Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Den andliga uppståndelsekroppen

Fråga: Efter uppståndelsen ska vi förvandlas till en andlig kropp, bli som änglarna. Då försvinner väl den person man var på jorden? Hur mycket av min person blir kvar till evigheten? Med ny kropp och nytt sinne är det ju inte jag längre. (M.Ö.)

Svar: Enligt bibeln kommer alla människor kommer att uppstå igen. De flesta kommer inte att uppstå förrän efter det att Kristus regerat på jorden i tusen år (och då rör det sig om en fysisk uppståndelse), men en "liten" skara kommer att uppstå eller förvandlas till odödlighet, till varelser med evigt liv, vid Jesu återkomst.

"Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år" (Upp 20:6)

"Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått" (Upp 20:5)

När Paulus skrev ett av sina - säkert många - brev till den kristna församlingen i Korint visste han precis vilken typ av funderingar människor hade - och fortfarande har - kring denna fantastiska händelse. Han var väl medveten om vilka frågor man skulle komma att ställa: Anta att någon blir begravd till havs och uppäten av fiskar? Tänk om någon brinner upp i en eldsvåda och blir till rök som sprids med vinden? Hur ska de kunna uppstå igen när vartenda spår av dem är borta...?

"Nu undrar någon: Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?" (1 Kor 15:35)

Och han ger genast svaret:

"Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt" (1 Kor 15:36-38)

"Alla kroppar är inte likadana, människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska, men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan... Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått [dvs dör] förgängligt uppstår oförgängligt" (1 Kor 15:39-42)

Allt som är fysiskt, allt som består av materia, är förgängligt. Det är underkastat naturens nedbrytande krafter. Det innebär att för att kunna få evigt liv, för att kunna existera för alltid, måste den fysiska människan övergå i andlig form, och det är vad som händer vid Jesu återkomst.

"Det som blir sått som en kropp med fysiskt [förgängligt] liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande" (1 Kor 15:44)

Hurdan är denna andliga kropp? I tredje kapitlet av Johannes första brev står det att "vi" - dvs de omvända kristna - visserligen redan är Guds barn på samma sätt som ett ofött foster är sina föräldrars barn, men sedan betonar han att vi kommer att bli någonting alltigenom annorlunda.

"Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli" (1 Joh 3:2)

Paulus fortsätter:

"Och så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam [Kristus] blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga" (1 Kor 15:45-46)

Med andra ord: enligt bibeln sker skapelsen av Guds avbild i två steg. Det första steget, den första etappen, är den fysiska. En fysisk form skapad av jord, av stoft, av materia från den planet vi lever på. Därnäst följer den andra etappen - omvandlingen av individen till en andlig form.

"Den första människan [hebr adam] kom från jorden och var jord; den andra människan [hebr adam] kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som de himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska" (1 Kor 15:45-49)

Var och en av oss, varenda människa som existerat genom alla tider, är en fysisk avbild av sina föräldrar, som är en fysisk avbild av sina föräldrar - och så vidare. Vi bär allesamman på ett fysiskt, genetiskt arv som går tillbaka ända till den allra första människan.

Och på samma sätt som som vi genom alla tider har varit avbilder av den första jordiska adam, innebär nästa etapp i skapandet av Guds likar att vi ska bli avbilder av den himmelska adam - Kristus:

"När han [Kristus] uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom" (1 Joh 3:2)

"Herren Jesus Kristus... skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet [i sin andliga existens, den han övergav för att födas som fysisk människa]" (Fil 3:20-21)

Vi kommer att bli lika Kristus. Lika Gud. Och därmed är skapelsen fullbordad. Vi har blivit Guds avbilder i alla avseenden - det som Gud redan i Första Mosebok, i skapelseberättelsen (1 Mos 1:26), förklarar vara sin avsikt med människans skapelse.

Vi har alla en fysisk, materiell kropp. Vår fysiska kropp hör samman med den här jorden - den har kommit av materia från vår planet och kommer att återvända dit. Men för att kunna bli en del av den verklighet som är Guds - för att kunna komma in i den andliga dimension, som är Guds dimension - måste vi få en andlig kropp. Vi måste bli ande! Bibeln gör en jämförelse med hur vi kom till den här världen, då vi föddes av våra föräldrar till fysiska varelser, och förklarar att det som kommer att hända vid Jesu återkomst i praktiken är en ny födelse - att vi föds en gång till (Joh 3:3). Men den gången föds vi inte som fysiska varelser, utan vi föds av ande. Av Guds ande.

Som Jesus förklarade det för farisén Nikodemus:

"Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden... Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande" (Joh 3:8)

I dag är vi alla födda av kött. Vi består alla av kött - av materia - fysisk materia. Men när vi har fötts på nytt av ande så kommer vi att vara ande, på samma sätt som Gud är ande (Joh 4:24). Vi kommer inte längre att bestå av fysisk, nedbrytbar materia, utan vi kommer att bestå av ande - av andlig substans - med inneboende "medfött" evigt liv - inte liv som upprätthålls genom syre och blodcirkulation.

Men hur kan vi då förvandlas till ande? Hur kan vår personlighet, vårt jag, uppstå i denna nya andliga kropp?

Det finns en orubblig naturlag som säger att liv bara kan komma av liv. Allt liv kommer från levande varelser av samma art. Vårt fysiska, mänskliga liv var möjligt enbart därför att två mänskliga liv förenades vid befruktningen. För att bli fysiska människor måste vi alla avlas av vår mänskliga far. Och på samma sätt som fysiskt liv bara kan komma av fysiskt liv, kan andligt liv bara komma av andligt liv.

Därför är Jesu ord om att vi måste födas på nytt, födas en andra gång, inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer. För på samma sätt som vi första gången avlades och föddes som fysiska varelser måste vi - för att kunna bli andliga varelser - avlas och födas på nytt av ande! Vi måste avlas av Gud för att kunna födas på nytt i uppståndelsen - födas till andliga varelser - födas till Guds avbilder!

Den avgörande rollen spelas av Guds ande, den Heliga anden.

När Gud ger oss sin ande, när han låter sin heliga ande - den ande som är liv (Rom 8:10), evigt liv - förenas med vår mänskliga ande, så bildas en ny skapelse - liksom ett nytt liv tar form när två mänskliga celler förenas i befruktningsögonblicket.

"Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, något nytt har kommit" (2 Kor 5:17)

På samma sätt som det barn som blir till i befruktningsögonblicket är en ny skapelse, en ny fysisk skapelse, är det en alltigenom ny andlig skapelse som blir till när Guds ande förenas med människans ande.

Guds väsen tränger in i vårt mänskliga väsen - Guds ande förenar sig med vår ande och "vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn" (Rom 8:16). "Guds säd" (1 Joh 3:9) "befruktar" vår mänskliga ande för att senare frambringa en fullbordad andlig individ vid Jesu återkomst...

"Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er"(Rom 8:11)

Det är den heliga andens närvaro i oss som gör det möjligt för oss att uppstå till evigt liv. Det är en absolut förutsättning, ett ofrånkomligt villkor för att någon människa ska kunna uppstå eller förvandlas till odödlighet.

Vid uppståndelsen (eller förvandlingen) kommer Gud att fullborda skapelseprocessen genom att ge varje människa som har tagit emot den heliga anden en ny fullkomlig andlig kropp med en fullkomlig natur som kommer att vara likadan som Kristi och Faderns natur.

Den kropp som uppstår vid Jesu återkomst är inte samma kropp som var kött och blod under vårt fysiska liv. Gud förvandlar inte kött och blod till ande. Den fysiska, köttsliga kroppen upplöses och förintas - återvänder till jorden - men vår ande, som har förenats med Guds ande och har bevarat allt som var vårt "jag", återvänder till Gud:

"Stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden återvänder till Gud, som gav den" (Pred 12:8)

Det har ingen betydelse om en människas fysiska kropp begravs och multnar i jorden eller försvinner i havet. Det har ingen betydelse om den försvinner ut i rymden vid någon framtida rymdolycka - eller om den sprängs till atomer vid en explosion. Vår kropp är bara en tillfällig "boning" som är underkastad åldrande, skador, sjukdom och död. När vi dör har den fyllt sin tillfälliga funktion som boning för människans ande.

I vår "mänskliga ande" - den ickefysiska komponent som vi alla enligt bibeln har från födseln och som skiljer oss från djuren genom att den ger oss förstånd (Job 32:8) och gör det möjligt för oss att tänka i termer av rätt och fel, fundera över meningen med livet, begrunda vår framtid, liv och död och livet efter detta, känna ånger, skapa konst och musik, uppleva skönhet, etc etc - finns vårt jag, vår personlighet, vårt minne och vår karaktär bevarad.

Denna ande återvänder till Gud, med hela vår personlighet "lagrad", redo att uppstå i en ny kropp. Kanske skulle man kunna jämföra det med hur en enkel textfil i en dator kan sparas och skickas iväg för att långt senare öppnas på nytt, "uppstå", i samma eller ett annat format. Och om vi har tagit emot Guds heliga ande, om vi har låtit den förenas med vår mänskliga ande och om vi har den inom oss när vi dör - eller om vi fortfarande lever den dag Människosonen kommer på himmelens skyar (Matt 24:29-31) "vid den sista basunens ljud" (1 Kor 15:52) - kommer vi att "födas på nytt" av denna odödliga ande. Vår "jag-fil" kommer att "öppnas i ett andligt format".

Vi kommer att uppstå odödliga eller förvandlas till odödlighet (1 Kor 15:51). Samma jag. Samma personlighet. Samma minne. Samma karaktär. Samma individ men i en andlig, evig kropp.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?
Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Livet på jorden - en omväg?
Skapandet av Guds avbild måste obönhörligen börja med en fysisk tillvaro och "sluta" med ett evigt, andligt liv.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...