Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

VÄCKELSERNAS TID

1800-talet

Protestantisk mission bedrivs runtom i världen och Bibeln översätts till mängder av språk. Kristna engagerar sig i frågor rörande slaveriet, nykterhet, fängelser och undervisning. Profetiorna om Jesu återkomst aktualiseras.
     Nya vetenskapliga upptäckter resulterar i konflikt mellan vetenskap och religion. Bibelns trovärdighet ifrågasätts.
     Olika väckelserörelser når Sverige och skapar oro inom den lutherska statskyrkan. Många lämnar Svenska kyrkan och startar fria församlingar. • 1804
  William Wilberforce
  British and Foreign Bible Society grundas i London.

 • 1805 Kristen litteratur förbjuds i Kina.

 • 1807 Brittiska parlamentet röstar för att förbjuda slavhandel. Beslutet är i hög grad resultatet av den kristne politikern William Wilberforces oförtröttliga verksamhet.
  - Robert Morrison anländer till Kina och börjar predika där.
  - Den tyske filosofen Friedrich Hegel publicerar "Andens fenomenologi".

 • 1809
  Påven Pius VII
  Många attacker på katolska kyrkan i Frankrike. Napoleon invaderar Kyrkostaten, tvingar påven Pius VII i exil och håller honom fången i Frankrike under fem år.

 • 1812 Adoniram and Ann Judson seglar till Indien. De är de första missionärer som sänds ut från USA och de sprider evangeliet i Burma och översätter den Heliga skrift till burmesiska.

 • 1814 Påven Pius VII återupprättar jesuitorden.

 • 1815
  Richard Allen
  Svenska Bibelsällskapet bildas i syfte att sprida Guds ord till folket. Man trycker Karl XII:s Bibel i enkla massupplagor som säljs billigt eller skänks bort. Tre miljoner biblar sprids över landet.

 • 1816 Den tidigare slaven Richard Allen grundar den afrikanska episkopala (anglikanska) metodistkyrkan.

 • 1817 Elizabeth Fry börjar predikoverksamhet för kvinnor i fängelser och blir en förebild för social medkänsla och engagemang.

 • 1818 Franz Gruber komponerar melodin till Jacob Mohrs dikt "Stilla natt" i S:t Nikolas kyrka i österrikiska Oberndorf.

 • 1819 Kung Pomare II av Tahiti döps.
  - I Sverige publiceras "Wallins psalmbok".

 • 1820
  Joseph Smith
  I Kina upphör en lång tid av förföljelser då tusentals kristna dödats. De första amerikanska missionärerna anländer till Hawaii.
  - Joseph Smith i Palmyra i den amerikanska delstaten New York berättar att "ängeln Moroni" gett honom en forntida skrift, "Mormons bok", nedtecknad på metallplåtar.
  - De första protestantiska missionärerna anländer till Sandwich-öarna (nuvarande Hawaii) där de välkomnas av kung Kamehameha II.

 • 1820 Kristendomen börjar spridas från södra Afrika till kontinentens inre.

 • 1821
  Charles G. Finney
  Den 29-årige juridikstuderanden Charles G. Finney upplever en dramatisk omvändelse.
  - Den skotske missionären Robert Moffat anländer till Kuruman i södra Afrika där han upprättar en av de främsta protestantiska missionsstationerna.

 • 1822 Den tyske filosofen och teologen Friedrich Schleiermacher ger ut "Den kristna tron".

 • 1824 Charles Finneys väckelsemöten inleds och han inför metoder som kommer att göra honom till USA:s störste väckelsepredikantpåverka senare massevangelisation i landet.

 • 1827
  John Nelson Darby
  Den anglikanske prästen John Nelson Darby förklarar att kyrkan har lämnat den sanna tron. Han utträder ur kyrkan och är med om att grunda Plymouthbröderna som sprider Darbys lära (darbyismen). Plymouthbröderna är en extrem rörelse som vill leva utan någon kontakt med samhället och icketroende.

 • 1829 I Storbritannien införs den katolska emancipationslagen som ger katoliker rätt att inneha offentliga ämbeten.

 • 1830 Joseph Smith grundar samfundet Kristi kyrka, som senare får namnet Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga (mormonkyrkan), sedan han i en uppenbarelse fått i uppdrag att "återupprätta den kristna församlingen".
  - Den engelske metodistpastorn George Scott flyttar till Sverige som missionär.

 • 1831 Den presbyterianske pastorn Edward Irving i London och hans medarbetare startar den karismatiska pingströrelsen genom att uppmuntra bruket av andliga gåvor i regents Squares presbyterianska kyrka.

 • 1832
  William Miller
  I Sverige föds prästdottern Lina Sandell som ska komma att skriva några av våra mest kända andliga sånger: Blott en dag, Tryggare kan ingen vara, Jesus för världen, Bred dina vida vingar, och Jag kan icke räkna dem alla.
  - I USA startar baptistpredikanten William Miller från Vermont "den stora adventväckelsen" baserad på hans uträkningar att Jesus ska komma tillbaka till jorden år 1843. Han ändrar senare datumet till 1844.

 • 1833 Den brittiske kyrkomannen John Keble's predikan "National Apostasy" ger upphov till Oxfordrörelsen som betonar den anglikanska kyrkans katolicitet och självständighet i förhållande till staten och försöker föra Church of England närmare katolicismen.

 • 1834 Den spanska inkvisitionen avskaffas slutligen.

 • 1835Den tyske filosofen David Strauss publicerar "Jesu liv" där han hävdar att det som Nya Testamentet berättar om Jesus är myter.
  - Tusentals boer lämnar Kapstaden, beger sig norrut och tar med sig sin protestantiska tro.

 • 1837
  David Livingstone
  Tack vare "toleransediktet" kan påven upprätta ett "apostoliskt vikariat" i Sverige. Drottning Josefina medverkar till att Stockholm får en katolsk kyrka.

 • 1839 Den uniatiska Ukrainska katolska kyrkan avskaffas. De präster som vägrar återgå till den ortodoxa läran (en tredjedel) skickas till Sibirien eller det inre av Ryssland.

 • 1840 Missionären David Livingstone seglar från London för att verka som missionär i södra Afrika.
  - John Wilsons "Föredrag om vårt israelitiska ursprung" publiceras. Enligt Wilson är britterna ättlingar till en eller flera av de tio israelitiska stammar som fördes bort i fångenskap till Assyrien och sedan vandrade västerut efter det att deras land, nordriket Israel, erövrats av assyrierna.
  - Det metodistiska "Engelska kapellet" i Stockholm, centrum för George Scotts predikoverksamhet, står färdigt.

 • 1841 Svenska kyrkan avskaffar skamstraffet (exempelvis att sitta i stocken) för "uppenbara syndare".
  - Den baptistiske lekmannapredikanten Fredrik Olaus Nilsson ger ut "Samling af några Andeliga Sånger", det första allvarliga försöket att utnyttja engelskt sångmaterial i svensk väckelse.

 • 1842 Den katolska kyrkan återupptar sin mission i Kina.

 • 1844 Teologen och bibelforskaren Constantin von Tischendorf besöker Katarinaklostret på Sinai och finner där grekiska handskrifter från 300-talet med delar av Gamla Testamentet, hela Nya Testamentet samt det s.k. Barnabasbrevet och en del av Hermas "Herden". Skriftsamlingen får beteckningen Codex Sinaiticus.
  - Mellan 50 000 och 100 000 anhängare till den amerikanske baptistpredikanten William Miller har förberett sig för Försoningsdagen - den dagen då Jesus ska återvända. Millers förutsägelse om Jesu återkomst infrias inte och Miller lägger skulden på mänskliga misstag i den bibliska kronologin. Många av dem som följt Miller fortsätter sin väntan på Jesu ankomst och ger bland annat upphov till de adventistiska kyrkorna.

 • 1845
  Brigham Young
  Lunds missionssällskap startas - en föregångare till Svenska kyrkans mission som bildas 30 år senare.

 • 1846 Pius IX blir påve.

 • 1847 Ledda av Brigham Young når mormonerna (Jesu kristi kyrka av sista dagars heliga) fram till delstaten Utah där man upprättar ett eget samhälle.
  - I Australien grundar Rosendo Salvado klostret Nya Norchia och börjar predika evangelium för aboriginerna.

 • 1848 I halländska Vallersvik grundas Sveriges första baptistförsamling med sjömannen och lekmannapredikanten Fredrik Olaus Nilsson som föreståndare sedan fem vuxna låtit döpa sig. Det är fortfarande olagligt att ha någon annan tro än Svenska kyrkans lutherska tro och Nilsson landsförvisas som straff.
  - Påven Pius IX skickar en encyklika till kyrkorna i öst för att försöka få dem att överge den ortodoxa läran.

 • 1850
  Hudson Taylor
  Förföljelserna av kristna i Vietnam når sin kulmen.

 • 1853 Antoinette Brown blir den första kvinnan som prästvigs i USA.
  - Den endast 21-årige J. Hudson Taylor seglar som den förste baptistmissionären från England till Kina.
  - Jönköpings Traktatsällskap börjar sända ut predikanter, bedriva mission i Sverige och understödja mission i alla världsdelar.

 • 1854 Hudson Taylor anländer som missionär till Kina där hans arbete får enorm verkan.
  Dwight L. Moody
  - Den danske filosofen Sören Kirkegaard anmäler sitt utträde ur statskyrkan och angriper prästerskapet i en serie artiklar.
  - Charles Haddon Spurgeon blir pastor i London och blir så småningom en av de mest inflytelserika förkunnarna någonsin.
  - Påven Pius IX utfärdar doktrinen om den obefläckade avlelsen - att Jesu mor Maria själv avlades utanatt fläckas av arvsynden.

 • 1855 Dwight L. Moody blir omvänd. Han blir sedermera en av USA:s mest framgångsrika evangelister.
  - I Sverige upphör domstolarnas rätt att ålägga kyrkoplikt. Det blir tillåtet för medlemmar av Svenska kyrkan att bevista andra kristna samfunds gudstjänster.

 • 1856 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen bildas som en väckelserörelse inom Svenska kyrkan. De drivande krafterna är tre studenter i Uppsala som anser att kyrkan bör hjälpa människor att själva använda Bibeln och föra andra till tro. De får stöd av lekmannapredikanten Carl Olof Rosenius.

 • 1857
  Bernadette Soubirous
  Svenska baptistsamfundet bildas.
  - David Livingstone ger ut boken "Missionary Travels" och hans forskningsresor i Afrika väcker världsvid uppmärksamhet. Hans missionsarbete har dock bara lett till att en enda person i Afrika blivit omvänd till kristendomen - och den personen avföll sedan...

 • 1858 I Sverige döms sex kvinnor till landsförvisning sedan de konverterat till den katolska kristendomen.
  - I franska Lourdes ser Bernadette Soubirous visioner av jungfru Maria i en grotta vid floden Gave. Ur grottan springer fram en källa med vatten som anses undergörande och Lourdes förvandlas snart till vallfartsort.
  Sida ur Codex Sinaitucus
  - Den indiske religiöse ledaren Keshab Chunder Sen ansluter sig till organisationen Brahmo Samaj.

 • 1859 Darwin publicerar "Arternas ursprung" och introducerar evolutionsteorin.
  - En grekisk handskrift från 300-talet, innehållande delar av Gamla Testamentet, hela Nya Testamentet samt det s.k. Barnabasbrevet och en del av Hermas "Herden" (apokryfiska texter från 100-talet e.Kr.) påträffas i Katarinaklostret vid foten av berget Sinai. Handskriften får beteckningen Codex Sinaitucus.

 • 1860 I Sverige avskaffas den första "dissenterlagen" om landsförvisning som straff för den som lämnar den lutherska läran. Religionsfriheten utvidgas därmed till att gälla även svenskar, som nu får rätt att lämna statskyrkan - dock förutsatt att de byter medlemskap till vissa andra kristna församlingar som är godkända av staten.
  - Judarna får samma rätt som andra svenskar att äga mark. "Främmande trosbekännare" kan få tillstånd att bilda församlingar, köpa mark för kyrkobyggnader och bygga kyrkor i Sverige. Munkar och nunnor får dock inte finnas i landet och endast katolska barn får gå i de katolska skolorna.
  - I den nya lagen om "främmande trosbekännare" används benämningen "Svenska kyrkan" första gången officiellt.

 • 1860 I Oxford hålls en debatt om darwinismen mellan Thomas Huxley och Samuel Wilberforce.

 • 1861 Jönköpings Traktatsällskap omorganiseras till Jönköpings Missionsförening.

 • 1862
  William Booth
  I Sverige skiljs den borgerliga och kyrkliga kommunen från varandra.
  - Viktor Rydbergs bok, "Bibelns lära om Kristus", där han förnekar Kristi gudom och treenigheten, ges ut.

 • 1863 I USA bildar adventister, som håller fast vid det bibliska sabbatsfirandet, samfundet Sjundedagsadventisterna (Seventh Day Adventists).

 • 1864 Samuel Crowther blir den förste svarte anglikanske biskopen.

 • 1865 William Booth och Catherine Munford grundar Kristna Missionen (vad som senare ska bli Frälsningsarmén) i England för att föra ut evangeliet på gatorna till de fattigaste och mest förtvivlade och behövande.
  - I USA förbjuds slaveriet. Många av dem som kämpat mot slaveriet är kristna som strävat efter att göra Amerika mer likt Guds rike.
  - Bernard Petitjean återupptäcker Kakure Kirishitan, de "gömda kristna" i Japan som levt med sin tro i hemlighet i flera sekler för att undgå förföljelser.

 • 1866 Keshab Chunder Sen grundar Brahmo Samaj of India och arbetar för en universell religion som kombinerar Jesu undervisning med hinduismens.

 • 1867 Metodister i USA startar helgelserörelsen.

 • 1868 De första svenska metodistförsamlingarna bildas i Karlskrona, Kalmar och Vallda utanför Kungsbacka.

 • 1870
  Charles Taze Russell
  Första Vatikankonciliet. Påven Pius IX förkunnar doktrinen om påvlig ofelbarhet (vilket inte betyder att påven är ofelbar, utan att när en påve i egenskap av katolska kyrkans högste ledare uttalar sig i frågor om tro eller moral gör han det med högsta apostoliska auktoritet, som ingen katolik får ifrågasätta eller avvisa).
  - Påven Pius IX fråntas kontrollen över Kyrkostaten i centrala Italien och därmed avslutas den katolska kyrkans politiska makt i Europa.
  - I USA grundar Charles Taze Russell rörelsen "Jehovas vittnen".
  - I Sverige får icke-protestantiska trosbekännare rätt att bli statstjänstemän och riksdagsmän, men endast medlemmar av den svenska statskyrkan tillåts bli exempelvis lärare, sjuksköterskor eller regeringsmedlemmar.

 • 1871 "Gammalkatoliker" förkastar Första Vatikankonciliet och etablerar sin egen kyrka.
  - Den ortodoxe ärkebiskopen Nicholas Kasatkin, Japans upplysare, inleder missionsverksamhet i Japan.

 • 1872 Te Kooti grundar Ringatukyrkan på Nya Zeeland.
  - I Sverige lämnar predikanten Helge Åkesson huvudfåran inom baptismen och Fribaptistsamfundet bildas.

 • 1873 Införandet av "majlagarna" inleder Kulturkampen, den strid mellan staten och katolska kyrkan som utkämpas i Tyska riket och vissa enskilda länder, särskilt Preussen, Bayern, Baden och Hessen.
  - I Sverige införs en ny "dissenterlag" och det blir möjligt att lämna Svenska kyrkan, om än först efter villkorlig betänketid. Det blir tillåtet även för svenska medborgare att tillhöra romersk-katolska kyrkan. Föräldrar i äktenskap mellan olika trosbekännare kan själva avgöra vilken kyrka deras barn skall tillhöra.
  - Svenska invandrare i USA börjar sända hem tidningen "Svensk Advent Härold" vilket leder till att många svenska familjer börjar högtidlighålla den bibliska vilodagen, sabbaten.

 • 1874 Svenska kyrkans missionsstyrelse stiftas.

 • 1875 Christian Science grundas.

 • 1876 Metodistkyrkan blir ett av svenska staten erkänt trossamfund med rättighet att döpa, viga, begrava etc.

 • 1878 Kejsaren Yohannis IV av Etiopien sammankallar Borumedakonciliet för att upprätta kristologisk ortodoxi.
  - Pius IX avlider efter 32 år som påve. Ingen har varit påve längre tid.
  - "Kristna Missionen" i England ombildas till Frälsningsarmén.
  - Paul Peter Waldenström leder en grupp som bryter sig ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och bildar Svenska Missionsförbundet.

 • 1879 Biskop Innocentius, Alaskas apostel, avlider.

 • 1880 I Köln står katedralen äntligen klar, 633 år efter det att byggnadsarbetet påbörjats.
  - Den första svenska adventistförsamlingen grundas i Grythyttan av Jonas Pehrson Rosquist och Olof Johnson som döpts i Oslo av den amerikanske adventistmissionären John G. Matteson.
  - Missionsförbundet skickar ut sina första missionärer till Ryssland.

 • 1881 Svenska Missionsförbundet startar mission i Kongo som då är en belgisk koloni.
  - En våg av våldsamma och blodiga judeförföljelser i Ryssland orsakar massutvandring. 2,5 miljoner judar bosätter sig i USA och tusentals beger sig till Palestina.

 • 1882 Frälsningsarmén börjar sin verksamhet i Sverige med Hanna Ouchterlony som organisationens första svenska ledare. Den 28 december håller man sitt första möte på Ladugårdslandsteatern vid Östermalmstorg i Stockholm. "Frälsningsarméns sångbok" publiceras för första gången.

 • 1883 Kristendomen blir tillåten i Korea.

 • 1886 The Student Volunteer Movement inleder en stor satsning bland ungdomen för att föra ut evangeliet till världen som missionärer.

 • 1888 I Sverige bildas Helgelseförbundet som ett missionssällskap som skickar ut evangelister i hela landet.

 • 1889
  Påven Leo XIII
  Kristendomen blir tillåten i Japan.
  - Den svenska Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen ger ut sångboken "Sionstoner".

 • 1892 "Metodist-Episkopalkyrkans svenska psalmbok" ges ut. Örebro Missionsförening (Örebromissionen) bildas.

 • 1893 Påven Leo XIII förklarar att hela Bibeln är bokstavligen dikterad av den Helige ande och att följaktligen både Gamla och Nya testamentet har Gud som sin yttersta författare.
  - "Svenska missionsförbundets sångbok" publiceras.

 • 1895
  Billy Sunday
  300 000 kristna i Armenien mördas av turkar.

 • 1896 Den amerikanske presbyterianske evangelisten Billy Sunday börjar predika. Hans mötesturnéer lockar stora massor.

 • 1897 En mängd handskrifter från åren 200-400 hittas på en gammal sophög i Oxyrhynchus i Egypten. Sammanlagt finner man här 28 papyrer som innehåller delar av Nya testamentet.
  - Theodor Herzl sammankallar den första sionistiska världskongressen. Målet för sionismen är att skapa ett "genom offentlig rätt garanterat hem i Palestina" för det judiska folket.

 • 1899
  Textfragment från Oxyrhynchus
  Jehovas vittnen inleder sin verksamhet i Sverige.

 • 1900 Medlemmar av proteströrelsen Yihequan, s k "boxare", som protesterade mot det västerländska inflytandet i Kina, mördar ett stort antal utlänningar och kristna i Peking.
  - Påven Leo XIII slår fast att det inte finns någon frälsning utanför den romersk-katolska kyrkan. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...