Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vilken är den riktiga kristna församlingen?

Fråga: Det finns ju en mängd olika kyrkor, katolska och protestantiska, Svenska kyrkan och frikyrkor av alla slag. Hur kan man veta vilken kyrka som är den 'riktiga', alltså den som Jesus startade en gång i tiden? För nån måste väl vara det, eller hur? (R.J.)

Svar: Ursprungligen bestod församlingen av endast 12 stycken utvalda, som Jesus kallat ut ur världen för att utföra ett uppdrag. Att förkunna evangelium.

Men så kom pingsten några veckor efter Jesu död och uppståndelse och Petrus höll en stark predikan om sin Herres gärning. Orden träffade åhörarna rakt i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna vad de skulle göra. Och Petrus förklarade:

"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva" (Apg 2:38)

"... och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen" (Apg 2:41)

Så växte Guds församling, Guds folk, i ett slag med 3 000 personer. Under seklernas gång fortsatte antalet kristna att växa och överallt slöt sig troende samman för att fira gudstjänst tillsammans och för att förkunna evangelium och vinna lärjungar för Kristus.

Många gånger har det karakteristiska för dessa olika mänskliga organisationer - kyrkor, församlingar, samfund - varit att man tagit fasta på någon viss trosfråga, någon enskild sida av evangeliet som förkunnelsen kommit att kretsa kring. Det kan ha varit dopfrågan, profetiorna om ändens tid, anden, gudsnamnet, bönen, missionen etc etc.

Och så är det fortfarande. Nya församlingar uppstår på grund av människors olika personlighet, olika kynne, olika värderingar, olika tolkningar - genom att man lägger tonvikten vid olika sidor av Jesu förkunnelse eller olika frågor i bibeln. Att värdera de olika organisationerna och klassificera dem efter bibeltrohet är en uppgift som jag överlåter åt Gud. Det är inte vår sak att döma och döma ut andra människors tro.

Alla grupperingar som uppstått har naturligtvis gjort anspråk på att ha den "rätta" läran och följaktligen vara den "rätta" församlingen. Men allesamman har trots allt varit - och är - mänskliga organisationer, och det är förmätet att tro att någon enskild mänsklig organisation skulle kunna vara "den enda rätta kyrkan".

Det nytestamentliga ord som vi har översatt med "kyrka" eller "församling" är nämligen uteslutande det grekiska ordet ekklesia, som är hämtat från en rot som bäst kan översättas med "kalla ut", "utse" eller "kalla samman". Det är ett grekiskt ord som ursprungligen användes i politiska sammanhang och syftade på en rådsförsamling - en utvald skara som sammankallats till en viss uppgift.

Att Gud inspirerade Nya testamentets författare att använda just detta uttryck säger en hel del om hur han såg på den kristna församlingen.

Redan av namnet förstår man alltså att den kristna församlingen, den "sanna kyrkan", inte är någon mänsklig organisation - inte någon sammanslutning av människor som har bildat en förening av eget val och på egen risk - och att följaktligen inte heller någon mänsklig organisation kan sägas vara den enda rätta församlingen. Ingen kan "gå med i" Guds församling, utan den består helt enkelt av människor som Gud har utsett och kallat.

"Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom" (Joh 6:44)

"Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern" (Joh 6:65)

"Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från judarna utan också från hednafolken" (Rom 9:24)

Gud startar processen genom att leda individen till omvändelse, han ger henne sin ande (Apg 2:38 och 2 Tim 1:7) och när en människa har fått Guds ande tillhör hon Kristus (Rom 8:9) - tillhör hans församling.

Det är den heliga andens närvaro i dessa människors sinne (1 Kor 2:12 och Ef 4:3-6) som förenar Guds folk och gör Guds församling till en unik sammanslutning. I Ef 2:19-22 beskrivs kyrkan som ett "heligt tempel" och även varje enskild medlem är "ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud" (1 Kor 6:19).

Följaktligen beskriver också Paulus den kristna församlingen eller kyrkan som en levande, andlig organism där Kristus själv är huvudet och den enskilde troende, den som genom Guds ande tillhör Kristus, är följaktligen en "lem i Kristi kropp", en "med-lem" i den kristna församlingen.

"Han [Kristus] är huvudet för sin kropp, församlingen" (Kol 1:18)

"... församlingen, som är hans [Kristi] kropp" (Ef 1:23)

"Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar..." (1 Kor 12:27)

"Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp" (1 Kor 12:12-13)

Den "rätta kyrkan" är följaktligen inte någon mänsklig organisation, något samfund, någon rörelse eller någon församling som någon människa startat, utan kort och gott summan av alla dem som har "kallats ut ur världen att följa Kristus"...

"Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus" (1 Petr 2:9)

Alla de människor som har fått Guds kallelse och bestämt sig för att följa honom, alla de som har accepterat Jesus som Kristus och som med Guds andes ledning strävar efter att leva med honom som förebild, utgör tillsammans - oavsett var de bor, oavsett vilka människoskapade församlingar de tillhör, oavsett om de ens har möjlighet att träffa några andra troende - den sanna kristna församlingen, den "rätta kyrkan", som Jesus "startade" under de där månaderna då han vandrade omkring i Palestina och som Gud själv fortsätter att kalla människor att bli medlemmar i.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är nämligen en organisation som består uteslutande av människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande

Hur och varför konverterar man?
Varför konverterar man? Finns det olika anledningar till att man gör det? Och hur går det till när man konverterar till de olika religionerna?

Kristen med dålig gudsrelation
Den nära relationen till Gud är inte något som kommer automatiskt. Enbart därför att vi är kristna, innebär inte det att vi automatiskt förverkligar Guds vilja med vårt liv.

Får en kristen begå lagbrott?
Hur ska man som kristen ställa sig till lagen? Får man bryta mot en lag som strider mot Guds ord?

Vara kristen eller leva livet?
Visst ska vi leva livet. Men varför inte också sikta på att leva för alltid?

Den första kristna församlingen
Finns det några bra ställen i Bibeln, förutom Apostlagärningarna, där man kan läsa om den första kristna församlingen?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...