Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem skapade Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Eftersom Gud befinner sig i en dimension som inte är fysisk och inte begränsad av tid och rum, behöver han inte ha haft någon början.

Fråga: Enligt de linjära religionerna så skapade Gud människan och jorden. Men hur och av vem skapades gud? (K.P.)

Ren, enkel logik säger oss att den Gud som enligt bibeln skapade detta fysiska universum av nödvändighet måste ha stått "utanför" det. I annat fall skulle han nämligen ha skapat sig själv, vilket givetvis är en omöjlighet. Ingenting fysiskt som inte existerar kan av egen kraft - som följaktligen inte heller existerar - ge upphov till sin egen existens.

I och med att Gud inte är - inte kan vara - en del av det fysiska universum är han inte heller bunden av detta fysiska universums orsakslagar, tidens begränsningar och den nedbrytningsprocess som all fysisk materia och energi är utsatt för.

Gud befinner sig helt enkelt i en dimension som till skillnad från materian inte är begränsad av tid och rum - en dimension där det följaktligen varken finns början eller slut, födelse eller död, uppkomst eller undergång. Bibeln kallar denna existensform som ligger utanför det fysiska, materiella kosmos - denna ickefysiska, parallella dimension - för "andlig". Och det betyder att...

"Gud är ande" (Joh 4:24)

Följaktligen behöver Gud - till skillnad från materian - inte ha haft någon början. Han behöver inte ha "kommit någonstans ifrån". Han behöver inte ha "blivit till". Han behöver ingen skapare. Gud har helt enkelt alltid funnits.

När vi använder ord som "alltid", "utan slut", "evighet" och "oändligt", använder vi ord som våra begränsade hjärnor egentligen inte kan fatta.

När vi läser och försöker begripa att någonting alltid har funnits, finns det en gräns för hur långt vår tanke och vår föreställningsförmåga kan sträcka sig. Sedan kommer vi till vad som närmast liknar en betongmur och upptäcker att vår förståelse inte når längre.

Evighet i alla riktningar - vare sig det gäller universums utsträckning eller tidens, både framåt och bakåt - är något som är omöjligt för oss att få grepp om. Och likväl säger bibeln att Gud är evig - begynnelsen och änden, början och slutet (Upp 1:8). Bortom de yttersta vidder som vår fantasi kan nå, både i tid och rum, har Gud alltid existerat (Joh 1:1-2).

Och det är något som dessutom har oerhörda konsekvenser för vår del, något som förser oss med en potential - en kapacitet - en framtidsutsikt - som är precis lika ofattbar, lika fantastisk.

För det innebär att när Gud i 1 Mos 1:26 säger att han ska skapa människan till sin avbild, så är det inte en fysisk, dödlig varelse han avser att skapa. Gud är ju inte fysisk eller dödlig. Den materiella människan är således bara en "outvecklad", "omogen" Guds avbild - en ofullkomlig varelse, ett "embryo", som befinner sig mitt i en skapelseprocess - en nödvändig första etapp på vägen mot slutmålet - Guds bokstavliga avbild:

"Han [Kristus] är den osynlige Gudens avbild" (Kol 1:15)

"Vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom" (1 Joh 3:2)

"Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet" (Fil 3:21)

"Det som är fött av Anden är ande" (Joh 3:6)

Och därmed tar människan steget över från detta fysiska, materiella, ändliga liv till den dimension av tillvaron som är Guds.

Allt det här kan vara svårt att förstå - och kanske kan ingen av oss förstå det tillfullo - men det är värt att minnas att för 200 år sedan skulle ingen ha förstått en beskrivning av ett datachip, en TV, en CD-spelare eller ens en bil. Men att vi inte då förstod vad en TV var hindrar ju inte att den existerar i dag och att de principer (eller kalla det fysiska lagar, naturlagar) som möjliggör TV-sändningar - faktiskt - alltid har existerat.

Det faktum att vi inte förstår en sak, betyder med andra ord inte att detta inte kan vara ett faktum. Det är inte våra kunskaper och vår förståelse som styr verkligheten.

Det är till exempel inte förrän under de allra senaste decennierna har vi lyckats komma atomernas och genernas hemligheter på spåren. Otaliga saker rörande universum är fortfarande förborgade för oss - men när det gäller Gud förväntar vi oss att alla svar ska finnas klara för oss i dag.

Kanske är det så att Gud har uppenbarat allt vi kan fatta och behöver veta för att förstå vår plats i tillvaron, för att kunna följa honom och förverkliga det syfte för vilket han skapat oss. Vår uppgift i dag är att följa det han har uppenbarat för oss, följa hans vilja och mogna mot fullkomning. Sedan kan Gud lära oss svaren på många av livets gåtor.

"Det fördolda hör Herren, vår Gud, till" (5 Mos 29:29)

Det vi inte vet och inte kan förstå i dag - under denna korta sekund i evigheten som vi vistas på den här planeten - tillhör Gud, och det är upp till honom att uppenbara det för oss när han vill och när vi är mogna för det.

Kanske är det helt enkelt så att alla andra kunskaper om Gud - om oss själva - om kosmos - om hela det fantastiska universum vi lever i - tillhör det som vi ska fortsätta att förvärva oss under den evighet som vi skapats för att uppleva och som enligt bibeln väntar varje människa som beslutar sig för att följa Gud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Negativa bevis för Guds existens
Man kan inte bevisa Guds existens genom negativa bevis, dvs orimligheten i livets uppkomst etc bevisar inte automatiskt Guds existens.

Gud - bara en upplevelse i hjärnan?
Dr Michael Persinger, professor i neurovetenskap vid Laurentian University i Kanada har gjort experiment med en 'magnethjälm' som visar att gudsupplevelserna i själva verket är ett neurologiskt fenomen i hjärnan. Kommentar, tack!

Bibelkoden - Finns det dolda budskap i bibeln?
Eftersom koden består i att man väljer bokstäver med ett visst antal bokstävers mellanrum, så är det uppenbart att en enda bokstav för mycket eller för lite förskjuter alltihop - och gör det omöjligt att hitta budskapet.

Tro eller vetande?
Varför ser man så ofta att kristna försöker bevisa att Gud finns? Handlar inte kristendomen just om tro?

Definiera och specificera Gud
Ge definition specificera och motivera var Gud är någonstans tack?

Thomas av Aquino och bevisen för Guds existens
Thomas av Aquinos ’fem vägar’ var tre varianter av det kosmologiska gudsbeviset, en av det teleologiska beviset samt en av stegbeviset.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.