Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden -
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

Apostlarnas tid

År 31-100

Jesu anhängare, som alla är judar och tillhör den judiska religionen, ser Jesu framträdande som en uppfyllelse av de gammaltestamentliga messiasprofetiorna. Hans ord skrivs ner och berättelser om hans verksamhet författas. Dessa, liksom brev som hans lärjungar skriver, bevaras av den Jesustroende församlingen som lever i ständig väntan på att deras herre när som helst ska återvända från himlen som Messias för att upprätta Guds rike på jorden.
      Apostlarna reser runt och förkunnar för judarna i den grekisk-romerska omvärlden att Messias har kommit. Tusentals blir övertygade om att profetiorna verkligen har gått i uppfyllelse och man låter döpa sig som bekräftelse på sin tro. Alltfler grupper av Jesustroende uppstår runtom i Medelhavsområdet. • 33 Stefanus, en av de Jesustroende i Jerusalem, lynchas. I lynchmobben finns en viss farisé från staden Tarsus i Mindre Asien vid namn Saul.
  - Filippus predikar evangeliet i Samarien (troligen i Caesarea).

 • 35 Farisén Saul från Tarsus är aktiv i förföljelsen av den Jesustroende gruppen men möter själv Jesus och blir omvänd. Han byter namn till Paulus och tillbringar tre år i Damaskus, men tvingas slutligen fly därifrån sedan han utsatts för ett mordförsök.

 • 36
  Mynt med Herodes Agrippas bild
  Pilatus låter döda en grupp samarier och fråntas sin post som prefekt på grund av detta och sin behandling av Herodes Agrippa.

 • 37 Kaifas avlägsnas som överstepräst. Den romerske kejsaren Tiberius dör och efterträds av Caligula. Pilatus återvänder till Italien och begår en tid därefter självmord. Nero, som senare ska bli romersk kejsare, föds.
  - Paulus besöker Jerusalem för första gången sedan han anslutit sig till de Jesustroende. Här träffar han apostlarna Petrus och Jakob (Jesu bror) och börjar sedan förkunna att Messias har kommit. Detta gör Judeens religiösa ledare rasande och de Jesustroendes ledare i Jerusalem tvingar honom att resa hem till Tarsus.
  - Petrus grundar en Jesustroende grupp i den judiska församlingen i Antiokia.

 • 38 Flaccus, den romerske guvernören i Egypten, tar ifrån landets judar alla medborgerliga rättigheter och skapar det första judiska gettot.

 • 39 Grekisk-judiska upplopp i Alexandria och Antiokia. Judiska demonstrationer i Ptolemais.

 • 40
  Kejsar Caligula
  Kejsar Caligula ger order om att en staty av honom själv ska uppföras i templet i Jerusalem men mördas innan ordern verkställts. Claudius utnämns till romersk kejsare. Fjärde Mackabeerboken författas på grekiska i Alexandria.

 • 41 Jerusalem utvidgas. Nya stadsmurar byggs.

 • 43
  Kejsar Claudius
  Rom (under kejsaren Claudius) invaderar de brittiska öarna och upprättar kolonier där. Britannien görs till romersk provins och London grundläggs.

 • 44 Jakob, son till fiskaren Sebedeus och storebror till aposteln Johannes, blir den förste av lärjungarna som lider martyrdöden då han avrättas genom halshuggning på befallning av Herodes Agrippa.
  - Herodes Agrippa I dör och Palestina blir ett romerskt protektorat igen.
  - Paulus och Barnabas är verksamma i grekiskspråkiga Antiokia i Syrien. Där används för första gången termen christianoi, "kristna", på de Jesustroende, eftersom de tror att Jesus var/är Messias och det grekiska ordet för "Messias" är Chrestos, "Kristus".

 • 45 Den judiske filosofen Philo Judaeus av Alexandria försöker förena grekisk och hebreisk filosofi.
  - Tulltjänstemannen Matteus (Levi) författar en Jesusbiografi på arameiska. Skriften, underlaget till vad som slutligen ska bli "Evangelium enligt Matteus", blir mycket populär i den unga församlingen.
  - Evangelisten Markus beger sig till Egypten för att förkunna evangeliet om riket.

 • 46 Ananias utnämns till överstepräst. Paulus och Barnabas beger sig på sin första två år långa missionsresa till Cypern. Två av de brev som finns bevarade i Nya testamentet skrivs, dels Paulus brev till församlingen i Galatien, dels ett brev författat av Jesu bror Jakob.

 • 48 Enligt en gammal tradition avlider Jesu mor Maria detta år, 64 år gammal.

 • 49 Det första kristna kyrkomötet hålls i Jerusalem under ledning av Jesu bror Jakob. Den stora frågan är huruvida ickejudar kan ansluta sig till den Jesustroende skaran och bli "Abrahams barn" utan att först ansluta sig till judendomen. Paulus hävdar bestämt att alla som tror att Jesus är Messias ska kunna ingå i församlingen, oavsett vilken religion de har. Till slut enas man och Jakob utfärdar ett dekret som säger att ickejudar som övertygats om att Jesus är Messias ska kunna tillhöra församlingen utan att behöva omskäras och hålla fast vid de lagar som tillhör det gammaltestamentliga förbundet mellan Gud och Israels folk. Därmed upphör den Jesustroende församlingen att vara en judisk sekt.
  - I Rom resulterar spänningarna mellan Jesustroende och ortodoxa judar i våldsamheter och kejsar Claudius förvisar alla judar från Rom. De Jesustroende börjar successivt låta söndagen (som man kallar "Herrens dag") ersätta sabbaten som gudstjänstdag, men sabbaten förblir vilodag.

 • 50 Kejsar Claudius utser Agrippa II till kung av Chalkis. Felix utses till prokurator över Judeen. Påskuppror i Jerusalem. Mellan tjugo- och trettiotusen judar dödas av de romerska styrkorna. Översättningen av Gamla testamentet till syrisk arameiska ("Peshitta") inleds.
  - Den samariske magikern Simon Magus blir populär i Rom. Paulus inleder sin andra missionsresa tillsammans med Silas och beger sig till Korint där han kommer att stanna ett och ett halvt år. Matteus skriver sin berättelse om Jesu liv och verksamhet på grekiska. Paulus skriver bland annat de två brev till församlingen i Tessaloniki som finns bevarade i Nya testamentet.

 • 52 I sydindiska Cranganore grundas flera Jesustroende församlingar sedan aposteln Thomas kommit dit och förkunnat evangeliet om Messias och Guds rike.

 • 53 Paulus skriver de två nytestamentliga breven till församlingen i Korint.

 • 54
  Kejsar Nero
  Den romerske kejsaren Claudius giftmördas av sin hustru Agrippina så att hennes son Nero, från ett tidigare äktenskap, ska kunna efterträda honom på den romerska tronen.

 • 55 Den romerske prokuratorn och ståthållaren över Judeen och Samarien, Antonius Felix, åstadkommer massaker på den "Egyptiske profeten" och cirka 30 000 obeväpnade judar.

 • 56 Paulus kommer till Jerusalem och överlämnar gåvor till församlingen där.

 • 57 Paulus skriver brev till församlingen i Rom (bevarat av församlingen under titeln "Romarbrevet").

 • 58
  Utgrävningar i Caesarea
  Paulus grips och sätts i skyddshäkte i Caesarea sedan hans närvaro i Jerusalem orsakat upplopp där. Han rannsakas av den romerske ståthållaren Festus, vädjar till kejsaren och skickas till Rom för att få sitt fall prövat där.
  - En judisk revolt i Caesarea krossas av den romerske prokuratorn Antonius Felix.

 • 59 Kejsare Nero mördar sin mamma, Agrippina.
  - Den båt som ska föra den fängslade Paulus till Rom lider skeppsbrott och han haamnar på Malta.

 • 60
  Skriftfragment från Nag Hammadi
  De första gnostiska sekterna uppstår. Gnostikerna hämtar en del grundläggande tankar och traditioner från den kristna församlingen och blandar dessa med egna hedniska spekulationer. De förnekar Jesu mänsklighet och lär att allt materiellt är ont. Under hundratjugo år framåt kommer de att infiltrera de kristna församlingarna. Deras skrifter kommer en dag att påträffas i Nag Hammadi.
  - Paulus anländer till Rom, där han kommer att sitta fängslad i två år. Uppenbarligen kommer kejsar Nero slutligen att finna honom oskyldig till något brott.
  - Läkaren Lukas skriver ner en redogörelse för Jesu liv och verksamhet på uppdrag av en person vid namn Theophilus. Berättelsen kommer sedermera att finnas med bland Nya testamentets skrifter under titeln "Evangelium enligt Lukas".
  - Evangelisten Markus förkunnar evangeliet om Messias Jesus i egyptiska Alexandria, startar en Jesustroende församling där (vad som senare ska bli den koptiska kyrkan) och blir dess förste biskop.

 • 61 Aposteln Paulus sitter i husarrest i Rom. Från sin fångenskap skriver han många brev, och av dessa kommer några att bevaras av mottagarna och slutligen införas i Bibeln. Bland dem finns breven till församlingen i Efesus och till vännerna Filemon, Timotius och Titus.

 • 62 Jakob, bror till Jesus och ledare för församlingen i Jerusalem, skriver det brev som finns i Bibeln.
  - Markus lämnar över ledarskapet för församlingen i egyptiska Alexandria till Annianus och beger sig själv till Rom. Enligt vissa källor är det under denna tid som han skriver sin berättelse om Jesu liv och verksamhet (som kommer att bevaras under titeln "Evangelium enligt Markus").
  - Paulus skriver breven till den kristna församlingen i Kolossae ("Kolosserbreven"). Paulus medarbetare, läkaren Lukas, arbetar med sin bok om apostlarnas arbete under den kristna församlingens första tid, "Apostlagärningarna".
  - Den romerske kejsaren Nero mördar sin hustru Oktavia och gifter om sig med Poppaea Sabina.

 • 63 Judarna börjar organisera en revolt mot det romerska styret.
  - Paulus friges.

 • 64
  Herodes tempel
  Rom härjas av en storbrand som förstör halva staden. Kejsar Nero lägger skulden på den lilla kristna rörelsen och tre år av svåra förföljelser inleds. Kristna används som mänskliga facklor för att lysa upp Neros trädgårdar.
  - Jesu lärjunge Mattias stenas till döds. Barnabas bränns levande utanför staden Salamina på Cypern. Aposteln Petrus skriver de två brev som finns bevarade.
  - I Jerusalem blir Herodes tempel färdigt.

 • 65 Översteprästen Ananus III anklagar Jesu bror Jakob och några andra troende för att ha överträtt lagen. Jakob lynchas. Han störtas ner från templet, stenas och klubbas ihjäl med en stör. Jesu kusin Simeon, son till Josefs bror Klopas, efterträder Jakob som ledare för de kristna i Jerusalem. Petrus korsfästs uppochner i Rom och efterträds som ledare för den romerska församlingen av Linus. Matteus lämnar Palestina. Aposteln Johannes flyttar till Efesos.

 • 66 Jesu bror Judas skriver det brev som finns bevarat i Bibeln. Aposteln Judas Taddeus förkunnar evangeliet i Armenien.

 • 67 Det judiska upproret mot romarna inleds. Kejsar Nero utser den romerske generalen Vespasianus till befälhavare och guvernör i Judeen och denne bygger upp en armé på 65000 man. Vespasianus drabbar samman med judiska rebeller under Josef ben Mattias (Josefus) och intar Galileen. Simeon tar med sig de kristna bort från Jerusalem och de slår sig ner i Dekapolis och Pella i Jordanien.
  - Rom blir nytt centrum för den kristna församlingen. Paulus halshuggs på order av Nero.

 • 68
  Fragment av Dödahavsrulle
  Den judiska Qumransekten som lever i klippgrottor vid Döda havet fördrivs av romerska styrkor. Dessförinnan har man gömt sina religiösa skrifter (senare kallade "Dödahavsrullarna") i grottor. Nero döms till döden men begår självmord. Många tror inte att han är död utan att han ska återvända, och runtom i romarrikets östra provinser framträder flera personer som påstår sig vara Nero.

 • 69
  Kejsar Vespasianus
  Vespasianus utses till romersk kejsare. Judiska upplopp i Rom och Jerusalem. Ignatius blir biskop i syriska Antiokia.
  - Aposteln Andreas (bror till Petrus) dör martyrdöden genom att korsfästas på ett X-format kors i grekiska Patras.
  - Petrus tolk Markus har färdigställt sin Jesusbiografi och dödas i Alexandria av romerska soldater.

 • 70
  Jerusalems förstörelse
  Den romerska armén, ledd av kejsar Vespasianus äldste son, general Titus, sänds till Jerusalem för att slå ner det judiska upproret där. Styrkorna intar Jerusalem efter sex månaders belägring. Soldaterna plundrar staden och bränner ner templet. Det enda som återstår är en mur som senare kommer att kallas "Klagomuren". Mer än en miljon judar har dött under revolten och ytterligare 97 000 säljs som slavar av romarna. Rom stationerar trupper i Jerusalem och upplöser det judiska prästerskapet och Sanhedrin. En speciell skatt på två drachmer årligen ska fortsättningsvis tas ut av judarna i det romerska riket eftersom Roms gud besegrat Jerusalems gud.
  - Klyftan vidgas mellan det judiska folket som helhet och den grupp som är övertygad om att Jesus är Messias och ska återvända för att upprätta Guds rike. Fariseerna stänger ute de Jesustroende från sina institutioner.

 • 71 Romarna hugger ner alla träd i Israel och sprider salt över marken för att straffa judarna för revolten.

 • 72 Aposteln Thomas huggs till döds i Mylapore i Indien.

 • 73
  Det judiska fästet Masada
  Det judiska fästet Masada faller för romarna och enligt den samtida historikern Josefus begår 967 upprorsmän som hållit stånd mot romarna gemensamt självmord. De enda överlevande i Masada är två kvinnor och fem barn som gömt sig och släpps oskadda av romarna. De kristna judarna börjar återvända till Jerusalem.

 • 75 Judéen, Galiléen och Samarien får den gemensamma beteckningen "Palaestina" av romarna.
  - Historikern Josefus börjar skriva boken "Om det judiska kriget".

 • 79
  Vesuvius utbrott
  Vulkanen Vesuvius vid Neapelbukten får ett utbrott och begraver städerna Pompeji och Herculaneum i aska, lava och pimpsten. Kejsar Vespasianus dör och efterträds av sin son Titus.
  - Apostlarna Judas och Simon dödas av en pöbel i Persien. Simon har tidigare varit i Britannien och Judas i Armenien.

 • 80 Aposteln Johannes skriver det brev som finns bevarat i Bibeln som "Johannes första brev".

 • 81
  Kejsar Domitianus
  Domitianus efterträder Titus som romersk kejsare och kräver att bli dyrkad som "Herre och Gud". Efter att ha blivit utsatt för ett mordförsök inleder han svåra förföljelser av de kristna.

 • 85 Aposteln Johannes skriver de brev som i dag kallas hans "andra och tredje brev". I församlingen i Pergamon uppstår en sekt som tar sitt namn, nikolaitanerna, efter Nikolas av Antiokia, en församlingsäldste som Lukas nämner i sin bok om apostlarnas verksamhet, "Apostlagärningarna". Nikolaiterna predikar en rad villoläror som kommer att påverka kristendomen för all framtid, främst genom att de höjer upp prästerskapet över de vanliga medlemmarna och därmed lägger grunden till de framtida kyrkliga hierarkierna.

 • 90 Rabbinerna Johanan ben Zakkai, Gamaliel II och Simeon återupprättar Sanhedrin (Stora rådet) i Jamnia. Rådet förbjuder alla som tror att Jesus var och är Messias att beträda synagogorna. Detta innebär en definitiv brytning mellan judendomen och den kristna församlingen som dittills betraktats som en judisk gruppering.
  - Stora rådet stadfäster vidare de hebreiska skrifternas kanon (som utesluter de skrifter som senare kallas "apokryfer"). Även de Jesustroende erkänner dessa skrifter som auktoritativa och ger dem senare namnet "Gamla testamentets (förbundets) skrifter". Tidigare har man i de grekiskspråkiga judiska kolonierna i Romarriket använt den grekiska översättning av Gamla testamentet som kallas "Septuaginta" och även inkluderar ett antal apokryfiska skrifter.
  - Filippos korsfästs uppochner (precis som Petrus) i Hierapolis i Mindre Asien. Evangelieförfattaren Matteus dör en naturlig död i Hierees i Persien.

 • 92 Clemens väljs till biskop (högste ledare) för den kristna församlingen i Rom.

 • 93 Den romerske kejsaren Domitianus ger order om förföljelse av de kristna. Enligt vissa uppgifter ska läkaren och evangelieförfattaren Lukas ha dött martyrdöden genom hängning i Grekland.

 • 94
  Den romersk-judiske historikern Flavius Josefus
  Den judisk-romerske historikern Josefus skriver "Judarnas historia" på uppdrag av den romerske kejsaren. Josefus tycks förvånad över att den kristna församlingen fortfarande existerar trots förföljelserna.
  - Aposteln Johannes landsförvisas till fängelseön Patmos där Jesus uppenbarar sig för honom och visar honom de händelser som kommer att leda fram till Människosonens/Messias ankomst för att upprätta Guds rike på jorden.

 • 95 Den romerska kristna församlingens ledare, biskop Clemens, skriver ett brev (som kommer att bevaras under namnet "1 Clemensbrevet") till församlingen i Korint. I brevet förklarar han att biskopen i Rom är aposteln Petrus efterträdare och därmed har en gudomlig auktoritet som ärvts från Jesus själv. Därmed uttrycker han den romerska församlingens beslutanderätt över alla andra kristna församlingar.

 • 96 Kejsare Domitianus mördas och Nerva bestiger den romerska tronen.
  - Domitianus dekret upphävs i och med hans död och Johannes friges från landsförvisningen till Patmos och återvänder till sin hemstad Efesos där han skriver en bok om Jesu verksamhet som senare kommer att ingå i Nya testamentets skrifter under titeln "Evangelium enligt Johannes".
  - Johannes skriver också ner den uppenbarelse han fått på fängelseön, och skriften bevaras sedan av församlingen undr titeln "Johannes uppenbarelse" eller "Uppenbarelseboken". Den kommer sedermera att ingå i Bibelns Nya testamente.

 • 98 Trajanus blir romersk kejsare.

 • 100 Aposteln Johannes, den siste överlevande av Jesu elever, avlider i den grekiska staden Efesos där han under många år varit ledare för den kristna församlingen. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...