Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad menar bibeln med 'världen'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln säger att vi inte ska ha några andra gudar än Gud - inget annat vi "tillber", inget annat som betyder så mycket att det får styra våra liv.

Fråga: Vad menas med det som står i Jakobs brev att "den som vill vara världens vän blir Guds fiende"? (A.L.)

När bibeln talar om "världen" syftar den på det materiella, egoismen, våra egenintressen för att främja vår materiella värlfärd på bekostnad av vårt andliga väl.

Man skulle kunna säga att "världen" är allt det som inte har sin grund i Guds vilja, allt det som driver människor överlag - och ofta driver dem bort från Gud. Ytterst handlar det nästan alltid om materiella ting, om pengar, ägodelar, status, "viktiga" vänskapsrelationer, politiska hänsynstaganden, ekonomiska manipulationer etc etc - allting som många ser som så viktigt för den egna välfärden, att det blir viktigare än medmänsklighet, kärlek, omtanke, hänsyn... viktigare än att följa Guds vilja.

Bibeln säger att vi inte ska ha några andra gudar än Gud - inget annat vi "tillber", inget annat som betyder så mycket att det får styra våra liv. Som kristna måste vi i allting låta Guds vilja vara det avgörande. Om vår "vänskap till världen", vårt intresse för och vår bundenhet till materiella ting, sådant som i första hand gagnar oss själva, styr vårt liv, blir vi i realiteten "motståndare" till Gud.

"Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende" (Jak 4:4)

Man kan inte älska både Gud och Mammon. Därmed inte sagt att det är något som helst fel med pengar, men frågan är huruvida vi låter dem styra oss, istället för att låta oss styras av Gud! Huruvida vi låter oss ledas av Kristus eller av andra människor, andra intressen - av "världens" intressen.

Jesus säger att han sände sina lärjungar till världen för att verka för hans rike. De skulle vara i världen, men inte en del av världen.

Som kristna kallas vi att ledas av Guds ande (Rom 8:14) istället för den här världens ande. Det innebär att vår livsstil förändras. Våra värderingar och normer förändras. Grundvalen för vår moral är inte längre vad som allmänt anses vara rätt, utan vad Gud säger är rätt.

"Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja..." (Rom 12:2)
Naturligtvis är vi fortfarande i världen i så måtto att vi är en del av mänskligheten. Vi lever bland icketroende. Men vi är företrädare, representanter, för ett nytt livssätt. Det är inte bara meningen att vi ska förkunna budskapet om Guds rike, utan också vara levande exempel på vad det innebär.

Som kristna måste vi följaktligen vara annorlunda än samhället omkring oss - inte några "udda" figurer, men annorlunda i positiv mening. Gud har kallat oss "ut ur världen" (Joh 15:19) som "Kristi sändebud", ambassadörer för Kristus, och vi representerar alltså Guds kärlek, Guds tankar, Guds lagar, Guds vilja, Guds värderingar. Det är vår uppgift att vara ett ljus och ett vittne för världen.

Som Jesus uttryckte det:

"Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa, sätter man den... så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen" (Matt 5:14-16)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kom Jesus för att rädda världen?
Hur ska man förstå uttrycket "rädda världen"? I tex Joh 3:17 och 1 Joh 4:14 står det att Jesus sändes till jorden för att rädda världen. Men i Matt 24:6-22 verkar det som att bara de utvalda ska räddas.

Gud och ondskan i världen
Ondska är något som bara kan finnas hos, eller åstadkommas av, en individ med fri vilja och moraliskt medvetande.

Dagsaktuella budord
De tio budorden förlorar aldrig sin aktualitet. Med tanke på hur världen ser ut är de kanske mer aktuella än någonsin.

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Teodicéproblemet
Hur ska man kunna förena tanken på en allsmäktig och god Gud med lidandet och ondskan i världen?

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är summan av all de människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.