Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

INKVISITIONENS TID

1200-talet

Påvedömet når sin största makt och startar ytterligare korståg för att "befria" Palestina från judar och muslimer. Dessutom genomförs korståg för att befria Europa från alla som har en annan tro än den tillåtna romersk-katolska.
     Inkvisitionen, den kyrkliga domstolen, griper, torterar och mördar tusentals djupt troende människor som vågar kritisera den rika kyrkan och det korrumperade prästerskapet och strävar efter att följa Jesu ord i stället för den institutionaliserade kyrkans lärosatser. De första som drabbas är albigenserna. Under en tjugoårsperiod dödas nästan alla albigenser. • 1201
  Påven Innocentius III
  När seklet börjar har antalet ortodoxa kristna i Egypten minskat till uppskattningsvis 100 000.

 • 1202 Det fjärde korståget startar efter att ha godkänts av påven Innocentius III.

 • 1203 Franska Toulouse lovar att förfölja katarerna.
  - Under hot från kung Emmerich av Ungern avsvär sig Kulin av Bosnien den bogomilska (patarenska) tron och accepterar påvens överhöghet och den romerska kalendern.

 • 1204
  Korsfarare intar Konstantinopel
  De europeiska korsfararna attackerar och plundrar Konstantinopel, säte för den östliga, ortodoxa kristna kyrkan. Påven i Rom insätter en italienare som patriark av Konstantinopel. Allt detta vidgar sprickan mellan kyrkorna i öst och väst ytterligare och omintetgör alla förhoppningar om en återförening av den östliga och västliga kristenheten.
  - Påve Innocentius III skickar Peter av Castelnau och abboten av Citeaux till Languedoc för att utrota albigensernas lära. Albigenserna är en kristen riktning som förkastar centrala läror i den romersk-katolska tron och ser kyrkan som korrumperad och förvärldsligad och kräver en återgång till den rena, urkristna tron. Bland annat avvisar man en rad företeelser som man menar inte har något stöd i Bibeln, såsom bilddyrkan, transsubstantiationsläran, spädbarnsdop, skärselden, Mariadyrkan, omvändelse på dödsbädden, mässor för de döda, prästerlig syndaförlåtelse och bruk av vapen.

 • 1205
  Stephen Langton
  Biskopen av Rom utser Stephen Langton till ärkebiskop av Canterbury. Langton delar in Bibelns böcker i kapitel. Påven Innocentius III förbjuder alla jurister att ge någon form av juridisk hjälp till dem som kyrkan klassat som kättare eller till dem som bistått eller försvarat dem på något sätt.

 • 1206 Den spanske prästen Dominikus, grundaren av dominikanerorden, uppges ha fått rosenkransen (radbandet) av jungfru Maria.

 • 1207
  Dominicus
  Påven Innocentius III uppmuntrar adeln i norra Frankrike att delta i ett korståg mot dem i södra delen av landet som stödde katarerna. I gengäld skulle de få samma syndaförlåtelse som de korsfarare som begav sig till det Heliga landet (plus möjlighet att lägga beslag på den sydliga adelns egendomar).

 • 1208 Den 26-årige italienaren Giovanni Francesco (Franciskus) Bernardone från Assisi får en uppenbarelse i kyrkan i staden Portunicula. Han beslutar sig för att avstå från rikedomen för att följa Jesus och ägna sitt liv åt att predika, sjunga, vårda spetälska och hjälpa de fattiga bönderna.
  Franciskus
  - Påven Innocentius III utlyser ett korståg mot valdenserna och albigenserna (även kallade "katarer") i södra Frankrike som upplevs som ett hot mot kyrkomakten. Det här är första gången kyrkan startar korståg mot en kristen grupp.
  - I Sverige kröns kung Erik X Knutsson av ärkebiskop Valerius. Påven lovar honom besittningsrätt till allt land han kan erövra från hedningarna.

 • 1209 Franciskus får Roms stöd för sin grupp tonåriga "små bröder" och grundar franciskanerorden. Dessa fattigmunkar predikar ett enkelt liv. I Frankrike gör dominikanermunkarna samma sak.
  - Under korståget mot albigenserna går korsriddarna till attack mot den franska staden Bézier i syfte att döda alla som inte delar de romerska kyrkans tro. Man jämnar staden med marken och slaktar 20 000 män, kvinnor och barn. Korsriddaren Simon de Montfort intar staden Carcasonne och fängslar albigenserna.
  Djingis Khan
  - Påve Innocentius III exkommunicerar kung Johan av England som motsatt sig en ärkebiskopsutnämning.
  - Påven godkänner inrättandet av ett biskopsstift för södra Finland. Det placerades slutligen i Åbo.

 • 1210 Påve Innocentius III erkänner franciskanerorden som grundats av Franciskus av Assisi.

 • 1211 Mongolen Djingis Khan erövrar Kina, Iran och Irak.

 • 1212 Judarna i Toledo massakreras av korsfarare.
  Barnens korståg
  - En herdepojke säger att Gud gett honom i uppdrag att starta ett barnkorståg som ska ta Jerusalem från de muslimska araberna. Två barnkorståg inleds, ett i Tyskland och ett i Frankrike. Många av barnen dör på vägen österut av svält och sjukdomar och 50 000 tas tillfånga av pirater och säljs som slavar.
  - Clara av Assisi grundar en franciskansk klosterorden för nunnor.

 • 1213 Constantine Stilbes, metropolit av Cyzicus i exil, skriver en traktat mot den romerska kyrkan. Han är särskilt kritisk mot den västerländska kyrkans kärlek till kriget och pekar på den utbredda synen bland korsfararna att de som stupar i strid ska räknas som martyrer, det faktum att en biskop som bar på ett kors hade lett attacken mot Konstantinopel, liksom händelser då "kristna" riddare på stridshästar hade ridit in i kyrkor och slaktat de ortodoxa kristna som tagit sin tillflykt dit. Stilbes är också den förste bysantin som noterar och förkastar avlatsbreven. Han betraktar även romarna som opålitliga eftersom påven uppger sig ha makt att befria dem från alla edsvurna löften de kan tänkas avlägga i framtiden.
  - Påven ger kung Johan av England förlåtelse då han slutligen accepterar den ärkebiskopsutnämning som han tidigare motsatt sig.

 • 1215 Det fjärde laterankonciliet tar upp frågan om kätteriet, sammanfattar och stadfäster medeltida romersk-katolska doktriner och ritualer (definierar de sju sakramenten) samt stärker påvens auktoritet. För att bekämpa den slappa moralen uppmanar kyrkomötet till årlig nattvard och bikt. Man fastslår också officiellt "transsubstantiationsläran", dvs att nattvardens bröd och vin bokstavligen förvandlas till Jesu kropp och blod.
  - Man förklarar vidare att judar bör stängas in i getton samt tvingas bära en gul cirkelformad lapp på sina ytterplagg för att skilja sig från den övriga befolkningen. Dessutom beslutar man inrätta en kyrklig domstol - inkvisitionen - och utlyser ett nytt korståg.
  Peter Valdo
  - Peter Valdo och valdenserna fördöms som kättare. Dessa hängivna troende (som senare kommer att betraktas som föregångare till den protestantiska reformationen) utsätts för svår förföljelse i flera sekler.

 • 1216 Den spanske prästen Dominicus de Gusmán grundar dominikanerorden med tiggarmunkar i Languedoc. Ordens syfte är att omvända muslimer och judar till den romersk-katolska läran och göra slut på allt som kyrkan betraktar som villoläror.
  - Påve Innocentius III visar sin uppskattning av den svenske kungen Erik Knutssons försök att ansluta finnarna till den romersk-katolska kyrkan genom att erkänna Sveriges rätt till sydvästra Finland.

 • 1217
  Kejsare Fredrik II
  Kejsaren Fredrik II ger mark på Sicilien till den Tyska ordens riddare.
  - Serbiens härskare får sin krona från Rom, vilket tyder på visst romerskt inflytande över det historiskt ortodoxa landet.

 • 1218 Det femte korståget inleds.

 • 1219 Franciskus av Assisi, som följt med korsfararna, predikar för sultanen av Egypten.
  - Kung Valdemar II av Danmark och ärkebiskop Andreas av Lund leder ett korståg in i Estland. De grundar staden Tallinn med biskopssäte och importerar sedan tyska nybyggare och dominikanermunkar.

 • 1220 Dominikanermunkar missionerar i Centralasien, Persiska viken, Indien och Kina. En engelsman vid namn Thomas blir biskop av Åbo och sprider aktivt evangelium bland finnarna.
  - Påve Honorius III ger dominikan- och fransiskanordnarna i uppdrag att genomföra inkvisitionen.
  - Tysklands kung Fredrik II lovar att ansvara för nästa korståg och som tack kröner påven honom till tysk-romersk kejsare.

 • 1222 Andres II av Ungern utfärdar "en gyllene bulla" som undantar prästerskapet från beskattning och vägrar utlänningar och judar att äga mark eller inneha statliga tjänster. En engelsk präst bränns på bål för att ha delat Jesu egen tro - den judiska.
  - Nordens första dominikaankloster grundas i Lund.

 • 1223 Franciskus av Assisi arrangerar historiens första levande julkrubba, med riktiga djur, i en grotta utanför italienska Greccio.

 • 1224 I sin konstitution förklarar Fredrik III att kättare som fälls av en kyrklig domstol ska brännas på bål.

 • 1225 Sancta Maria kyrka i Visby på Gotland invigs.

 • 1226 Påven fastställer karmelitordens stadgar. Enligt dessa ska bröderna bo i skilda celler, ägna sig åt bön och handarbete, leva i fattigdom, avstå från att äta kött och iaktta tystnad under en stor del av dagen.
  - Franciskus av Assisi avlider.

 • 1227 Greve Ugolino väljs till påve Gregorius IX.

 • 1228 Sjätte korståget startar, anfört av kejsare Fredrik II. Franciskus av Assisi helgonförklaras. Stephen Langton, ärkebiskop av Canterbury som i slutet av 1100-talet gjorde den första kapitelindelningen av Bibeln, avlider.
  - Dominikanerna anlägger sitt första konvent i Visby.

 • 1229 Korsfararna anländer till Jerusalem. Den romerske kejsaren Fredrik II undertecknar ett fördrag med den muslimske egyptiske sultanen Kamil som avträder Betlehem, Nasaret och Jerusalem samt en korridor mellan hamnstaden Acre och Jerusalem för de kristna pilgrimerna. Fredrik tågar in i Jerusalem och loåter kröna sig till kung i Heliga gravens kyrka. Fredsfördraget förkastas dock av båda religionernas förespråkare och senare utesluts Frederick ur den "kristna" kyrkan för att ha skapat fred i stället för krig...
  - Kyrkomötet i Toulouse förbjuder vanligt folk att läsa Bibeln eller att inneha bibliska böcker. Endast liturgiböcker tillåts och då bara på latin (som inte folket förstår).
  - I ett brev till kyrkan på Cypern uppmanar den landsflyktige patriarken Germanos II av Konstantinopel till fortsatt motstånd mot påven i Rom.

 • 1231 Påven startar inkvisitionen i syfte att utrota villoläror innan de hinner sprida sig till massorna. Domstolar som huvudsakligen består av dominikanermunkar får i uppdrag att rannsaka kättare, främst katarer och valdenser. I praktiken fungerar inkvisitorerna som polis, åklagare, domare och jury. Den praktiska verkställigheten av straffen, dvs att tortera och bränna obotfärdiga kättare på bål, överlät man däremot åt de sekulära myndigheterna.
  - Den första gruppen inkvisitorer sänds till spanska Aragon, och den första permanenta kätteridomstolen inrättas i franska Toulouse. Konrad av Marburg utses till Tysklands förste inkvisitor. Han påstår sig senare ha avslöjat många "djävulsdyrkare" under sin terrorregim.
  - Påven Gregorius IX klagar hos biskoparna i Tyskland över att judarna där behandlades för väl. Han förbjuder vänskapliga relationer mellan kristna och judar.

 • 1233 Kyrkan låter bränna ett stort antal katarer på bål i Pisa.

 • 1236 Judiska samhällen i Anjou, Poitou, Bordeaux och Angouleme attackeras av korsriddare. Tretusen judar slaktas och 500 judar överlever genom att ansluta sig till katolska kyrkan.
  - I den finska inlandsprovinsen Tavastland utsätts kristna för blodiga förföljelser av folk som vill hålla fast vid sin gamla religion. Påven utfärdar en korstågsbulla mot tavasterna.

 • 1237 Mongoler erövrar Moskva och förstör Kiev.

 • 1238
  Birger Jarl
  Den svenske kungen Birger Jarl och biskop Thomas inleder det andra svenska korståget mot Finland och underkuvar tavasterna.
  - Valencia återerövras.

 • 1239 I Montwimer i Champagne låter inkvisitorn Robert le Bougre bränna cirka 180 oliktänkande som alla rannsakats och dömts på mindre än en vecka.

 • 1240 Många katarer bränns på bål i Milano.

 • 1242 Den ryske fursten Alexander Nevskij besegrar de tyska ordensriddarna i slaget på Peipussjöns is och bevarar Ryssland ortodoxt.

 • 1243 Inkvisitionen i södra Frankrike bränner ett stort antal katarer. Många katarer flyr till Pyrenéerna, Lombardiet och Bosnien. Rörelsens ledare samlas i Montsegur.

 • 1244 Montsegur faller och cirka 200 av katarernas ledare dör i inkvisitionens lågor utan rättegång. Turkar i den egyptiske sultanens tjänst befriar Jerusalem, och i Europa ställs nu krav på ett sjunde korståg.

 • 1247 I det franska stiftet i Österrike börjar det cirkulera rykten att judar dödar kristna barn, och två franciskanermunkar inleder en undersökning för inkvisitionens räkning.

 • 1248 Spanska Sevilla återerövras av Ferdinand III och därmed har muslimerna endast kontroll över kungariket Granada.
  - Ludvig IX av Frankrike startar det sjunde korståget som riktas mot Egypten.
  - Den påvlige legaten Vilhelm av Sabina sammankallar till kyrkomöte i Skänninge för att reglera de kyrkliga förhållandena i Sverige så att de överensstämmer med den kanoniska rätten. Man beslutar bland annat att präster skall leva i celibat och att de ska kunna sälja sin jord utan sina släktingars samtycke.

 • 1249 Den katolske greven Raymund av Toulouse låter bränna 80 oliktänkande på bål i sin närvaro.
  - Korsfararna tränger in i Egypten men möter stort motstånd.

 • 1250 Eusebius av Esztergom grundar Sankt Paulus den förste eremitens orden ("paulinmunkar") genom att förena alla eremiter som levt i Ungerns och Kroatiens skogar.
  - Korsfararna massakreras av egyoptiska styrkor.

 • 1252
  Roger Bacon
  Påven Innocentius IV utfärdar en bulla som godkänner användandet av tortyr för att tvinga fram bekännelser och namn på andra kättare.

 • 1255 Roger Bacon, teleskopets, mikroskopets och termometerns uppfinnare, blir franciskanermunk.

 • 1256 Påve Alexander IV ger inkvisitorerna rätt att ge varandra syndernas förlåtelse för alla "oegentligheter" de gör sig skyldiga till i sitt arbete.
  Thomas av Aquino
  - Thomas av Aquino får påvens dispens att ta teologie examen vid universitetet i Köln trots att han bara är 31 år, tre år för ung.

 • 1259 Påven Alexander IV bekräftar att tortyr kan användas för att tvinga fram bekännelser i rättegångar mot kättare.
  - I Danmark pågår en strid mellan kyrkan och kungen. Kung Kristoffer I, som blivit bannlyst, låter fängsla och förnedra ärkebiskopen.

 • 1260 I Europa uppstår "gisslarsekten" som kritiserar kyrkans förvärldsligande och skaror av "flagellanter" drar omkring på Europas landsbygd och piskar sig själva på torgen som botgörelse i syfte att få förlåtelse för sina synder.

 • 1261 Den bysantinske kejsaren Michael VIII Palaiologos återerövrar Konstantinopel från de västeuropeiska korsriddarna, som kontrollerat den bysantinska huvudstaden i mer än 50 år, och återupprättar den ortodoxa kyrkans regim.

 • 1263 Rabbi Moshe Ben Nachmon vinner en teologisk debatt i Barcelona över katolska lärde och som straff förvisas han från Spanien. I fortsättningen kommer judar att tvingas in i teologiska debatter, men med restriktioner rörande hur de framställer sina argument.

 • 1264 Dominikanermunken Thomas av Aquino publicerar "Summa Contra Gentiles" som förenar vetenskap och religion.

 • 1265 Påven Clemens IV vidhåller beslutet att tortyr kan användas för att tvinga fram bekännelser i rättegångar mot kättare.
  - Poeten Dante Alighieri, som senare ska skriva Divina Comedia och därmed bidra till att ge folk den totalt obibliska bilden av helvetet som en sorts brinnande underjordisk håla med torterande djävlar, föds.

 • 1267 De kyrkliga myndigheterna i Wien beordrar alla judar att börja bära kläder som visar att de är judar. Påven startar inkvisitionen i Rom.
  - Thomas av Aquino förklarar att judar inte ska behandlas som medmänniskor utan ska leva i evig underkastelse.
  Louis (Ludvig) IX
  - Ludvig IX av Frankrike befaller att alla judar i landet måste bära en symbol föreställande ett hjul, utskuren i lila ylle, fastsydd på kläderna.

 • 1270 Det åttonde och sista korståget börjar, lett av Ludvig IX.
  - Massmord på judar i Weissenberg, Magdeburg, Sinzig, Erfurt och andra städer. I Sinzig låser man in hela den judiska församlingen i synagogan på sabbaten och bränner dem levande.

 • 1272 Det sista korståget kollapsar efter kung Ludvig IX:s död i Nordafrika.

 • 1273 Thomas av Aquino avslutar arbetet med sin "Summa Theologiae", medeltidens teologiska mästerverk där han sammanfattar den skolastiska teologin och skriver: "Jag förstår, för att jag må tro."

 • 1274 Kyrkomötet i Trent godkänner läran om ett brinnande helvete där syndare plågas för evigt.

 • 1275 Moses av León författar den första judiska kabbalaskriften, "Zohar".

 • 1277 På ett koncilium i Tälje bekräftar kung Magnus Ladulås att alla gårdar, som tillhör kyrkan, ska vara fria från skatt till konungen. I gengäld får kungen kalla sig "kung av Guds Nåde".

 • 1278 Myndigheterna i England griper 683 judar och avrättar 293 genom hängning sedan de anklagats för förfalskning.

 • 1280 I Polen kräver kyrkan att judarna ska isoleras från resten av befolkningen. I Spanien tvingas judar lyssna medan munkar håller omvändelsepredikningar i deras synagogor.
  - Det berömda verket "Kebra Negast" (Kungars ära) sammanställs i Etiopien.

 • 1281 Ärkebiskopen av Canterbury låter stänga alla synagogor i sitt stift.

 • 1283 Massmord på judar i Tyskland.

 • 1285 I tyska München bränns 180 judar på bål sedan de vägrat låta sig döpas och ansluta sig till den romersk-katolska läran.
  - I Sverige grundläggs domkyrkan i Uppsala.

 • 1290
  Edward I av England
  Kung Edvard I (Långskank) driver ut alla judar - 16 000 stycken - ur England under dödshot. Den Tyska ordens riddare erövrar hela Preussen. I Kiev bryter pesten ut och dödar cirka 7 000 personer.

 • 1291 Muslimska styrkor befriar staden Acre i Palestina från korsriddarna och driver bort de europeiska inkräktarna. Därmed upphör den "kristna" militära närvaron i Mellanöstern och uppgiften att sprida den katolska läran överlåts åt munkar som predikar bland människorna.

 • 1293 Det tredje svenska korståget, lett av Torgils Knutsson, går till Karelen i östra Finland och skapar en gränslinje mellan det katolska väst och ortodoxa öst.

 • 1294 Judarna fördrivs från Bern i Schweiz.

 • 1295 Mongolerna börjar konvertera till islam.

 • 1296 De elva kardinalerna kan inte enas om vem de ska utse till påve. De väljer den åttioårige eremiten Peter Morone som tar namnet Celestine V. Han avgår efter några månader på grund av inre strider inom kyrkan.

 • 1298 En tysk adelsman vid namn Rindfleisch samlar en liten armé och börjar slakta judar i stad efter stad. På ett halvår dödar han uppskattningsvis 100 000 judar i 140 tyska samhällen.

 • 1300 Påven Bonifacius VIII tillkännager det första "jubelåret" och meddelar en fullkomlig avlat, jubileumsavlat. Uppskattningsvis två miljoner vallfärdar till Rom detta år. Två präster står framför altaret i Peterskyrkan och bokstavligen skyfflar in penninggåvor. Enorma summor dras in till påvestaten. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...