Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

DEN NORDISKA MISSIONENS TID

800-talet

Det kristna missionsarbetet bland de europeiska och slaviska folken utökas. Romersk-katolska missionärer från Tyskland och England når Skandinavien. Kristendomen införs på Balkan och i det stora ryska riket. Korruption och kaos breder ut sig inom den romerska kyrkan. Karl den stores dynasti och kyrkan stärker varandras makt. • 801
  Klostret på ön Iona
  Vikingarna börjar sälja slavar till muslimerna.

 • 806 Columbas kloster på ön Iona förstörs av vikingar och alla munkarna mördas.

 • 809 Vid kyrkomötet i Aachen slår Karl den Store fast att tro på "filioque" (att Anden även utgår från Sonen) är nödvändigt för frälsning.

 • 813
  Karl den store
  Bysans får en ny kejsare som antar namnet Leon V. Under honom tar bildstormen ny fart.

 • 814 Karl den Store avlider. Han har varit en av sin tids största politiska härskare och i religiösa frågor mäktigare än påven. Han har sett som sin uppgift "att med vapen försvara Kristi heliga kyrka mot angrepp från hedningar... och mot att förödas av otrogna".

 • 825 Den anglosaxiske kungen Egbert av Wessex förenar de engelska rikena och blir den förste kungen i ett enat England.

 • 826
  Egbert av Essex
  Den tyske munken Ansgar beger sig till Hedeby i Danmark som missionär, utsänd av den romerske kejsaren Ludvig den fromme (son till Karl den store). Den danske kungen Harald låter döpa sig till den romerskkatolska tron i tyska Ingelheim.

 • 828 Vad som påstås vara kvarlevorna av evangelisten Markus flyttas från Egypten till Venedig.

 • 829 Den romersk-katolske munken Ansgar och hans medarbetare Vitmar ger upp försöken att kristna danskarna och kommer till handelsstaden Birka på Björkö i Mälaren sedan svearnas kung Björn har bett om hjälp att införa den kristna religionen i Sverige.
  Ansgar
  Ansgar stannar ett och ett halvt år i Birka och verkar främst bland de kristna trälar från Västeuropa som finns där. En av de svear som ber att få bli döpta är Birkas styresman Hergeir. En liten kristen församling bildas.
  - I franska Lyon skriver ärkebiskopen Agobard att judar stjäl kristna barn och säljer dem till araberna.

 • 830 Ansgar och Vitmar lämnar svenska Birka. I Hamburg upprättas ett ärkebiskopsdöme med Norden som missionsområde och Ansgar blir den förste ärkebiskopen med ansvar för kristnandet av Skandinavien.

 • 831 Den frankiske teologen Paschasius Radbertus ger ut sina första skrifter i väst om eukaristin (nattvarden). Det skapar kontrovers och förebådar den senare romerskkatolska doktrinen om transubstantiationen, dvs att vinet och brödet bokstavligen - fastän omärkligt - förvandlas till Jesu kropp och blod.

 • 832 Ansgar reser till Rom och får påvens uppdrag att sprida evangelium i Norden. Munken Gautbert sänds till Birka men blir mördad och den lilla kristnan församlingen där upplöses.

 • 837 De kristna i Egypten utsätts för förföljelser.

 • 843 Den "ikonoklastiska kontroversen", tvisten rörande förekomsten av bilder och statyer i kyrkorna, upphör slutligen då kyrkans ledning i Konstantinopel formellt accepterar vördandet av ikoner i kyrkor och gudstjänster. Så blir ikonen en självklar och nödvändig del i den ortodoxa kyrkans liv. Även på mynten i Romarriket finns nu bilder av religiösa händelser och personer.
  - Norska vikingar anfaller Nantes, tränger in i domkyrkan och dödar biskopen och nästan alla som befinner sig där.

 • 845 Den kinesiske kejsaren Wu-tsang stänger de kristna klostren i Kina. Den kristna kyrkan i Kina utplånas nästan helt.
  - Biskoparna av Lyon, Sens och Bourges uppmanar kyrkomötet i Meaux att förnya de antijudiska restriktionerna. Den franske kejsaren Karl II vägrar införa dem.
  - Hamburg plundras av vikingar som lägger Ansgars kyrka i ruiner.

 • 846 Muslimer invaderar Italien och angriper Rom.

 • 849 Kalif al-Mutawakkil avsätter patriarken i den östliga kristna kyrkan och inleder förföljelser av de kristna.

 • 851 Vikingar erövrar London och förstör katedralen i Canterbury.

 • 852 Ansgar grundar kyrkorna i Hedeby och Ribe i Danmark.
  - Ansgar åker på sin andra missionsresa till Sverige och Birka, men den här gången mottas han med misstro. Han mutar emellertid kungen med gåvor och på så sätt får han dennes tillåtelse att bygga en kyrka som uppförs på Hergeirs gård.

 • 855 I påskpredikningarna i franska Beziers uppmanar prästerna befolkningen att hämnas på judarna för att de korsfäste Jesus.

 • 858 Påven Nicholas I fördömer patriarken Fotios av Konstantinopel, vilket markerar den andra officiella brytningen mellan de två kyrkorna.

 • 861 Det östeuropeiska khazariska riket konverterar till judendomen.

 • 862 Ratislav av Moravien konverterar till kristendomen.

 • 863
  Kyrillos och Methodios
  Påven Nicholas I förklarar kyrkans oberoende från myndigheterna i såväl Rom som Konstantinopel.
  - Patriarken av Konstantinopel skickar iväg de makedoniska bröderna Kyrillos och Methodios, "slavernas apostlar", för att missionera i det stormähriska riket som är befolkat av slaverna. Den mähriske härskaren, Rostilav, beslutar att all predikan måste hållas på folkets språk. Resultatet blir att Kyrillos och Methodios utarbetar det första användbara alfabetet för det slaviska språket, som därför kommer att kallas det "kyrilliska alfabetet". De skriver sedan en översättning av Bibeln på detta alfabete.

 • 864 Furst Boris av Bulgarien döps.

 • 865 Ansgar, "Nordens apostel" och den förste ärkebiskopen av Hamburg, dör.

 • 867 Patriarken i Konstantinopel, Fotios, och påven Nikolaus I i Rom kommer i dispyt om olika frågor, särskilt den romersk-katolska kyrkans "filioque-tillägg" till den nicaenska trosbekännelsen (ett tillägg som säger att den heliga anden inte utgår endast från Fadern utan även från Sonen). Påven avsätter patriarken, som i sin tur sammankallar ett kyrkomöte som fördömer en rad västerländska kyrkobruk och förklarar påven som kättare. Därmed splittras den östliga och den västliga kyrkan slutgiltigt.

 • 868
  Diamantsutran
  I Kina framställs världens första tryckta bok, "Diamantsutran", men det kommer att dröja många sekel innan tryckkonsten uppfinns i Europa.

 • 869 Det fjärde kyrkomötet i Konstantinopel öppnas, sammankallat av den nye bysantinske kejsaren för att bekräfta insättandet av Ignatius av Konstantinopel som patriark, sedan Fotios avsatts. Detta kyrkomöte accepteras aldrig av den ortodoxa kyrkan, som stöder Fotios.

 • 870 Det serbiska folket konverterar till kristendomen, vilket inte innebär att de plötsligt blir kristna utan endast att de ansluts till den romersk-katolska kyrkan.

 • 871
  Alfred den Store
  Alfred den store översätter delar av Psaltaren, 2 Mosebok och Apostlagärningarna till anglosaxiska.

 • 874 Vikingar från Norge koloniserar Island.

 • 876 En synod av biskopar i Konstantinopel fördömer påven i Rom för hans politiska verksamhet och förkastar påvens anspråk på världsomfattande bestämmanderätt över kyrkan.

 • 878 Wedmorefördraget tvingar vikingar i England att ansluta sig till kristendomen.

 • 883
  Klosterberget Athos
  Muslimer bränner ner klostret i Monte Cassino.

 • 885 Berget Athos på halvön Chalkidike i norra Grekland blir en självstyrande munkrepublik. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...