Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka är de 144 000?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Medan judarna ända sedan dess genom årtusendena har bevarat sin identitet, kom nordriket Israels tio stammar att genom olika folkförflyttningar spridas ut över världen och blandas upp med andra folk.

Fråga: Vilka betecknar de 144.000 som nämns i många verser i Uppenbarelseboken, till exempel i Upp 14? (K.R.)

I Uppenbarelseboken berättar aposteln Johannes om hur han under sin vistelse på ön Patmos, dit han år 95 förvisats som straffånge av kejsar Domitianus "för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull", fick en rad uppenbarelser från Gud om vad som skulle hända i "den yttersta tiden" - dvs under åren före Jesu återkomst.

På ett par ställen i Uppenbarelseboken talar Johannes om hur han får se en stor skara människor, 144 000 personer, som Gud "i ändens tid" kommer att förse med sitt "sigill" för att de inte ska behöva drabbas av de omfattande vedermödor som jorden kommer att utsättas för innan Jesus återvänder för att göra slut på mänsklighetens vansinne.

Under seklernas lopp har diverse olika grupper på olika sätt försökt visa att just de är dessa 144 000. Om man däremot tittar närmare i bibeln, så är svaret uppenbart. Bibeln säger nämligen - i klarspråk - att allesamman är män och kvinnor "av Israels stammar", dvs:

"12 000 av Juda stam (dvs judar), 12 000 av Rubens stam, 12 000 av Gads stam, 12 000 av Asers stam, 12 000 av Neftalims stam, 12 000 av Manasses stam, 12 000 av Simeons stam, 12 000 av Levi stam, 12 000 av Isaskars stam, 12 000 av Sabulons stam, 12 000 av Josefs stam och 12 000 av Benjamins stam" (Upp 7:4-8)

Det här stammarna utgjorde ända från början Israels folk. Landet delades sedermera upp i två riken, Juda (som bestod av stammarna Juda och Benjamin) och Israel (som bestod av de övriga tio stammarna). Från mitten av 800-talet f Kr anfölls Israel och Juda gång på gång av de omgivande stormakterna, och år 722 gick det norra riket, Israel, under och folket fördes bort i fångenskap till Assyrien. Cirka 140 år senare drabbades Juda rike av samma öde. Invånarna deporterades och levde i fångenskap i Babylonien närmare 70 år innan de tilläts börja återvända till sina hemtrakter.

Medan judarna ända sedan dess genom årtusendena har bevarat sin identitet, kom nordriket Israels tio stammar att genom olika folkförflyttningar spridas ut över världen och blandas upp med andra folk. Förutom judarna finns det följaktligen många människor i olika länder, både i öst och väst, som härstammar från Israels barn.

(Även om judarna i vår tid har gett sitt land namnet Israel, utgör de alltså bara en liten del av det ursprungliga Israels tolv stammar, och man kan därför inte sätta likhetstecken mellan det gammaltestamentliga Israel och det judiska folket som bor i våra dagars Israel.)

Det innebär att det bland de 144 000 ur Israels olika stammar som Kristus visade Johannes i uppenbarelsen, med stor säkerhet kommer att finnas både svenskar, judar, engelsmän, turkar, palestinier, greker och islänningar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför "himmelriket" om det är på jorden?
Begreppet 'himmelriket' hör samman med den judiska uppfattningen att Guds namn - JHVH - var alltför heligt för att ens få uttalas.

Jehovas vittnens särdrag
Det mest karakteristiska för Jehovas vittnen är att man är noga med att använda sig av Guds namn, hebreiska JHVH, som man utläser Jehova.

Är de 144 000 ett symboliskt tal?
Är 'de 144 000' ett symboliskt tal för alla som kommer att överleva 'Guds dag', eller är det ett visst antal som kommer att regera vid Kristi sida?

Var Abraham jude?
Abraham bodde ju i Ur i Mesopotamien. Var han verkligen jude?

Bodde judarna i Israel?
Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet där israeliterna levde - det som numera är den judiska nationen Israel - var på den tiden 'Kanaans land'.

Ska Israel få Palestina?
Står det verkligen någonstans i bibeln att israeliterna ska få Palestina? Isåfall - varför det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.