Allt om Bibeln

ALLT OM BIBELN

Allt om Allt om Bibeln

Hur länge har Allt om Bibeln funnits?
- Projektet startade sommaren 1996 med sajten Bibelfrågan som sedan kompletterats med bland annat Biblisk ordbok, Kristendomens historia, Bibelns tidslinje, Bibelns böcker och Personer i Bbibeln.

Vem är ansvarig för Allt om Bibeln?
- Sedan starten 1996, webbplatsens initiativtagare och skapare, översättaren, skribenten och bibelkännaren Thor-Leif Strindberg.

Är Allt om Bibeln en kristen sajt?
- Allt om Bibeln är ett alltigenom oberoende projekt med målsättningen att på ett objektivt sätt och på vanlig vardagssvenska presentera den kristna tron liksom saklig information om Bibelns innehåll, historia och tillkomst och den kristna kyrkans historia och utveckling.

Står något samfund bakom Allt om Bibeln?
- Nej, webbplatsen är inte knuten till något samfund eller någon församling.

Vilken trosriktning representerar Allt om Bibeln? Protestantisk, katolsk eller ortodox? Stats- eller frikyrklig?
- Ingendera. Ansvarig för Allt om Bibeln är kristen men webbplatsen representerar inte någon viss trosriktning. I de fall berörda trosfrågor är föremål för olika tolkningar inom kristenheten är målsättningen att i möjligaste mån beskriva den grund och läromässiga utveckling som tolkningarna baserar sig på utan att ta ställning för eller emot olika kristna riktningars synsätt. Mer specifika frågor om enskilda samfund hänvisas oftast till det berörda samfundet.

Vad är syftet med Allt om Bibeln?
- Allt om Bibeln startades 1996 med Bibelfrågan i syfte att fylla ett informationsmässigt tomrum genom att erbjuda en möjlighet för alla intresserade att på ett enkelt sätt få konkreta och utförliga svar på allt som rör Bibeln, den kristna tron och den kristna kyrkan. Just genom att sajten inte var knuten till någon viss trosriktning kom den också snabbt att fungera som en ofta anlitad kunskapsresurs för skolor, studiecirklar, bibelstudiegrupper, pastorer, präster, konfirmander och "vanligt folk" inom alla läger, troende som icke troende.

Kan man ge objektiva svar på frågor om Bibeln och kristen tro?
- Ja. Vad det gäller historiska händelser, årtal, personer och nationer liksom grundläggande trossatser, bibelcitat och förekomsten och betydelsen av ord i bibeln handlar det huvudsakligen om att redovisa kända fakta. Svaren på frågor om den kristna trons inställning i olika frågor baseras uteslutande på relevanta bibelställen. När det råder tveksamhet eller när en uppgift kan tolkas på olika sätt och/eller har gett upphov till olika tolkningar och synsätt redovisas detta.

Varifrån hämtar Allt om Bibeln sina faktauppgifter?
- Källorna utgörs, förutom av standarduppslagsverk som Nationalencyklopedin, Bra Böckers Lexikon, Focus, Encyclopaedia Britannica etc, av speciallexikon som Biblisk uppslagsbok, Catholic Encyclopaedia, Illustrerat Bibellexikon, Jewish Encyclopedia, Nordisk Teologisk Uppslagsbok, Svenskt Bibliskt Uppslagsverk etc. Till detta kommer sedvanlig facklitteratur inom alla behandlade ämnesområden.

Kan man föra diskussioner på Bibelfrågan?
- Nej. Bibelfrågan" är en renodlad "frågespalt", en kunskapsresurs. Kommentarer är naturligtvis välkomna, men i övrigt är Bibelfrågans syfte uteslutande att ge konkreta svar på konkreta frågor.

Hur snabbt får man svar på Bibelfrågan?
- Enkla frågor (om historiska händelser, årtal, personer, bibelställen etc) besvaras i allmänhet inom några dagar, medan svar på mer omfattande frågor kan dröja upp till ett par veckor. OBS! Frågor som redan finns besvarade i arkivet, besvaras i allmänhet inte på nytt. Sök därför alltid först i arkivet med hjälp av den interna sökmotorn. Bibelfrågan växer kontinuerligt med nya svar och uppdateringar av tidigare svar.

Hur finansieras Allt om Bibeln?
- Eftersom webbplatsen inte är knuten till någon organisation finansieras den uteslutande med privata medel. Allt arbete med Allt om Bibeln utförs ideellt. Den som är intresserad av att bidra till omkostnaderna för att driva och utveckla sajten kan skänka valfrisumma här:

Är det tillåtet att citera Allt om Bibeln?
- Ja, naturligtvis, förutsatt att det anges vem författaren är och varifrån citatet är hämtat.

Är det tillåtet att kopiera material från Allt om Bibeln?
- Allt material på Allt om Bibeln skyddas av den svenska upphovsrättslagen. Enstaka texter/frågesvar får dock användas utan särskilt tillstånd på webbplatser eller i tryck förutsatt att författare, copyrightinnehavare och källa (www.alltombibeln.se) anges, samt att texten publiceras i oavkortat och oförändrat skick. Likaså är kopiering till egen hårddisk och utskrift för privat bruk eller för en studiegrupp tillåten. (Vid framställning av sådana papperskopior måste det dock framgå från vilken webbadress materialet är hämtat). All annan kopiering och användning av text/grafik är förbjuden.

Är det tillåtet att länka till Allt om Bibeln?
- Det går utmärkt att länka till Allt om Bibeln, men länken bör gå till webbplatsens förstasida, www.alltombibeln.se, eftersom enskilda sidor kan komma att byta namn och flyttas på webbplatsen varvid adresserna ändras. Vidare får inte länkar till Allt om Bibeln öppnas i en frame, utan enbart i nytt fönster. Det är inte heller tillåtet att, utan särskilt tillstånd, genom länkning infoga grafik, text, dokument, filer eller annan del av Allt om Bibeln på egen sida.

Hur skriver jag när jag vill ange Allt om Bibeln som källa?
- Uppgift i litteraturförteckning (i specialarbeten, uppsatser etc) bör se ut på följande sätt:
Författarens efternamn, förnamn: "Allt om Bibeln", www.alltombibeln.se.
Därefter kan eventuellt anges (inom parentes) den citerade uppgiftens exakta webbadress, exempelvis https://www.alltombibeln.se/bibelfakta/kvinnoribibeln.htm. Då sidorna uppdateras kontinuerligt bör dateringen vara den dag då sidan hämtas/ läses.