Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Matteus arameiska evangelium

Fråga: I ett svar uppges att det finns (fanns?) en arameisk version av Matteusevangeliet som skulle ha tillkommit redan på 40-talet, medan den allmänna uppfattningen ju är att evangeliet i sin grekiska version tillkom först efter år 75. Det vore intressant att få veta mer om dokumentationen bakom den arameiska versionen. (B.P.)

Svar: De äldsta och självklart också de mest tillförlitliga uppgifterna om när, var och hur Matteus evangelium kom till, har vi från den tidiga kristna församlingen.

Det tidigaste bevarade omnämnandet av vad som kan ha varit ett första arameiskt utkast till det som slutligen skulle bli Matteusevangeliet, härrör från Papias, biskop av Hierapolis. Han levde åren ca 60-130 och var alltså delvis samtida med Matteus och de allra första läsarna av Matteusevangeliet. Han berättar att "Matteus sammanställt orden [Herrens ord] på det hebreiska språket [arameiska]. Alla översatte dessa [till grekiska] efter förmåga".

Att Matteus gjorde denna första sammanställning av Jesu undervisning på arameiska är naturligt. Den tidiga församlingen, som han själv tillhörde, bestod ju praktiskt taget uteslutande av judar som blivit övertygade om att Jesus var den väntade Messias. Därför var det självklart att han skrev denna sammanställning på sitt och deras eget vardagsspråk, dvs arameiska.

När skedde då detta? Det finns ingen anledning att tro att Matteus skulle ha väntat med att börja sammanställa Jesu undervisning i skrift. Tvärtom måste det ha känts väldigt angeläget för honom att så snart som möjligt efter Jesu himmelsfärd börja skriva ner sina personliga minnen och även allt annat han visste om vad Jesus gjort och sagt. Dels för sin egen skull, dels för att materialet skulle kunna användas i undervisningen i den tidiga kristna församlingen.

Hur många gånger han sedan själv kompletterade och bearbetade sin sammanställning är omöjligt att veta. Man kan nog vara säker på att den ändrade både form och innehåll många gånger under de första åren, då han utökade den med minnen, förtydliganden, förklaringar och olika referenser till Gamla testamentet för att understryka hur Jesus fullbordade de gamla profetiorna.

Så småningom förvandlades i alla fall Matteus minnen och Jesusord till en sammanhängande skildring av Jesu liv och verksamhet, ett "evangelium".

Bibelteologen Origenes (186-254) uppger att "det första [av evangelierna] skrevs av Matteus, som en gång var skatteuppbördsman men sedan blev en Jesu Kristi apostel, och det författades på det hebreiska [arameiska] språket för dem som omvänts från judaismen".

Exakt när det skedde ger dock ingen källa besked om. Men biskop Eusebius (ca 260-340) av Caesarea, elev till Pamphilus och den förste som tog på sig uppgiften att sammanställa den kristna församlingens historia, berättar i sin kyrkohistoria att det var när Matteus, som börjat med att predika för hebreerna, "bestämde sig för att även gå till andra" som han "tecknade ned sitt eget evangelium på sitt modersmål [arameiska] för att kompensera dem han måste lämna för det tomrum som uppstod genom hans avfärd.

Och Irenaeus (ca 130-202), biskop av Lyon, skrev att "Matteus lade fram bland hebreerna ett evangelium skrivet på deras språk [dvs arameiska] medan Petrus och Paulus predikade och grundade församlingen i Rom", en verksamhet som tog sin början på 50-talet.

Andra källor visar att detta arameiska Matteusevangelium även användes inom den tidiga kristna missionen, bland annat av Bartholomeus, Jesu lärjunge och en av de tolv ursprungliga apostlarna, som begav sig till Indien för att förkunna att den väntade Messias hade kommit. (På den tiden avsåg benämningen "Indien" olika områden öster om Röda havet, bland annat Arabien, Persien och Parthien, men däremot inte vår tids Indien.)

Eusebius skrev i sin "Kyrkans historia" att när Pantaenus, grundare av katekesskolan i Alexandria och Origenes lärare, under en missionsresa till "Indien" i slutet av 100-talet besökte en kristen församling som grundats av Bartholomeus, fann han att församlingen hade bevarat det Matteusevangelium på "hebreiska", som Bartholomeus haft med sig. Bibelöversättaren Hieronymus (342-420) berättar att Pantaenus tog med sig en kopia av denna ursprungliga arameiska version av Matteusevangeliet tillbaka till Alexandria. Han berättar vidare att detta exemplar numera (dvs på 300-talet) fanns bevarat i Pamfilus bibliotek i Caesarea. Och Hieronymus använder sig ibland av detta hebreiska Matteusevangelium för att klargöra innebörden i den grekiska texten.

Den hebreiska versionen av Matteusevangeliet användes också av den kristna grupp som kallade sig nazarener. Biskop Epifanius (310-403) av Salamis skrev att "de har Matteus evangelium helt komplett på hebreiska, ty detta evangelium finns förvisso fortfarande bevarat bland dem så som det först skrevs, med hebreiska bokstäver".

I dag finns inte längre något exemplar av detta arameiska Matteusevangelium kvar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skrevs evangelierna flera sekler efter Jesu liv?
Skrevs evangelierna först flera hundra år efter Kristi födelse? Isåfall kan ju inte Lukas, Matteus, Johannes och Markus vara deras verkliga författare?

Evangelisten Matteus
Levi Matteus - tullaren som blev en av världens mest lästa författare med sin bok om Jesus från Nasare

Profetian om 'nasaréen'
Matteus citerade gång på gång profetior ur de hebreiska skrifterna för att visa att Jesus verkligen var den utlovade Messias.

Bibelns tullindrivare
Tullindrivarna, publikanerna, betraktades som förrädare och konspiratörer som stod i nära kontakt med ’orena’ hedningar.

När skrevs Matteus evangelium?
Efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45.

Evangelieförfattarna och Paulus
Nämner evangelisterna Paulus eller finns det något som tyder på att de känner till hans skrifter och eventuellt har inspirerats av dem?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...