Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

Martyrernas tid

200-talet

Tron på att Jesus är Messias (Kristus) och tron på hans budskap förvandlas successivt till en ny religion, kristendomen, med centrum i Rom. Den tar intryck av grekiska och romerska tankar och seder och tar alltmer avstånd från Jesu och apostlarnas egen tro, judendomen.
      Församlingen är fortfarande en förföljd minoritet. För att bättre motstå förföljelserna, motarbeta kätterska läror, bemöta intellektuella angrepp och sprida evangelium införs striktare organisation i församlingarna. Biskoparnas blir alltmer autokratiska och kyrkan förlitar sig alltmer på filosofiska resonemang för att hävda sin lära.
      Romarriket utsätts för ett växande tryck från barbariska stammar. De kristna ses som en försvagande faktor och resultatet blir förföljelser. Många av de mest trofasta kristna blir martyrer. Andra söker sig bort från samhället och blir eremiter och munkar.
      Mot slutet av seklet har den nya religionen nått långt upp i Europa. De första kyrkobyggnaderna uppförs. Romarriket delas i en östromersk och en västromersk del. • 201
  Septimus Severus
  Den kristna församlingens kyrkobyggnad i Edessa förstörs av en översvämning.

 • 202 Den romerske kejsaren Septimus Severus försöker ena Romarriket under en religion, dyrkan av den Obesegrade solen. Både judar och kristna vägrar och utsätts för våldsamma förföljelser. Trots det växer kyrkan snabbt. En av dem som lider martyrdöden är biskop Irenaeus av Lyons i Frankrike, författare till flera böcker mot villoläror och av många betraktad som den romerska kyrkans förste teolog (eftersom andra var mer apologeter, dvs försvarare av tron). Kyrkofadern Tertullianus slår fast att martyrernas blod är "kristendomens frösådd".

 • 203
  Irenaeus
  Den 22-åriga Perpetua, hennes slavflicka Felicitas och fyra manliga slavar lider martyrdöden på arenan i Karthago. De piskas, slits sönder av hungriga leoparder och halshuggs slutligen. Dessförinnan har Felicitas fött ett barn i fängelset.

 • 205 Den begåvade nordafrikanen Origenes, vars far dött som martyr år 202, börjar skriva en rad böcker.

 • 206 Kung Abgar IX omvänder den syriska staden Edessa till kristendomen.

 • 209 Den förste engelske martyren avrättas i Verulamium under en av de få förföljelser av kristna som äger rum på den brittiska ön. Han heter Alban och är en romersk soldat som straffas med döden sedan han erbjudit husrum åt en kristen missionär.

 • 211
  Origenes
  Teologen Origenes blir ledare för katekesskolan i sin hemstad Alexandria.

 • 215 Kristna skolor inrättas i Alexandria och Antiokia.

 • 218 Kejsaren Elagabalus introducerar den syriska solgudskulten i Rom.

 • 220 Goterna invaderar Mindre Asien och Balkan. En judisk akademi grundas i Sura i Mesopotamien. Origenes startar en skola i Caesarea. Den romerske biskopen Hippolytos förklarar att Jesus föddes den 25 december. Callistus är den förste romerske biskop som låter Jesu ord om "Klippan" syfta på sitt eget ämbete.

 • 230
  Callistus
  Påven Urban I förklarar att kyrkan kan äga mark och att villolärare ska kunna uteslutas.
  - Origenes i Alexandria skriver boken "De principiis" där han hävdar att alla andliga väsen en gång fanns hos Gud men har "fallit" och stannat på olika nivåer, som änglar, människor eller demoner. Målet är att alla dessa väsen skall återförenas med Gud.

 • 231 Efter att i två decennier ha samlat manuskript börjar Origenes sammanställa en Bibel kallad "Hexapla" med flera olika översättningar i parallella spalter. I Dura-Europos (nuvarande Qalat as-Salihiya) vid Eufrat i Syrien förvandlas ett privat hus till kristen möteslokal.
  Ett fragment av Origenes "Hexapla"
  Det är det äldsta kända exemplet på en kyrkolokal med religiösa bilder (Den gode herden, uppväckandet av Lasaros, Jesu uppståndelse etc) på väggarna.

 • 235 I Rom fortsätter förföljelsen av de kristna och biskopen (påven) Pontianus förvisaas till Sardinien.
  - Origenes skriver att Romarriket är ett uttryck för Guds vilja.

 • 240 Kyrkomöte i Karthago.

 • 245 Origenes bemöter påståenden om att Jesus skulle varit utomäktenskapligt barn till Maria och en romersk soldat.

 • 246
  Paulus Eremiten
  Paulus av Thebes beger sig ut i den egyptiska öknen och blir den förste kristne eremiten.

 • 250 Kejsar Decius startar en blodig förföljelse av de kristna i ett försök att återinföra det gamla Roms seder. Han kräver att alla ska delta i de hedniska offren och de som lyder får ett certifikat. De som inte har certifikat förföljs. Många kristna, som vägrar och dör martyrdöden, högaktas som helgon. Andra kristna köper falska certifikat för att undgå förföljelsen, vilket orsakar stor kontrovers inom kyrkan.
  - Biskop Cyprianus av Karthago, håller sig gömd under förföljelsen och leder kyrkan via brev.

 • 251 Cyprianos av Karthago publicerar sitt inflytelserika verk "Kyrkans enighet".
  - Den romerske teologen Novatianus motsätter sig att de många kristna som avfallit under Decius förföljelse ska få återgå till församlingen efter botgöring. Han lär vidare att synder som begås efter dopet aldrig kan förlåtas. Novatianus och hans anhängare, novatianerna, bildar en rigoristisk motkyrka och Novatianus låter sig själv utses till biskop och motpåve.

 • 253 Valerianus blir kejsare av Rom.

 • 254 Origenes fängslas och torteras av romarna. Han avlider av skadorna. Stefanus I blir biskop av Rom ("påve") och inför särskilda klädedräkter för präster.

 • 256 Stefanus blir den förste ledaren för församlingen i Rom som uttryckligen förklarar sig vara aposteln Petrus direkte efterträdare och följaktligen ska vara överordnad alla andra biskopar. Han menar, i motsats till biskop Cyprianos av Karthago, att de som döpts av heretiker kan upptas i församlingen utan att behöva döpas om.

 • 257 Den romerske kejsaren Valerianus ger de kristna skulden för att riket drabbats av pest, jordbävningar och andra katastrofer. Därmed inleds tre års förföljelser av de kristna.

 • 258 De romerska myndigheterna genomför massmord på kristna präster, biskopar och diakoner. En av dem som dör martyrdöden är biskopen av Rom, påven Sixtus II. Även biskop Cyprianos av Karthago döms till döden för sin tro och halshuggs av romarna.

 • 260 Gallienus blir kejsare av Rom. Han går emot sin företrädare och utfärdar ett toleransedikt som bland annat innebär att de kristna tillåts hålla gudstjänster. Den romerske biskopen/påven Dionysius rekonstruerar den romerska församlingen.
  - Första kända tillfället då kristna ber till helgon (Petrus och Paulus) och vädjar om deras förböner.
  - Paulus av Samosata i Syrien förkunnar att Jesus inte var Gud.

 • 261 Novatianerna utesluts ur kyrkan av en synod av biskopar i Rom.

 • 264 Kyrkomöte i Antiokia där man utesluter Paulus av Samosata.

 • 268 Goterna intar de grekiska städerna Aten, Korint och Sparta.

 • 270
  Antonius Eremiten
  Antonius ger bort alla sina ägodelar och beger sig ut i öknen för att leva som eremit i över trettio år, vilket blir en avgörande händelse i utvecklingen av det kristna klosterväsendet.
  - Den romerske prästen Valentine avrättas genom halshuggning sedan han trotsat kejsar Claudius förbud mot äktenskap (syftet med förbudet är att lättare kunna värva soldater) och vigt par i hemlighet. Detta kommer senare att ge upphov till Valentindagen, Alla hjärtans dag.

 • 272 Tre kristna halshuggs vid en kulle utanför Paris. Kullen får namnet "Martyrernas berg" - Montmartre.

 • 274
  Aurelianus på mynt
  Den romerske kejsaren Aurelianus förklarar att den 25 december ska vara Natalis Solis Invicti, den oövervinnliga solens födelsedag. Kyrkan kommer senare att göra denna dag till "Jesu födelsedag" i stället.

 • 284 Diocletianus blir kejsare av Rom.

 • 285 Kyrkan i Seleukia-Ktesifon vid Tigris får sin första "katholikos" (biskop), Papa bar Aggai.

 • 285 Kristendomen sprider sig i Armenien och många blir omvända och ansluter sig.

 • 292
  Diocletianus
  Kejsare Diocletianus delar upp Romarriket i en östlig och en västlig del.

 • 295 Termen "katolsk" (som betyder "universell" eller "allmännerlig") börjar användas om kyrkan.

 • 297 Diocletianus vill återuppliva Roms gamla religion för att stärka riket och inleder en blodig förföljelse av de kristna.

 • 300 Kristnandet av Britannien inleds. Vid sekelskiftet är antalet invånare i Romarriket 60 miljoner, varav cirka 15 miljoner är anslutna till den kristna religionen.
  - Nordafrika är ett viktigt kristet centrum. Enbart Egypten har en miljon kristna. I egyptiska Pispir samlar den helige Antonius ett antal eremiter och bildar det första kristna klostret. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...