Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Sverige i Bibelns profetior

Fråga: Kan man utläsa någonting ur bibelns profetior om vad som kommer att hända Sverige i framtiden? (S.K.)

Svar: Vad det gäller världsutvecklingen i det som bibeln kallar "den yttersta tiden" så finns det en rad händelser som direkt eller indirekt kommer att beröra Sverige. Det som bibeln främst talar om vad det gäller Europa är att "romarriket" kommer att återuppstå igen en sista gång, i form av en mäktig union av nationer inom samma geografiska område som det gamla romarriket en gång dominerade.

Av Johannes beskrivning i Uppenbarelseboken (där han återger denna union som ett märkligt 'odjur' eller 'vilddjur') framgår att det rör sig om en stormakt som kommer att bli en dominerande faktor i samhällsutvecklingen och ha ett avgörande inflytande över händelserna i den "sista tiden". I första hand kommer "Vilddjuret" att vara en politisk/ekonomisk makt, men den kommer även att agera samordnat militärt.

Exakt vilka länder som kommer att ingå i denna union framgår inte, men eftersom den kommer att styra handel och ekonomi är det helt klart att vårt land kommer att påverkas - positivt eller negativt - oavsett om vi är anslutna eller inte. De länder som inte ingår i det "återuppståndna romarriket" kommer enligt bibelns profetior inte att kunna köpa och sälja fritt, vilket naturligtvis får nationalekonomiska konsekvenser.

Å andra sidan betonar bibeln att denna ekonomiska union kommer att sluta i ett totalt sammanbrott, vilket kommer att få ännu större följdverkningar för de anslutna länderna, som då dras med i katastrofen.

Dessförinnan - och som en möjlig orsak till detta ekonomiska sammanbrott - kommer denna europeiska stormakt att engagera sig militärt i Mellanöstern. I vilken mån svensk militär kommer att delta i denna aktion avgörs naturligtvis av framtida politiska beslut, och där lämnar de bibliska profetiorna fältet öppet.

Vad som är den direkta orsaken till de militära insatserna i Mellanöstern framgår inte av bibelns profetior. Det kan röra sig om många olika faktorer. Kanske handelsintressen ("Vilddjuret" ska enligt profetiorna komma att ha en stark kontroll över ekonomi och handel, både inom sin egen maktsfär och globalt), kanske rena maktintressen, kanske kamp om energiresurser, kanske diktatorers lek med elden, kanske ingripanden i en arabisk-israelisk konflikt, kanske "fredsbevarande" FN-insatser som spårar ur och leder till stormaktsingripanden, kanske asiatiska militära framstötar - kanske en kombination.

Det är emellertid troligt att religiösa intressen kommer att ha stor betydelse, för Bibeln berättar att en avgörande roll i händelseutvecklingen kommer att spelas av en mäktig kyrklig organisation som utövar stort inflytande över den politik som förs av det uppståndna "romarriket". Bibeln antyder att denna kyrka (eller dess förgrundsgestalt) kommer att göra något religiöst utspel med blicken riktad mot "den heliga staden" Jerusalem, vilket då skulle kunna vara en bidragande orsak till att flera nationer engagerar sig i - och blir indragna i - denna politiska konflikt.

Oavsett hurdan den exakta händelseutvecklingen blir, kommer den europeiska militärmakten och dess allierade att skaffa sig ett definitivt fotfäste i delar av Mellanöstern. De militära insatserna kommer att koncentreras till Palestina och det är i den kritiska situationen, då arméerna närmar sig Jerusalem, som Jesus uppmanar de troende i Jerusalem att "fly upp i bergen". Samtidigt kommer vad bibeln kort och gott beskriver som "kungarna från östern" - dvs ett asiatiskt/euroasiatiskt förbund eller en gemensam aktion av olika österländska nationer - att reagera på den västerländska militära närvaron i Mellanöstern.

Utan förvarning står världen plötsligt vid randen av historiens mest fruktansvärda drabbning! Om världsmakternas enorma krafter släpptes lösa skulle resultatet bli global förintelse! Ingen människa skulle överleva. Det är i den situationen som Messias ingriper. Plötsligt står följaktligen världens militärmakter inför vad de endast kan uppfatta som en utomjordisk angripare, en "fiende från rymden" - en gemensam fiende! Inför detta hot får de nationella intressena vika och vapnen riktas i stället mot den främmande styrka som landsätts i och omkring Jerusalem. Enligt bibelns redogörelse för den följande drabbningen kommer den sameuropeiska armén och dess allierade, liksom dess tidigare motståndare, att bli fullständigt besegrade och tvingas kapitulera inför övermakten.

Den första åtgärd som Messias kommer att vidta blir att upprätta sitt högkvarter i Jerusalem. Därifrån kommer han sedan att tillsammans med sin regering inleda den process som innebär att det "Guds rike" som till en början har en begränsad nationell utbredning slutligen kommer att bli globalt. Förutom att representanter för Messias regering kommer att bedriva ett aktivt utåtriktat arbete, med enskilda individer i världens övriga länder som målgrupper, säger bibeln att representanter för de olika regeringarna - följaktligen även Sveriges, Italiens, Kinas och Rysslands regeringar - kommer att bege sig till Jerusalem för att informera sig om de omvälvande fakta som kommer att ställa allt vårt vetande på huvudet.

Guds existens kan inte längre ifrågasättas, vilket kommer att få enorma konsekvenser för alla länders och deras medborgares agerande. Det som tidigare handlat om tro, handlar plötsligt om vetande. Guds lag kommer inte längre att betraktas enbart som andlig visdom, utan kommer oundvikligen att utgöra grundvalen för både människors och nationers uppträdande och inbördes relationer.

Resultatet blir en världsomfattande förändring. För första gången kommer alla människor att förstår varför de existerar - vad som är syftet med hela deras tillvaro - varför människan över huvud taget skapades. Insikten om att det här fysiska livet på jorden bara är en liten, men ytterst avgörande, etapp i människans väg mot ett evigt liv gör att alla människor kommer att ha ett mål att sträva mot. Konsekvenserna kommer att bli oerhörda inom hela samhället.

Ett allmänt accepterande av de principer och lagar som är grundläggande för hela skapelsen kommer att innebära en veritabel revolution inom sjukvård, livsmedelsförsörjning, miljövård, stadsplanering etc etc. Bibeln berättar om hur alla världens länder - följaktligen även Sverige - kommer att genomgå en total förvandling. En förvandling som inte har sin grund i någon ny politisk "ism" eller någon religion, utan i en förvandling av människans inre.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Varför 'himmelriket' om det är på jorden?
Begreppet 'himmelriket' hör samman med den judiska uppfattningen att Guds namn - JHVH - var alltför heligt för att ens få uttalas.

Harmageddon - en självuppfyllande profetia?
Att kristna talar om 'den slutliga kampen' (då Messias vid sin ankomst ska besegra det onda) och 'det tusenåriga riket' (som Messias därefter ska upprätta) är inget märkligt. Alla kristna ser fram mot att Guds rike ska bli verklighet.

Vad händer dem som inte är kristna när Jesus kommer?
Vad kommer att hända med dem som inte har blivit omvända innan Jesus kommer tillbaka? Är alla chanser till frälsning borta för deras del?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...