vid Jesu födelse? Enligt Josefus (Bellum Judaicum 1.9-10) var det Varus som var ståthållare av Syrien vid Herodes död. (L.M.

Det är helt riktigt att Josefus och Tacitus uppger att Quinctilius Varus var ståthållare i Syrien till strax efter Herodes död (troligen vid påsken år 4 f Kr), och att Quirinius var ståthållare i Syrien år 6-9 e Kr. Men enligt Lukas - som ju rimligen måste vara en lika tillförlitlig källa som Josefus och Tacitus - var Quirinius i Syrien och hade en styrande befattning där även vid Jesu födelse, som ju ägde rum före Herodes död, dvs samtidigt som Varus var ståthållare där.

Eftersom Lukas dateringar aldrig ifrågasattes av hans samtida - inte ens av kristendomens tidigaste och hårdaste kritiker och motståndare - finns det ingen anledning att tvivla på hans uppgifter. Frågan blir då vilken typ av befattning Quirinius hade i Syrien under perioden före Herodes död då den första skattskrivningen, som ägde rum i samband med Jesu födelse, genomfördes. (Lukas talar i sina båda böcker, evangeliet och Apostlagärningarna, uttryckligen om två olika skattskrivningar. I Apostlagärningarna (5:37) nämner han den skattskrivning som genomfördes år 6 e Kr och som resulterade i uppror i Judéen, och han skiljer klart mellan den och den skattskrivning som ägde rum vid Jesu födelse genom att i evangeliet kalla den sistnämnda för "den första skattskrivningen".)

Den benämning som Lukas använder för Quirinius befattning vid tiden för Jesu födelse är hegemon, ett grekiskt ord som i Folkbibeln och Bibel 2000 översätts med "landshövding" respektive "ståthållare". Andra biblar översätter det med "guvernör".

I själva verket är ordet inte alls så specifikt - det motsvarar inte någon viss titel - utan betyder helt enkelt "ledare", "befälhavare", "härskare", "styrande" etc och användes i vardagsspråk som beteckning på alla sorters styresmän - guvernörer, prokonsuler, prefekter och även militära befälhavare etc. I den grekiska grundtexten lyder således texten i Luk 2:2 "Quirinius hegemoneuo Suria", dvs "När Quirinius styrde / förde befälet / regerade / i Syrien".

Vi ska komma ihåg att Lukas inte skrev för att tillfredsställa framtida historiker utan för sina samtida, och att han nämnde Quirinius "styre" i Syrien som en av flera detaljer enbart för att läsaren skulle kunna placera in händelserna runt Jesu födelse i en viss tidsperiod ungefär ett halvsekel tidigare. Hans läsare kände naturligtvis väl till Quirinius och var utan tvekan medvetna om att Quirinius haft en styrande funktion i Syrien under flera decennier, både före och efter den store Herodes död.

Redan år 12 f Kr hade Quirinius - som samma år upphöjts till konsul av Roms kejsar Augustus på grund av sina militära insatser - skickats till Syrien som den romerske kejsarens särskilde representant i den östra delen av Romarriket med olika militära och politiska uppdrag i området. Där hade han några år senare blivit befälhavare för den syriska legionen, som var den enda romerska armén i Asien, och år 6 f Kr hade han utkämpat ett framgångsrikt krig mot homonadenserna i Taurusbergen i Cilicien, som gränsade till Syrien. Efter erövringen av Cilicien hade han fortsatt att avancera och vid två tilllfällen haft styrande befattningar i Syrien - först över den syriska provinsen Cilicien under åren kring Herodes död (somliga lexikon uppger att han även tillfälligt ersatte eller efterträdde Quinctilius Varus, vars tid som legat över Syrien anses ha slutat omkring år 4 f Kr), och sedan över hela Syrien åren 6-9 e Kr då han efterträtt Volusius Saturninus som ståthållare.

Under perioden mellan 12 f Kr och 16 e Kr innehade Quirinius alltså olika styrande befattningar i Syrien. Och i synnerhet i Cilicien uppfattade man utan tvekan den militäre befälhavaren Quirinius som "den som styrde" (hegemon) under flera år före vår tideräknings början.

Vi får inte glömma att aposteln Paulus (som Lukas hade ett mycket nära samarbete med både då han skrev Apostlagärningarna och sannolikt även evangeliet) kom just från Cilicien - ett faktum som givetvis gjorde det ännu mer naturligt för Lukas att referera till Quirinius "styre" i Syrien då han skulle förklara för sina läsare under vilken tidsperiod och under vilka omständigheter Jesus föddes.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Finns år noll
Jag undrar om år noll finns? Vilket år föddes Kristus? Föddes inte han år noll?

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Lukas
Vem var Lukas? Vad vet vi mer om honom än att han var läkare och att han skrev evangeliet om Jesus från Nasaret?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.