Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

REFORMATIONENS TID

1500-talet

Reformationen inleds, till en början i syfte att åstadkomma en reform av den romersk-katolska kyrkans liv och lära. Den västliga kyrkan splittras i en katolsk och en protestantisk del. Katoliker och protestanter förföljer och mördar varandra. Döparrörelsen uppstår.
     Jesuitorden börjar sända missionärer utomlands.
     Bibeln översätts till olika språk och tack vare boktryckarkonsten påskyndas reformationens utbredning över Europa. • 1501
  Michelangelo
  Kyrkan befaller att böcker som ifrågasätter påvens auktoritet ska brännas.

 • 1502 Kristendomen går tillbaka i Nubien, Kina och Persien på grund av islams inflytande. I Kastilien kräver drottning Isabella att alla återstående muslimer ska omvända sig till kristendomen. De som vägrar fördrivs ur landet.

 • 1503 Michelangelo börjar arbeta med takmålningarna i Sixtinska kapellet i Rom.

 • 1505
  Sixtinska kapellet med Michelangelos takmålningar
  Ett åskväder i Tyskland bidrar till att starta den protestantiska reformationen. Juridikstuderanden Martin Luther överraskas av det våldsamma ovädret och skräcken får honom att avge ett löfte att bli munk. Två veckor senare har han infriat sitt löfte.

 • 1506 Påven Julius II beslutar att riva den gamla Sankt Peters-basilikan och ger Donato Bramante i uppdrag att rita en ny kyrka.

 • 1508 Munken Martin Luther får uppenbarelsen att en människa blir frälst enbart genom tro på Kristus, inte på grund av gärningar eller sakrament.
  - Påve Julius II ger Michelangelo i uppdrag att måla Sixtinska kapellets tak.

 • 1509
  Erasmus av Rotterdam
  Den holländske humanisten Desiderius Erasmus (Erasmus av Rotterdam) publicerar "Dårskapens lov", en hyllning till kristendomen där han förespråkar en återgång till den tidiga kristna församlingens moraliska värderingar.
  - Kejsar Maximilian befaller att allt som är hädiskt eller kristendomsfientligt ska förstöras. Man söker igenom judiska hem och synagogor och beslagtar mer än 1500 manuskript.
  - Kung Mvemba Nzinga (Afonso) låter sig kristnas och inför under de följande decennierna den nya religionen i hela Kongo.

 • 1510
  Detalj från "Adams skapelse" av Michelangelo
  I den norditalienska staden Brescia bränns 140 personer på bål som straff för att de "utövat trolldom".

 • 1511 Martin Luther blir professor vid universitetet i Wittenberg.

 • 1512 Michelangelo fullbordar sitt berömda konstverk med bland annat "Adams skapelse" i taket i Sixtinska kapellet.
  - Femte laterankonciliet sammankallas för att förnya den romersk-katolska kyrkan.
  - I Kongo ingår kung Afonso avtal med Portugal och förser portugiserna med slavar i utbyte mot portugisiskt beskydd och europeiska varor.

 • 1513 Det femte laterankonciliet bekräftar läran om själens odödlighet och beslutar att stävja predikningar om den yttersta tiden.
  - Conquistadorerna får befallning att ge de amerikanska urinvånarna en kortfattad förklaring av kristendomen.

 • 1514 Påven Leo X protesterar mot slavhandeln som ökar dramatiskt. Vidare utser han konstnären Rafael till chefsarkitekt för ombyggnaden av Peterskyrkan i Rom.
  - Ärkebiskop Albrecht av Mainz säljer avlatsbrev (intyg om att kyrkan avstår från att utkräva botgöring för en persons begångna synder) i utbyte mot bidrag till byggandet av den nya Peterskyrkan.
  - 300 personer bränns på bål i den norditalienska provinsen Como som straff för att de "utövat trolldom".

 • 1516 Påven Paulus IV inrättar judiska getton i Venedig.
  - Erasmus av Rotterdam ger ut det första tryckta Nya testamentet på grekiska, kompletterat med en latinsk översättning och kommentar.
  - Leonardo da Vinci flyttar till Frankrike sedan påven kritiserat honom för hans anatomiska studier.-
  - De svenske smedsonen Olov Petterson, vars namn latiniserats till Olaus Petri, skriver in sig vid universitet i Wittenberg.

 • 1517
  Martin Luther
  Den fjärde volymen av "Complutenserpolyglotten" trycks i spanska Alcalá. Bibelns Gamla testamente har tre kolumner: hebreiska, latinska Vulgata och (den första tryckta versionen av) grekiska Septuaginta.
  - Påven Leo X tillkännager en speciell försäljning av avlatsbrev för att få in pengar till ombyggnaden av S:t Peterskyrkan. En dominikanermunk vid namn Johann Tetzler får ansvaret för försäljningen i Tyskland och förklarar att avlaten (förlåtelsen) ska täcka framtida synder - något som påven aldrig avsett. Läran gör munken Martin Luther upprörd och det dröjer inte länge förrän han spikar upp en tavla med 95 punkter, där han anser att kyrkan går emot Bibeln, på porten till Slottskyrkan i tyska Wittenberg. Hans avsikt är att starta en teologisk debatt, men detta blir i stället inledningen till den protestantiska reformationen och utbrytningen ur den katolska kyrkan.
  - Påven utfärdar en bulla, "Cum nimis absurdum", som kräver att judar ska bära ett skammärke på sina kläder, bo i getton och sälja all egendom utanför gettots murar.

 • 1518 Erasmus av Rotterdam skriver: "Den romerska kurians [kyrkans högsta administrativa ledning] skamlöshet har nått sin kulmen."

 • 1519 Ulrich Zwingli startar reformationen i schweiziska Zürich.
  - Olaus Petri återvänder till Sverige efter att ha studerat för Martin Luther i Wittenberg, och tagit djupt intryck av den lutherska kristendomssynen. Här börjar han förkunna budskapet om "frälsning av nåd allena" genom Kristus.

 • 1520 Luther publicerar "Kyrkans babyloniska fångenskap" där han hävdar att påvedömet har hållit kyrkan fången i 1000 år och korrumperat tro, moral och ritualer. Påven Leo X fördömer Martin Luther för kätteri på 41 punkter och stämplar honom som den romersk-katolska kyrkans fiende. Efter den påvliga encyklikan bränns Luthers skrifter i Rom.
  - Portugal etablerar kontakt med Etiopien.

 • 1521
  Kejsare Karl V
  Luther bränner offentligt Leo X:s bulla "Exsurge Domine" där påven kräver att Luther ska ta tillbaka sina kätterska åsikter - bland annat om rättfärdiggörelse genom tron allena. Luther exkommuniceras av påven.
  - Lutheranska böcker dyker upp i England. Kung Henrik VIII skriver en Lutherkritisk bok om sakramenten och biskopen av Rom utser honom till "den kristna trons försvarare".
  - Inför riksdagen i Worms förklarar Luther att påvar och kyrkomöten är ofullkomliga men att den Heliga skrift är fullkomlig och ofelbar. Han vägrar ta avstånd från sin lära och får stöd av de tyska furstarna. Fredrik av Sachsen för honom till slottet Wartburg där han börjar arbeta på en bibelöversättning.
  - Martin Luthers motståndare, påven Leo X, avlider. Även om Leo har varit moraliskt starkare än en del andra medeltida påvar, har han slösat bort mycket av den påvliga förmögenheten på egna nöjen.

 • 1522 Martin Luther blir klar med sin översättning till tyska av Nya testamentet och den första upplagan publilceras.
  - Kejsaren Karl V inför inkvisitionen i Nederländerna i syfte att utplåna protestantismen.

 • 1523
  Gustav Vasa
  Zwingli leder den schweiziska reformationen från sin bas som förstepastor i Zürich. Han attackerar påvedömet och transsubstantiationsläran. Kyrkan låter bränna två av Luthers elever på bål för kätteri i Bryssel.
  - I sin avhandling "Att Jesus Kristus föddes som jude" reagerar Martin luther mot den hårda behandlingen av judarna. Reformationen bidrar till större frihet för judarna och i de protestantiska länderna åtnjuter de större tolerans och färre restriktioner än i de katolska.

 • 1524 Sveriges kung Gustav Vasa utnämner lutheranen Olaus Petri till präst i Stockholms domkyrka och låter honom predika den lutherska läran. Olaus har studerat i Wittenberg för Luther och Melanchton.
  - Bondeuppror i södra Tyskland slås ner med Luthers stöd. Detta blir början på 150 år av religionskrig.

 • 1525 Bland eleverna till reformatorn Ulrich Zwingli i Schweiz uppstår en kristen rörelse som liksom de första Jesustroende döper vuxna som bekräftelse på deras beslut att följa Jesus. Den första döparförsamlingen (som kallas "anabaptister", "omdöpare") sedan urkyrkans tid bildas i Zollikon utanför Zürich. Den före detta munken George Blaurock låter sig döpas och mötet, där sex personer deltar, betraktas sedermera som anabaptismens födelse. Anabaptisterna strävar efter att följa Jesu undervisning och man vägrar bruka vapen och avlägga ed. Bland ledarna märks Konrad Grebel och Felix Manz.

 • 1526 Myndigheterna i Zürich hotar anabaptisterna med dödsstraff. Från Schweiz sprider sig anabaptismen till Tyskland, Österrike och Mähren, fär lågadel av protestantisk övertygelse erbjuder de förföljda kristna en fristad.
  - I England anordnar kardinal Wolsey en jättebrasa med lutheranska böcker.
  - Efter bara ett års arbete är Olaus Petri och den evangelisk-lutherske reformatorn Laurentius Andrae färdiga med sin översättning till svenska av Nya testamentet.

 • 1527 Rom skövlas av en armé barbarer. Många protestanter tolkar angreppet som Guds straff och även en del katoliker instämmer. "Vi skulle ha varit jordens salt, men vi har mist vår sälta så att vi inte längre duger någonting till", skriver kardinal Cajetanus, Luthers motståndare. "Alla är övertygade om att allt detta som hänt är Guds dom över den påvliga maktens tyranni."
  - Anabaptistledaren Felix Manz, en av de första som lät sig "omdöpas" som vuxen, blir den förste av många döparmartyrer och den förste protestanten som mördas av andra protestanter. Han dödas genom att bindas och sedan pressas ner under vattnet tills han drunknar.
  - Anabaptisterna förföljs skoningslöst av både katoliker och protestanter. I Mellaneuropa kommer de att utrotas nästan fullständigt.
  - Sverige ansluter sig officiellt till den evangelisk-lutherska protestantismen och reformatorerna får tillstånd att förkunna i landet. Riksdagen beslutar att Guds ord ska predikas på svenska. Prästernas celibat avskaffas. Kung Gustav Vasa utser sig själv till kyrkans högste styresman i stället för påven i Rom och kyrkan blir en statskyrka, helt underordnad staten. Riksdagen ger kungen rätt att dra in biskoparnas slott och klostrens överflödiga egendom, och genom olika pålagor neutraliserar han klostrens makt och inflytande samt konfiskerar kyrklig egendom. Mängder av katolska skrifter förstörs. Genom att styra biskopsvalen understödjer han och skärper kritiken mot påvestolen.

 • 1528
  Henrik VIII
  Kapuchinerorden, en tiggarorden som är en gren av franciskanorden och vars medlemmar lever asketiskt och utan egendom, grundas i Italien.

 • 1529 I den tyska staden Speyer införs enligt ett kejserligt dekret dödsstraff för den som låter döpa sig efter att ha kommit till tro på Kristus. I Danmark utfärdas ett kungligt dekret som gör lutheranismen till landets officiella religion.
  - Lutheraner protesterar mot att det är förbjudet att undervisa i Luthers lära i katolska länder, då protestantiska länder tillåter katolsk undervisning.
  - Englands kung Henrik VIII bryter med Rom och gör sig själv till engelska kyrkans överhuvud.
  - I Sverige beslutar kyrkomötet i Örebro att ta bort flera helgondagar.

 • 1530
  Juan Diego
  Myndigheterna i Zurich ger order om dödsstraff för var och en som härbärgerar anabaptister. Vid det laget har tvåtusen anabaptister avrättats.
  - Luthers medarbetare Filip Melanchton presenterar en sammanställning av den lutherska tron. Därmed grundas den lutherska kyrkan. Luther och den schweiziske protestantiske ledaren Ulrich Zwingli är ense om 14 av de 15 trosartiklarna, men oense om nattvardens betydelse.
  - Den nyskrivna trosbekännelsen läggs fram vid riksdagen i Augsburg. Ett flertal furstar undertecknar "den augsburgska bekännelsen", men den tyske kungen Karl V vägrar acceptera den.
  - I Sverige ger Olaus Petri ut "Den svenska mässan", den första svenska kyrkohandboken med ordningarna för alla slags gudstjänster. Den latinska mässan förbjuds i Stockholm. Laurentius Petri väljs till ärkebiskop utan påvlig bekräftelse och därmed bryter den svenska kyrkan slutgiltigt med Rom. Det första svenska psalmhäftet trycks. Den latinska mässan förbjuds i Stockholm.

 • 1531
  Jean Calvin
  - Den katolska kyrkan i England bränner den ansedde Cambridgepredikanten och Luthersympatisören Thomas Bilney på bål för kätteri.
  - Den tyske kungen Karl V:s vägran att godkänna den augsburgska trosbekännelsen leder till bildandet av det Schmalkaldiska förbundet som enar de tyska protestantiska rikena mot kejsaren.
  - De katolska schweiziska kantonerna angriper protestantiska styrkor ledda av Zwingli som dödas.
  - Laurentius Andrae, Olaus Petris yngre bror, utses till svensk ärkebiskop.

 • 1533 Jean Calvin bryter med kyrkan i Rom, vilket blir ursprunget till de kalvinistiska utbrytarförsamlingarna.

 • 1534
  Thomas More
  Luthers tyska bibelöversättning är färdig. Han har tagit bort sju böcker ur Gamla testamentet, varför protestantiska biblar kommer att innehålla sju böcker mindre än den katolska Bibeln. Han har också tagit bort några böcker ur Nya testamentet, men de sätts senare tillbaka av hans efterföljare.
  - Den engelske kungen Henrik VIII bryter med den romerska kyrkan, grundar den anglikanska kyrkan, konfiskerar klostrens egendomar och instiftar en lag som gör honom själv till den engelska kyrkans överhuvud.
  - Den spanske katolske prästen Ignatius av Loyola grundar Jesuitorden, "Jesu sällskap", som blir den största förnyande kraften inom katolska kyrkan vid den tiden. Man öppnar härbärgen för döende, söker ekonomisk hjälp åt fattiga, grundar barnhem, startar skolor och återför stora delar av Polen, Ungern och södra Tyskland till den romersk-katolska läran. Dessutom skickar man missionärer till Amerika, Indien och Kina.
  - Den franska kungliga familjen, höga kyrkomän och andra dignitärer deltar i ett väldigt fackeltåg från Louvren till Notre Dame. Syftet är att rena Paris från övernitiska protestanter som satt upp affischer där man klassar mässan som avgudadyrkan. Dagen avslutas med att sex protestanter hängs upp i rep och bränns. Sammanlagt bränns 24 protestanter levande. Många franska evangeliska intellektuella lämnar landet. En av dem är Jean Calvin som flyr från Paris, jagad av de katolska myndigheterna, och tillbringar tre år på flykt innan han slår sig ner i Genève.

 • 1535
  William Tyndale
  Henrik VIII halshugger sin premiärminister Thomas More och biskopen John Fisher sedan dessa vägrat erkänna honom som kyrkans högste ledare. Han tänker även avrätta sin dotter Mary, som också vägrar svära trohetseden, men ärkebiskopen avråder honom.
  - Den första kompletta engelska Bibeln trycks. I Milano startas den moderna söndagsskolan då prästen Abbate Castellino de Castello börjar locka pojkar till katekesstudier genom att erbjuda dem äpplen.
  - Den svenska kyrkan bryter med kyrkan i Rom.

 • 1536 Den engelska kyrkans överhuvud, kung Henrik VIII, låter avrätta sin hustru Anne Boleyn för att kunna gifta om sig med Jane Seymour.
  Menno Simons
  - William Tyndale stryps och bränns på bål som straff för att han översatt och publicerat den första tryckta utgåvan av Nya testamentet på engelska.
  - John Calvin ger ut den första utgåvan av "Undervisning om den kristna religionen", som kommer att bli ett av protestantismens mest inflytelserika verk. Boken redovisar hans teologi om mänsklighetens förfall, frälsning genom Guds nåd och läran att Gud förutbestämt vilka som ska få evigt liv eller förgås (predestinationsläran).
  - Den holländske katolske prästen Menno Simons lämnar tyska statskyrkan sedan Luther gett honom otillfredsställande svar på hans frågor om barndopet. Han låter döpa sig som tecken på sin tro och blir ledare för den anabaptistiska gruppen mennoniterna som förbjuder allt bruk av vapen och tar avstånd från de delar i den katolska läran som inte är klart framställda i Bibeln, exempelvis treenigheten.
  - Anabaptisterna är svårt förföljda i Nederländerna och Nordtyskland. Den tyske kejsaren Ferdinand I ger order om förföljelse av alla anabaptister. Anabaptisten Jakob Hutter blir torterad, piskad och nedsänkt i iskallt vatten (som ett hån mot dopceremonin), varefter man häller konjak över honom och bränner honom.
  - Laurentius Petri blir Sveriges förste protestantiske ärkebiskop. Olaus Petri ger ut "Svenske songer och wijsor" som sju år senare får titeln "Then swenska psalmeboken".

 • 1537 Ett år efter att Tyndale avrättats gör kung Henrik VIII det tillåtet att använda Tyndales bibelöversättning...
  - En översättning av Luthers lilla katekes ges ut i Sverige.
  - Påven Paulus III utfärdar en bulla som förbjuder förslavandet av Nya världens (Amerikas) urinvånare och exkommunicerar de katolska slavhandlarna.

 • 1539 Martin Luther författar den antisemitiska hatskriften "Mot judarna".

 • 1539 Henrik VIII fortsätter att bränna lutheraner och hänga katoliker.

 • 1540 Jesuitorden erkänns officiellt av Vatikanen. Dess grundare, Ignatius av Loyola, ställer sina tjänster helt till påven Paulus II:s förfogande.
  - Gustav Vasa börjar tömma de svenska kyrkorna på silversaker.

 • 1541 Den franske reformatorn John Calvin upprättar en teokratisk protestantisk regering i Gènéve och skapar därigenom ett centrum för den framväxande protestantismen runtom i Europa.
  - Muslimerna förseglar den Gyllene porten i Jerusalem, där Messias enligt traditionen ska göra sitt intåg i den heliga staden.
  - Ignatius Loyola sänder ut jesuiten Francisco Xavier att missionera i Orienten. Xavier besöker Moçambique och Malindi, och anländer slutligen till Indien där han börjar förkunna den romersk-katolska läran.
  - I Sverige publiceras den första kompletta svenska bibelöversättningen, "Gustav Vasas Bibel" med Nya och Gamla testamentet samt Apokryferna. Översättningen har utförts främst av Olaus Petris bror Laurentius Petri. Han har utgått från Luthers tyska översättning och den latinska Vulgata-översättningen.
  - Den svenska kyrkohandboken får officiell ställning.

 • 1542 Den engelska kyrkans överhuvud, kung Henrik VIII, låter avrätta sin hustru för påstått äktenskapsbrott.

 • 1543 Den spanska katolska inkvisitionen börjar bränna protestanter på bål som kättare.
  - Påven sammanställer en lista över förbjuden litteratur.
  - Martin Luther har ändrat inställning till judarna och ger ut en serie hatfyllda traktater med titeln "Om judarna och deras lögner".

 • 1544 I Sverige publiceras den första reformatoriska evangelieboken, med texter ur Bibeln ordnade efter kyrkoåret samt "En liten bönbok". Vid en andra riksdag i Västerås tar man bort nästan alla den romersk-katolska kyrkans seder och helgdagar.
  - Påven sammankallar ett kyrkomöte som svar på den protestantiska reformationen.

 • 1545 Kyrkomötet i italienska Trent öppnas. Syftet är att åtgärda den schism som startats av Luther och reformera den katolska kyrkan. Man slår fast ett antal avgörande lärosatser, bland annat att Bibeln och den kristna traditionen är likvärdiga, att sju sakrament är nödvändiga för frälsning, att nattvardsvinet och -brödet verkligen förvandlas till Jesu blod och kropp, och att präster inte får gifta sig. Den katolska kanon ratificeras formellt. Detta är början av vad som ska bli dagens romersk-katolska kyrka. Så inleds motreformationen. Vid detta möte accepteras även den flerstämmiga kyrkomusiken.
  - Den franske kungen, Frans I, tillåter kyrkan att förfölja valdenserna, som bor i ett trettiotal byar i Provence. Den katolske provensalske fursten Jean Meynier låter mörda 3000 valdenser och ytterligare 700 av männen görs till galärslavar. Deras mark konfiskeras.
  - Martin Luther skriver "Mot påvedömet i Rom, en djävulens institution".

 • 1546 Kyrkomötet i Trent antar Hieronymus bibelöversättning ("Vulgata") som den enda godkända översättningen till latin av den heliga skrift. Den blir sedan den romerskkatolska kyrkans officiella Bibel.
  - Martin Luther dör. I Skottland inleds reformationen. Englands kung Henrik VIII förbjuder innehav av Tyndales eller Coverdales översättningar av Nya testamentet.
  - Kyrkan bränner fjorton lutheraner på bål i franska Meaux. Före avrättningen har de "kristna" bödlarna slitit ut tungan på dem.
  - Den tyske kejsaren Karl V intensifierar förföljelsen av protestanter. Påven Paulus III lovar att förse Karl V med pengar och soldater för att döda oliktänkande och hejda protestantismens utbredning. Många protestanter lämnar kontinenten och tar sin tillflykt till England.

 • 1547
  The Book of Common Prayer
  Henrik VIII dör. Han har då i egenskap av kyrkans överhuvud avrättat cirka sextio personer av "religiösa" skäl...

 • 1549 Cranmer sammanställer den älskade "Book of Common Prayer" som fastslår den anglikanska (episkopala) kyrkans liturgi. Efter att framgångsrikt ha missionerat på bland annat Moluckerna och Malacka anländer Frances Xavier till Japan och introducerar den romersk-katolska läran där. I England införs en lag som tillåter präster att gifta sig.

 • 1550 Den japanske feodalherren som först välkomnat Frances Xavier börjar bestraffa dem som konverterar till kristendomen med döden.

 • 1551 Nya testamentet ges ut på finska.
  - Jesuitmissionären Francis Xavier har medverkat till att 2000 japaner anslutit sig till den romersk-katolska tron, men när han påbörjar hemfärden lämnar han efter sig endast 150 omvända japaner. Han avlider i Kanton under hemresan.

 • 1552 Thomas Cranmer publicerar den andra upplagan av "Book of Common Prayer".
  - I Sverige avlider Olaus Petri och hans bror Laurentius blir den store kyrkliga ledaren som försvarar kyrkan mot det kalvinistiska inflytande som Gustav Vasas efterträdare, kung Erik XIV, stöder.

 • 1553
  Michael Servetus
  Påven Julius III ger order om att alla kopior av Talmud (den samling av efterbibliska judiska skrifter som tillsammans med Gamla testamentet utgör den ortodoxa judendomens rättesnöre) ska konfiskeras och brännas.
  - Den romersk-katolska Mary Tudor ("Bloody Mary") blir engelsk drottning, återinför katolicismen som officiell religion och kommer under sin regeringstid att bränna cirka 300 protestanter på bål...
  - I Schweiz låter Jean Calvin, som själv tidigare flytt undan de katolska förföljelserna i Frankrike, bränna unitarianen Michael Servetus på bål för att denne förnekat "den heliga treenigheten". Servetus har flytt till Genève för att undkomma den spanska inkvisitionen.
  - Jesuiter upprättar en missionsstation i Angola.

 • 1554 Många engelska protestanter flyr till Emden i nordligaste Tyskland, som blir ett centrum för utgivningen av protestantiska skrifter.

 • 1555 Englands drottning Mary Tudor ("Bloody Mary") återinför katolicismen i England och visar sitt kristna sinnelag genom att inleda en serie våldsamma förföljelser mot protestanter, varvid mer än 200 män, kvinnor och barn dödades.
  - Freden i Augsburg garanterar de tyska furstarna religionsfrihet och självständighet gentemot landets kejsare Karl V.
  - Stefanus latinska Bibel är den första med nuvarande kapitel- och versindelning.
  - Paulus IV väljs till påve och hans första åtgärd blir att skapa ett judiskt getto genom att omgärda judarnas kvarter i Rom med en hög mur.

 • 1556
  Elizabeth I
  Canterburys ärkebiskop Thomas Cranmer vägrar ta avstånd från sin protestantiska tro och den katolska kyrkan bränner honom på bål som kättare.

 • 1557 Häxrättegångar i franska Toulouse leder till att 40 kvinnor döms och bränns på bål.

 • 1558 Mary Tudor dör och efterträds som engelsk drottning av Elizabeth I som gör protestantismen till officiell religion igen. Church of England antar en mer definitiv form.
  - Den "puritanska" rörelsen utvecklas bland dem som är missnöjda med Elizabeth I:s kyrkoreformer. Puritanerna är kalvinister.

 • 1559 Jean Calvin publicerar den slutliga utgåvan av "Undervisning om den kristna religionen".
  John Knox
  -John Knox återvänder till Skottland för att leda reformationen där efter en period av exil i Jean Calvins Genève.
  - Den romersk-katolska kyrkan publicerar den första katalogen över förbjudna böcker - "Index Librorum Prohibitorum". Bland annat förbjuder den utgivning och innehav av tyska, franska, spanska, italienska, engelska och holländska bibelöversättningar utan tillstånd av den romerska inkvisitionen.

 • 1560 John Knox grundar den skotska presbyterianska (kalvinistiska) kyrkan.
  - De franska protestanterna (som kallas "hugenotter") planerar att störta den mäktiga romersk-katolska familjen Guise. När änkedrottning Katarina av Medici får veta detta, låter hon hänga 1200 hugenotter i Amboise.

 • 1561 Sankt Vasilij-katedralen i Moskva färdigställs.

 • 1562 I Frankrike störs den katolske hertigen av Guise och hans män under mässan av protestantisk psalmsång från en lada i närheten. Han ger order om en massaker på de församlade hugenotterna. Dessa svarar med att mörda katolska präster. Vid det laget finns det cirka 2000 hugenottkyrkor i Frankrike med två miljoner medlemmar, och den här händelsen blir inledningen till en serie religionskrig mellan katoliker och reformerta protestanter som kommer att vara i 36 år.

 • 1563 Den reformerta kristenhetens bekännelseskrift, "Heidelbergkatekesen", färdigställs.
  - Johan Weyer skriver boken "De Praestigiis Daemonum" där han uttrycker sin uppfattning att "häxor" i verkligheten bara är psykiskt störda gamla kvinnor och att det är tron på häxor som är av Satan.

 • 1564 Beteckningen "puritan" börjar användas på dem som vill att reformationen i England ska gå i samma riktning som de reformerta kyrkorna på kontinenten.
  - Den reformerta kalvinismens upphovsman, Jean Calvin, avlider i Genève. Dessförinnan har han låtit döda (i vissa fall genom tortyr) mer än 50 personer som inte delar hans "kristna" tro...

 • 1565 Augustinska missionärer anländer till Filippinerna.

 • 1566 Bartolome de las Casas, den förste spanjor som prästvigts i Amerika, avlider. Han har då skrivit flera böcker där han skildrat de grymheter som indianerna utsattes för av de spanska nybyggarna och krävt att de skulle behandlas mänskligt.
  - I Nederländerna vandaliseras katolska kyrkor av folkmassor som protesterar mot den spanska religiösa och politiska övermakten.

 • 1567 Åttio katoliker mördas av hugenotter (reformerta protestanter) i franska Nimes.

 • 1568 Johann Gutenberg avlider. Genom sin uppfinning tryckpressen har han i hög grad bidragit till den protestantiska reformationen, i och med att han möjliggjort massdistribution av reformatorernas skrifter.
  - I Sverige efterträds Erik XIV av sin halvbror Johan III. Kung Johan ger ut "Liturgia suecanae ecclesiae", "Röda boken", där han försöker smälta samman den romerska mässan och Olaus Petris svenska mässa.
  - Spanska katolska styrkor dränker nästan 6000 protestanter i Nederländerna. Mennoniterna i Nederländerna flyr till Tyskland, Schweiz och Ryssland för att undkomma den katolska kyrkans förföljelser.
  - I Bryssel avrättas flamländska motståndare till den romersk-katolska inkvisitionen.
  - I spanska Granada revolterar kristnade araber (s k "morisker") mot kung Filip II:s förtryck som bland annat innebär att de inte tillåts tala arabiska och bära sina traditionella kläder.

 • 1569 Den ryske tsaren, Ivan den förskräcklige, låter strypa Moskvas ortodoxe metropolit ("huvudstadsbiskop") Filip sedan denna opponerat sig mot tsarens grymheter och massavrättningar.
  - I en bulla ger påven Pius V de första officiella anvisningarna rörande Rosenkransen (som varit populär i norra Europa sedan 1400-talet).
  - Arianer i Polen öppnar Akademin i Rakow som även publicerar ariansk litteratur.
  - Ukraina ges till Polen och katoliceras.

 • 1570 Drottning Elizabeth I utesluts ur kyrkan av påven Pius V - vilket får till följd att katolikerna i England blir illa behandlade.
  - Orglar används inte längre i Skottland och Zürich, och med början detta år plockas piporglarna bort från kyrkorna i England.
  - De kristnade arabernas revolt i Granada krossas.

 • 1571 Den turkiska (muslimska) och den katolska flottan drabbar samman vid Lepanto. Den turkiska flottan är överlägsen men den katolska segrar och därmed undgår Europa en muslimsk invasion. Eftersom påven vädjat till Europa att be jungfru Maria om seger, ger han nu äran åt henne.
  - Många lekmän börjar ägna sig åt andlig litteratur och meditation, något som tidigare ansetts vara förbehållna präster och nunnor.
  - Påven Paulus IV utfärdar en lista över förbjudna böcker ("Index Librorum Prohibitorum").
  - "Trettionio artiklarna", Church of Englands främsta trosdokument, antas av parlamentet.
  - I Sverige kommer Laurentius Petris kyrkoordning ut och blir av stor betydelse både kyrkorättsligt och liturgiskt. Kyrkan behåller dock mycket av den tidigare, katolska, liturgin.

 • 1572 Den protestantiske kungen Henrik av Navarra kommer till Paris för att gifta sig med drottning Katarinas dotter. Under festligheterna såras de franska protestanternas ledare och hugenotterna kräver hämnd. Drottningen förekommer detta genom att under Bartolomeinatten låta genomföra en massaker på cirka 2000 hugenotter i Paris. Jakten på protestanterna sprider sig över Frankrike och ytterligare 5000 mördas ute i provinserna. Massmordet kommer senare att kallas "parisiska blodsbröllopet".

 • 1573 En delegation lutherska lärde från Tubingen besöker Konstantinopel och ger den ortodoxe patriarken Jeremias II en grekisk översättning av Augsburgbekännelsen. En av de lutherska ledarna förklarar att "om de önskar evig frälsning för sina själar måste de ansluta sig till oss och acceptera vår lära, eller få förlorade för evigt".

 • 1574 Mennoniterna får rätt att verka fritt i Nederländerna.

 • 1576 Sveriges kung Johan III, som gift sig med en katolsk prinsessa, ansluter sig till den romersk-katolska tron.

 • 1577 Den spanska mystikern och kyrkoläraren Teresa av Avila publicerar "Den inre borgen".
  - Vid riksdagen i Stockholm tvingar Sveriges kung Johan III det protestantiska prästerskapet att acceptera den reformkatolska kyrkoordningen ("Röda boken").
  - Påven beordrar den italienske tonsättaren Palestrina att återställa kyrkosången till den gregorianska renheten.

 • 1578 Den italienske arkeologen Antonio Bosio upptäcker de kristna katakomberna i Rom.
  - Sveriges kung Johan III återgår till den lutherska läran sedan Rom vägrat tillmötesgå hans krav angående återinförande av katolicismen i Sverige.

 • 1579 Den indiske stormogulen Akbar bjuder in jesuiter som kommit från Goa.

 • 1581
  Matteo Ricci
  I Bayern avrättas 223 anabaptister.

 • 1582 Påven Gregorius XIII inför den gregorianska kalendern och flyttar nyåret från 25 mars till 1 januari. Denna kalender antas slutligen av de flesta länder.
  - Den kompletta slaviska Bibeln (Ostrongbibeln) trycks.
  - Den indiske mogulen Akbar försöker förena de stora världsreligionerna.
  - En delegation kristna japaner reser till Rom för att träffa påven.

 • 1583 Den italienske jesuiten Matteo Ricci anländer till kinesiska Macao för att studera den kinesiska kulturen och sprida den kristna tron.

 • 1585 Skeptikern Reginald Scot publicerar "Discovery of Witchcraft" där han hävdar att det inte existerar några häxor över huvud taget.

 • 1587 Manko, den förste indianen som omvänder sig till protestantismen, döps av medlemmar av sir Walter Raleighs expedition.
  - Den japanske diktatorn Hideyoshi förbjuder kristendomen och beordrar jesuiterna att lämna landet.
  - Den svenske kungen Sigismund III blir även kung av Polen. Han reserverar alla offentliga befattningar åt katoliker och förbjuder ortodoxa och lutheranska biskopar att sitta i den polska senaten (medan katolska biskopar får behålla detta privilegium).

 • 1589 Den ryska kyrkans överhuvud upphöjs från metropolit till patriark.

 • 1590 Under de kommande 13 åren avrättas 53 katolska präster och 35 lekmän i England för sin tro.

 • 1593 Drygt trehundra svenska präster deltar i ett kyrkomöte i Uppsala, kallade av kung Johans efterträdare på tronen, Karl IX. Där fastslås officiellt att "den Heliga skrift är det enda rättesnöret för människans tro" och att den svenska kyrkan är evangelisk-luthersk. Mötet förklarar enhälligt att man ska "förbliva vid Guds rena och saliggörande ord" så som det är förklarat i de tre äldsta trosbekännelserna och i Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana. Kyrkan antar den Augsburgska bekännelsen som luthersk bekännelseskrift och därmed avvisas såväl katolicismen som kalvinismen. Man förbjuder den reformkatolska kyrkoordning ("Röda boken") som införts av Johan III år 1576 och beslutar att återgå till Laurentius Petris kyrkoordning av år 1571. Hårda straff införs för den som hyser någon annan tro eller utövar någon annan religion. Alla romersk-katolska trosbekännare utvisas från Sverige.
  - I England förbjuds puritanska möten. Några separatister hängs.

 • 1595 Den ortodoxa kyrkan förklaras olaglig i Polen.
  - De sista katolska prästerna måste lämna Sverige. Vadstena kloster, det sista katolska klostret i Sverige, stängs.

 • 1596 I Sverige tvingas Birgittasystrarna i Vadstena lämna landet.
  Kung Jakob VI av Skottland
  - I polska Brest-Litovsk hålls ett beslutande kyrkomöte. Den svenske kungen av Polen, Sigismund, har förbjudit alla oliktänkande att delta. Ett litet antal ortodoxa biskopar är närvarande. Även patriarken av Konstantinopel försöker närvara men avrättas av polska polisen. De ortodoxa biskoparna enas om att acceptera påvens överhöghet om de tillåts behålla sin liturgi, nattvard, gifta präster och bruket av den julianska kalendern, vilket påven beviljar. Därmed bildas den uniatiska Ukrainska katolska kyrkan, med ortodox liturgi men med katolska lärosatser och administrativ underordning under påvedömet.
  - De miljoner ortodoxa kristna som bor längs den västra gränsen i Ryssland, Vitryssland och Ukraina utsätts för politiska, ekonomiska och militära påtryckningar i syfte att få dem att acceptera den ortodoxa kyrkans union med den romersk-katolska kyrkan.

 • 1597
  Kung Henrik IV av Frankrike
  I Japan inleds förföljelser av kristna. Den japanske diktatorn Hideyoshi låter korsfästa 26 kristna i Nagasaki och befaller alla missionärer att lämna landet. Under de följande 50 åren kommer tusentals japanska kristna att dö som martyrer.
  - Kung Jakob VI av Skottland ger ut en bok med titeln "Demonologi" där han förespråkar förföljelse av häxor.
  - I spanske Nederländernas begraver den katolska kyrkan en anabaptistisk tjänsteflicka vid namn Anneke van den Hove levande som straff för att hon inte delar kyrkans tro.

 • 1598 Den franske kungen Henrik IV stiftar en lag, "ediktet i Nantes", som gör slut på de blodiga religionskrigen och garanterar de franska protestanterna (hugenotterna) religionsfrihet och medborgerliga rättigheter. De tillåts dock inte hålla gudstjänster på katolska områden.

 • 1599
  Giordano Bruno
  Kyrkomötet i Diamper försöker katolicera de thomaskristna på indiska Malabarkusten och beslutar att alla gamla syriska handskrifter ska förstöras då den gamla kyrkliga traditionen, som går ända tillbaka till apostlarnas tid, anses besmittad med nestorianska irrläror.

 • 1600 Den katolska kyrkan bränner den italienske filosofen Giordano Bruno på bål som villolärare i Rom därför att han stöder Kopernikus uppfattning att universum är oändligt och hävdar att det kan finnas fler världar än jorden.
  - Femtio av det tyska (Heliga romerska) rikets 65 fria städer har accepterat den protestantiska religionen. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...