Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

A

Abed-Nego / Aved-Nego / Asarja
Kastades tillsammans med två andra män, Shadrak och Meshak, i en brinnande ugn som straff för att de vägrat tillbe en gyllene bildstod. Alla tre undkom oskadda. (Dan 1)

Abel mördas av sin bror Kain (detalj av målning av Titian)
Abel
Näst äldste sonen till Adam och Eva. Fick ett stort antal yngre syskon. Mördades av sin äldre bror, Kain. (1 Mos 4)

Abi / Abia / Avia
Sakarjas dotter. Mor till kung Hiskia och gift med kung Ahas. (2 Kung 18)

Abia / Avia
En präst på Davids tid som tilldelades den åttonde avdelningen i prästtjänsten, den avdelning som Johannes döparens far Sakarias tillhörde. (1 Krön 24)

Abia / Abiam / Avia
Juda rikes andre kung, ca 910-908 f Kr. Sonson till Salomo. Ingick förbund med kungen av Syrien och förde sedan ett segerrikt krig mot Israel. (1 Kung 14)

Abia / Avia
En av de präster som återvände tillsammans med Serubbabel efter den babyloniska fångenskapen. (Neh 12)

Abigail / Avigajil
En kvinna som mot sin make Navals vilja hjälpte David och hans män med förnödenheter under hans tid som fredlös. Efter Navals död blev hon Davids hustru. (1 Sam 25)

Abihu / Avihu
Son till Aron. Under vistelsen i öknen efter utvandringen ur Egypten bar han fram främmande eld i tabernaklet, vilket ledde till hans död. (2 Mos 6)

Abimelek / Avimelek
Kung i staden Gerar i södra delen av Kanaan på Abrahams tid, ca 2000 f Kr. (1 Mos 20)

Abimelek / Avimelek
Hänsynslös israelitisk småkung. Son till Gideon. Dödade alla sina bröder och utsågs till kung Av Sikem. (Dom 9)

Abinadab / Avinadav
En man i Kirjat-Jearim som lät förvara förbundsarken i sitt hus. (1 Sam 7)

Abiram / Aviram
Son till rubeniten Eliab. Gjorde tillsammans med Datan och Kora uppror mot Mose. (4 Mos 16)

Abisag / Avishag
En flicka från Sunem i Israel som skötte om den israelitiske kung David på hans ålderdom och "höll honom varm". Efter Davids död bad hans son Adonja kung Salomo att få gifta sig med Abisag, men fick nej. (1 Kung 1)

Abisai / Absai / Avishaj
Systerson till kung David som en gång räddade kungens liv. (2 Sam 21)

Abjatar / Evjatar
Son till prästen Ahimelek. Den ende som undkom blodbadet i Nob. Han blev överstepräst då David blev kung. (1 Sam 22)

Abner / Abiner / Avner
Chef för den israelitiske kungen Sauls armé. (1 Sam 17)

En ängel hindrar Abraham från att offra sin son Isak (detalj av målning av Rembrandt)
Abraham
En hebreisk herde från Mesopotamien. Utvandrade omkring 2000 f Kr till landet Kanaan där Gud lovat att han och hans ättlingar skulle få leva. Genom sin son Ismael blev han stamfar för flera arabstammar, och genom sonen Isak blev han israeliternas stamfar. Det var med honom Gud slöt det avtal (förbund) som innebar att de israelitiska stammarna blev Guds egendomsfolk. I den judiska traditionen framställs han som den fullkomligt rättfärdiga människan. I det nya förbundets skrifter (Nya testamentet) är Abraham en symbol för tro och lydnad gentemot Gud. (1 Mos 12)

Absalom
Den israelitiske kungen Davids mest älskade son. Mördade sin halvbror Amnon sedan denne våldtagit hans syster Tamar. Gjorde uppror mot sin far i syfte att själv bli kung men dödades. (2 Sam 13)

Adam
Hebreiska ordet för "jordvarelse", "mänsklighet". Bibelns benämning på den första människan som skapades av materia, av jord (hebreiska "adama"). Enligt skapelseberättelsen i Första Mosebok skapades människan i syfte att bli lik Gud. Nya testamentet beskriver Messias/Kristus som den "siste Adam". Liksom den förste Adam gav sina efterföljare tillfälligt fysiskt liv, ger den siste Adam, Messias, sina efterföljare evigt andligt liv och därmed fullbordas Guds skapelse av sin avbild. (1 Mos 1)

Adbeel
Abrahams sonson, stamfader för ett arabiskt folk. (1 Mos 25)

Agabus / Agabos
En kristen profet från Jerusalem, verksam i Antiokia i mitten av det första århundradet e Kr. Förutsade dels en hungersnöd, dels Paulus fångenskap. (Apg 11)

Agrippa I
Herodes Agrippa (10 f Kr-44 e Kr). Judisk furste. Son till kung Herodes den store. Kung över större delen av Palestina. (Apg 12)

Agrippa II
Markus Julius Agrippa (27-100). Son till kung Herodes Agrippa. Tetrark över småstaterna norr om Galileen. Ställde sig på romarnas sida under det judiska upproret år 66-70. (Apg 25)

Ahab / Ahav / Achav
Israels elfte kung, cirka 871-852 f Kr. Dyrkade både Jahve och Baal, vilket ådrog honom profeten Elias vrede. Mördades av chefen för sina stridsvagnsstyrkor, Jehu. (1 Kung 16)

Ahas / Achas
Kung i Juda rike, ca 736-715. Ingick allians med assyriernas kung Tiglat-Pileser III. Bytte ut Salomos brännoffersaltare mot ett altare av assyriskt mönster, tillät kanaaneisk avgudadyrkan på offerhöjderna, offrade en son till Molok och stängde portarna till templet i Jerusalem. (2 Kung 16)

Ahasja / Achasja
Israels tolfte kung, ca 852-851 f Kr. Son till kung Ahab. (1 Kung 22)

Ahasja / Achasja
Juda rikes sjätte kung, ca 845 f Kr. Son till kung Joram. Blev tronföljare sedan filisteerna fört bort hans bröder. Förde ett misslyckat krig mot Syrien. Mördades av Jehu. (2 Kung 8)

Ahasveros / Xerxes I
Kung över Persien. Son till Dareios I. Regerade 486-465 f Kr. Känd för ett stort misslyckat krigståg mot grekerna. Ahasveros valde judinnan Ester till sin drottning. Föll offer för en palatsrevolution och efterträddes av sonen Artaxerxes I. (Esra 4)

Ahia / Achia
Profet från Silo, verksam i slutet av 900-talet f Kr. Förutsade att Jerobeam skulle bli kung av Israel samt att hans son skulle dö och hans släkt förgås. (1 Kung 11)

Ahimas / Achimaas
Son till översteprästen Sadok. Verksam som spion för kung Davids räkning. (2 Sam 16)

Prästen Ahimelek ger David Goliats svärd (detalj av målning av de Gelder)
Ahimelek / Achimelek
Präst i staden Nob. Hjälpte David under dennes flykt undan kung Saul. På grund av detta blev han och 85 präster senare mördade. (1 Sam 21)

Ahinoam / Achinoam
Kung Davids andra hustru. (1 Sam 25)

Ahitofel / Achitofel
En av flera rådgivare till den israelitiske kungen David. Styresman över staden Gilo i sydvästra Juda. Stödde Absaloms uppror mot David, men begick självmord då han insåg att upproret skulle misslyckas. (2 Sam 15)

Akbor
En av de män som kung Josia skickade till profetissan Hulda för att rådfråga Gud angående den funna lagboken. (2 Kung 22)

Akis / Akish
Kung i den filisteiska staden Gat som vid två tillfällen hjälpte David under hans flykt undan Saul. (1 Sam 21)

Akvila / Aquila
En judisk jesustroende tältmakare från Pontus vid Svarta havet, senare bosatt i Rom. Flydde tillsammans med sin hustru Priscilla till Korint när kejsar Klaudius förvisade judarna från Rom år 48. Medarbetare till aposteln Paulus. (Apg 18)

Alexander den store
Kung av Makedonien år 336-323 f Kr. Erövrade länderna från Grekland i väst till Persien i öst och grundade staden Alexandria i Egypten. Alexanders erövringar medförde att den grekiska kulturen och det grekiska språket fick stort inflytande i Palestina.

Amasa
Kung Davids systerson som deltog i Absaloms uppror mot kungen. (2 Sam 17)

Amasai
Ledare för en skara på 30 krigare som hjälpte David då han flydde ut i öknen undan kung Saul. (1 Krön 12)

Amasja
Juda rikes nionde kung, ca 801-787 f Kr. (2 Kung 14)

Ammiel
Hövding i Davids stam. En av de 12 spejare som skickades in i Kanaan vid förberedelserna för israeliternas intåg i landet efter flykten ur Egypten. (4 Mos 13)

Amnon och Tamar(detalj av målning av le Sueur)
Amnon
Kung Davids äldste son. Våldtog sin halvsyster Tamar och mördades av hennes bror Absalom. (2 Sam)

Amon
Juda rikes femtonde kung, ca 641-640. Son till kung Manasse. Dyrkade avgudaar. Mördades av sina tjänare. (2 Kung 21)

Amos
Herde från Tekoa i Juda rike som framträdde som domsprofet i Israel vid mitten av 700-talet f Kr, kritiserade avgudadyrkan, förtryck och sociala orättvisor och förutsade Israels fall. (Amos)

Ananias
Judisk överstepräst cirka år 47-59. Skildras av Josefos som brutal, penningkär och Romvänlig. Ledde dem som anklagade Paulus för att orsaka bråk i Jerusalem. Mördades i början av judarnas uppror mot romarna. (Apg 21)

Ananias
En kristen i Damaskus som hjälpte Paulus. (Apg 9)

Ananias
En jesustroende jude i Jerusalem som plötsligt avled efter att lögnaktigt ha uppgett att han skänkt hela färsäljningssumman för sin egendom till församlingen trots att han behållit en del. (Apg 5)

Andreas avrättning (detalj av målning av Caravaggio)
Andreas
Fiskare från Betsaida vid Gennesarets sjö. Ursprungligen lärjunge till Johannes döparen. Blev sedan en av Jesu närmaste 12 lärjungar. Bror till Simon Petrus. Senare verksam som missionär i södra Ryssland och Turkiet. Avrättades genom korsfästning i staden Patrae i Akaia. (Mark 1)

Antiochos Epifanes
(204-164 f Kr). Seleukidisk kung som försökte hellenisera judarna, införa förbud mot omskärelse och ersätta Jahvedyrkan med en Zeuskult i Jerusalems tempel. Detta ledde till mackabéerupproret år 166 f Kr och uppkomsten av en fri judisk stat. (Mack)

Apollos
En jesustroende jude från Alexandria som verkade som förkunnare bland judarna i Efesos och Korint trots att han till en början hade bristfälliga kunskaper om Jesu undervisning. (Apg 18)

Arauna / Ornan
En jebusé bosatt i Jerusalem som sålde en tröskplats norr om Sion till kung David. Denne byggde ett altare där och senare uppförde Salomo Jerusalems tempel på denna plats. (1 Krön 21)

Archelaos / Arkelaus
Julius Herodes Arkelaus. Folkfurste (etnark) över Samarien, Judeen och Idumeen efter faderns, Herodes den store, död. Känd för sina våldsdåd mot både samarier och judar. Dödade 3000 judar då han med vapenmakt slog ner ett uppror i templet. Hans grymhet gjorde att kejsaren avsatte honom, landsförvisade honom till Gallien och lade hans områden under romersk administration. (Matt 2)

Aretas
LydkungKungung under Rom. Regerade över nabateernas rike i norra Arabien med Petra som huvudstad ca 9-40 f Kr. Svärfar till Herodes Antipas. Aretas ståthållare i Damaskus försökte förgäves gripa Paulus en tid efter dennes omvändelse till tron på Jesus som Messias. (2 Kor 11)

Aristarkus / Aristarchos
En Jesustroende från Tessalonika i Macedonien som följde med Paulus på hans tredje missionsresa, på sista resan till Jerusalem och slutligen på resan till Rom. Satt fängslad tillsammans med Paulus i Rom. (Apg 19)

Arons stav förvandlas till en orm (detalj av målning av Poussin)
Aron
Bror till Mose, som ledde israeliternas utvandring ur Egypten. Utsågs av Mose till folkets förste överstepräst. (2 Mos 4)

Artaxerxes I
Persisk kung ca år 464-424 f Kr. (Esr 4)

Asa
Juda rikes tredje kung, ca 908-868 f Kr. Son till kung Abias. Försökte utrota all hednisk avgudadyrkan i landet. (1 Kung 15)

Asaf
En tempelsångare av Levi stam som levde på Davids tid och blev stamfader för en grupp tempelsångare. Författare till psalmerna 50 och 73-83 i Psaltaren. (1 Krön 15)

Asarja / Ussia
Juda rikes tionde kung, ca 787-744 f Kr. Son och efterträdare till kung Amasja. Vidgade riket och stärkte det även inåt. Drabbades av spetälska och regerade under slutet av sitt liv genom sin son Jotam. (2 Krön 26)

Assarhaddon / Esarhaddon
Assyrisk kung, ca 680-669 f Kr. (2 Kung 19)

Atalja
Regerande drottning över Juda ca 845-840 f Kr. Rikets sjunde regent. Dotter till kung Ahab och Isebel. (2 Kung 11)

Augustus
Egentligen Gajus Octavius. Adoptivson till Julius Caesar. Romersk kejsare från 31 f Kr till 14 e Kr. Gav order om den skattskrivning som innebar att Jesu föräldrar, Josef och Maria, begav sig från sin hemort Nasaret i Galileen till Betlehem i Judeen där sedan Jesus föddes. (Luk 2)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...