Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomen och naturvetenskapen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud inspirerade inte författarna för 3000 år sedan att skriva någon vetenskaplig redogörelse av universum och livet.

Fråga: Religionerna innehåller föreställningar om verkligheten som är problematiska för den som tillägnat sig en naturvetenskaplig världsbild. Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild? (V.S.)

Faktum är att när det gäller den kristna tron så är det aldrig något problem att harmoniera den med verkligheten, eftersom Gud är den som har skapat "verkligheten" - den fysiska tillvaro vi lever i - och följaktligen kan det inte finnas någon konflikt mellan tron på Gud och en korrekt vetenskaplig världsbild.

Att det från början alls uppstod sådana motsättningar mellan vetenskapen och religionen berodde med säkerhet på att det dessförinnan inte existerade någon vetenskaplig forskning i modern mening. Människornas (inte bara kyrkans, utan hela samhällets, eftersom kyrkan på den tiden självsvåldigt gjort sig till hela samhällets grundval) världsbild baserade sig på vad man menade sig kunna utläsa och tolka fram ur bibeln (en bok som ju till största delen är skriven för 3000 år sedan av människor som tillhörde ett nomadiskt folk, på den tidens språk, med den tidens uttryckssätt).

I princip varje ny upptäckt kom följaktligen att uppfattas som ett hot mot den bild av världen man hade, i stället för att tacksamt tas emot som en beskrivning och förklaring av den värld som Gud skapat - och som bibelns författare beskrev på ett sätt som var brukligt och förståeligt för deras samtid.

För det är ju faktiskt så att bibeln ingenstans utger sig för att ge någon vetenskaplig beskrivning av vår tillvaro. Gud inspirerade inte författarna för 3000 år sedan att skriva någon vetenskaplig redogörelse av universum och livet. En vetenskaplig text blir snabbt föråldrad. Gårdagens "vetenskapliga sanningar" är inte dagens, och vi ska inte inbilla oss att dagens vetenskapliga sanningar är morgondagens...

Om vi antar att Gud i dag inspirerat människor att författa en skrift om människans relation till Gud och hennes syfte och mål, så skulle det naturligtvis bli med det språkbruk, det ordval och det uttryckssätt som vi använder i dag - för människor av vår tid, formulerat med utgångspunkt från vår förståelse. Om vi sedan tänker oss tretusen år framåt i tiden - tretusen år av vetenskaplig utveckling och nya insikter om tiden/rummet, om alltings uppbyggnad, om världsalltets utseende - så kan vi vara helt övertygade om att om skriftens framtida läsare skulle uppfatta vår världsbild som fruktansvärt primitiv och i strid med all vetenskap. De begrepp som dessa människor - om tretusen år - använde sig av skulle inte stämma i något avseende med de ord och uttryck som vi använde i vår berättelse.

Lika lite kan vi läsa en 3000 år gammal skrift med vår tids "vetenskapliga" ögon, med utgångspunkt från vår tids vetenskap. Vi måste läsa med författarnas blick. Med den tidens människors ögon. Bibeln är Guds ord - men det ordet nedtecknades för 3000 år sedan av människor som tillhörde ett nomadiskt folk, på den tidens språk, utifrån den tidens världsbild, med den tidens uttryckssätt och med liknelser som var fullt förståeliga och gångbara bland de människor som levde då. Och just genom att inte vara en "vetenskaplig beskrivning" kan den bära fram sitt budskap med samma kraft idag och om tusen år.

Och därför behöver man som kristen aldrig uppleva den naturvetenskapliga forskningens resultat som problematiska - eller sträva efter att harmonisera den kristna tron och vetenskapen!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Darwin, evolutionsläran och kristendomen
Hur betraktar ni som kristna Darwins och hela den moderna vetenskapens utvecklingslära? Hur kan ni förena den och bibelns historier?

Jordens ålder enligt bibeln
Enligt bibelns framställning av "skapelseveckan" fanns planeten jorden redan långt innan "den första dagen" i skapelseveckan började.

Jesus hade fel om senapskornet
I Mark 4:31 säger Jesus att senapskornet är "minst av alla frön på jorden". Men orkidéfröet är mindre än senapskornet. Om bibelns gud är allvetande och skapade jorden och alla frön borde han väl veta vilket frö som är minst?

Katolska kyrkan och skapelsen
Det anses i vissa kristna kretsar att den katolska kyrkan är ej renlärig, tja tom satanisk eftersom det erkänns av självaste påven att 7-dagars skapelsen inte stämmer utan den Darvinska måste antas av de kristna.

Är det vara 6000 år sedan skapelsen enligt bibeln?
Varifrån kommer åsikten bland många troende att människan och jorden inte skulle ha funnits mer än 6000 år. Är det någonting som står i bibeln?

Skapelse genom evolution
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.