Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Änglarna i Bibeln

Fråga: Vad står det i Bibeln om änglarna? Jag skulle vilja ha tips på några olika ställen som beskriver hurdana änglarna är, osv. (I.O.)

Svar: Bibeln beskriver änglarna som Guds budbärare, tjänare (Matt 18:10) och ambassadörer (Hebr 1:14, 1 Kon 19:5, Matt 13:41 och 24:31, Luk 16:22 samt Apg 12:7-11 och 27:23).

Själva ordet "ängel" kommer av det grekiska angelos som betyder "budbärare" eller "sändebud" - en motsvarighet till Gamla testamentets ma'lak. Alla böcker i bibeln (med undantag för Esters och Ruts bok, liksom Johannes och Jakobs brev) talar om änglar. Beskrivningen av änglarna blir mer exakt i samband med den babylonska fångenskapen, och den är tydligast i Nya testamentet.

De omnämns under olika beteckningar - Guds änglar (1 Mos 28:12), Guds söner (Job 38:7, Ps 29:1 och 89:7), de heliga (Apg 10:22), hjältar och tjänare (Ps 103:20) och till och med gudar (Ps 97:7). Det sistnämnda torde bero på att de i förhållande till oss, genom sin närhet till Skaparen och genom att de följer Guds vilja (Hebr 1:14), blir en form av gudavarelser. Deras antal är oräkneligt (Matt 26:53, Hebr 12:22, Dan 7:10 och Upp 5:11), de äger övermänsklig kraft, kunskap och vishet (Ps 103:20, Matt 28:2, 2 Tess 1:7, Pet 2:11 och 2 Sam 14:20), men de är inte allvetande (Matt 24:36 och Mark 13:32).

De var med redan då jorden skapades (Job 38:4-7) och det var dessa kosmiska sändebud som visade Israels barn vägen ut ur Egypten (2 Mos 33:2) och gav Moses de tio budorden (Apg 7:53, Gal 3:19 och Hebr 2:2). Över huvud taget följer de utvecklingen på vår planet med största intresse (Ef 3:10 och 1 Pet 1:12).

En speciell roll intar "Herrens ängel", vars karaktär, auktoritet och gärningar vida övergår de "vanliga" himmelska sändebudens. "Herrens ängel" talar helt enkelt om sig själv som "Gud" (1 Mos 16:7-16 och 21:17-19). Abraham får höra Herrens ängel (1 Mos 22:11), och Moses (2 Mos 3:2), Jakob (1 Mos 28:12), Hosea (Hos 12:4), Gideon etc har alla kontakt med denna ängel som representerar Gud.

Somliga bibeltolkare menar emellertid att om man granskar de gammaltestamentliga skriftställena där benämningen "Herrens ängel" förekommer, får man ett bestämt intryck av att bibeln här ofta syftar på (den kommande) Messias/Kristus.

Någonting som är karakteristiskt för de flesta trosåskådningar är att änglarna är indelade i en hierarkisk organisation med olika klasser och att de har tre, fyra eller sju ärkeänglar i spetsen. Vissa änglar tänks fungera som särskilda nationers eller enskilda människors skyddsänglar. (Djävulen och hans anhang är för övrigt fallna änglar.)

I Jesu liv på jorden spelade änglarna en framträdande roll (Joh 1:51 och 1 Tim 3:16). Ärkeängeln Gabriel berättade för Maria att hon skulle bli med barn (Luk 1:28-38) och även Josef fick besked av en ängel att Maria skulle föda en son (Matt 1:20). När Jesus var född förkunnade en Herrens ängel det glada budskapet för herdarna. Den himmelska härskaran hyllade Gud i natten (Luk 2:9) (och kanske var Betlehemsstjärnan en av dessa himmelska "vagnar av eld" som tog med Elia upp i himlen...?). En ängel vägledde Josef både vid flykten till Egypten (Matt 2:13) och vid återvändandet när faran var över (Matt 2:19). Vid Jesu dop tjänstgjorde en ängel som Guds språkrör, och änglar uttryckte Guds röst när Jesus fastade i öknen (Matt 4:11) innan han började sin predikoverksamhet, när han bad i Getsemane örtagård och väntade på att gripas av tempelpolisen som Stora rådet skickat ut, liksom vid uppståndelsen och fram till himmelsfärden.

Inom urkristendomen - dvs med början på nytestamentlig tid, i den första församlingen - hade man i stort sett samma syn på änglarna och deras funktioner som inom senjudendomen (som i sin tur har stora likheter med den persiska zoroastrianismen), och det är ju helt naturligt eftersom Jesus själv liksom hans lärjungar och hela den urkristna församlingen faktiskt var judar - judar som insett att Jesus var den Messias som profetiorna talade om och som man väntat på i många hundra år.

I det av Jesu förkunnelse som finns bevarat i bibeln talas det mest om änglarna i samband med den yttersta tiden och Jesu återkomst. De kommer att följa med honom när han återvänder ner från rymden till vår planet för att upprätta Gudsriket här på jorden (Mark 8:38 och 13:27). Även när Jesus visade aposteln Johannes vad som skulle utspelas i den yttersta tiden (det som Johannes skrev ner i Uppenbarelseboken), fanns änglarna med i bilden vid presentationen av de olika händelserna. Vidare talade Jesus om att barnens (skydds)änglar alltid ser hans himmelske Faders ansikte (Matt 18:10).

I Apostlagärningarnas första del omnämns änglarna ganska ofta i berättelserna om Petrus och Filippus första verksamhet. Änglar räddade och befriade de fängslade apostlarna, ledde Filippus missionsresor och förkunnade Guds vilja vid viktiga avgöranden. Änglarna spelade alltså en viktig roll i den kristna historiens inledningsskede.

Paulus berättar också om hur änglarna ska vara tillsammans med Jesus när han kommer tillbaka till jorden. Överängeln har då en härolds speciella uppgift (1 Tess 3:13 och 4:16, samt 2 Tess 1:7).

Inom kristendomen har det tidvis funnits tillbedjan av änglar (romersk-katolsk änglakult), men inom den protestantiska kyrkan är de inte föremål för någon dyrkan (även om faktiskt Herrens ängel i Domarboken 13:16 uppmanar till tillbedjan). Däremot har det alltid funnits många som upplevt en trygghet i tanken på att de har en skyddsängel som vakar över dem.

Hur ser då änglarna ut i dagens kristendom?

I dag har nog änglarna (tyvärr) i hög grad en "sagoprägel" över sig - kanske beroende på att de så ofta framställts just som en sorts "flickaktiga" sagoväsen eller nästan älvliknande varelser. Av någon anledning föreställer vi oss ju nästan alltid änglarna antingen som barn, typ bokmärkesänglar, eller unga flickor, typ vingförsedda "julänglar", trots att de i bibeln alltid är av manligt kön (eller egentligen inte något kön alls...).

Dessutom tänker man sig nuförtiden alltid änglarna klädda i långa vita dräkter, eller en klädsel som för tanken till det heliga landet på gammaltestamentlig tid (vilket ju kan bero på att Nya testamentet i flera fall talar om änglar som klädda i vita, fotsida kläder, se t ex Mark 16:5 och Apg 1:10). Hebreerbrevet säger emellertid att vi kan ha dessa utomjordiska besökare som gäster utan att ens veta om det, så kanske går de i dag i en klädsel som ligger mer i linje med det vi ser omkring oss i dag, liksom de på den tiden vid sina besök på jorden bar kläder enligt den tidens och den världsdelens sedvänja (dvs långa klädnader).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skyddsänglar
Vad säger bibeln om skyddsänglarna? Jag har letat i bibeln men inte kunnat hitta någonting om skyddsänglar.

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Jag har läst en teori om att det var änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'. Kan det vara riktigt?

Ängeln vid Jesu grav
Jag undrar vilken ängel det var som fanns i grottan när jesus hade uppstått och talade om för maria mm att jesus levde?

Jesu återkomst och uppryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...