Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

HÄXPROCESSERNAS TID

1600-talet

Många europeiska länder ansluter sig till protestantismen medan andra försöker hålla fast vid den romersk-katolska läran. I Europa utspelas religionskrig och förföljelser. Missionärer är verksamma i Afrika, Kina, Indien, Japan, Australien och Nya Zeeland. Urbefolkningen dödas, förslavas och "omvänds" till kristendomen. Nordamerika koloniseras. I Europa och Amerika pågår häxjakter. • 1601
  Matteo Ricci börjar missionera i Kina
  Den italienske jesuiten Matteo Ricci kommer till Peking och inleder sin evangelisation i Kina.

 • 1602 Den anglikanske prästen John Smith definierar "den kristna församlingen" på samma sätt som Jesu första efterföljare, dvs som summan av döpta troende. Han bryter således med den engelska statskyrkan, som inte har personlig tro som något villkor för medlemskap, och börjar döpa vuxna som bekräftelse på deras tro. Detta blir upphovet till den moderna baptiströrelsen.

 • 1603
  King James Version
  Matteo Ricci färdigställer "Den sanna läran om himmelens Herre".

 • 1604 Kung Jakob (James) av England beordrar att Bibeln med hans namn, "King James Version", ska tryckas. Han förbjuder också jesuitorden. Vidare förnyar han de elisabethanska anti-katolska lagarna som förbjuder katolsk undervisning och mission och gör det obligatoriskt för alla att närvara vid den anglikanska kyrkans gudstjänster. Olydnad bestraffas hårt.
  - I Sverige bestämmer Norrköpings riksdag att "inga främmande religions-bekännare skall lidas inom riket".

 • 1606 John Smiths församling flyttar till Amsterdam där han startar den första baptistförsamlingen. Baptismen sprider sig snart till alla världsdelar, framför allt till USA.

 • 1607 Den norska kyrkan antar den lutherska läran.

 • 1609 Den arianska (anti-trinitariska) akademin i polska Krakow publicerar en katekes på latin.
  - Jesuiterna upprättar den första av de "Trettio missionsstationerna" bland guaraniindianerna i Sydamerika.

 • 1611
  Gustav II Adolf
  Den engelska bibelöversättningen "King James Version" publiceras och blir den auktoriserade versionen. Femtiofyra lärde har arbetat i fyra år med projektet. Det mesta av språket är Tyndales. De apokryfiska skrifterna finns medtagna mellan Gamla och Nya testamentet.
  - Medlemmar av baptistförsamlingen i Amsterdam återvänder till England och grundar den första engelska baptistförsamlingen.
  - Kung Gustav II Adolf slår fast att Sverige är ett lutherskt land och inför en rad lagar och förordningar som inordnar den svenska nationalkyrkan i statslivet och skyddar den mot främmande inflytanden.

 • 1612 Shogun Ieyasu inser att missionärerna inte är nödvändiga för goda handelsrelationer. De kristna missionärerna tvingas lämna Japan och förföljelsen av de kristna i landet börjar på nytt.

 • 1613 Katoliker bannlyses från Skandinavien.

 • 1615 Peterskyrkan i Rom, den romerska katolicismens huvudkyrka, färdigställs.

 • 1616 Den romersk-katolska kyrkan förklarar att den kopernikanska teorin, som stöds av Galileo, är "falsk och felaktig".

 • 1617 Den romersk-katolska kyrkan förbjuder Galileo att utföra ytterligare vetenskapligt arbete.
  - Örebro stadga förklarar att svenskar som avfaller från den evangeliska läran ska bestraffas med döden eller landsförvisning och förlust av arvsrätt. Katoliker förbjuds att vistas i Sverige. Att försöka vinna anhängare för katolicismen blir belagt med dödsstraff.
  - Den första ortodoxa församlingen grundas i Sverige. Den är helt ryskspråkig och avsedd för ryssar som vistas i landet.

 • 1618 Ett protestantiskt uppror i Böhmen startar det trettioåriga kriget som kommer att sprida förödelse medan protestanter och katoliker slåss om makten.
  - Nationalsynoden i nederländska Dordrecht definierar den ortodoxa kalvinismen och förkastar arminianismen. Många arminianer flyr från Nederländerna.
  - I Sverige trycks Gustav Adolfs-bibeln. Den har samma text som Gustav Vasas Bibel men mer överskådlig typografi och en konsekvent versindelning.

 • 1619
  Pilgrimsfädernas fartyg "Mayflower"
  Humanisten Lucilio Vanini torteras och bränns på bål för ateism.

 • 1619 Fjodor Romanov återvänder till Moskva efter polsk fångenskap och insätts som Filaret,patriark av Moskva, och rysk regent.

 • 1620 "Pilgrimsfäderna", engelska puritaner (kalvinister) som brutit med Church of England, anländer till Amerika och grundar den puritanska Plymouthkolonin, en av de första kolonierna i Nordamerika. De förbinder sig att verka för det allmännas bästa, vara solidariska och inte sträva efter egen vinning.

 • 1621 Protestantismen är utrotad i Böhmen.

 • 1622 Den romersk-katolska kyrkan beslutar att 1 januari ska utgöra årets början. Dessförinnan har man räknat den 25 mars som årets första dag.
  - Påven Gregorius XV grundar Propagandakongregationen.

 • 1624 I Sverige avrättas den kunglige sekreteraren Georg Ursinus och Södertäljes borgmästare Zacharias Anthelius som straff för att de övergått till katolicismen, vilket avslöjats sedan de i hemlighet träffat den katolske prästen Heinrich Schacht.
  - Påve Urbanus VIII hotar att exkommunicera alla som hemfallit åt bruket av snus.

 • 1626 Den ombyggda Peterskyrkan i Rom invigs.

 • 1628 Den tjeckiske, protestantiske teologen Johann Amos Comenius fördrivs från sitt hemland och ägnar resten av livet åt att resa omkring och vädja om kristen försoning.

 • 1631
  Galileo Galilei
  Katolicismens makt i Europa försvagas då det protestantiska Sveriges kung Gustav II Adolf besegrar den flamländske katolske fältmarskalken Johann Tillys armé vid Breitenfeld.

 • 1632 Många ursprungligen ortodoxa församlingar och kloster i Ukraina, som under några decennier varit anslutna till den romersk-katolska kyrkan, återgår till den ortodoxa tron.

 • 1633 Den italienske astronomen Galileo Galilei anländer till Rom där han ställs inför rätta av inkvisitionen, misstänkt för kätteri då han gett sitt stöd åt den kopernikanska uppfattningen att jorden kretsar kring solen och inte tvärtom. Kyrkan tvingar honom att ta avstånd från Kopernikus teorier och han sätts i husarrest fram till sin död nio år senare.
  - Kejsare Fasilides utvisar jesuiter och andra katolska missionärer från Etiopien.
  - Förföljelsen av kristna i Japan intensifieras eftersom man uppfattar kristna folkslag som potentiella erövrare.

 • 1634 Passionsspelen i Oberammergau framförs för första gången.

 • 1636 Harvarduniversitetet grundas som religiös högskola i Cambridge, Massachusetts, med syfte att utbilda präster.

 • 1637 Kristendomen, utländska böcker och kontakt med européer blir olagligt i Japan.

 • 1638 I London finns en grupp baptister som håller fast vid den kalvinistiska läran att frälsning (evigt liv) endast finns tillgänglig för dem som Gud utvalt på förhand.

 • 1639 Roger Williams grundar den första baptistkyrkan i Amerika.
  - Japan stänger sina gränser för västerlänningar och tvingar de kristna under jorden.

 • 1641 Katoliker begår massaker på protestanter i Ulster på Irland.

 • 1642 I det engelska inbördeskriget slåss puritaner och presbyterianer mot anglikaner och katoliker...

 • 1645 Påven Innocentius X förbjuder de kinesiska riterna.

 • 1646
  George Fox
  Presbyterianismen blir engelsk statsreligion.
  - I Amerika håller missionären John Eliot den första gudstjänsten för indianer på deras eget språk.

 • 1647 Den kalvinska Westminstersynoden utarbetar Westminsterbekännelsen som förblir bekännelseskrift i Church of Scotland och inom den världsvida presbyterianismen.

 • 1648 George Fox grundar Vännernas samfund, även kallade "Kväkarna". De strävar efter att leva ett enkelt liv, motsätter sig krigstjänst och edsavläggelse och undviker formell gudsdyrkan. De får ett inflytande som är långt större än deras antal.
  - Grekisk-ortodoxa bönder begår massmord på tusentals judar i Ukraina.
  - 200 000 judar slaktas då ryska kosacker invaderar Polen anförda av Bohdan Chmelnytskyj.
  - Det trettioåriga kriget slutar med Westfaliska freden då Tyskland delas upp i katolska och protestantiska stater.

 • 1649
  Drottning Kristina
  En folkhop i Ryssland bränner sex vagnar lastade med musikinstrument. (I ortodoxa kyrkor sjunger man nästan alltid a cappella.)

 • 1650 Sveriges drottning Kristina utfärdar kyrkliga privilegier som tryggar prästernas ekonomi och erkänner deras rättsliga ställning som självständigt stånd i riket. Hon inför en skärpt religiös tvångslagstiftning, stadfäster de gamla förbuden mot katolsk verksamhet och utfärdar nya förbud mot alla läror som strider mot den officiella protestantiska.
  - Judarna drivs ut ur Wien.

 • 1652 Nikon (Nikita Minov), patriark av Moskva, påbörjar sina kontroversiella reformer där de liturgiska bruken anpassas efter de grekiska.

 • 1654
  Oliver Cromwell
  Sveriges drottning Kristina abdikerar och ansluter sig till den romersk-katolska kyrkan. Hon ägnar resten av sitt liv åt religionen och hennes hem i Rom blir ett kulturellt centrum.

 • 1654 Peter Stuyvesant skickar ett brev hem från kolonierna i Amerika som säger att puritanerna i New England betraktar judarna som ett hinder för den kristna missionen.

 • 1655 Den puritanske engelske statschefen Oliver Cromwell tillåter judar att flytta tillbaka till England. Orsaken är att han inte tror att Jesus kan återvända förrän det judiska folket blivit omvänt, och han anser att sannolikheten att det ska ske är större i England - med dess reformerta kyrka - än i något annat land.

 • 1656 Den kalvinistiske teologen James Ussher - berömd för sin bibliska kronologi som angav världens skapelse till år 4004 f Kr - avlider.

 • 1660 Ätten Stuart återfår makten i England och återinför episkopalkyrkan (den anglikanska kyrkan) som statskyrka.

 • 1664 De första kvinnorna döms som häxor i Amerika.
  - Jungfru Maria uppges ha uppenbarat sig för en 17-årig herdeflicka utanför Grenoble i franska alperna.

 • 1665 Den grekisk-judiske kabbalisten Shabbetai Tzevi hyllas som Messias och startar den messianska rörelsen som kom att kallas "sabbatianism".

 • 1666 Shabbetai Tzevi utropar det messianska året och beger sig till Konstantinopel för att avsätta sultanen. När han ställs inför alternativen att övergå till islam eller bli avrättad väljer han det förra.

 • 1667
  Philip Jacob Spener
  Ukraina delas mellan Polen och Ryssland.

 • 1668 Stephen Langton, ärkebiskop av Canterbury, som utvecklade den kapitelindelning som finns i alla biblar i dag, dör.

 • 1668 I Sverige inleds en våg av häxprocesser.

 • 1670 Judarna drivs ut ur Österrike. Den tyske lutherske pastorn Philip Jacob Spener startar den tyska pietistiska rörelsen som betonar ett fromt liv och en personlig trosupplevelse.

 • 1673 I England införs en lag som förbjuder alla som inte förnekar doktrinen om transsubstantiation och mottar nattvarden i Church of England att inneha offentliga befattningar.

 • 1674 Katolsk hierarki upprättas officiellt i Nya Frankrike (de franska besittningarna i Nordamerika).

 • 1675 Den tyske prästen Philip Jacob Spener publicerar "Pia Desideria" ("Fromma önskningar") som blir pietismens reformprogram: Bibeln ska brukas flitigare i kyrkan, lekmännens "allmänna prästadöme" ska få mera utrymme, uppbyggelse och själavård är viktigare än teologisk lärdom och undervisning. (Pietismen är den tyska motsvarigheten till "puritanismen" i den engelskspråkiga världen.)
  - I den amerikanska delstaten Massachusetts lagstiftas att kyrkodörrarna ska vara låsta under gudstjänsterna så att inte människor lämnar kyrkan innan predikan är slut.

 • 1677 En grekisk-ortodox kyrka uppförs i London.

 • 1678 John Bunyans "Kristens resa" publiceras. Den blir världens näst mest spridda verk efter Bibeln.

 • 1681 Ryssland erövrar tatarernas område vid Volga och tvingar befolkningen att ansluta sig till kristendomen.
  - Kväkaren William Penn får mark i Nordamerika av den engelske kungen Karl II så att han kan grunda Pennsylvania. Därmed hoppas kungen att alla oliktänkande ska lämna England.

 • 1682
  Kung Ludvig XIV av Frankrike
  Det franska prästerskapet utfärdar "de fyra gallikanska artiklarna".

 • 1683 Den engelske kväkaren William Penn, som kämpade för fred och religiös tolerans, undertecknar ett förbund med indianerna i amerikanska Pennsylvania.

 • 1685 Den franske kungen Ludvig XIV upphäver Nantesediktet och förbjuder all annan religionsutövning än den katolska. En ny våg av religionsförföljelse sveper över landet och trots förbud mot att emigrera blir resultatet massutvandring av protestanter från Frankrike. 50 000 hugenotter slår sig ner i olika europeiska länder, i Nordamerika och Sydafrika.
  - Den sista "häxan" avrättas i England.

 • 1686 Den franske kungen Ludvig XIV ger order om att alla valdensiska kyrkor ska brännas. Valdensarna tillhör en för-reformatorisk tradition som betonar kärleken till Kristus och hans ord och ett liv i fattigdom. 2000 medlemmar mördas, 8000 fängslas och 2000 "omvänder sig" till den etablerade kyrkans tro.
  - I Sverige ställs kyrkan helt under kungamakten. Kungen får frihet att utnämna biskopar. Alla svenska medborgare är tvungna att tillhöra Svenska kyrkan vare sig man är troende eller ej. Den som vägrar landsförvisas. Alla barn ska döpas och därmed automatiskt bli medlemmar av Svenska kyrkan inom åtta dagar efter födseln.

 • 1687 Den svenska lagens stadga om eder och sabbatsbrott säger att brottslingen ska straffas genom att sättas i kyrkstocken utanför kyrkporten till allmänt beskådande.

 • 1688
  Häxrättegång i Salem, Massachusetts
  Kung Jakob II av England avsätts, delvis på grund av sitt ökande stöd för den romerska katolicismen.

 • 1689 Lagen om tolerans återger delvis Englands katoliker och oliktänkande deras medborgerliga rättigheter. De flesta anglikaner har övertygats om värdet av tolerans.

 • 1692 Häxprocesserna sprider sig från Europa till de nordamerikanska kolonierna. I staden Salem i Massachusetts ställs 165 personer inför rätta anklagade för trolldom på grund av anklagelser från några unga flickor. 19 av dem hängs.
  Bridget Bishop hängs för "häxeri"
  - Toleransedikt för kristna i Kina.

 • 1693 Det puritanska prästerskapet i Salem, Massachusetts, beslutar att man inte ska genomföra fler avrättningar av de kvinnor som dömts som häxor.

 • 1695 Den första svenska rikspsalmboken, "Den svenska psalmboken", ges ut.

 • 1700 De tyska protestantiska staterna och Danmark-Norge inför den gregorianska kalendern, som de katolska länderna infört drygt ett århundrade tidigare. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...