Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

De andliga nådegåvorna

Fråga: Hur många andliga nådegåvor finns? (W.B.)

Svar: Bibeln säger ingenstans att det finns något exakt begränsat antal nådegåvor. Guds ande ger de troende många olika gåvor, allt efter behov, allt efter tid, plats och individuella förutsättningar, och de kan beskrivas och definieras på otaliga sätt.

Exempelvis gåvan att undervisa rymmer ju både förmågan att själv förstå, att kunna uttrycka och formulera sig, att kunna tala osv. Gåvan att bota sjuka kan handla både om förmågan att ta hand om kroppsliga skador, att tala med chockade människor, att ge samtalsstöd åt psykiskt sjuka osv.

I ett av de brev som Paulus skrev till den Jesustroende församlingen i den stora grekiska staden Korint, räknar han upp ett antal andliga nådegåvor. Men där koncentrerar han sig på de gåvor som främst kommer till användning i församlingens verksamhet. Skälen till att han skrev det här brevet var dels att han hade fått information om olika bekymmersamma förhållanden inom församlingen (bland annat att det förekom sexuell otukt bland de troende), dels att han hade fått brev från församlingen där man ställde diverse frågor som han måste svara på.

Uppenbarligen hade det förekommit tvister i församlingen om vilka som var "andligast" och vilka förmågor - så kallade "nådegåvor" (gåvor man fick "av nåd" och inte på grund av några egna prestationer) - som visade att man verkligen blivit döpt i helig ande. I sitt svar till korintierna (1 Kor 12:4-30) skrev han följande tänkvärda ord om "Andens gåvor":

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.

Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.

Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sade: "Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen", så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade: "Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen", så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen: "Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte."

Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver.

Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.

Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? Men sträva efter de nådegåvor som är störst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Andedop och tungotal
Tungomålstalet har för många kommit att bli det definitiva syn- och hörbara beviset på att en människa har blivit andedöpt.

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Bibeln säger att förutsättningen för att någon ska kunna uppstå till evigt liv är att hon har Guds ande inom sig. Den heliga anden utgör vår garanti för evigt liv.

Fattig i anden eller fylld av ande?
Det allra första Jesus sa när han började sin bergspredikan var att himmelriket tillhörde dem som var fattiga i anden. Samtidigt står det på andra ställen i Bibeln att man ska vara uppfylld av ande.

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Villkoren för evigt liv
Redan när Gud skapade den första människan förklarade han för henne att det bara fanns två vägar att gå.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...