Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

S
Saasgas / Shaashgas
En hovman hos den persiske kungen Ahasveros som vaktade kungens bihustrur. (Est 2)

Sabdi / Savdi
Uppsyningsman över kung Davids vinförråd i vingårdarna. (1 Krön 27)

Sackaios / Sackeus
En jude bosatt i Jeriko som arbetade som tullindrivare åt den romerska ockupationsmakten. Jesus bjöd hem sig själv Sackeus, och mötet slutade med att denne skänkte bort det mesta av sin förmögenhet. (Luk 19)

Sadok
En inflytelserik präst på Davids tid. Smorde Salomo till kung, Hans ättlingar var de främsta prästerna i Salomos tempel och innehade översteprästämbetet fram till deportationen till Babylon. En av Sadoks ättlingar var den skriftlärde Esra. (2 Sam 8)

Sadrak / Shadrak
Kastades tillsammans med två andra män, Abed-Nego och Meshak, i en brinnande ugn som straff för att de vägrat tillbe en gyllene bildstod. Alla tre undkom oskadda. (Dan 1)

Safenat-Panea / Safenat Paneach
Det namn som farao gav Josef. (1 Mos)

Safira / Sapfeira
En Jesustroende judinna i Jerusalem som dog plötsligt efter att ha upprepat sin makes lögn inför församlingen. (Apg 5)

Sakarias
Far till Jesu syssling Johannes (Johannes döparen). Gift med Jesu mor Marias kusin Elisabet. Präst i Abias prästavdelning i Jerusalems tempel. (Luk 1)

Sakarias
Son till översteprästen Jojada. Stenades till döds på templets förgård sedan han fördömt den avgudadyrkan som förekom bland judarna på kung Joas tid. (Matt 23)

Sakarja
Israels artonde kung, ca 747 f Kr. Son och efterträdare til Jerobeam II. Mördades efter att ha regerat endast ett halvår. (2 Kon 14)

Sakarja
Judisk profet. Verksam i Juda i slutet av 500-talet f Kr, efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen. Kämpade tillsammans med profeten Haggai för återuppbyggnaden av templet. Den gammaltestamentliga bok som bär hans namn innehåller en rad profetior om den kommande Messias. (Sak)

Salatiel / Sealtiel / Shealtiel
Son till den judiske kungen Jekonja. Föddes efter det att denne förts bort i fångenskap till Babylonien. (Matt 1)

Sallum / Shallum
Israels nittonde kung, ca 747 f Kr. Mördade kung Sakarja och tog makten, men mördades själv bara en månad senare av Menahem. (2 Kon 15)

Salmanassar V / Salmaneser V
Kung av Assyrien år 726-722 f Kr. Inledde fälttåget som ledde till Israels slutliga fall år 722 då befolkningen på befallning av hans efterträdare Sargon II deporterades till Assyrien och "försvann" ur historien. (2 Kon 17)

Salmunna
En av de båda midjanitiska kungar som mördade den israelitiska domaren Gideons bröder. De togs senare tillfånga och dödades av Gideon. (Dom 8)

Salome får Johannes döparens huvud (detalj av målning av Onorio Marinari)
Salome (1)
Gift med fiskaren Sebedaios, moster till Jesus och mor till lärjungarna Johannes och Jakob. Hon var närvarande på Golgata då Jesus avrättades och kom även till den tomma graven på söndagsmorgonen efter hans död. (Mark 15)

Salome (2)
Dotter till Herodes Antipas hustru Herodias och hennes tidigare make Filippos. På sin mors uppmaning begärde hon att Antipas skulle ge henne Johannes döparens huvud på ett fat, vilket hon också fick. (Mark 6)

Salomo
Även kallad Jedidja. Israeliternas tredje kung, ca 965-926 f Kr. Son till kung David. Under Salomos regeringstid blomstrade handel och kultur, och templet i Jerusalem byggdes. Samtidigt började invånarna protestera mot betungande skatter och tvångsarbete, vilket senare ledde till att riket delades. Salomo anses vara författare till Ordspråksboken och Höga Visan. (1 Kon 1)

Samuel smörjer David till kung (detalj av målning av NAMN)
Samgar / Shamgar
En av israeliternas ledare, s k "domare", under perioden mellan erövringen av Kanaan och valet av folkets första kung. (Dom 3)

Samuel
Profet, "domare" och folkledare i Israel under andra hälften av 1000-talet f Kr. Blev med tiden motståndare till israeliternas förste kung, Saul, och hjälpte David att komma till makten. (1 Sam 1)

Sanballat / Sanvallat
Ståthållare i Samarien och motståndare till Nehemja. (Neh 2)

Sanherib
Assyrisk kung, ca 704-681 f Kr. Son och efterträdare till kung Sargon II. Belägrade Jerusalem år 701 men lyckades inte inta staden. Mördades av sina söner Adrammelek och Sareser. (2 Kon 18)

Sara / Sari / Saraj
Abrahams hustru, härstammade liksom sin make från Ur i Mesopotamien. Mor till Isak. Stammoder till hela det israelitiska folket. (1 Mos 11)

Sargon
Sargon II. Assyrisk härskare 722-705 f Ke. Efterträdare till Salmanassar V. Intog Israels huvudstad Samaria, deporterade 27 280 man och återbefolkade Israel med en främmande befolkning. Därmed upphörde Israel att existera. (Jes 20)

Saul, kung
Israels förste kung som regerade ca 1025-1005 f Kr. Stupade tillsammans med sin son Jonatan i strid med filisteernas armé. (1 Sam 9)

Saul / Saulus / Paulus
Judisk farisé och skriftlärd från Tarsus i Kilikien, norr om Medelhavet, som deltog i förföljelserna av de första grupperna av judar som övertygats om att Jesus var den Messias som profeterna lovat skulle komma. Men efter ett möte med Jesus något år efter dennes död blev han själv en av de främsta förespråkarna för tron på att Jesus var Messias. Resten av sitt liv ägnade han åt att resa omkring i Medelhavsområdet och sprida budskapet att den väntade Messias hade kommit. Flera av Paulus brev till olika Jesustroende grupper finns bevarade och ingår i bibelns Nya testamente. (Apg 9)

Seba / Sevach
En av de båda midjanitiska kungar som mördade den israelitiska domaren Gideons bröder. De togs senare tillfånga och dödades av Gideon. (Dom 8)

Seba / Sheva
En benjaminit som förgäves försökte samla det judiska folket till uppror mot kung David och slutligen dödades. (2 Sam 20).

Sebanja / Shevanja
Präst på kung Davids tid. När förbundsarken fördes upp till Jerusalem från Obed-Edoms hus, gick han före och blåste i trumpet. (1 Krön 15)

Sebedaios / Sebedeus
Välbeställd fiskare bosatt i Betsaida i Galileen. Gift med Jesu mor Marias syster Salome och far till två av Jesu lärjungar, Jakob och Johannes. (Mark 1)

Sebulon
En av Jakobs/Israels söner. Stamfar till en av de 12 stammar som tillsammans utgjorde det israelitiska folket. (1 Mos 30)

Secundus / Sekundus
En Jesustroende från Tessalonika som följde med Paulus från Makedonien till Mindre Asien på hans tredje missionsresa. (Apg 20)

Sefanja
Gammaltestamentlig profet. Verksam i Juda på kung Josias tid, under senare delen av 600-talet f Kr. Den gammaltestamentliga skrift som bär hans namn innehåller en del av de profetior han mottog. (Sef)

Seleukos / Seleukus
Flera kungar av seleukidernas dynasti som kom att uppfylla profetiorna i Daniels bok. (Dan 11)

Sem
Noas äldste son. Enligt traditionen stamfar till de semitiska folken, däribland det hebreiska. (1 Mos 5)

Semaja / Shemaja
En judisk profet som avrådde landets kung Rehobeams från att angripa Israel. (1 Kon 12)

Semaja / Shemaja
En falsk profet verksam i Babel under judarnas fångenskap där. Försökte få prästen Sefanja i Jerusalem att straffa profeten Jeremia. (Jer 29)

Semer
Ägare till ett berg som såldes till Israels kung Omri. På berget lät Omri sedan bygga en stad som fick namnet Samaria efter Semer. (1 Kon 16)

Sera / Serach
En härförare som ledde ett fälttåg mot Juda rike på kung Asas tid men led nederlag. (2 Krön 14)

Seraja
Överstepräst på kung Sidkias tid. Seraja och flera andra av de ledande i Juda rike avrättades av den babyloniske kungen Nebukadnessar efter erövringen av Jerusalem år 586 f Kr. (2 Kung 25)

Serebja / Sherevja
En levit som återvände till Jerusalem tillsammans med Serubbabel sedan judarna befriats från fångenskapen i Babylon. Undervisade folket i Mose lag. (Neh 8)

Sergius Paulus
Romersk landshövding på Cypern som kom till tro vid ett möte med Paulus under dennes första missionsresa i mitten av 40-talet. (Apg 13)

Serubbabel / Sorobabel
Sonson till den judiske kung Jojakin. En av ledarna för de judar som år 538 f Kr började återvända från fångenskapen i Babylon. Utsågs av den persiske kungen Kores till ståthållare i Juda och ledde tillsammans med översteprästen Josua återuppbyggnaden av Jerusalems tempel. (Neh 1)

Set
En av Adam och Evas många söner. (1 Mos 5)

Setar-Bosenai / Shetar Bosnaj
Persisk ämbetsman som försökte hindra återuppförandet av templet i Jerusalem efter judarnas återkomst från fångenskapen i Babylon. (Esr 5)

Siba / Siva
En av kung Sauls tjänare som efter kungens död med hjälp av en lögnaktig anklagelse försökte tillskansa sig dennes kvarlåtenskap, som kung David överlämnat till Mefiboset, en sista överlevande av Sauls hus. (2 Sam 9)

Sidkia
Juda rikes tjugonde och sista kung, 597-587 f Kr. Son till kung Josia. Hette ursprungligen Mattanja men fick namnet Sidkia då den babyloniske härskaren Nebukadnessar år 597 gjorde honom till lydkonung över Juda. Sidkia bröt dock med Babylonien och slöt förbund med Egypten, vilket resulterade i att babyloniska styrkor intog landet och deporterade invånarna till Babylon. Sidkia straffades genom att hans barn och hövdingar dödades, varefter man stack ut ögonen på honom själv och förde honom blind till Babel. (2 Kung 24)

Sidkia
En profet i Israel på kung Ahabs tid. Ledare för de 400 profeterna vid hovet. Sidkia förutspådde seger i ett kommande krig mot Juda, medan profeten Mika varnade för nederlag och Ahabs död. Mikas varning besannades och Sidkia avslöjades därmed som en falsk profet. (1 Kung 22)

Shifra / Sifra
En hebreisk barnmorska omkring år 1500 f Kr i Egypten som liksom sin syster vägrade lyda faraos befallning att döda alla nyfödda hebreiska pojkar. (2 Mos 1)

Sichon / Sihon
Amoreisk kung vid tiden för israeliternas erövring av Kanaan. Hans land låg på östra sidan av floden Jordan. Sihon vägrade israeliterna att passera genom landet, varför dessa i stället intog det och gav det till Rubens stam. (4 Mos 21)

Shekem / Sikem
Son till den hiveiske kungen Hamor. Våldtog Jakobs/Israels dotter Dina. Mördades av Dinas bröder Simeon och Levi. (1 Mos 34)

Silas / Silvanus
En av ledarna för den första kristna församlingen i Jerusalem. Paulus följeslagare på den andra missionsresan, år 50-53. Hjälpte både Paulus och Petrus att skriva brev. (Apg 15)

Silpa
Slavflicka som tvingades föda två söner åt Jakob, Gad och Aser. (1 Mos 29)

Simon / Simeon
En av patriarken Jakobs/Israels söner med Lea. Stamfader till en av de 12 stammar som utgjorde det israelitiska folket. (1 Mos 29)

Simon
En av Jesu tolv närmaste lärjungar. Jesus gav honom det arameiska tillnamnet "Kefas", dvs "sten", vilket blev "Petrus" på grekiska. Petrus blev en av urkyrkans ledare och två av hans brev till olika kristna församlingar finns bevarade i Nya testamentet. (Matt 10)

Simon
En av Jesu fyra bröder. (Matt 13)

Simon
En garvare i Joppe som Petrus bodde hos en längre tid. (Apg 9)

Simon
En man från Cyrene som befann sig i Jerusalem den påskhelg då Jesus avrättades. Tvingades bära Jesu kors till Golgata. (Matt 27)

Simon Kananaios
Även kallad Simon seloten. En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Hade tillhört den fanatiska grupp nationalister, seloterna, som ville driva ut de romerska ockupanterna med våld. (Mark 3)

Simson grips av filisteerna (detalj av målning av Guercino)
Simon Magus
En samarisk trollkarl som sannolikt gjorde anspråk på att vara Gud i mänsklig gestalt. (Apg 8)

Simri
Israels åttonde kung, ca 882 f Kr. Mördade kung Hela och regerade sju dagar innan han störtades av Omri. (1 Kung 16)

Simson
Gammaltestamentlig folkledare ("domare") och nasir med ovanligt stora kroppskrafter som enligt bibelns berättelse hängde samman med hans långa hår. Kämpade mot filisteerna. Förråddes av Delila. (Dom 13)

Sippora
Dotter till den midjanitiske prästen Jetro/Reguel som Mose arbetade hos sedan han tvingats fly från Egypten. Blev senare Moses hustru och födde två söner, Gerson och Elieser. (2 Mos 2)

Sisak / Shishak / Sosak
Egyptisk farao som erövrade Jerusalem och plundrade Salomos tempel omkring år 925 f Kr. (1 Kon 14)

Sopater / Sopatros
En kristen från Berea i Makedonien som följde med Paulus från Grekland till provinsen Asien under dennes tredje missionsresa. (Apg 20)

Sostenes / Sosthenes
Föreståndare för en synagoga i Korint. Talesman för de judar som förgäves anklagade Paulus inför den romerske landshövdingen Gallio. Pryglades av den grekiska pöbeln som gladdes åt att Gallio avspisat judarna. (Apg 18)

Stefanas
En man som med sin familj var de första i Korint som övertygades om att Jesus var Messias. Tillhörde det fåtal som Paulus personligen döpte. (1 Kor 16)

Stefanos / Stefanus
Ledare för de sju medhjälpare till apostlarna som betjänade den grekisktalande delen av urförsamlingen i Jerusalem. Stefanos anklagades för hädelse, släpades inför Stora rådet och stenades till döds av en lynchmobb. Paulus, som då fortfarande var aktiv i förföljelsen av de Jesustroende, var närvarande vid steningen. (Apg 6)

Susanna
En av de kvinnor som tjänade Jesus och hans lärjungar med sina ägodelar. (Luk 8:3)

Symeon / Simeon
En gammal man i Jerusalem som fått en uppenbarelse att han inte skulle dö förrän han sett Messias. Kom till templet samtidigt som Josef och Maria kom dit med den lille Jesus, varvid Symeon välsignade den lille och tackade Gud för att han fått se Messias. (Luk 2)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...