Följ Bibelfrågan på Facebook

Är Jehovas vittnen kristna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det vi i dag ser som klassisk kristendom - och som formuleras i den apostoliska trosbekännelsen - är ett resultat av människors teologiska grubblerier, diskussioner, överväganden, accepteranden och förkastanden.

Fråga: Kan Jehovas vittnen betraktas som ett kristet samfund? De avviker ju markant från den klassiska kristendomen. (J.S.)

Det är förvisso sant att Jehovas vittnen har en hel del tolkningar av bibeln som skiljer sig från den syn som majoriteten av kristna samfund har. Den största skillnaden är att de inte accepterar treenighetsläran (vilket å andra sidan ingen Jesustroende gjorde förrän på 300-talet då den läran tog konkret form).

Om vi ser på kristenheten som helhet, så är emellertid inte Jehovas vittnen som företeelse någonting unikt. Människors strävan efter att förstå Guds ord och följa Guds vilja har i alla tider lett till mängder av skiljaktiga tolkningar och uppkomsten av grupper som vikit av från kristenhetens huvudfåra - samtidigt som också denna huvudfåra förändrats och bytt skepnad många gånger...

Inte ens det vi i dag ser som ”klassisk kristendom” - och som formuleras i den apostoliska trosbekännelsen - trillade ner från himlen i färdigt skick, utan är ett resultat av människors teologiska grubblerier, diskussioner, överväganden, accepteranden och förkastanden, som så småningom ledde till en fastslagen och (någorlunda) allmänt accepterad syn på vad som utgjorde ”den kristna tron”.

Och på det sättet fortsatte det. Studier i skriften ledde till nya tankar och ”uppenbarelser” som ledde till nya trosbekännelser, nya traditioner - och nya samfund. Katoliker vände sig mot olika förteelser inom den romersk-katolska kyrkan och blev protestanter. Protestanter förkastade barndopet och grundade anabaptismen. Anabaptister och kongregationalismer gav upphov till baptismen. Baptisten William Millers studier av bibelns profetior ledde till adventismens uppkomst. Adventisten Charles Russells studier av samma profetior ledde till uppkomsten av ”sällskapet Vakttornet” som senare skulle bli Jehovas vittnen.

Upphörde dessa människor, som alla sökte Guds vilja med sitt liv, någonstans längs vägen att vara kristna?

Om vi hävdar det, så måste vi också kunna säga vilka av alla de olika bibeltolkningar och enskilda trossatser, som funnits och finns inom olika kristna samfund, som ska anses kvalificera (eller diskvalificera) ett samfund som kristet? Vad ska ett samfunds medlemmar ha för åsikter - angående exempelvis predestinationen, uppryckandet, kvinnliga präster, nattvarden, församlingen, skilsmässa, krigstjänst, jungfrufödseln, troendedopet, Maria, treenighetsläran, andedopet, skärselden, helgon, helvetet, sabbaten, frälsningen etc etc - för att klassas som kristna?

Är amish kristna? Är katoliker kristna? Unitarier? Kväkare? Anabaptister? Ortodoxa?

Faktum är att vi inte ens kan ha den äldsta kända trosbekännelsen - den apostoliska (som Jehovas vittnen faktiskt accepterar!) - som norm för vem som är kristen, eftersom den inte accepteras av den östortodoxa kyrkan (som då skulle falla utanför ramen för kristenheten).

I sista änden återstår då bara en definition, nämligen den som användes under den allra första församlingens tid. En ”kristen” församling var en grupp människor som övertygats om att Jesus var Kristus/Messias, accepterade honom som sin Herre och strävade efter att följa honom.

Och om vi utgår från den definitionen så är det nog bara att konstatera att oavsett vad man anser om Jehovas vittnens bibeltolkning så är de - objektivt sett - ett kristet samfund. Och även om man kan ifrågasätta många av deras tolkningar så är det ingen diskussion om att de ärligt och uppriktigt strävar efter att tolka bibeln på ett så riktigt sätt som möjligt för att kunna leva i trohet mot Guds ord.  

I den omfattande World Christian Database, som sammanställs av Center for the Study of Global Christianity vid Gordon-Conwell Theological Seminary, finns för övrigt Jehovas vittnen medtagna som ett av världens 9000 (niotusen) olika kristna samfund.

Slutligen ska vi komma ihåg att om vi skulle begränsa kristenheten till dem som accepterat just de teologiska grundtankar som så småningom kom till uttryck i de olika trosbekännelserna och som vi i dag ser som så självklara, så skulle vi tvingas utesluta många av de tidigaste Jesustroende människorna (som aldrig över huvud taget ägnade de punkter som uttrycks i dessa trossatser en tanke, eftersom det enda viktiga för dem var att Jesus var Messias och deras Herre) och många av de äldsta kristna tänkarna (som hyste vitt skilda åsikter om Jesu gudom, nattvarden, Jesu uppståndelse etc etc).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Kristna sekter
Varför har det plötsligt uppstått så många olika sekter inom kristenheten?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Jehovas vittnens särdrag
Det mest karakteristiska för Jehovas vittnen är att man är noga med att använda sig av Guds namn, hebreiska JHVH, som man utläser Jehova.

Kristendom och katolicism
Ursprungligen avsåg begreppet "katolska kyrkan" hela den universella kristna församlingen - kristenheten som helhet.

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Den viktigaste skillnaden mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan i dag är synen på påvens roll.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.