Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Fel och motsägelser i Bibeln

Fråga: Alla fel och motsägelser i bibeln visar väl hur klart som helst att bibeln bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord? (K.A.)

Svar: Anta att det finns en Gud, en Skapare, och att denna Skapare en gång beslutade sig för att förse sin främsta skapelse - den varelse som var avsedd att slutligen bli hans avbild - med en "instruktionsbok" som dels skulle förklara meningen med dess existens, dels visa hur den skulle gå till väga för att uppnå sin maximala potential. Anta också att Gud beslutade att den inte bara skulle vara ett upprabblande av Guds budskap eller en lång serie levnadsregler och visdomsord, utan att han använde sig av en helt annan metod...

Anta att Gud utsåg ett antal personer som han inspirerade att på sitt språk och med utgångspunkt från sin kultur, med uttryck, liknelser och bilder som deras landsmän använde och förstod, beskriva syftet med människans skapelse, målet för hennes existens och vägen dit.

Han inspirerade dem att skriva ner sitt folks historia för att den skulle bevaras och visa såväl samtida folk som kommande generationer vad konsekvenserna blir av att agera i enlighet med Guds vilja och i strid mot den.

Han inspirerade dem att teckna ner och bevara de lagar och föreskrifter som detta folk fick som en del av sitt förbund med Gud. Han inspirerade dem att skriva ner profetiorna om den kommande gudakonungen, Messias, som skulle utvidga förbundet att omfatta hela mänskligheten.

Resultatet blev en i allra högsta grad mänsklig beskrivning av hur människor upplevt att Gud har verkat genom historien och hur tron och tvivlet satt sin prägel på människors tillvaro - hur människors lydnad och svek lett till välsignelser och förbannelser - en samling böcker inspirerade av Gud i syfte att människor skulle läsa, känna igen sig och förstå att allt detta verkligen angick dem och utgjorde kunskaper som var helt avgörande för deras liv då och i framtiden.

Men det betyder också att även om hela bibeln är inspirerad av Gud - även om dess författare har skrivit "drivna av anden" (det är vad ordet "inspirerad" betyder) - så är inte varje ord i bibeln uttalat eller dikterat av Gud.

Höga visan är till exempel Salomos lovsång till kärleken och kvinnan. Ordspråksboken är en samling vardagsklokskap, som ingenstans påstås vara Guds egna ord, utan givetvis måste ses i sitt sociala och kulturella sammanhang, på samma sätt som de nationella lagar och föreskrifter som på Mose tid gavs till Abrahams ättlingar i syfte att bevara dem som ett "heligt" folk.

Psaltaren är Davids och andra sångförfattares böner och lovsånger till Gud. De historiska skrifterna skildrar det hebreiska folket historia, deras gudstro och deras avfall. Här finns uttalanden av de mest osympatiska individer och här finns handlingar beskrivna som står i total strid mot Guds vilja - fastän de begås av "Guds egendomsfolk". De profetiska skrifterna består däremot i långa stycken av Guds egna, klart uttalade ord.

Samma förhållande gäller Nya testamentets skrifter. Även om författarna till Apostlagärningarna och breven varit inspirerade av Gud (dvs drivits av Guds ande) att sanningsenligt skriva ner vad som utspelades under den första församlingens tid, så uttrycker naturligtvis dessa skrifter också deras egna tankar, funderingar, förhoppningar, tveksamheter och förvissningar. På så sätt blir dessa skrifter ett vittnesbörd om den tidens sociala förhållanden, om samhället och församlingen, om de problem man ställdes inför för snart 2000 år sedan och hur man då löste dem.

Finns det då fel i bibeln? Naturligtvis gör det det. Bibeln är trots allt skriven av människor och ingen människa är fullkomlig, så visst måste det finnas sakfel.

Praktiskt taget alla antika verk av historisk karaktär innehåller vissa frågetecken. Uppgifter rörande årtal kan vara tveksamma eller motsägelsefulla, vilket i hög grad beror på att man på den tiden inte hade något år 0 att utgå från, utan räknade åren från en kungs födelse, ett stort slag, ett visst dekret eller en härskares tronbestigning. Resultatet blev ju att olika författare använde sig av olika årsangivelser.

En annan orsak till tveksamheter kan vara att ortsnamn har stavats på olika sätt genom tiderna, att flera platser har haft samma namn, att en plats har haft flera namn på olika språk/dialekter osv. Alltsamman gör att det är närmast omöjligt att få en absolut samstämmighet i fråga om detaljer då man jämför olika skrifter.

Sedan har vi möjligheten att det uppstår fel vid avskrifter, översättningar etc. Även om bibeln är Guds inspirerade ord, så är manuskripten resultatet av människors arbeten. Och oavsett den vördnad man har hyst gentemot sin heliga skrift, trots all omsorg man har lagt ner på kopierandet, så är det ofrånkomligt att det under årtusendenas lopp har smugit sig in ett antal felskrivningar. Det är nog bara att konstatera att bibeln under årens lopp och i händerna på människor har drabbats av våra mänskliga brister - om än i häpnadsväckande liten grad.

Personligen ser jag det bara som en naturlig följd av det faktum att bibeln är skriven av människor, kopierad av människor och översatt av människor. Om vi hade bevarat Guds ord i exakt det skick som det en gång uppenbarades för, och nedtecknades av, Moses, profeterna och lärjungarna, så skulle vi ju ha varit fullkomliga - och det är vi inte. Gud har - lyckligtvis - inte gjort oss till några robotar.

Men det hindrar inte att bibeln är Guds ord - att Gud är bibelns upphovsman - likaväl som en trycksak från Socialstyrelsen fortfarande har Socialstyrelsen som upphov även om det blir feltryck i den och även om en redogörelse för ett händelseförlopp beskrivs med olika ord och med språkliga och personliga skillnader beroende på att olika författare hållit i pennan (eller översättare har gjort sina blundrar).

Och även om vi lyckas hitta ett antal fel eller variationer i fråga om ordval och detaljbeskrivningar i bibeln, så förändrar inte det någonting i Guds budskap eller Guds plan med mänskligheten som helhet. Och det är trots allt det som är det viktiga. Resten är bara den historiska inramningen kring kärnan.

Bibelns beskrivning av vägen till Gud är intakt. Guds löften, Guds erbjudanden, står fasta. Om vi har bestämt oss för att acceptera hans erbjudande, om vi har bestämt oss för att följa honom och villigt låter hans ande leda oss i allt vi gör och säger till ett liv i kärlek, då kommer han också att ge oss det eviga liv som är hela syftet, målet och meningen med att han över huvud taget har skapat oss. Och det förändras inte ett dugg av om det har ramlat bort några bokstäver eller ord i bibelmanuskripten under årtusendenas lopp...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Olika uppgifter i evangelierna
Bibelns författare berättar om samma händelser på olika sätt. Hur påverkar det deras trovärdighet?

Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer.

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i bibeln?

Motstridigt om bibliska kungar
Det finns många ställen i bibeln, främst i Gamla testamentet, där uppgifterna i olika böcker om antal, årtal, mått, vikter etc inte är exakt samstämmiga och där endera måste vara fel.

Kristendomen och naturvetenskapen
Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...