Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Är healing synd?

Fråga: Säger bibeln att det är synd att hålla på med healing? Då menar jag den här sortens olika terapier som man sysslar mycket med inom new age där man påstår sig använda olika energier och till exempel påverka kroppen med hjälp av kristaller. (S.A.)

Svar: Bibeln tar på det stora hela inte upp olika typer av behandlingar av sjukdomar. Det finns med andra ord inget stöd i bibeln vare sig för användandet av acetylsalicylsyra som medel mot hjärtinfarkter, penicillin mot bakterieinfektioner eller ljusterapi mot depressioner - vilket naturligtvis inte innebär att något av detta skulle vara fel på något sätt.

De typer av behandlingsmetoder, som du nämner, är av ett slag som inte är accepterade av den traditionella läkarvetenskapen och av många klassas som "ockulta".

Vi ska emellertid komma ihåg att flera av de metoder som i dag är fullt accepterade av läkarvetenskapen - exempelvis hypnos och akupunktur - en gång i tiden betraktades som ytterst suspekta.

Men att vissa behandlingsmetoder, mediciner etc en gång har upptäckts, uppstått eller utvecklats i ickekristna länder och anammats av olika ickekristna religioner eller rörelser (och förklarats med utgångspunkt från deras tro) innebär naturligtvis inte att metoderna i sig själva skulle vara fel eller "ogudaktiga".

Grundförutsättningarna för att en behandlingsmetod ska fungera är ju faktiskt de realiteter som existerar i den värld Gud har skapat och som vi lever i - och som vi i dag långt ifrån har kunskap om i dess helhet (även om vi inbillar oss motsatsen). Ett problem här är att så snart vi rör oss i vetandets ytterområden, så finns det hos många en benägenhet att fördöma olika oförklarade företeelser som exempelvis "spiritistiska", "ockulta" eller "new age".

I själva verket är det givetvis så att om olika funktioner i vår kropp verkligen påverkas av massage på speciella kroppsdelar, om nålstick i huden har en smärtstillande verkan, eller om någon hittills okänd "strålning" kan ha effekt på vår hälsa (jag är vare sig fysiker, biolog eller läkare och tar absolut inte ställning till effektiviteten hos olika behandlingsmetoder) - så är det ett faktum som inte påverkas ett dugg av om behandlingsmetoden har utvecklats bland människor som har växt upp i ett buddistiskt kloster i Tibet, bland newageare i Skottland eller på ett kristet universitet i USA.

Om vi med hjälp av ljusterapi, beröringsterapi etc etc kan lindra eller förbättra en människas fysiska och psykiska hälsa, så beror det på att vi är skapade sådana att ljus och beröring påverkar oss, positivt och negativt, i fysiskt och psykiskt hänseende - och det förändras inte av huruvida det är just newageare eller buddister eller mormoner som i dag har anammat just dessa behandlingsmetoder - och inte någon religiöst neutral psykolog eller läkare.

Om det är så att det faktiskt finns ett helt naturligt samband mellan kristallers piezoelektriska egenskaper, människokroppens elektromagnetiska fält och de kemiska och elektriska processerna i våra nerver, celler etc - och därmed vår hälsa - så är det någonting lika naturligt som kvartskristallernas fysikaliska svängningar i klockor och datorer, oavsett vilka "övernaturliga" förklaringar healarna ger.

Akupunkturen uppstod i Kina och har sin grund i en religiös/filosofisk tro på att om nålar sticks in i kroppen på punkter som berör flödesvägarna för yin- och yang-energier, så kan man påverka kroppens "energibalans" så att patienten tillfrisknar. Denna kinesiska tro eller tolkning må vara fel - men i dag är akupunktur en erkänd behandlingsmetod (som smärtlindring) i Sverige, och det har föreslagits att akupunktur även ska användas mot högt blodtryck, hjärt-kärl-sjukdomar, astma, tinnitus, depression, sömnproblem etc etc. Kort sagt: tolkningarna av metodens funktion må vara fel, men metoden fungerar, och det är det enda viktiga!

Massage mot muskelsmärtor "uppfanns" sannolikt av något primitivt folk för tusentals år sedan - men det fungerar likväl, och har naturligtvis inte med religion att göra.

Raketmotorn har också - liksom akupunkturen - sitt ursprung i det hedniska Kina, men vem skulle för den skull betrakta landstigningen på månen 1972 som ett hedniskt religionsutövande...?

Vår bild av världen, av naturen och av oss själva är både begränsad och styrd av den kultur där vi är födda och uppvuxna. Sådana fenomen som för Australiens aboriginer är självklarheter med definitiv koppling till andarnas värld, klassas av många kristna som "spiritistiska" (därför att aboriginerna tror att de har med andar att göra), men är i själva verket bara helt naturliga - om än hittills av vetenskapen oförklarade - fysiska och psykiska företeelser.

Första gången indianerna i Amazonas såg och hörde en radio, var de övertygade om att det var en "låda med en talande ande". Vi bör veta bättre än att upprepa samma misstag när det gäller okända och oförklarade företeelser på andra områden...

Det är alltid viktigt att vi lär oss att skilja på en företeelse som sådan, och de tolkningar av nämnda företeelse som olika människor och rörelser gör. Om vi tar hypnosen som exempel, så var den känd redan under forntiden, men sammankopplades då med inflytanden från olika gudar. Det var alltså den mänskliga tolkningen, baserad på den tidens religiösa tankegångar, av fenomenet. (Än i dag betraktas hypnotiska tillstånd hos många primitiva folkslag som ett steg in i gudarnas värld.)

På 1700-talet började emellertid österrikaren Mesmer studera företeelsen närmare, och fann att framkallandet av ett sömnliknande tillstånd med starkt reducerad viljeverksamhet - hypnos - är en helt naturlig funktion hos den mänskliga hjärnan. Och i dag används i den civiliserade världen hypnos som en självklar och helt accepterad metod att behandla exempelvis neuroser, fobier etc - och som "smärtstillande medel" hos tandläkare. Hypnos har med andra ord inte någonting med vare sig andar eller religion att göra.

Att sedan hypnos har använts av olika andliga och religiösa riktningar - bland annat inom new age, varvid exempelvis "minnen" som plockats fram ur en persons undermedvetna under hypnos har tagits till intäkt för att reinkarnation skulle vara sann och att vi skulle ha levt flera liv före vårt nuvarande (något som inte har något som helst stöd i bibeln) - innebär givetvis inte att hypnosen i sig själv skulle vara vare sig "obiblisk", "ogudaktig", "hednisk" eller "spiritistisk".

Sammanfattningsvis:

Det är självklart inte fel att vare sig använda eller studera vissa metoder att behandla sjukdomar bara därför att dessa metoder hittills är outforskade, okända och/eller används av vissa grupper (det må sedan vara new ageare, hinduer eller indianer) - oavsett hur de förklarar metodernas funktion.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kan djävulen bota sjukdomar?
Säger bibeln något om huruvida djävulen kan ge människor kraft att bota sjukdomar genom healing och så vidare eller om det är Gud som gör det?

Diskriminerar Gud handikappade?
Mose lag förbjuder handikappade att bära fram offer i tabernaklet.

Är sjukdomar Guds straff?
Det finns inga bibelställen som säger att enskilda individers synder skulle resultera i förekomsten av specifika sjukdomar.

Är reiki och qigong bara båg?
Är andliga metoder för att bota sjuka bara båg, t.ex. reiki healing? Chi gong?

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Kristnas syn på sjukdom, vård och omsorg
Hur ser ni kristna på hälsa, sjukdom, vård och omsorg?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...