Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Thomas evangelium

Följande svenska översättning baserar sig på T.O. Lambdins engelska översättning av den koptiska version av Thomasevangeliet som påträffades år 1945 i Nag Hammadi i Egypten, på originaltexterna i fragmenten av den grekiska versionen som hittades i slutet av förra seklet, samt på B.P. Grenfells, A.S. Hunts och B. Laytons översättningar av desamma. Punkter eller ord inom [ ] anger att manuskriptet varit skadat, varvid ord utelämnats eller, i den mån det varit möjligt, rekonstruerats.

Fakta om Thomasevangeliet finns att läsa HÄR.


Detta är de hemliga ord som den Levande Jesus sade och som nedtecknades av Didymus Judas Thomas.

1
Och han sade: Den som förstår betydelsen av dessa ord skall inte smaka döden.

2
Må den som söker fortsätta söka tills han finner. När han finner skall han bli oroad, och när han blivit oroad skall han förundra sig, och han skall härska över alltet.

3
Jesus sade: Om de som leder er säger till er: "Se, riket är i himlen", då är ju himmelens fåglar där före er. Och om de säger till er: "Det är i havet", då är ju fiskarna där före er. Nej, riket är i ert inre och runt omkring er. När ni lär känna er själva, skall ni bli kända, och ni skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, lever ni i fattigdom och det är ni som är den fattigdomen.

4
Jesus sade: En gammal människa, tyngd av år, skall inte tveka att fråga ett litet barn som bara är sju dagar var livet finns, och den människan skall leva. Ty många som är de första skall bli de sista, och de sista skall bli de första, ett med den Ende.

5
Jesus sade: Lär känna det som finns framför era ögon, och det som är fördolt för er skall bli uppenbarat. Ty inget är fördolt som inte skall uppenbaras, och inget är begravt som inte skall uppväckas igen.

6
Hans lärjungar frågade honom och sade: Vill du att vi skall fasta? Hur skall vi be? Skall vi ge allmosor? Och vilken föda skall vi äta?
Jesus svarade: Ljug inte och gör inte sådant som ni avskyr, ty allt är uppenbart inför himlen. Ty inget är fördolt som inte skall bli uppenbarat, och inget är gömt som inte skall bli oupptäckt.

7
Jesus sade: Saligt är det lejon som människan äter, så att lejonet blir människa. Och förbannad den människa som lejonet äter, så att människan blir lejon.

8
Och han sade: Människan är som en fiskare som kastade ut sitt nät i havet. När han drog upp det ur vattnet var det fyllt av små fiskar. Bland dem fann den kloke fiskaren en stor, fin fisk. Då kastade han tillbaka alla de små fiskarna i havet och valde utan att tveka den stora fisken. Hör, du som har öron att höra med!

9
Jesus sade: Se, en såningsman gick ut, tog en handfull sädeskorn och sådde. En del föll på vägen, och fåglarna kom och tog dem. Andra föll på klippan, och de rotade sig inte i myllan och gav inga ax. Andra föll bland törnen som kvävde sädeskornen, och maskarna åt upp dem. Ytterligare andra föll i god jord och de gav god skörd: de gav sextiofalt och hundratjugofalt igen.

10
Jesus sade: Jag har kastat en eld över världen, och se, jag vårdar den tills den flammar upp.

11
Jesus sade: Denna himmel skall förgås, och himlen ovanför den skall förgås. De döda lever inte, och de levande skall inte dö. När ni åt det som är dött, gjorde ni det levande, men när ni kommer i ljuset, vad skall ni då göra? När ni var ett, blev ni två. Men när ni har blivit två, vad skall ni då göra?

12
Lärjungarna sade till Jesus: Vi vet att du kommer att lämna oss. Vem skall då bli vår ledare?
Jesus sade till dem: Var ni än är, skall ni gå till Jakob den rättfärdige, för vars skull himmel och jord blev till.

13
Jesus sade till sina lärjungar: Jämför mig med någon och säg mig vem jag är lik.
Simon Petrus sade till honom: Du är lik en rättfärdig ängel.
Matteus sade till honom: Du är lik en vis tänkare.
Tomas sade till honom: Mästare, min mun är inte i stånd att säga vem du är lik.
Jesus sade: Jag är inte din mästare, ty du har druckit dig berusad av den porlande källa som jag har låtit välla fram.
Och han tog honom med sig avsides och sade tre ord till honom. När Tomas kom tillbaka till sina vänner, frågade de honom: Vad sade Jesus till dig?
Thomas sade till dem: Om jag säger er ett enda av de ord han sade till mig, skall ni ta upp stenar och kasta dem på mig. Och då skall eld slå ut ur stenarna och förtära er.

14
Jesus sade till dem: Om ni fastar kommer ni att synda mot er själva. Om ni beder kommer ni att bli fördömda. Om ni ger allmosor kommer ni att skada er ande. När ni kommer till ett land och vandrar runt i landet och man tar emot er, ät då vad människorna sätter fram åt er och bota de sjuka bland dem. Ty det som går in i er mun orenar er inte, utan det är det som kommer ut ur munnen som orenar er.
15
Jesus sade: När ni ser en, som inte är född av kvinna, fall då ner på ert ansikte och tillbed honom. Han är er Fader.
16
Jesus sade: Människorna kanske tror att jag har kommit för att bringa frid i världen. De vet inte att jag har kommit för att bringa söndring i världen, eld, svärd och krig. Ty det skall finnas fem i ett hus, och tre skall stå mot två och två mot tre; fader mot son och son mot fader. Och var och en skall stå ensam.

17
Jesus sade. Jag skall ge er vad inget öga har sett och vad inget öra har hört och vad ingen hand har rört och vad ingen människa någonsin har tänkt.

18
Lärjungarna sade till Jesus: Säg oss hur vårt slut skall komma?
Jesus sade: Har ni då redan funnit början, eftersom ni frågar efter slutet? Ty där början är, där skall slutet vara. Salig den som tar sin plats i början; han skall förstå slutet och skall inte smaka döden.

19
Jesus sade: Salig är den som var till innan han blev till. Om ni blir mina lärjungar och lyssnar till mina ord, skall dessa stenar betjäna er. Ty det finns fem träd för er i paradiset som inte förändras, varken sommar eller vinter, och som aldrig fäller sina löv. Den som lär känna dem skall aldrig smaka döden.

20
Lärjungarna sade till Jesus: Säg oss hur himmelriket är.
Han sade till dem: Det är som ett senapskorn, det minsta av alla frön. Men när det faller i uppgrävd jord blir det till en stor växt och ett skydd för himmelens fåglar.

21
Maria sade till Jesus: Vad skall man likna dina lärjungar vid?
Han sade: De är som små barn som har satt sig på en äng som inte är deras. När ägarna till marken kommer, säger de: "Ge oss tillbaka vår mark." Då skall de stå där som nakna framför dem och ge tillbaka deras mark. Därför säger jag er: Om ägaren till ett hus vet att tjuven kommer, så börjar han vaka innan tjuven kommer och låter honom inte bryta sig in i hans hus och stjäla hans ägodelar. Så var på er vakt mot världen. Omgjorda era länder med stor kraft, så att inte rövarna finner något sätt att komma in till er, ty de svårigheter ni väntar er skall förvisso komma. Må det ibland er finnas någon som förstår. När skörden var mogen, kom han i hast med skäran i handen och skördade säden. Hör, du som har öron att höra med!

22
Jesus såg några små barn som blev ammade. Han sade till sina lärjungar: De som är som dessa små barn, som ammas, de skall komma in i riket.
De sa till honom: Skall vi då komma in i riket som små barn?
Jesus sade: När ni gör två till ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre, och det där ovan likt det där nere, och när ni gör manligt och kvinnligt till ett och samma, så att manligt inte längre är manligt och kvinnligt inte längre kvinnligt, och när ni skapar ögon i stället för ett öga, en hand i stället för en hand, en fot i stället för en fot, och en avbild i stället för en avbild, då skall ni komma in i riket.

23
Jesus sade: Jag skall utvälja er, en bland tusen och två bland tiotusen, och de skall stå enade.

24
Hans lärjungar sade: Visa oss platsen där du är, ty vi måste söka efter den.
Han sade till dem: Hör, du som har öron att höra med! I en ljusets människa finns ljus, och det lyser upp hela världen. Om det inte lyser, råder mörker.

25
Jesus sade: Älska din broder som din egen själ; skydda honom som pupillen i ditt öga.

26
Jesus sade: Du ser grandet i din broders öga, men du ser inte bjälken i ditt eget. Först när du tar ut bjälken ur ditt eget öga, kan du se klart nog att ta bort grandet ur din broders öga.

27
Jesus sade: Om ni inte avstår från världen, skall ni inte finna riket, och om ni inte helgar sabbaten som sabbat, skall ni inte se Fadern.

28
Jesus sade: Jag kom i världen, jag uppenbarade mig för dem i kroppslig gestalt, och jag fann dem alla druckna. Inte någon av dem törstade. Och min själ fylldes av sorg över människorna, ty deras hjärtan är blinda och ser inte att de kom till världen tomma och skall lämna den tomma. Men just nu är de druckna. När de har skakat av sig vinet, då skall de ångra sig och omvända sig.

29
Jesus sade: Om köttet blev till för andens skull, är det ett under. Men om anden blev till för kroppens skull, är det ett ännu större under. Jag förundrar mig över hur denna stora rikedom kunde ta sin boning i denna fattigdom.

30
Jesus sade: Där det finns tre gudar, där är de gudar. Där det finns två, är de inte utan Gud, och där en är ensam, finns jag hos honom.

31
Jesus sade: Ingen profet är välkommen i sitt eget hemland inte heller botar en läkare dem som känner honom.

32
Jesus sade: En stad som byggts på toppen av ett högt berg och är befäst kan inte falla eller döljas.

33
Jesus sade: Vad ni hör med era öron, det skall ni förkunna från hustaken. Ingen tänder väl en lampa och sätter den under en skäppa eller på en undanskymd plats? Nej, man sätter den på en lamphållare, så att alla som kommer och går skall se dess ljus.

34
Jesus sade: Om en blind leder en blind, faller båda i gropen.

35
Jesus sade: Ingen kan gå in i en stark mans hus och ta det med våld utan att först ha bundit hans händer. Då kan han plundra huset.

36
Jesus sade: Bekymra er inte från morgon till afton och från afton till morgon om vad ni skall klä på er. Ni är mycket mer värda än liljorna, som varken kardar eller spinner. Men vad skall ni klä på er när ni inte har några kläder? Vem kan ge er något? Han skall ge er era kläder.

37
Hans lärjungar sade: När skall du uppenbaras för oss och när skall vi se dig?
Jesus svarade: När ni tar av er era kläder utan att blygas, och lägger era klädnader under era fötter likt små barn och trampar på dem, då [skall ni se] den Levandes Son och ni skall inte känna någon fruktan.

38
Jesus sade: Många gånger har ni önskat få höra de ord jag säger till er nu, och ni har ingen annan att höra dem från. Det skall komma dagar då ni söker efter mig och inte skall kunna finna mig.

39
Fariseerna och de skriftlärde har tagit emot nycklarna till kunskapen och gömt dem. De har inte själva gått in, och dem som ville gå in hindrade de. Men ni skall vara sluga som ormar och oskyldiga som duvor.

40
En vinstock har blivit planterad, men inte av Fadern. Eftersom den är svag skall den ryckas upp med rötterna och förstöras.

41
Den som har något i sina händer skall få mer, och den som inte har någonting skall bli fråntagen också det lilla han har.

42
Jesus sade: Bli sådana som går vidare.

43
Hans lärjungar sade till honom: Vem är du som säger detta till oss?
Jesus sade: Ni förstår inte vem jag är av det jag säger till er, utan ni har blivit som judarna som antingen älskar trädet men hatar dess frukt, eller älskar de frukten men hatar trädet.

44
Jesus sade: Den som hädar Fadern skall bli förlåten, och den som hädar Sonen skall bli förlåten, men den som hädar den Heliga anden skall inte bli förlåten, varken på jorden eller i himlen.

45
Jesus sade: Man skördar inte druvor från törnen, och man plockar inte fikon från tistlar, ty de bär ingen frukt. En god människa tar fram goda ting ur sin förrådskammare; en ond människa tar fram onda ting ur sin onda förrådskammare, som finns i hans hjärta, och talar onda ting. Ty ur hjärtats överflöd tar han fram onda ting.

46
Jesus sade: Från Adam till Johannes döparen har det inte funnits någon född av kvinna som är så mycket större än Johannes Döparen, att han inte bör vända ner blicken inför honom.
Men jag har sagt er att var och en bland er, som blir som ett barn, han skall skåda riket och bli större än Johannes.

47
Jesus sade: En man kan inte rida på två hästar eller spänna två bågar. Och en tjänare kan inte tjäna två herrar, ty då hyser han aktning för den ene och behandlar den andre med förakt. Ingen dricker gammalt vin och vill sedan genast dricka nytt vin. Och nytt vin slår man inte i gamla vinsäckar, ty då sprängs de sönder; inte heller slår man gammalt vin i nya vinsäckar, ty då fördärvas det.
Man syr inte en gammal lapp på en ny mantel, ty då rivs den sönder.

48
Jesus sade: Om två sluter fred med varandra i detta enda hus, skall de kunna säga till berget: "Flytta dig!" och det skall flytta sig.

49
Jesus sade: Saliga är de ensamma och utvalda; ni skall finna riket. Ty därifrån kommer ni och dit skall ni återvända.

50
Jesus sade: Om man säger till er: "Varifrån kommer ni?", säg då till dem: "Vi kommer från ljuset, den plats där ljuset blev till av sig självt [...] och uppenbarade sig i deras avbild." Om man säger till er: "Är ni det ljuset?", säg då: "Vi är dess barn. Vi är den Levande Faderns utvalda." Om man frågar er: "Vad är tecknet på att er Fader finns i er?", så säg till dem: "Det är rörelse och vila."

51
Hans lärjungar sade till honom: När skall de dödas vila inträda, och när skall den nya världen komma?
Han sade till dem: Det ni ser fram emot har redan kommit, men ni förstår det inte.

52
Hans lärjungar sade till honom: Tjugofyra profeter talade i Israel, och alla talade om dig.
Han sade till dem: Ni har glömt den Levande som finns ibland er, och [...] talar om de döda.

53
Hans lärjungar sade till honom: Är omskärelsen till nytta eller ej?
Han sade till dem: Om den var till nytta, skulle deras Fader låta dem födas omskurna ur moderlivet. Men den sanna omskärelse i anden är verkligen till nytta.

54
Jesus sade: Saliga är de fattiga, ty himmelriket tillhör dem.

55
Jesus sade: Den som inte hatar sin fader och sin moder, kan inte bli min lärjunge. Och den som inte hatar sina bröder och systrar och bär sitt kors, så som jag gör, är mig inte värdig.

56
Jesus sade: Den som har lärt känna världen, har funnit ett lik; och den som har funnit ett lik, är världen inte värdig.

57
Jesus sade: Med Faderns rike är det som när en man hade [god] säd. Om natten kom hans fiende och sådde ogräs bland den goda säden. Mannen lät inte arbetarna rensa bort ogräset, utan sade till dem: "Nej, om ni rensar bort ogräset kan ni dra upp vetet samtidigt." När tiden för skörden är inne kommer ogräset att vara lätt att se, och då skall det ryckas upp och brännas.

58
Jesus sade: Salig den människa som har lidit och funnit livet.

59
Jesus sade: Lyssna till den Levande medan ni lever, så att ni inte dör och sedan söker att se Honom utan att kunna se.

60
De såg en samarier som bar ett lamm på sin väg till Judéen. Han sade till sina lärjungar: Varför bär den där mannen lammet?
De sade till honom: För att han skall kunna slakta det och äta det.
Han sade till dem: Så länge det lever, äter han det inte, utan först sedan han har slaktat det och det är en död kropp.
De sade: Annars kan han ju inte göra det.
Han sade till dem: Sök därför också ni efter en plats där ni kan vila, så att ni inte blir dödade och ätna.

61
Jesus sade: Två skall vila på en bädd; den ene skall dö och den andre skall leva.
Salome sade till honom: Vem är du? En som kom från den Ende? Lade du dig inte på min säng och åt vid mitt bord?
Jesus sade till henne: Jag är den som är till från det Odelade. Jag blev given en del av det som är min Faders.
Salome sade: Jag är din lärjunge.
Jesus sade till henne: Därför säger jag dig att när människan blir hel, skall hon bli fylld av ljus, men om hon blir splittrad skall hon bli fylld av mörker.

62
Jesus sade: Det är för dem [...] mina hemligheter, som jag berättar mina hemligheter. Låt inte den vänstra handen veta vad den högra gör.

63
Jesus sade: En rik man hade mycket pengar. Han sade: "Jag skall använda mina pengar, så att jag kan så och skörda och plantera och fylla mitt förrådshus med skörden, så att jag inte saknar någonting." Så tänkte han i sitt hjärta, men den natten dog han. Hör, du som har öron att höra med.

64
Jesus sade: En man skulle ha en fest. När han tillagat måltiden, skickade han sin tjänare för att kalla på gästerna. Tjänaren gick till den förste och sade till honom: "Min herre bjuder dig att komma." Han sade: "Några handlare är skyldiga mig pengar. De kommer till mig i kväll. Jag skall gå och ge dem mina befallningar. Förlåt att jag inte kan komma till måltiden." Tjänaren gick till en annan och sade till honom: "Min herre bjuder dig att komma." Han sade till honom: "Jag har just köpt ett hus och är upptagen i dag. Jag har inte tid." Tjänaren gick till en annan och sade till honom: "Min herre bjuder dig att komma." Han sade till honom: "Min vän skall gifta sig, och jag skall förbereda bröllopsmåltiden. Förlåt, men jag kan inte komma till middagen." Han gick till en annan och sade. "Min herre bjuder dig att komma." Han sade till honom: "Jag har just köpt en gård, och jag är på väg att hämta arrendet. Jag beklagar, men jag kan inte komma." Tjänaren återvände och sade till sin herre: "De som du har bjudit till fest har alla lämnat återbud." Då sade mannen till sin tjänare: "Gå ut på gatorna och ta med dig var och en du möter till festen. Handelsmän och köpmän skall inte komma in i min Faders boningar."

65
Han sade: En man hade en vingård. Han lämnade den till några arrendatorer för att de skulle bruka den och ge honom dess avkastning. Han sände sin tjänare så att arrendatorerna skulle ge honom av vingårdens skörd. De grep hans tjänare och slog honom och nästan dödade honom. Tjänaren kom tillbaka och berättade det för sin herre. Hans herre sade: "Kanske kände de inte igen honom." Och han sände en annan tjänare, men arrendatorerna slog också honom. Då sände vingårdens herre sin son och sade: "Kanske skall de visa aktning för min son." Men eftersom arrendatorerna visste att han var arvinge till vingården, grep de honom och dödade honom. Hör, du som har öron att höra med!

66
Jesus sade: Visa mig den sten som husbyggarna förkastade; den är hörnstenen.

67
Jesus sade: Den som tror sig känna allt, men inte känner sig själv, han saknar allt.

68
Jesus sade: Saliga är ni när man hatar och förföljer er. De skall inte finna någon plats där ni har blivit förföljda.

69
Jesus sade: Saliga är de som har blivit förföljda i sina hjärtan; de har i sanning kommit att känna Fadern. Saliga är de som hungrar, ty de skall bli mättade.

70
Jesus sade: Om ni har honom i ert inre, skall han som finns i ert inre rädda er. Om ni inte har honom i ert inre, skall det ni har i ert inre döda er.

71
Jesus sade: Jag skall riva ner detta hus, och ingen skall kunna bygga upp det igen.

72
En man sade till honom: Säg till mina bröder att de skall dela min fars egendom med mig.
Han sade till honom: Vem har gjort mig till en som delar upp?
Sedan vände han sig till sina lärjungar och sade till dem: Inte är väl jag en som delar upp?

73
Jesus sade: Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför Herren att han sänder arbetare till skörden.

74
Han sade: Herre, många är samlade kring dryckestråget, men ingen vid brunnen.

75
Jesus sade: Många står vid dörren, men det är de ensamma som skall träda in i brudkammaren.

76
Jesus sade: Med himmelriket är det som när en köpman fick ett parti varor och fann en pärla. Köpmannen var klok. Han sålde varorna och köpte sig denna enda pärla. Sök också ni efter den skatt som är outsinlig och oförgänglig, och som ingen mal kommer åt att äta och som ingen mask kan förstöra.

77
Jesus sade: Jag är det ljus som är över allting. Jag är Alltet. Allt har utgått från mig och allt har kommit till mig. Klyv ett stycke trä, och jag är där. Lyft stenen, och ni skall finna mig där.

78
Jesus sade: Varför har ni kommit ut i öknen? För att se ett strå som rör sig i vinden? För att se en man klädd i fina kläder, som era kungar och stora män? De är klädda i fina kläder, men de förmår inte se sanningen.

79
En kvinna i mängden sade till honom: Saligt är det moderliv som bar dig och de bröst som gav dig di.
Han sade till henne: Saliga är de som har hört Faderns ord och verkligen bevarat det. Ty det skall komma dagar då ni säger: "Saligt det moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di."

80
Jesus sade: Den som har lärt känna världen, har funnit kroppen, men den som har funnit kroppen är större än världen.

81
Jesus sade: Må den som har blivit rik vara kung, och må den som har makt avsäga sig den.

82
Jesus sade: Den som är nära mig är nära elden, och den som är långt från mig är långt från riket.

83
Jesus sade: Bilderna är synliga för människorna, men ljuset i deras inre är fördolt i bilden av Faderns ljus. Han skall bli uppenbarad, men Hans bild skall förbli fördold av Hans ljus.

84
Jesus sade: När ni ser er spegelbild, gläds ni. Men när ni ser er avbild, som var till innan ni blev till - detta som inte dör och inte blir uppenbarat - hur mycket måste ni då inte uthärda!

85
Jesus sade: Adam skapades av en väldig makt och en väldig rikedom, men han var inte större än ni. Om han hade varit det, skulle han inte ha smakat döden.

86
Jesus sade: Rävarna har sina lyor och fåglarna har sina bon, men Människosonen har ingen plats att vila sitt huvud.

87
Jesus sade: Olycklig är den kropp som är beroende av en kropp, och olycklig är den själ som är beroende av dessa båda.

88
Jesus sade: Änglarna och profeterna skall komma till er och ge er vad som är ert. Och ni skall ge dem vad ni har och säga till er själva: "När skall de komma och ta vad som är deras."

89
Jesus sade: Varför sköljer ni utsidan av bägaren? Förstår ni inte att Han som gjorde insidan också är den som gjorde utsidan?

90
Jesus sade: Kom till mig, ty mitt ok är lätt och mitt herravälde är milt, och ni skall finna vila.

91
De sade till honom: Säg oss vem du är, så att vi kan tro på dig.
Han sade till dem: Ni tyder himlens och jordens utseende, men honom som står mitt ibland er har ni inte lärt känna, och ni vet inte hur ni skall tyda denna stund.

92
Jesus sade: Sök och ni skall finna. Men det ni frågade mig om förut och som jag inte berättade för er då, det önskar jag berätta nu, men nu frågar ni inte efter det."

93
Jesus sade: Ge inte det som är heligt åt hundarna, så att de kastar det i dynghögen. Kasta inte pärlor till svinen, så att de [...].

94
Jesus sade: Den som söker skall finna, och för [den som klappar på] skall dörren öppnas.

95
Jesus sade: Om ni har pengar, låna inte ut dem mot ränta, utan ge [dem] till någon som inte kommer att ge dem tillbaka.

96
Jesus sade: Med Faderns rike är det som när en kvinna tog lite surdeg, [lade det] i degen och bakade stora brödkakor. Må den höra som har öron att höra med.

97
Jesus sade: Med Faderns rike är det som när en kvinna bar en kruka full av mjöl. Medan hon gick på vägen och fortfarande var ett stycke hemifrån, gick krukans handtag sönder och mjölet rann ut på vägen bakom henne. Hon såg det inte; hon hade inte märkt att något hänt. När hon kom till sitt hus, ställde hon ner krukan och fann att den var tom.

98
Jesus sade: Med Faderns rike är det som när en man önskade döda en mäktig man. Innan han lämnade sitt hus, drog han sitt svärd och stötte in det i väggen för att se om hans hand var stark nog. Sedan dräpte han den mäktige mannen.

99
Lärjungarna sade till honom: Dina bröder och din moder står här utanför.
Han sade till dem: Dessa som gör min Faders vilja, de är mina bröder och min mor. Det är de som skall komma in i min Faders rike.

100
De visade Jesus ett guldmynt och sade till honom: Kejsarens män kräver skatt av oss.
Han sade till dem: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, ge Gud det som tillhör Gud, och ge mig det som är mitt.

101
Den som inte hatar sin fader och sin moder så som jag gör, kan inte vara min lärjunge. Och den som inte älskar sin fader och sin moder så som jag gör, kan inte vara min lärjunge. Ty min moder [...], men [min] sanna [moder] gav mig livet.

102
Jesus sade: Ve fariseerna, ty de är som en hund som sover i boskapens krubba! Den äter inte själv och låter inte heller boskapen äta.

103
Salig den som vet när rövarna skall gå till angrepp, så att han kan stå upp, samla sina styrkor och omgjorda sina länder innan de kommer.

104
De sade till Jesus: Kom, låt oss bedja i dag och låt oss fasta.
Jesus sade: Vilken synd har jag begått, eller vad har jag underlåtit att göra? Men när brudgummen lämnar brudkammaren, då skall man fasta och bedja.

105
Jesus sade: Den som känner fadern och modern skall kallas en skökas son.

106
Jesus sade: När ni gör de två till ett, skall ni bli människosöner, och när ni säger: "Berg, flytta dig!", så skall det flytta sig.

107
Jesus sade: Med himmelriket är det som när en fåraherde hade hundra får och ett av dem, det största, kom bort. Han lämnade de nittionio och sökte efter det enda fåret tills han fann det. När han gjort sig denna möda, sade han till fåret: "Jag älskar dig mer än de nittionio."

108
Jesus sade: Den som dricker från min mun skall bli som jag, och jag skall bli den människan. Och det som är fördolt skall uppenbaras för honom.

109
Jesus sade: Med riket är det som när en man hade en skatt [gömd] i sin åker utan att veta det. När han dog lämnade han åkern till sin son. Sonen visste inte heller något om skatten. Han ärvde åkern och sålde den. Och den som köpte den gav sig ut och plöjde och fann skatten. Han började låna ut pengar mot ränta åt vem han ville.

110
Jesus sade: Må den som finner världen och blir rik, vända sig bort från världen.

111
Jesus sade: Himlarna och jorden skall rullas samman i er åsyn. Men den som lever av den Levande skall inte skåda döden. Som Jesus säger: Den som finner sig själv är större än världen?

112
Jesus sade: Ve den kropp som är beroende av själen, och ve den själ som är beroende av kroppen.

113
Hans lärjungar sade till honom: När skall riket komma?
Jesus sade: Det skall inte komma genom att man väntar på det. Man skall inte säga "Här är det!" eller "Där är det!" Nej, Faderns rike är utbrett över jorden, men människorna ser det inte.

(Följande anses ha fogats till den ursprungliga samlingen vid en senare tidpunkt):

Simon Petrus sade till honom: Låt inte Maria vara bland oss. Kvinnor är inte värdiga Livet.

Jesus sade: Se, jag skall själv leda henne för att göra en man av henne, så att också hon kan bli en levande ande lik er män. Ty varje kvinna som gör sig själv till man skall komma in i himmelriket.

Översättning: Thor-Leif StrindbergSök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...