Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

FÖRFÖLJELSERNAS TID

1400-talet

Under den stora schismen håller den romersk-katolska kyrkan en serie kyrkomöten i syfte att reformera kyrkan, men man uppnår inte mycket. Kyrkans moraliska sönderfall med korruption och nepotism fortsätter. Reformatoriska rörelser uppstår.
     Samtidigt inträffar andra avgörande händelser. Turkarna erövrar Konstantinopel och det strömmar in en våg av lärda män från öster. Kolumbus seglar till Amerika. Katolicismen sprids via spansk och portugisisk kolonisation till Latinamerika, Afrika och Indien.
     Renässansen börjar. Donatello, Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci och andra skapar konstverk med kristna teman. • 1401 Kyrkan låter bränna den framstående lollarden William Sawtry (Wycliffes efterföljare) på bål i London därför att han inte tror att nattvardsbrödet och -vinet bokstavligen förvandlas till Jesu kropp (transsubstantiationsläran).
  - Kyrkomötet i Oxford diskuterar huruvida engelska är ett passande språk för en bibelöversättning. Svaret blir att det engelska språket är olämpligt.
  - Jan Hus blir dekanus för den historisk-filosofiska fakulteten vid Prags universitet.

 • 1407 Munken och reformatorn Vincent Ferrer håller hetsande predikningar som resulterar i förtryck av Spaniens judar. Han har fått "äran" för 20 000 tvångsdop.

 • 1408 Kyrkomötet i Oxford förbjuder alla översättningar av Skriften till engelska som inte är godkända av kyrkan - ett beslut som orsakas av utgivningen av Wycliffes Bibel.

 • 1409 Påven Alexander V beordrar att alla böcker av John Wycliffe ska förstöras och bränner offentligt 200 av John Wycliffes skrifter.
  - Jan Hus exkommuniceras av ärkebiskopen men fortsätter att predika och försvarar Wycliffes skrifter.
  - Ett kyrkomöte i Pisa försöker lösa schismen mellan Rom och Avignon genom att avsätta båda de rivaliserande påvarna och tillsätta en ny, Alexander V. Snart har olika maktgrupperingar utsett två motpåvar.

 • 1410
  Påven och Tyska ordens riddare
  Tyska ordens riddare besegras av Jagiellos polsk-litauiska armé i slaget vid Tannenberg.
  - Kyrkan låter bränna John Badbury och John Oldcastle levande för samma "brott" som William Sawtry nio år tidigare.

 • 1414 Synoden i Konstanz inleds. Man försöker göra slut på "den stora schismen" inom kyrkan, som lett till att kyrkan nu har tre rivaliserande påvar.

 • 1415
  Jan Hus bränns på bål
  Jan Hus, en av protestantismens föregångare som förkunnat Wycliffes tankar i Böhmen, opponerat sig mot försäljningen av avlatsbrev och hävdat att den institutionella kyrkan är en mänsklig uppfinning, reser till synoden i Konstanz för att föreslå reformer inom kyrkan. Synoden kräver att han tar avstånd från sin lära. Han vägrar, döms till döden som kättare och bränns på bål. Och eftersom hans tolkningar av Bibeln baserade sig på bibelöversättaren John Wycliffes undervisning, fördömer man denne postumt och beslutar att hans kropp ska grävas upp, brännas tillsammans med hans böcker och kastas i floden Swift.

 • 1417 Den stora schismen inom kyrkan avslutas äntligen då kyrkomötet i Konstanz avsätter alla de tre konkurrerande påvarna och utser Martin V till påve.

 • 1418 Kyrkan låter bränna John Oldcastle levande som straff för att han försökt bevara och främja John Wycliffes och därmed lollardernas tankar.

 • 1419 Påven Martin V och de spanska kungarna återger judarna deras rättigheter. De får även tillbaka sina synagogor och kopior av Talmud som tidigare beslagtagits.
  - Jan Hus anhängare, husiterna, tågar till Prags rådhus och kräver att ett antal fängslade präster släpps. De tränger in i byggnaden och kastar ut rådmännen. Revolten sprider sig.

 • 1420
  Påven Martin V
  Påven Martin V uppmanar till korståg mot husiterna.
  - I Sverige står domkyrkan i Uppsala färdig.

 • 1421 Myndigheterna i Österrike börjar fängsla och landsförvisa judar.

 • 1422 Korståget mot husiterna i Böhmen och Mähren drabbar även de judiska samhällena. Den tyske kejsaren Sigismunds soldater och holländska legoknektar förstör judiska samhällen längs Rhen, i Thüringen och Bayern, allt för att hämnas de förolämpningar "de kristnas Gud" utsatts för.

 • 1427
  Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis sammanställer "De Imitatione Christi" ("Om Kristi efterföljelse"), en anonym uppbyggelseskrift som uttrycker en världsförnekande och inåtvänd andlighet.
  - Judarna drivs ut ur Nerne i Schweiz.
  - Påve Martin V utfärdar en bulla som förbjuder sjökaptener att låta judar resa till det Heliga landet.

 • 1428 I England införs en lag som innebär att den som läser Bibeln på engelska ska fråntas mark, boskap, ägodelar och liv.

 • 1430 Judarna fördrivs från tyska Speyer och böhmiska Eger.
  - I Sverige invigs Birgittinerklostret i Vadstena.

 • 1434 Vid kyrkomötet i Basel kräver påve Eugenius IV att judar ska bo i särskilda stadsdelar, närvara vid omvändelsepredikningar och inte tillåtas studera vid universitet.

 • 1438
  Johannes Gutenberg
  Markus av Efesus försvarar den ortodoxa tron vid kyrkomötet i Florens.
  - Johann Gutenberg uppfinner tryckpressen och skapar tekniken med flyttbara typer. Uppfinningen kommer att ge möjlighet att sprida nya tankar och åstadkomma omfattande förändringar inom politik och teologi.
  - Ett birgittinerkloster grundas i finska Nådendal.

 • 1439 Den västliga katolska kyrkan och den östliga ortodoxa kyrkan sluter ett fördrag.

 • 1441
  Påven Nicholas V
  Påven Eugene IV publicerar encyklikan "Cantante domino" som förklarar att den bibliska kanon består av 66 böcker samt 12 apokryfer, totalt 78 böcker.

 • 1446 Stephen Thomas, Bosniens romersk-katolske regent, förbjuder på påvens begäran sina patarenska undersåtar att bygga nya kyrkor eller reparera gamla.

 • 1450 Påve Nicolaus V ger sitt godkännande till portugisernas slavhandel förutsatt att det rör sig om muslimska och andra icke-kristna slavar.
  - I bosnien förbjuds patarenerna att hålla gudstjänster.

 • 1451
  Sultan Mehmed II
  Påven Nikolas V förbjuder de kristna att ha några sociala kontakter med judar.

 • 1453 Det osmanska rikets härskare, den turkiske sultanen Mehmed II, intar Konstantinopel och förvandlar staden till osmansk huvudstad och Sankta Sofia-basilikan till muslimsk moské. Därmed är det slut på det bysantinska (östromerska) väldet. Det turkiska namnet på staden blir Istanbul.

 • 1455 Gutenberg trycker den första Bibeln, Hieronymus latinska "Vulgata". Den trycks på uppdrag av den franske kardinalen Jules Mazarin och kallas därför "Mazarinbibeln".
  Gutenbergs Bibel
  - Påven Callistus III kallar till korståg mot turkarna i syfte att återta staden Konstantinopel.

 • 1462 Vlad IV av Valakiet besegras av den ottomanske sultanen Mehmed II.
  - Påven Pius II förklarar att afrikaner som tagit emot dopet inte ska göras till slavar.

 • 1464 Påven Pius II startar ett kortvarigt korståg mot turkarna i Italien men blir sjuk och dör innan mycket hinner hända. Därmed dör också "korstågsmentaliteten" som varit så viktig i Europa under de tre föregående seklerna.

 • 1466 Kasimir IV:s polska armé besegrar Tyska orden och västra Preussen införlivas med Polen.
  - Mentelin av Strasbourg trycker Bibeln på tyska, 56 år innan Luthers tyska Nya testamente publiceras.

 • 1470 I Sverige blir Jakob Ulvsson ärkebiskop och förblir den svenska kyrkans ledare i 45 år. Han kommer att påverka kyrkan mer än de flesta av sina företrädare.

 • 1472
  Sixtinska kapellet
  De ortodoxa kristna drivs ut ur estniska Tartu av tyskarna. Den ortodoxe prästen Isidore och ett antal troende lider martyrdöden.

 • 1473 Byggandet av Sixtinska kapellet inleds.
  - I Polen föds Nikolaus Copernikus, sedermera präst och astronom vars heliocentriska solsystem kommer att bli grundvalen för en ny världsbild.

 • 1477 Det svenska kyrkomötet och påven ger tillstånd till grundandet av ett universitet i Uppsala, det första i Skandinavien.

 • 1478
  Påven Sixtus IV
  Den spanska inkvisitionen skapas av kung Ferdinand och drottning Isabella med påven Sixtus IV:s godkännande. Huvudsyftet är att straffa och förfölja alla tvångsomvända judar och muslimer som fortsätter att utöva sin gamla religion i hemlighet. Snart hamnar alla oliktänkande inför inkvisitionen.

 • 1482 Den italienske humanisten och filosofen Marsilio Ficini låter publicera sin "Theologia Platonica".

 • 1483 Dominikanermunken Tomas de Torquemada utses till inkvisitor i Spanien på begäran av Ferdinand och Isabella. Den spanska inkvisitionen inleds.
  Tomas de Torquemada
  - Den svenske ärkebiskopen Jakob Ulvsson för in den första tryckpressen i landet.
  - Detta år har nio olika tyska översättningar av Bibeln tryckts.

 • 1484 Påven Innocentius VII fördömer trolldom och ger häxor skulden för pest och oväder. Han förklarar att avfälliga kristna inlett sexuella förbindelser med häxor och att häxors förbannelser skadade män, kvinnor, barn och djur. Påven ger därför befallning om förföljelse av alla häxor och utser Heinrich Kramer och Johann Sprenger till inkvisitorer i norra Tyskland med uppdrag att utreda fall av häxeri. Kramer och Sprenger skriver boken "Malleus Maleficarium" ("Häxhammaren") som anger hur man ska identifiera, förhöra och straffa häxor och leder till häxjakten från 1500-talet och framåt.

 • 1487
  Henrik VIII
  Henrik VIII fråntar misstänkta kättare rätten att veta namnen på dem som anklagat dem för kätteri. Teologiska fakulteten vid Kölns universitet godkänner "Häxhammaren". Boken kommer att tryckas i 19 upplagor under de kommande två seklen och utgöra grund för den fruktansvärda tortyr som den romerska kyrkan kommer att utöva på människor som anklagats för avvikande beteende.
  - Påve Innocentius VIII utnämner den fanatiske Tomas de Torquemada till storinkvisitor.

 • 1488 Påven Eugenius IV förbjuder antijudiska predikningar.

 • 1491 Nzinga Nkuvu, kung av Kongo, låter sig döpas och ansluter sig till den kristna religionen.
  - Dominikanermunken Girolamo Savonarola fördömer i flera predikningar korruptionen och sedeslösheten i Florens.

 • 1492 Spaniens regenter, Ferdinand och Isabella, erövrar Granada som är det sista muslimska fästet i landet. De utfärdar sedan ett edikt om att alla odöpta judar måste lämna Spanien - detta sedan inkvisitionen misslyckats med att tvinga de spanska judarna att omvända sig till kristendomen. Den kastilianske storinkvisitorn Tomás de Torquemada ger judarna tre månader på sig att ansluta sig till kyrkan eller lämna landet. Cirka 50 000 låter sig döpas och får stanna. 150 000 judar flyr. Ett par tusen människor, främst judar, bränns på bål. - I tyska Mecklenburg bränns 24 judar på bål, och 100 000 judar förvisas från Sicilien.
  Kristoffer Kolumbus
  - Spaniens kung Ferdinand och drottning Isabella ger Kristoffer Kolumbus i uppdrag att hitta en västlig väg till Asien (via Atlanten). Kolumbus ser sig som missionär, en "Kristusbärare" som ska föra Kristus över havet till människor som aldrig hört evangeliet. I stället för Asien når han den amerikanska kontinenten, vilket blir inledningen till en ny tid av forskningsresor och kristen expansion. Men den amerikanska urbefolkningens möte med de s k "kristna" och "kristendomen" blev knappast positivt...
  - Påven Alexander VI och hans son Cesare Borgia blir beryktade för sin grymhet.
  - Den heliga Birgittas uppenbarelser, "Revelationes", ges ut på latin.

 • 1493 Påven Alexander VI fördelar landområden i Amerika och Afrika mellan Spanien och Portugal, vilket förhindrar krig.
  Girolamo Savanarola
  - Columbus sänds till Västindien som guvernör, en färd (med 17 fartyg) som finansieras med medel som konfiskerats från judarna.

 • 1494 Dominikanermunken Girolamo Savanarola predikar reformer och inför en demokratisk författning och en strängt moralisk samhällsordning i italienska Florens.

 • 1495 Judarna fördrivs från Litauen.

 • 1496 Judarna fördrivs från österrikiska Carintha och från Syrien. Kung Manuel I av Portugal låter fördriva och avrätta judar för att ställa sig in hos Isabella av Spanien, vars dotter han planerar att gifta sig med.

 • 1497 Savonarola vägrar lyda påven Alexander VI:s predikoförbud och i stället kritiserar han påven för världslighet. Han blir bannlyst.
  - Kung Manuel av Portugal befaller att de judar som finns kvar i landet ska omvända sig till kristendomen. Många har flytt dit för att undgå tvångsdop i Spanien.

 • 1498 Tomás de Torquemada dör. Under sin tid som spansk storinkvisitor har han låtit bränna mer än 2000 personer på bål och torterat ytterligare tusentals. I vissa områden har han låtit avrätta hela 40 procent av de anklagade.
  - Girolamo Savonarola döms till döden av inkvisitionen för kätteri, hängs och bränns därefter på bål i Florens.
  - Portugiserna upprättar kontakt med indiska kristna.

 • 1499
  Drottning Isabel av Kastilien
  Kardinal Francisco Jiménez de Cisneros tvingar spanska morer (muslimer) att massansluta sig till den romersk-katolska kyrkan.

 • 1500 De europeiska judarna börjar dela upp sig i "sefardim" (spanska och portugisiska judar) och "askenazim" (tyska och polska judar).
  - Vid seklets slut är den romersk-katolska kyrkan med alla sina församlingar och kloster Europas största jordägare.
  - Drottning Isabella av Kastilien befaller att muslimerna i Granada ska omvända sig till den romersk-katolska tron. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...