Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vilddjuret och Romarriket

Fråga: Jag undrar om du skulle vilja skriva ner vilka exakta bibelställen det står om det nya romarriket i Europa? (A.)

Det finns två profetior i Bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden. Båda profetiorna finns i Daniels bok i Gamla testamentet...

Det var i det andra året av sin regeringstid som den babyloniske kungen Nebukadnessar hade en dröm som gjorde honom mycket bekymrad och som ingen av hans rådgivare kunde förklara. I den babyloniska kulturen lade man stor vikt vid drömmar, och Nebukadnessar var övertygad om att den här drömmen var ytterst viktig (Dan 2:1-3).

Utan att ha någon förkunskap om drömmens innehåll förklarade Daniel de olika detaljerna för Nebukadnessar:

"Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna var av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera..." (Dan 2:31-33)

En konstnärs återgivning av statyn i Nebukadnessars dröm
Daniel berättade för Nebukadnessar att hans babyloniska rike representerades av det gyllene huvudet (vers 37-38). Resten av statyn, som var gjord av silver, brons och järn och slutligen en blandning av järn och lera, representerade de mäktiga riken som skulle följa på Babylon (vers 39-40).

Tolkningen av kungens dröm utgjorde en förbluffande förhandsblick på historien. Nebukadnessars dröm och Daniels tolkning av den ägde rum omkring år 600 f Kr. Statyn representerade, i symbolisk form, den rad av mäktiga välden som skulle dominera områdets politiska scen under de kommande seklerna. Då visste ingen vilka de olika rikena skulle vara. I dag vet vi, eftersom historien ger svaret.

Det rike som följde på det babyloniska, och alltså representerades av statyns bröst och armar av silver, var det medopersiska riket. Det tog sin början år 539 f Kr då Kores den store besegrade och intog Babylon. Det skulle sedan behålla makten över Mellanöstern under de följande två seklerna.

Nästa välde som dominerade området kring Medelhavet var det grekisk-makedoniska, som upprättades av Alexander den store. Det var således detta rike som representerades av buken och höfterna av brons. Detta grekiska rike behöll sin makt i närmare 300 år innan det ersattes av det fjärde riket som skulle bli det största av dem alla...

Detta enorma välde representerades av statyns ben och fötter. Järn symboliserar hårdhet och skoningslöshet, en synnerligen träffande beskrivning av det välde som följde på Alexanders rike, nämligen det romerska som uppnådde sitt största omfång under Trajanus regeringstid (98-117 e Kr).

Senare hade Daniel själv en dröm där ytterligare sidor hos denna serie "världsmakter" uppenbarades för honom. Men i hans dröm representerades inte de kommande fyra världsrikena av kroppsdelarna på en staty, utan av fyra vilda djur: ett lejon (det babyloniska riket), en björn (det medo-persiska riket), en panter (det grekisk-makedoniska riket) och slutligen det romerska riket symboliserat av ett fjärde vilddjur som beskrivs som "mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt" och olikt de tidigare tre (Dan 7:1-7) - ett "världsvälde" som slukade alla de andra och som bestod långt fram i tiden.

"Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna..." (Dan 7:7)

Även detta är en hänsyftning på den romerska kolossens enorma militära makt som krossade alla som opponerade sig mot det.

Men det mest intressanta är att detta världsrike, som både Nebukadnessar och Daniel såg symboliskt återgivet men som vi i dag vet var det romerska riket, även ska existera under de allra sista åren före Messias ankomst...

I den avslutande scenen i sin dröm såg nämligen Nebukadnessar hur statyns fötter (romarriket) träffades av en sten "som ryckts loss utan att någon hand rört vid den" - och den gigantiska stormaktskolossen störtade till marken och krossades. Och stenen som krossat det fjärde världsriket "blev till ett stort berg som uppfyllde hela jorden" (Dan 2:35)

Daniel förklarade att denna "sten" var Guds kungadöme på jorden - Guds rike eller Tusenårsriket:

"Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena. Men självt skall det bestå för evigt" (Dan 2:44)

Och han berättar hur han såg "en som liknade en människoson [ett uttryck som även Jesus använde som synonym för 'Messias']" komma med himlens skyar...

"Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under" (Dan 7:13-14)

Det är således ingen tvekan om att enligt dessa profetior ska den fjärde stormakten, det romerska riket, existera under de närmaste åren före Messias ankomst - om än i en ny form...

Under sin glansperiod var Rom ett ofantligt mäktigt välde, ett "järnrike". Men i sitt sista skede - den fas som representerades av den väldiga kolossens fötter och tår - skulle denna stormakt ha en annan form:

"Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera. Tårna, delvis av järn och delvis av lera, betecknar ett rike som är både starkt och svagt. Att järnet du såg var blandat med lera, det innebär att man trots blodsband inte kan hålla samman - liksom järn aldrig kan blanda sig med lera" (Dan 2:41-43)

I sin avslutande fas skulle romarriket alltså inte längre vara ett kraftfullt sammanhållet välde utan en bräcklig, om än mäktig, sammanslutning eller union av "besläktade folk" i väst- och östeuropa. Och det är "under dessa kungars tid" [dvs de nationer som utgör "medlemsstater" i det romerska väldet och symboliseras av statyns tår] som himlens Gud ska låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under.

En mer detaljerad beskrivning av det "rekonstruerade romerska imperiet" finns i Uppenbarelseboken. Här representeras det, liksom i Daniels dröm, av ett vilt djur - men ett som tycks ännu groteskare än det odjur som Daniel såg.

Den best aposteln Johannes fick se bar alla de drag som karakteriserat de olika riken som profeten Daniel sett i sin dröm (Upp 13:2). Det var som om detta sista världsvälde hade slukat alla sina föregångare och tagit över deras karaktärsdrag. Johannes fick veta att den stormakt som skulle framträda i det gamla romarrikets maktsfär i "den yttersta tiden" skulle bli en dominerande faktor i samhällsutvecklingen på alla plan, politiskt, ekonomiskt och militärt. Vidare framgick det att den skulle komma att stå under starkt inflytande från en stor religiös organisation (symboliserad av en kvinna som red på odjurets rygg och höll dess tömmar), som hade egna intressen i "odjurets" politik (Upp 17:3).

Dessutom fick Johannes veta att detta kommande romarrike skulle styra all handel och tvinga människor att acceptera dess politik genom att använda sin ekonomiska makt som påtryckningsmedel och göra det omöjligt för den som inte var knuten till detta statsförbund att köpa och sälja (Upp13:16-17). Tio av de länder som "överlämnade sin makt och myndighet" (Upp 17:12-13) till den romerska "centralregeringen" och "ställde sin kungamakt i vilddjurets tjänst" (vers 16) skulle även komma att agera samordnat militärt (vers 14) och spela en viktig roll i en konflikt som främst berörde den del av världen vi i dag kallar Mellanöstern - ett engagemang som skulle innebära slutet för var och en som burit ansvar för, och ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer som kommit att utgöra redskap för denna mäktiga politiska union.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var står det att Rom ska återuppstå?
Jag har inte kunnat hitta något ställe i Bibeln där det står att romarriket ska uppstå igen. Var står det?

Kom Jesus för att rädda världen?
Hur ska man förstå uttrycket "rädda världen"? I tex Joh 3:17 och 1 Joh 4:14 står det att Jesus sändes till jorden för att rädda världen. Men i Matt 24:6-22 verkar det som att bara de utvalda ska räddas.

'Vilddjuret' eller 'Odjuret i Bibeln
Jag har en fråga om profetiorna i Bibeln. I Uppenbarelseboken talas det om ett Odjur med flera huvuden som ska framträda i den yttersta tiden. Vad är det för något?

Jesu återkomst och upryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur Bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i Bibeln står det isåfall?

Sverige i Bibelns profetior
Kan man utläsa någonting ur Bibelns profetior om vad som kommer att hända Sverige i framtiden?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...