Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur uppstod katolska kyrkan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Eftersom "universell" eller "allmännelig" heter "katholikos" på grekiska, som var den tidens riksspråk, kom den kristna församlingen att kallas "den katolska kyrkan".

Fråga: Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka? (L.E.)

Den katolska kyrkan är faktiskt den ursprungliga kristna kyrkan. Den "föddes" alltså i och med att Jesu lärjungar och andra som blivit övertygade om att han var Messias, som de gamla profeterna lovat skulle komma, började samlas i Jerusalem i väntan på att deras herre skulle komma tillbaka från himlen som han lovat och upprätta Guds rike på jorden.

Församlingen i Jerusalem började nästan genast skicka ut förkunnare till alla de judiska kolonier som fanns i länderna runt Medelhavet för att berätta för dem att Messias hade kommit, men blivit avrättad och skulle komma tillbaka igen. På så sätt växte antalet troende som bildade nya grupper. Redan tidigt började den Jesustroende församlingen påpeka att den var "universell", dvs den omfattade alla människor oavsett om de var judar eller ej. Och eftersom "universell" eller "allmännelig" heter "katholikos" på grekiska (som var den tidens riksspråk), kom den kristna församlingen att kallas "den katolska kyrkan".

Med tiden blev den kristna församlingen i Rom mer och mer dominerande. Dess biskop, som kallades "papa" ("fader") på latin, vilket senare blev "påve" på svenska, kom att betraktas som överhuvud över alla församlingarna i den västra delen av det romerska riket.

Under årens lopp förändrades kyrkan på många sätt - kyrkomöten fattade beslut om hur bibeln skulle tolkas, man införde otaliga ceremonier, gudstjänstordningar och bestämmelser, som inte hade någonting att göra med den ursprungliga tron på Jesus som Messias. De beslut som fattades i församlingen i Rom kom att gälla överallt dit kyrkans missionärer spred sin lära. Det gällde även här i Norden, där den tidiga kristendomen var den lära som utvecklats inom den "romerska katolska kyrkan", och där de församlingar som bildades var knutna till Rom och påven. Med tiden blev den romersk-katolska läran "nationalreligion" i flera västländer.

Så fortsatte det ända till 1500-talet, då den katolske munken och församlingsprästen Martin Luther i tyska Wittenberg opponerade sig mot en del missförhållanden som under årens lopp uppstått inom kyrkan. Främst reagerade han på avlatshandeln. Hans kritik, som egentligen syftat till att åstadkomma en "reformation", en "återformning", en förändring av kyrkan tillbaka till dess ursprungliga karaktär - ledde till att han tvingades lämna den.

Andra gjorde likadant och dessa som vände sig emot olika regler, trosläror och ritualer som växt fram inom kyrkan kom att kallas för "protestanter". Snart började de "protestantiska" tankarna sprida sig och man bildade nya egna församlingar, som inte betraktade påven i Rom som sin högste ledare. Olika länders "statskyrkor", som varit romersk-katolska, blev protestantiska. och eftersom kyrkan var intimt knuten till den politiska makten kom detta oundvikligen att i hög grad påverka samhället som helhet.

Så hade den ursprungliga västliga kyrkan delats upp i en katolsk och en protestantisk del. Och medan den katolska kyrkan förblev enad och ledd av påven i Rom, förgrenade sig protestantismen - som ju inte hade någon central ledning - och det växte fram mängder av olika protestantiska samfund som ibland bara skilde sig åt i fråga om detaljer, men ibland stod helt i strid mot varandra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Påvens roll genom tiderna
Påven, Roms biskop och den romersk-katolska kyrkans överhuvud, enligt romersk uppfattning Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Påvens ofelbarhet
När påven uttalar sig om frågor kring tron från sitt ämbete sk ex cathedra så är han enligt beslut i Vatikankonsiliet 1870 ofelbar.

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Vad är det för skillnad på katoliker och ortodoxa?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.