Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu återkomst och uppryckandet

Bibelfrågan: Frågor och svar

I sitt brev till församlingen i Thessalonike beskriver Paulus hur alla de troende ska hämtas upp för att möta Messias i rymden då han kommer för att upprätta Guds rike på jorden

Fråga: Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända? (L.A.)

Bibeln berättar att de problem vi ser omkring oss i världen i dag inte kommer att minska, utan tvärtom. De kommer slutligen att eskalera till en sådan omfattning att Jesus helt enkelt kallar den tiden för en tid av "nöd" eller "lidande" (i 1917 års översättning står det "vedermöda").

En dag när han satt och pratade i enskildhet med lärjungarna på Oljeberget fick han frågan vilka olika "tidstecken" som skulle förebåda hans återkomst till jorden och därmed slutet för den tidsålder, den epok, vi lever i. Hans svar blev:

"Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra..." (Matt 24:4-7)

"Det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad" (Matt 24:21-22)

Men enligt bibeln kommer den fruktansvärda tiden att förkortas. Gud kommer att ingripa innan mänskligheten utplånar sig själv. När Jesus kommer tillbaka till vår planet gör han det för att rädda mänskligheten undan total förintelse. Och det är för "de utvaldas" skull han ingriper (Matt 24:22).

För de troende kommer den allra sista tiden fram till slutet på den epok vi lever i just nu att bli oerhört svår:

"Då skall man utlämna er [Jesu lärjungar] till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad" (Matt 24:9-13)

"Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas" (Matt 24:29)

Det Jesus berättade för lärjungarna när de satt där på Oljeberget och samtalade om den "yttersta tidens" händelser skulle han många år senare visa Johannes i levande bilder...

När Johannes får bevittna vad som kommer att utspelas under denna hemska tid av lidande och nöd åtföljs de olika plågor som kommer att drabba jorden av att sju änglar blåser i basuner. Varje gång scenen växlar sker det till ljudet av en basun.

Vid den första basunens ljud ser Johannes hur hagel och eld slår ner på jorden och hur förhärjande bränder sveper fram över planetens yta. När den andra basunen ljuder ser han hur något som liknade ett brinnande klippblock slår ner i havet med både svåra fartygskatastrofer och omfattande fiskdöd som följd. Basunerna fortsätter att ljuda och Johannes ser den ena "filmsekvensen" efter den andra...

Något som för tanken till en brinnande fackla och bär namnet Malört smittar ner vattnet så att mängder av människor dör. Solen, månen och stjärnorna förmörkas så att de inte lyser med mer än en tredjedel av sitt ljus. Så träder "krigets Gud", Apollyon, in på scenen. Jorden läggs i mörker och Johannes ser en värld plågad av krigets fasor. Därmed återstår en basunstöt.

"Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna" (Upp 10:7)

När lidandet har nått sin kulmen och mänskligheten står på randen till utplåning ljuder slutligen den sjunde och sista basunen. Då är slutet inne. Stunden är kommen för det som bibeln beskriver som "Guds vrede" - då Gud ska ingripa och sätta stopp för mänsklighetens dårskap, "förgöra dem som förgör jorden" (Upp 11:18) och förkorta tiden av lidande "för de utvaldas skull" (Matt 24:22).

Och Gud ingriper i Jesu gestalt. Efter denna tid av nöd (Matt 24:29) - "den stora vedermödan" - som överträffar allt som "förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma" (Matt 24:21) kommer Kristus att återvända till jorden på samma sätt som han en gång för snart 2000 år sedan lämnade den (Apg 1:9-11), den här gången för att hämta sina trogna som inte ska behöva genomlida den gudomliga vredesdom som kommer att drabba jorden:

"Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet" (Matt 24:30)

"Se, han kommer med molnen och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom" (Upp 1:7)

"Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara" (Matt 24:27)

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen" (1 Tess 4:16)

Då, vid den sjunde och sista basunens ljud, när Jesus närmar sig jorden, kommer världshistoriens mest dramatiska händelse att inträffa...

"Se jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas" (1 Kor 15:51-52)

"Med starkt basunljud skall han [Kristus] sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra" (Matt 24:31)

"Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar" (Matt 24:40-41)

Och tillsammans kommer dessa väldiga skaror att föras upp av änglarna i luften för att möta den återvändande Herren i rymden och därefter troget förbli vid hans sida (1 Tess 4:17).

När Kristus kommer tillbaka till jorden är det för att göra slut på all ondska som är på väg att förinta hela mänskligheten. Han kommer i vrede över mänsklighetens synder som har förstört hela den värld han varit med om att skapa - och för att förhindra en total, global katastrof. Och han kommer tillsammans med alla de troende som mött honom när han börjat sin färd ner genom jordatmosfären:

"Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig" (Sak 14:5)

Efter att ha krossat de väldiga styrkor som samlats i Mellanöstern - och som vid hans återkomst gör gemensam sak för att stoppa denna "invasion från rymden" - kommer Kristus och hans heliga att återvända till samma plats som den varifrån han steg upp till himlen den där vårdagen för snart 2000 år sedan:

"På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut" (Sak 14:4)

Så kommer Kristus att inleda arbetet med att upprätta sitt rike (Guds rike) på jorden.

I den uppenbarelse som Jesus gav Johannes för 1900 år sedan lät han honom se en skymt av denna framtidsdag, då Människosonen har intagit sin tron som "konungarnas konung" (dvs den högste regenten över alla styrande i jordens olika länder) i Jerusalem. Inför tronen stod 144 000 människor från Israels 12 stammar och "en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk... de som kommer ur det stora lidandet" (Upp 7)

Tillsammans med de uppståndna och de förvandlade troende (Upp 20:4-6) kommer Kristus att lära människorna vägen till fred. Han kommer att visa hela världen det sätt att leva som leder till lycka för alla - det livssätt som står i överensstämmelse med Guds vilja. Under hans ledning kommer de nödvändiga förändringarna i världen att göras så att alla kan få del av Guds överflödande välsignelser. Därmed inleds tusen år av fred och välfärd för hela mänskligheten - tusen år som sedan kommer att bli till en evighet...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden.

Tidpunkten för Människosonens återkomst
Varför sa inte Jesus till lärjungarna att det skulle dröja tusentals år innan han kom tillbaka?

Profetior i Jesu avskedstal
Man brukar tala om 'tidens tecken', dvs olika företeelser som enligt Bibeln ska utgöra tecken på att ändens tid och Jesu återkomst närmar sig.

Jesus - synlig eller osynlig?
Kommer man att kunna se, röra vid och tala med Jesus när han har återvänt till jorden?

Är det Jesus eller vi som väljer?
Bibeln säger att Jesus ska hämta upp sina 'utvalda'. Men om det är Jesus som väljer, vad händer då med vår fria vilja?

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.