Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad var Jesu brott?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna och sina landsmän.

Fråga: Jesus begick ett religiöst brott. Varför blev han då korsfäst i stället för att stenas som lagen stadgade?

I den mån Jesu handlande över huvud taget var brottsligt – att utge sig för att vara Messias var inget brott i judarnas ögon (det fanns många messiaspretendenter både före, under och efter Jesu tid) – så var det mycket riktigt frågan om ett religiöst brott.

Men enligt de samtida författare/historiker som beskrev händelsen så ansåg de judiska skriftlärda och översteprästerna att den uppmärksamhet som Jesus väckt bland allmänheten - som ju väntade på uppfyllandet av profetian om Messias och befrielsen från ockupationsmakten (vilket förklarar deras besvikelse när Jesus sedan i stället stod piskad och slagen vid Pilatus sida) - gjorde att de själva kunde råka illa ut om de vidtog någon åtgärd.

Följaktligen vände sig de judiska makthavarna till romarna och anklagade Jesus för att egga upp folket till väpnat motstånd mot ockupanterna – som följaktligen ställde Jesus inför rätta och (motvilligt) dömde honom till döden.

Eftersom Jesus således avrättades av romarna för ett politiskt brott, användes den gängse romerska avrättningsmetoden: korsfästelse.

Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna – som kunde tänkas lägga skulden på dem om det verkligen blev en judisk revolt – och mot sina landsmän, som kunde tänkas reagera våldsamt om man lät stena den person som de hoppades och trodde var den utlovade Messias.

Åsikterna var av allt att döma ganska delade bland Jesu landsmän om vad han egentligen var för figur. Till råga på allt var ju åsikterna väldigt delade om hurdan Messias skulle vara när han kom. Därför befann sig de judiska makthavarna i en svår sits – precis som dagens palestinska ledare, som måste försöka hålla sig väl med både Israel och det egna folket.

För övrigt tror jag att vi rent allmänt har fått en orättvis bild av judarnas ledare på Jesu tid. De var säkert på många sätt djupt troende och ville verkligen följa Guds lag. För dem var denna laglydnad det absoluta uttrycket för trohet mot Gud. När då någon kom och satte deras värld i gungning – och till råga på allt lyckades få människor med sig och hota att bli något av en lokal religiös/politisk maktfaktor – då var det inte lätt för dem att veta hur de skulle agera. De trodde säkert att de gjorde både Gud och folket en tjänst genom att handla som de gjorde...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Rättegången mot Jesus
Domen mot Jesus utgör ett av historiens värsta justitiemord. Rättegången var en skenrättegång, där en liten inflytelserik grupp inom det judiska politisk-religiösa etablissemanget satte den judiska lagen ur spel.

Vad innebar gisslingen av Jesus?
Jesus utsattes för en hudflängning, utförd av romerska soldater, och det var en verkligt rå form av misshandel.

Vilka bar ansvaret för att Jesus dog?
Varför påpekas det så ofta att det var romarna som dödade Jesus? Det var ju faktiskt judarna som såg till att han blev korsfäst. Annars skulle säkert inte romarna brytt sig om honom.

Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.