Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Styrs EU av Satan?

Fråga: Är det sant att ni kristna tror att EU är ett vilddjur styrt av satan som kommer att få jorden att gå under? (J.F.)

Svar: Nej, det är inte sant. Däremot är det utan tvekan många kristna som ser likheter med en märklig profetia som nedtecknades för drygt 1900 år sedan...

Det handlar om en profetia som har satt myror i huvudet på folk och resulterat i otaliga spekulationer under århundradenas lopp. Författaren var en gammal, före detta fiskare från Galileen i nuvarande Palestina som hette Johannes. Han hade tillhört den närmaste kretsen kring den judiske rabbin Jesus ben Josef och omkring år 90 hade han blivit landsförvisad till ön Patmos i Egeiska havet därför att han trodde (och förkunnade) att denne rabbi var den Messias som Gamla testamentets profeter lovat skulle komma. Här fick han en fascinerande uppenbarelse...

En dag hörde han ett öronbedövande ljud bakom sig och när han vände sig om fick han se en man som stod där omgiven av något som lyste som gyllene ljusstakar. Johannes kastade sig chockad ner på marken, men mannen kom fram till honom, lade handen på hans axel och sa till honom att inte vara rädd. Sedan presenterade sig besökaren. Det var hans gamle lärare, Jesus ben Josef från Nasaret, som han inte sett på över 60 år.

Jesus förklarade att han ville visa Johannes "vad som kommer att ske härefter". När den gamle aposteln tittade upp i luften såg han en öppen dörr eller lucka ovanför sig och blev uppmanad att "komma upp". Johannes lydde genast och kom upp i något som han senare skulle beskriva som en sorts märklig tronsal med ett golv av transparent, glasliknande material.

Och sedan inleddes en fascinerande och skrämmande holografisk presentation av framtidens händelser. I en superrealistisk audiovisuell framställning fick han ta del av ett händelseförlopp som det skulle visa sig till stora delar låg många decennier, sekler och till och med millennier fram i tiden...

I den ena scenen efter den andra uppenbarades sekvenser av den sociala och politiska utveckling som skulle äga rum på vår planet i framtiden. Mycket av det som Johannes fick se hade en symbolisk prägel, men Johannes fick symbolerna beskrivna för sig i ord för att han skulle förstå vad de betydde.

Den mest fascinerande synen föreställde ett märkligt djur med flera olika huvuden som steg upp ur havet (Upp 13). Johannes hade inga svårigheter att förstå vad det underliga djuret representerade. Profeterna, som han själv läst om i judarnas Heliga skrift (det vi kallar Gamla testamentet), hade ofta framställt länder och deras härskare som olika slags vilda djur (aldrig tamdjur), och då gärna djur som på något sätt delade karaktärsdrag med de länder de symboliserade.

Ett exempel på en sådan framställning var profeten Daniels framtidssyner (som finns bevarade i Daniels bok i Bibeln) där han såg flera stormakter i form av olika mer eller mindre verkliga djur. Han såg det väldiga Babylon framställt som ett lejon med örnvingar, medan det medopersiska riket representerades av en björn och det makedonisk-grekiska riket symboliserades av en panter med fyra fågelvingar och fyra huvuden. Slutligen fick han se ett vilt djur som inte liknade något annat - ett "världsvälde" - som slukade alla de andra och som bestod långt fram i tiden.

För Johannes var det helt uppenbart att det vilda djur han själv sett stiga upp ur havet representerade just det välde som symboliserades av det fjärde och sista "djuret" Daniel sett i sin syn. Det hade alla de egenskaper som utmärkt de tidigare välden som profeten Daniel berättat om - som om det skulle ha slukat alla de tidigare djuren och övertagit alla deras kännetecken. Det var ingen tvekan om vilket rike det handlade om. Man hade levt som lydfolk under dess dominans sedan ett par sekler tillbaka. Besten som kom upp ur havet var det mäktiga romarriket, vars soldater trampade det Heliga landets mark.

Några år senare var Johannes död, men hans skildring av den fantastiska upplevelsen ute på Patmos bevarades av hans vänner inom den kristna församlingen. Det finns nog inte någon biblisk profetia som har etsat sig fast så hårt i den kristna församlingens medvetande som just synen med "vilddjuret", vilket utan tvekan berodde på att den handlade om det som brukade kallas "den yttersta tiden" eller "ändens tid" - tiden strax före Messias ankomst.

Men det romarrike som profetian talade om var inte det imperium som existerade då, utan ett kommande välde. Både Daniels och Johannes profetior visade nämligen att Rom skulle falla men det skulle uppstå igen och bli större och mäktigare och starkare än någonsin. Men den dagen gällde det att vara på sin vakt. För då närmade sig denna civilisations sista dagar. Då skulle det bara återstå en kort tid tills man fick se Människosonen komma på himmelens skyar för att upprätta "Guds rike" på jorden.

Under seklernas lopp har det följaktligen gjorts många försök att identifiera "odjuret" och/eller dess ledare. Vad man kunde utläsa av profetiorna var att detta sista "vilddjursvälde" skulle ta formen av ett statsförbund som skulle styra all handel och reglera människors möjligheter att köpa och sälja. Dessutom skulle de ingående ländernat ha ett nära militärt samarbete. Och i bakgrunden skulle även religiösa intressen finnas med i bilden i form av en stor kyrkoorganisation med inflytande på den politik som fördes av "vilddjuret".

Om man kunde utröna vad (och vem) som åsyftades skulle man kunna få en klar vink om att Jesu återkomst var nära förestående och dessutom veta vilken makt man skulle ta sig i akt för. Profetiorna varnade nämligen uttryckligen för allt samröre med detta "odjur".

Inte nog med att det stora handelsförbundet skulle rasa samman i en ekonomisk kollaps där alla de som anslutit sig för att kunna "köpa och sälja" drogs med. Dessutom skulle de som anslutit sig till det "återuppståndna romarriket" i militärt hänseende, som allierade eller som en del av en gemensam försvarsmakt, skulle oundvikligen bli en del av den upptrappning av politiska och militära motsättningar som i "den yttersta tiden" skulle koncentreras till den del av världen vi i dag kallar Mellanöstern. Och värst av allt var att de länder som ingick i detta väldes militära styrka skulle föra världen till undergångens rand - för att slutligen möta sitt eget öde vid det som kallas Harmageddon - en total katastrof som skulle innebära slutet för var och en som burit ansvar för, och ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer som kommit att utgöra redskap för denna mäktiga politiska union.

På senare år har profetian om "vilddjuret" helt naturligt aktualiserats på nytt i och med att det har uppstått en europeisk union av länder som till och med av sina grundare har kallats för ett "nytt romarrike". Det är förvisso inte första gången det gamla romerska riket återuppstår i ny skepnad, men faktum är att mycket av det som profetian nämnde i sin beskrivning av "vilddjuret" stämmer in på EU.

Denna union har verkligen formen av en ekonomisk organisation som ger de olika medlemsnationerna en omfattande ekonomisk makt där medlemskap främjar handeln. Det är verkligen medlemsländernas avsikt att bedriva en samordnad eller gemensam politik. Det har verkligen föreslagits att man ska enas i en militär allians eller ett gemensamt militärt försvar. Det har till och med talats om ett reellt "Europas Förenta Stater" med en uppbyggnad liknande USA.

Och dessutom har de andra "förutsättningarna" (de förhållanden som enligt Bibeln ska råda i samband med "romarrikets sista uppståndelse") infunnit sig. Judarna är (för första gången i historien) tillbaka i Palestina. Vi har (för första gången i historien) tillgång till vapen som kan förinta hela mänskligheten. Mellanöstern är en krutdurk med tänd stubin...

Så med tanke på varningarna för de konsekvenser som Bibeln säger att en anslutning till "det sista romarriket" kommer att medföra - att man kommer att dras med både i det ekonomiska sammanbrott och den militära katastrof som väntar detta välde - är det kanske inte så underligt om många ser med skepsis på alla former av anslutning till EU.

För även om EU knappast i sin nuvarande gestaltning är det "återuppståndna romarrike" som profetiorna talar om, så skulle den Europeiska unionen kunna vara ett förstadium till en stormakt av det slag som profetiorna beskriver - ett första steg mot ett centralstyrt Europas Förenta Stater med gemensam politik, ekonomi och militär. Det skulle isåfall innebära att vi närmar oss det händelseförlopp som enligt samma profetior i Daniels bok och Uppenbarelseboken, liksom en rad andra utsagor i Bibeln, leder fram till det som Bibeln kallar "ändens tid", dvs slutet på den nuvarande eran i civilisations historia, Messias ankomst och upprättandet av en världsomfattande regering - Guds rike på jorden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var står det att Rom ska återuppstå?
Enligt profetiorna i Daniels bok ska romarriket existera då Människosonen 'kommer på himlens skyar' för att upprätta Guds rike på jorden.

Vad är 'sigillen' eller 'inseglen' i Uppenbarelseboken?
Enligt Uppenbarelseboken i Bibeln kommer jorden att drabbas av en rad katastrofer i samband med att olika sigill bryts. Vad innebär de här sigillen eller 'inseglen' som de också kallas?

Vilddjuret och romarriket
Det finns två profetior i Bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Sverige i Bibelns profetior
En avgörande roll i händelseutvecklingen kommer att spelas av en mäktig kyrklig organisation som utövar stort inflytande över den politik som förs av det uppståndna 'romarriket'.

Profetian om väduren och bocken
Daniels profetia om väduren och bocken började gå i uppfyllelse några decennier före vår tideräknings början, men sträcker sig många århundraden framåt - ända fram till Messias upprättande av Guds rike på jorden.

Guds ord och politik
Inga av skeendena i Uppenbarelseboken är av 'religiös' karaktär. Det handlar om politik och ekonomi och sociala förhållanden. Det handlar om naturkatastrofer och militära konflikter, sjukdomsepidemier etc.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...