Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

PARADOXERNAS TID

1900-talet

Mäktiga ateistiska stater uppstår och kollapsar. I två världskrig slåss Europas "kristna" nationer mot varandra. Efter andra världskrigets massmord på judar får judarna ett eget land. Mot slutet av seklet förenas de europeiska länderna i en ekonomisk och politisk union. Missionärer når praktiskt taget vartenda område i världen och 95 procent av mänskligheten kan läsa Bibeln på sitt eget språk. Karismatiska kristna rörelser uppstår. Internet och massmedia ger nya sätt att sprida evangeliet • 1901
  Agnes Ozman
  Charles Parham rapporterar att den heliga Anden har uppenbarat sig i hans klass på bibelskolan Bethel i Topeka, Kansas, USA: Den 1 januari talar eleven Agnes Ozman kinesiska utan att någonsin ha lärt sig detta språk (på samma sätt som Jesu apostlar talade främmande tungomål den första pingsten). Det är det första exemplet på "tungomålstal" på 1900-talet. Ur denna händelse föds den moderna "pingströrelsen" - i hög grad som reaktion på bristen av evangelisk glöd i andra samfund.
  - I Japan grundar Uchimura Kanzo ett icke organiserat kristet samfund kallat Mukyokai.

 • 1902 Den filippinske prästen Gregorio Aglipay lämnar katolska kyrkan och grundar Iglesia Filipina Independiente, den Oberoende filippinska kyrkan.

 • 1903 Evangelisten Pieter Le Roux grundar den självständiga afrikanska Sionistiska apostoliska kyrkan.

 • 1905 Genom Svenska Missionsförbundets försorg utkommer den första översättningen av hela Bibeln på det stora afrikanska språket kikongo.

 • 1906 Pingstväckelsen, som har sin bakgrund i metodismen och artonhundratalets helgelserörelse, föds och blomstrar under Azusa Street-väckelsen bland Los Angeles svarta befolkning och i södra Kalifornien.

 • 1907 Den "stora väckelsen" i Pyongyang bidrar till att sprida kristendomen i både Korea och Kina.
  - Det svenska Adventistsamfundet sänder ut sina första långväga missionärer, till Etiopien.
  - Pingstväckelsen kommer till Sverige med den svensk-amerikanske sjömannen och väckelseevangelisten Andrew Ek och kallas då för "den nya rörelsen". Den börjar nästan samtidigt i Skövde, Arvika och Stockholm och sprids främst i landets baptistförsamlingar.

 • 1908 Gideoniterna placerar ut sin första Bibel i ett hotellrum (på Superior Hotel i Iron Mountains i den amerikanska delstaten Montana).

 • 1909 Tel Aviv grundas som en hebreiskspråkig judisk stad.

 • 1910 World Mission Conference arrangeras i Edinburgh och blir startpunkten för den moderna ekumeniska rörelsen.
  - I Jugoslavien föds Agnes Gonxha Bojaxhiu. Hon kommer senare att bli känd som Moder Teresa.
  - I USA utkommer "The fundamentals" som definierar fundamentalismens karakteristiska lärosatser.

 • 1911
  Lewi Pethrus
  I Sverige publiceras fribaptisten Helge Åkessons bibelöversättning som följer den grekiska grundtexten nästan ord för ord.
  - Baptistpastorn John Ongman bildar Örebro Missionsskola, börjar driva egen evangelisations- och missionsverksamhet och grundar så småningom det baptistiska samfundet Örebromissionen (Örebrobaptisterna).
  - Axel B. Svensson grundar Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner.

 • 1913 Baptistförsamlingen Filadelfia i Stockholm, som under Lewi Pethrus ledning kommit att utgöra centrum för pingstväckelsen, utesluts ur Svenska Baptistsamfundet sedan man låtit icke-baptister delta i nattvardsfirandet. Pingströrelsen bildas.
  - Svenska Alliansmissionen blir det nya namnet på den svenska grenen av Skandinaviska Alliansmissionen.
  - Katolska kyrkan i Mexico angrips och dess utländska präster landsförvisas medan inhemska präster fängslas eller avrättas. Offentlig gudsdyrkan förbjuds. I USA grundar William Durham Assemblies of God som slutligen kommer att bli världens största pingstsamfund.
  - Första världskriget bryter ut.

 • 1914 Assemblies of God, som kommer att bli världens största pingstsamfund, grundas.
  - Den svenska pingströrelsen ger ut sin egen sångbok, "Segertoner".

 • 1917
  De tre barnen i Fatima
  Den Ryska ortodoxa kyrkan återinför Moskvas patriarkat.
  - Den kommunistiska Oktoberrevolutionen betyder början på kommunistregimen i Ryssland. All religion förtrycks. Mycket av förföljelsen under denna period utförs på ett osystematiskt sätt av enskilda bolsjevikiska "krigsherrar". Under de följande 18 åren grips 130 000 ortodoxa präster och minst 40 000 av dessa avrättas.
  - Den religionsfientliga ideologin sprids över Asien, Europa och Latinamerika. Kristna, judar och andra förföljs och dödas. I Mexico införs nya lagar mot kyrkan och resultatet blir förföljelser under två decennier framåt.
  - Emigranter från Ryssland och östeuropeiska länder sprider den ortodoxa kristendomen ut över världen.
  - Tre fårvaktande barn i Fatima i Portugal förklarar att jungfru Maria har uppenbarat sig för dem.
  - Sverige får en ny bibelöversättning.

 • 1918 Biskop Tikhon av San Francisco blir patriark av Ryssland.
  - Tahupotiki Wiremu Rataana har en serie uppenbarelser vilket leder till grundandet av Ratanakyrkan på Nya Zeeland.
  Padre Pio
  - I Ryssland konfiskerar bolsjevikerna den ryska ortodoxa kyrkans alla tillgångar och förbjuder all religiös undervisning i skolorna. Mer än 3000 präster avrättas. Några dränks i vakar eller spolas med kallt vatten på vintern tills de förvandlas till isstoder.
  - Kapucinermunken Padre Pio får blödande märken (stigmata) likt Jesu sår från korsfästelsen på händerna, fötterna och i sidan.

 • 1919 I den svenska folkskolans kristendomsundervisning ersätts Luthers Lilla katekes av bergspredikans etik som en sammanfattning av den kristna åskådningen.
  - Jönköpings Missionsförening och Jönköpings Kristliga Ungdomsförbund går samman med Svenska avdelningen av Skandinaviska Alliansmissionen och bildar Svenska Alliansmissionen.

 • 1921 Det första kristna radioprogrammet någonsin sänds över stationen KDKA i Pittsburgh, USA.
  - I Rysslands inleds den andra fasen av förföljelserna av den ortodoxa kyrkan. Medan andra religioner tolereras klassas den ortodoxa kyrkan som omstörtande element.

 • 1924 Det svenska Helgelseförbundet får reell samfundskaraktär.

 • 1925
  Påven Pius XI
  Den romersk-katolska kyrkan inför "Kristus konungens dag" i kyrkoåret.
  - I USA godkänner Floridas representanthus en lag som säger att skolorna måste ha daglig bibelläsning. John T Scopes döms för att ha undervisat om evolutionen i en kommunal skola.
  - I Sverige samlar det ekumeniska mötet "Stockholm 1925 – The Universal Conference on Life and Work", under ledning av ärkebiskop Nathan Söderblom, protestantiska och ortodoxa kyrkor från öst och väst. En ekumenisk rörelse börjar växa fram.

 • 1926 Påven Pius XI inviger de sex första infödda kinesiska biskoparna i modern tid.
  - Den svenska statskyrkan förlorar sitt monopol på begravningar.
  - Den tre år långa militära Cristerokonflikten mellan kyrkan och den mexikanska regeringen inleds.

 • 1927 Svenska Missionsförbundet ger ut "Handbok till den kristna församlingens tjänst" med anvisningar för ritual för gudstjänsterna.

 • 1929 Påven Pius XI och Mussolini enas om Lateranavtalet som innebär att 44 hektar i Roms stadskärna tillfaller påven och bildar Vatikanstaten, världens minsta. Det innebär slutet på påvarnas nästan 50 år långa "fångenskap i Rom".
  - Den sovjetiska regeringen förbjuder alla former av "religiös propaganda". All religion måste utövas innanför kyrkobyggnadens väggar. Under perioden 1927-1940 minskade antalet ortodoxa kyrkor i den ryska republiken från 29 584 stycken till cirka 300.

 • 1931 Påven avstår från alla anspråk på territorium i Italien förutom Vatikanstaten.

 • 1932
  William Branham
  Den schweiziske teologen Karl Barth börjar publicera "Den kyrkliga dogmatiken", ett verk på 9000 sidor vars sista del utkommer 35 år senare.

 • 1933 Adolf Hitler sluter ett konkordat med den katolska kyrkan och förenar de tyska protestantiska kyrkorna i en nazistdominerad Rikskyrka.
  - I USA inleder William Branham, som kommer att kallas "den yttersta tidens Elia", sin verksamhet inom pingströrelsen.
  - I Tyskland inleds de nazistiska förföljelser som under 12 år framåt kommer att leda till döden för många miljoner judar och kristna.

 • 1934 Bibelöversättarna Wycliffe Bible Translators grundas. Cameron Townsend startar Summer Institute of Linguistics som tillsammans med Wycliffe Bible Translators har som målsättning att föra ut Bibeln till varje språkgrupp i världen.
  - I tyska Barmen bildas Bekännelsekyrkan i protest mot den nazistiska "tyska kristna kyrkan". Bekännelsekyrkan leds av Karl Barth, Martin Niemöller och Dietrich Bonhoeffer.
  - Det amerikanska missionärsparet John och Betty Stam halshuggs av kinesiska kommunister. Publiceringen av deras biografi får hundratals att erbjuda sig att arbeta som missionärer.

 • 1935 Sedan förföljelserna av de kristna i Ryssland började år 1917 har 95 000 ortodoxa präster avrättats, huvudsakligen genom arkebusering.
  - I Sverige bildas Vännernas samfund (kväkarna) och det första årsmötet avhålls på Viggbyholmskolan.

 • 1936 Italien ockuperar Etiopien och inleder förföljelser av den Etiopiska ortodoxa kyrkan. Missionärer tvingas lämna landet.
  - Kväkarna (Vännernas samfund) erkänns av svenska regeringen som ett självständigt kristet samfund och därmed får medlemmarna rätt att lämna statskyrkan.
  - Många ryska ortodoxa präster dör i Josef Stalins utrensningar.

 • 1938 London motsätter sig en delning av Palestina för att skapa ett judiskt rike, vilket resulterar i en våg av judiska terrordåd.

 • 1939 Andra världskriget utbryter och pågår i sex år. Miljoner judar och andra minoriteter som Jehovas vittnen, romer och homosexuella mördas under den nazistiska Förintelsen. En del kristna dör som martyrer i Förintelsen, medan andra gömmer judar eller gör motstånd på annat sätt.
  - Under andra världskriget dödas 700 000 serber av övervägande romersk-katolska kroater. I Kroatien tvingas serberna bära bokstaven "P" för "Provoslavets" (ortodox). Den romersk-katolske biskopen av Zagreb, som är likgiltig inför behandlingen av de ortodoxa, helgonförklaras senare av påven.
  - I Polen tvingas ortodoxa troende att ansluta sig till den romersk-katolska kyrkan.
  - Propagandakongregationen slår fast att den kinesiska liturgin är kompatibel med katolicism.

 • 1940 Kommunister börjar ta över flera länder och kristna av alla trosriktningar utsätts för förföljelse.

 • 1941 Hitler planerar den "slutgiltiga lösningen" på "judeproblemet" och upprättar koncentrationsläger där miljoner judar kommer att dö.
  - United Church of Christ bildas som det enda officiellt erkända samfundet i Japan.

 • 1943 De missionärer som tvingats lämna Etiopien sex år tidigare kan äntligen återvändaa. Det visar sig att den lilla kristna församling som de startat bland det tidigare djävulsdyrkande wallamo-folket trots svåra förföljelser från de italienska soldaternas sida har växt från 48 medlemmar till 18 000.
  - Josef Stalin förklarar den Ryska ortodoxa kyrkan laglig.

 • 1944 I Kina vigs den första kvinnliga anglikanska prästen, Li Tim Oi.

 • 1945
  Skrift från Nag Hammadi
  Den tyske pastorn Dietrich Bonhoeffer, en av Bekännelsekyrkans grundare, avrättas av nazisterna bara några dagar innan de allierade anländer. Hans teologiska författarskap är betydelsefullt.
  - Ett bibliotek med tidiga kristna och gnostiska skrifter upptäcks i Nag Hammadi i Egypten. Det innehåller 12 papyrusböcker och åtta blad från en trettonde bok.
  - I de flesta östeuropeiska länder införs kommunistiska regeringar som förtrycker de inhemska kyrkorna i varierande grad.

 • 1947
  Fyndplatsen i Qumran
  I en grotta i Qumran vid Döda havet hittar en beduinpojke en skriftrulle från första århundradet f Kr innehållande text ur profeten Jesajas bok. Rullen har tillhört en judisk sekt från Jesu tid. Man kommer att hitta många fler "Dödahavsrullar" som innehåller dels 2000 år gamla bibeltexter, dels skrifter som tillhört Qumransamfundet.
  - Vännernas samfund, "Kväkarna", tilldelas Nobels fredspris.

 • 1948 Världskyrkorådet bildas som en interdenominationell "sammanslutning av kyrkor som bekänner Jesus Kristus som Gud och Frälsare" för att främja kristen enhet och närvaro i samhället. Svenska kyrkan och Svenska Missionsförbundet är med.
  Billy Graham
  - En judisk stat bildas i Palestina och den får namnet "Israel" - ett namn som ingen judisk nation någonsin tidigare haft. De arabiska grannstaterna, som fått ta emot 700 000 människor som tvingats lämna Palestina då Israel bildats, går till anfall mot den nybildade judiska staten. Judar mördar den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte, som man ansett vara arabvänlig. Israel och arabstaterna ingår vapenstillestånd.
  - Upprättandet av en kommunistisk regering leder till angrepp på kristendomen i Nordkorea.

 • 1949 Den unge Billy Grahams "korstågsmöten" i Los Angeles inleder decennier av världsomfattande evangelisation.
  - Kommunistisk revolution i Kina. De kristna ses som proamerikanska och fiender till det nya Kina. Utrensninng av utländska missionärer inleds.

 • 1950 Påven Pius XII publicerar sin "Munificentissimus Deus" som förkunnar "den välsignade jungfru Marias himmelsfärd". Doktrinen lär att Maria vid slutet av sitt liv togs upp kroppsligen till himlen, en tanke som framfördes första gången i slutet av 500-talet av Gregorius av Tours.
  - Alla kristna missionärer tvingas lämna Kina.
  - Wu Yaozong publicerar Manifestet Tre Själv och grundar därefter Tre-själv-kyrkan som är helt knuten till den kinesiska staten.
  - Moder Teresa grundar sin första Mission of Charity i indiska Calcutta. Hennes kongregation kommer senare att starta barnhem och skolor för övergivna barn, sjukhus för spetälska och hus för hemlösa döende på olika håll i världen.

 • 1951 I Sverige införs religionsfrihetslagen som klargör att Svenska kyrkan är ett trossamfund och inte en del av statsapparaten. Frikyrkorna blir i flera avseenden jämställda med Svenska kyrkan, till exempel när det gäller vigsel och begravning. Varje svensk får rätt att utträda ur Svenska kyrkan utan att inträda i annat samfund - eller anta vilken religion han/hon önskar. Kloster får dock endast inrättas med tillstånd från Kungl Maj:t.

 • 1953 Alla missionärer, ca 4000 protestanter och 4000 katoliker, har tvingats lämna Kina.
  - Det apostoliska vikariatet omvandlas till Stockholms katolska stift.

 • 1954 Upprättandet av en kommunistisk regering i Nordvietnam leder till att många kristna flyr söderut.

 • 1955 Den anglikanske munken och ledaren för den sydafrikanske apartheidmotståndaren Trevor Huddleston publicerar "Naught for your comfort".
  - Missionsflygaren Nate Saint upptäcker Auca-byarna i Amazondjungeln. Tre och en halv månader senare mördas han och hans följeslagare av Aucafolket.

 • 1956 Jerusalembibeln, en internationell romersk-katolsk bibelutgåva med rikliga noter, publiceras.

 • 1957
  Påven Johannes XXIII
  De kinesiska kristna bryter med Vatikanen och den kommunistiska regeringen startar en "patriotisk" katolsk kyrka - "Kinesiska katolikers patriotiska förbund" - utan förbindelse med den romersk-katolska kyrkan.

 • 1959 Sovjetledaren Nikita Chrustjov angriper den Ryska ortodoxa kyrkan.

 • 1962 Det Andra Vatikankonciliet öppnas. Det förespråkar nya attityder och sedvänjor inom katolska kyrkan. Påven Johannes XXIII ber om en ny pingstväckelse: "O herre, förnya i vår tid dina under som i en ny pingst."

 • 1963
  Martin Luther King
  Johannes XXIII avlider. Under sin tid som påve har han genomfört några av de mest omfattande förändringarna i den romersk-katolska kyrkans historia.
  - Baptistpastorn Martin Luther King leder en marsch mot Washington och stöder sig på Jesu undervisning i en medborgarrättsrörelse som påverkar hela USA.

 • 1964 Den grekisk-ortodoxa kyrkans patriark Athenagoras I och den romersk-katolska kyrkans påve Paulus VI möts i Jerusalem. Deras försoningsdeklaration är den första officiella gemensamma handlingen av de två kyrkorna sedan schismen år 1054.

 • 1965 Östkyrkan (grekisk-ortodoxa) och västkyrkan (romersk-katolska) upphäver den ömsesidiga uteslutning de utfärdade mot varandra år 1054.

 • 1966 Kulturrevolutionen i Kina startar förföljelse av de kristna och stänger alla kyrkor.

 • 1967 All religion förbjuds i Albanien. 35 procent av landets invånare har varit ortodoxa, tio procent katoliker och övriga muslimer.

 • 1971 Den katolske prästen Gustavo Guiterrez i Peru ger ut boken "Befrielsens teologi".

 • 1974 I Sverige bildas Lutherska Bekännelsekyrkan.
  - Biskop emeritus Bo Giertz börjar göra en nyöversättning av Nya testamentet med kommentarer. Den 12:e och sista delen står färdig åtta år senare.

 • 1977
  Karol Wojtyla
  I Sverige blir det helt fritt att starta klosterverksamhet.
  - Den första kvinnan vigs till episkopal präst.

 • 1978 Johannes Paulus I väljs till påve, men dör bara tre veckor senare medan han ligger och läser en andaktsbok. Kardinalskollegiet väljer Karol Wojtyla till ny påve och han antar namnet Johannes Paulus II. Han är den förste icke-italienske påven på 456 år och den förste polske påven någonsin.
  - Bharat Christian Church skapas som en federation av indiska kyrkor.

 • 1979 Den fundamentalistiske baptistpredikanten Jerry Falwell startar Moral Majority och inleder en period av politiskt inflytande för den högerpolitiska kristenheten i USA.

 • 1980 Kinas kristna råd skapas i och med att kyrkorna successivt åter öppnas i landet. I El Salvador mördas den katolske biskopen och människorättskämpen Oscar Romero under pågående mässa.

 • 1981 President Anwar Sadat förbjuder för en tid den koptiska kyrkan i Egypten. Påve Johannes Paulus II såras vid ett mordförsök på Petersplatsen i Rom.

 • 1982 Sverige får diplomatiska förbindelser med Heliga stolen (Vatikanen).

 • 1983 Påven Johannes Paulus II upphäver det fördömande av Galileo Galileis heliocentriska teori som den katolska kyrkan uttalat år 1633.
  - Ulf Ekman, f d präst i Svenska kyrkan, startar församlingen Livets Ord i Uppsala.

 • 1984 Katolicismen upphör att vara italiensk statsreligion.
  - Påven Johannes Paulus II helgonförklarar Andreas Kim i Seoul, den första kanoniseringen utanförRom.

 • 1985 Institutet för kontextuell teologi i Sydafrika publicerar "Kairosdokumentet", ett kraftfullt kristet avståndstagande från apartheid.

 • 1986 Påven Johannes Paulus II besöker en judisk synagoga i Rom. Det är första gången i historien som en påve besöker en judisk synagoga.
  - Ny rikspsalmbok ges ut i Sverige. De första 325 psalmerna i "Den svenska psalmboken" är gemensamma för alla kristna kyrkor i Sverige utom de ortodoxa.

 • 1987 Katolska kyrkan i Sverige ger ut sin psalm/sångbok "Cecilia".

 • 1988 Den ortodoxa kyrkan firar tusenårsminnet av det ryska folkets omvändelse.

 • 1989 Världens religiösa ledare förenas i bön för fred i den största ekumeniska bönegudstjänsten någonsin.
  - Kommunismens fall i större delen av Östeuropa inleds och kyrkorna erhåller ny frihet.
  - För första gången i historien gör en påve (Johannes Paulus II) ett besök i Sverige.

 • 1990 Katolicismen blir tillåten i Kambodja.

 • 1991 En undersökning visar att 73 procent av Svenska kyrkans medlemmar inte känner någon, eller bara ringa, samhörighet med kyrkan.

 • 1992 Romersk-katolska kyrkan publicerar sin första katekes på fyrahundra år. Den innehåller kyrkans kompletta undervisning i korta ordalag.
  - Påve Johannes Paulus II påminner om "den glömda förintelsen" då han besöker då han besöker ön Goree utanför Dakar i Senegal varifrån 15 miljoner afrikanska slavar skeppades till Amerika.
  - Church of England inviger sina första kvinnliga präster.

 • 1996 Svenska kyrkan inför nya regler om kyrkotillhörighet, vilket innebär att ingen längre föds in i kyrkan utan man blir medlem genom dopet (oftast som spädbarn).

 • 1993 Den amerikanske sektledaren David Koreshs lokaler i Waco, Texas, belägras av polis och börjar brinna varvid 97 personer omkommer.

 • 1997 De svenska baptistsamfunden Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen går samman under namnet "Nybygget - kristen samverkan".

 • 1998 En ny bibelöversättning, "Svenska Folkbibeln", ges ut.

 • 1999 Sverige får en ny officiell bibelöversättningen - "Bibel 2000".

 • 2000 I Sverige genomförs kyrka-statreformen. Därmed upphör Svenska kyrkan att vara statskyrka och blir ett självständigt trossamfund. Lagen föreskriver dock att den även fortsättningsvis ska vara evangelisk-luthersk, rikstäckande och demokratisk.
  - Vissa historiker uppskattar att så många som 50 miljoner kristna har dödats under 1900-talet, främst i det kommunistiska Ryssland och Kina.
  - Påven Johannes Paulus II ber om förlåtelse för den katolska kyrkans historia av "våld i sanningens tjänst". • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...